Skip to main content

Full text of "Danmarks boghandlere"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, Optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikkc-konnnerdolt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af m;iskl- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at dot du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hja^lper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidi g med at det hjælper forfatter e og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan 
søge gcnnom hele teksten i denne bog på interncttct på |http : //hooks . google ■ com| 1. DANMARKS 

BOGHANDLERE EN PERSONALHISTORISK HAANDBOG 

AF 

ANDREAS DOLLBRIS ANDEN UDGAVE ODENSE 

TRYKT I DET MILO'SKE BOGTRYKKERI 

1906 


O 
X •. '. ' *♦ \', > .. A TIL DEN DANSKE BOGHANDLERFORENING, 

STIFTET l8. JANUAR 1837, 

MED ØNSKET OM, AT DEN FREMDELES MAA VIRKE 
TIL BOGHANDLERSTANDENS TARV OG DERVED TIL 
DANSK LITERATURS OG DANSK AANDSLIVS FREMME. 

FORFATTEREN. INDLEDNING. 
\enne Udgave slutter sig i Plan og Udførelse nøje til første 
Udgave, som udkom i Decbr. 189} , og den omfatter alle 
nuværende Boghandlere^ der i Danmark og Sønderjylland, paa 
Færøerne og Island virker under Organisation af ^^Den danske 
Boghandlerforening* ; tillige har jeg medtaget omtrent en Snes 
Forlaggere, som ikke hører til denne Organisation, men hvis 
Uddannelse og Virksomhed berettiger dem til Optagelse i en 
dansk Boghandlerstat Jeg har medtaget samtlige danske rabat- 
berettigede Boghandlere, der har varet etablerede i Aarene 1894 
— i^Of, selv om de ere afgaaede ved Døden eller ere over- 
gaaede til andre Livsstillingen De, hvis Biografier findes i 
første Udgave, og som ere døde eller har forladt Faget, har 
jeg kun givet et afsluttende biografisk Supplement i nærvarende 
Udgave og saa i en Note henvist til første: medens jeg har op- 
taget hele Biografier af dem, der ikke tidligere ere omhandlede. 
Ved Afdøde har jeg benyttet Betegnelsen *var*: ved Afgaaede 
derimod *fhv,^ Naar Enken fortsatter Mandens Forretning, 
har jeg bibeholdt Sidstnævntes Biografi, selv om den findes i 
første Udgave. 

Navnene ere ordnede alfabetisk, dog saaledes. at kan de 
Navne, Vedkommende virkelig benytter, ere tagne med i Betragt- 
ning, De i familiær Tiltale benyttede Fornavne ere spatierede. 

En Undtagelse fra nævnte alfabetiske Ordning er, at jeg har 
anført Faderen umiddelbart før Sønnen og den ældre Broder 
umiddelbart før den yngre. Hustruens Navn er sat med halv- fed Skrift, hvor hun, med Boghandlerforeningens Antagelse, er 
Forretningens Indehaver. Hver Enkelts nuværende Firmanavn 
er anført med Kursiv, Hver Gang et Firma uden for Kjøben- 
havn nævnes første Gang i et Stykke, er Stedet altid tilføjet. 
Firmaer uden Stedbetegnelse ere altsaa kjøbenhavnske. 

Med Hensyn til Examiner, Medlemsforhold til Selskaber, In • 
stitutioner o. lign., da har jeg som Regel benyttet Vedkommendes 
eget Opgivende, selv om derved fremkom nogle Inkonsekvenser. 
Hvad Boghandlerstandens Organisationsforeninger angaar, da 
har jeg derimod ment, at en nøjagtig og gjennemført Angivelse 
var paa sin Plads i denne Bog, og jeg har derfor vedføjet et 
Tillæg med en saadan Fortegnelse. 

Noterne under Texten, der i denne Udgave, ligesom i forrige, 
for største Del skyldes mit eget Initiativ og egne Undersøgelser, 
ere denne Gang betydelig forøgede, navnlig for Portrætternes 
Vedkommende, med Henvisninger til Gads udmærkede Samling 
og til det smukke Milo'ske Album. 

Begge Udgaver af dette Værk danner en sammenhængende 
Boghandler-Personalhistorie, hvis Udgangspunkt er de i rSpj 
ved Faget selvstændigt virkende danske Boghandlere. 

Jeg benytter Lejligheden til at forny min Tak til Alle, der 
har støttet dette mit Arbejde, og jeg udtaler Haabet om, at det 
maa bidrage til at samle og højne den Stand, det omhandler. 

Vejle, i-j. Marts 7906. 

ANDREAS DOLLERIS. FORKORTELSER OG TEGN. * foran et Firmanavn ::= Ikke Medlem af eller Kommissionær for >Den danske 

Boghandlerforeningc . 

• foran Hustruens Navn - - Ægteviet (anførte Dato. 
** = Søn eller Datter, anbragt ved Boghandelen. 

' ] om Ugift ---- Har været gift; Ægteskabet ophævet, eller nærmere Oplys- 
ning om samme mangler. 

Gads Saml. ^-^ Den Fotografisamling af Danmarks rabatberettigede Boghand- 
lere ved Aarhundredskiftet 1901, som Universitetsboghandler G. E. C. Gad 
bragte tilveje, og som, ordnet og indbunden i tre Bind, i 1904 af ham 
blev skjænket til >Den danske Boghandlerforeningc. 

Thaanips Saml. == E. L. Thaarups store Fotografisamling, navnlig af Bog- 
handlere fra ældre Tid. Senere i Axel Thaarups Eje. Kjøbtes 1898 af 
Th. Bloes og blev, efter at han havde ordnet og øget den, af ham skjæn- 
ket til BoghandlerMedhjælper-Bibliotheket, 24. Oktbr. 1901. fSe: Theodor 
Bløes.j 

Boghf.s Festalbum = - Det Album, som Boghandlerforeningen modtog af sine 
Gjæster, 8. Oktbr. 1884. [Jfr. »Nord. Bogh. Tid.«, XIX. Aarg., Nr. 17, 
17. Oktbr. 1884.J 

Milo'ske Festalbum -- Det Album, som >Den danske Provindsboghandler- 
foreningc, ved Chr. Henrichsen i Horsens, overrakte sin Formand, Chr. Milo, 
ved Festen paa »Hesbjerg«, i. August 1898. fJfr. >Nord. Bogh. Tid.«, 
XXXII. Aarg., Nr. 32, 12. August 1898, i Anledning af Milo'skc Bog 
handels da forestaaende 1^0 Aars Jubilæum] 

Lønborgs Skand. Bogh Det Gruppebillede, med Titel »Skandinaviske Bug 
handlere«, som Fotograf Ad. Lunborg i Kjebenhavn udførte i Anledning 
af Boghandlerforeningens 50 Aars Jubilæum og udstillede paa den store 
nordiske Udstilling i Kjebenhavn 1888. Jfr. »Nord. Bogh. Tid.<, XXII. 
Aarg., Nr. 4, 22, Juli i«87.j Aarsleffy Emil Jacobi^ Forlagsboghandler i Kjøben- 
havn. født 7. Decbr. 1858 i Nyborg, Søn af Manufaktur- 
handler Ludvig AarslefT (f) og Julie Meyer. Lærling hos 
HofTensberg & Michaelsen i Kjøbenhavn fra April 1871 til 
April 1874; efter dette Finnas Opløsning, hos Th. Michael- 
sen til 1876. Medhjælper hos C. H. Bielefeldt fra Oktbr. 
1876 til I. Decbr. 1878; hos H. Blochs Efterfølger i Næstved 
fra I. Decbr. 1878 til 31. Decbr. 1885. Overtog denne For- 
retning I. Januar 1886. Rabatberettiget ved Overtagelsen. 
Firma: H. Blochs Efterfølger (Emil Aarsleff). Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Papir-, Kunst- og Galanterihandel, Leje- 
bibliothek og Stempelpapirforhandling. Overdrog i. April 
1898 Forretningen til J. Chr. Koch. Rejste til Kjøbenhavn 
og grundlagde dér en Forlagsforretning i 1898. Firma: *Emil 
Aarsleff s Forlag. — Var Formand for Fugleskydningsselskabet 
og Næstformand for den konservative Klub i Næstved. 

'Portræt i Thaarups Saml. og paa Lønborgs Skand. Bogh. Nekrolog over 
H. Bloch i >Nord. Bogh Tid.« IX. Aarg., Nr. 41, 12. Maris 1875 ] 

* 14. Maj 1886: Anna Karen Nielsen, født 23. Januar 
1860 i Næstved, Datter af Regimentsbøssemager, Krigsasses- 
sor Jens Ludvig Nielsen (7) og Louise Karoline Aarsleff. 

** Svend Aage Aarsleff, født 5. Marts 1888 i Na^stved. 
Har været Lærling hos Erik Ramlau. Er nu Lærling hos 
H. Christensen i Kjøbenhavn. Aastrups Jens Bjørn^ Boghandler i Hadsten, født 
1 6. Juni 1876 i Varde, Søn af Manufakturhandler Laurits 
Aastrup og Karen Nielsen. Lærling i F. Karps Boghandel i 
Fredericia, hos G. Madsen i Tarm og J. E. Schouboe i Ribe 
fra 10. Oktbr. 1891 til i. April 1897. Laerte Bogbinderiet 
fra I. Septbr. 1893 til i. April 1897. Medhjælper hos J. E. 
Schouboe fra i. April 1897 til i. April 1898; hos Jens Amum 
i Askov fra 23. Novbr. 1898 til i. Januar 1899; hos An- 
dreas Dolleris i Vejle fra i. Januar til i. Maj 1899; hos 
P. Brandt i Svendborg fra i. Maj til 1. Oktober 1899; 
Bestyrer af F. Rybner Petersens Boghandels Filial i Had- 
sten fra I. Novbr. 1900 til 1. Januar 1905. Filialen grund- 
lagt I. Novbr. 1900. Overtog denne Filial 1. Januar 1905 
for egen Regning. Rabatberettiget samtidig. Firma: J. B. 
Aastrups Boghandel. Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Papir-, Kunst- og Musikhandel. 

* 26. Maj 1901 : Marie Ananie Christine Juncher, født 1 1. 
Januar 1878 i Ribe, Datter af Skrædermester Carl Henrik 
Martin Juncher og Thomasine Marie Johansen. Adolphsen^ Peter Lauritz, var Boghandler i Odense, 
født 5. Januar 1869, Søn af Farver Christian Peter Adolph- 
sen i Øsby (Sønderjylland) og Hansine Christiane Hannibal- 
line Hansen. Lærling hos Vilhelm Larsen i Odense fra i. 
April 1883 til I. April 1888; derefter Medhjælper hos Samme 
indtil I. Maj 1895. Etableret i Odense 1895; men blev 
først erkjendt rabatberettiget 16. Septbr. 1896. Firma: Peter 
Adolphsen. Forretningsart: Sortimentsboghandel og Papir- 3 

handel. Han døde ugift 25. Septbr. 1900 i Odense. Forret- 
ningen overgik derefter til Hjalmar Grupe. 

[Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid.t XXXIV. Aarg., Nr. 39, 28. Septbr. 1900.] 

Al ler 9 Carl Jullusy Bladudgiver og Forlægger i Kjøben- 
havn, født 25. Novbr. 1845 i Kjøbenhavn, Søn af Brygger 
og Brændevinsbrænder Jens Hansen Aller og Juliane Geschel. 
Lærte Lithografien hos C. F. Aamodt fra 1860 til 1865, og 
var etableret som Lithograf under Firma Svendsen & Aller 
fra 1869 til 1870. Etableret 1871 under Firma: *Carl Allers 
Etablissement Forretningsart: Forlagsvirksomhed. Begyndte 
1877 Udgivelsen af »Illustreret Familie -Journal«, der nu 
trykkes i et Oplag af 250,000 Expl. Af dette Blad udgives 
baade norske og svenske Udgaver med Trykkerier henholds- 
vis i Christiania og Helsingborg. Han er Formand for Bog- 
trykkernes Æresret. 

[Portræt i »Aftenposten« ji. Decbr. 1897, * »Dyrevennen« i. Januar 1902, 
og i »Illustr. Familie-Journal« 12. Januar 1902. Jfr. »Nord. Bogh. Tid.« 
XXXVI Aarg., Nr. 2 10. Januar 1902, 1 Anledning at »Illustr. Familie- 
Journals« 25 Aan Jubilæum.] 

. * 20. Oktbr. 1871: Laura Christiane Bierring, født 14. 
Januar 1849 ' Kjøbenhavn, Datter af Urtekræmmer Lauritz 
Bierring og Christiane Clausen. 

Allerupy Robert Nlmmo^ Boghandler i Nakskov, 
født 23. Juli 1873 i Odense, Søn af Fabrikant Emil Allerup 
og Robina Nimmo. — Faderen var Medindehaver af Firmaet 
M. P. Allerups Jernstøberi og Maskinfabrik i Odense. — 
Læriing hos Th. Øberg i Nakskov fra 17. Maj 1889 til Maj 
1893; derefter Medhjælper hos Samme, med Afbrydelse af 
Militærtjenesten, fra Maj 1893 til Maj 1894 og fra 26. Septbr >• 1894 til I. Februar 1897. Derefter Bestyrer af Firmaet indtil 
I. Juli 1904, da han overtog samme. Rabatberettiget ved 
Overtagelsen. Firmaet forandret til: Theodor Øbergs Bog-^ 
handel. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik-, 
Galanteri- og Kunsthandel. — Er Medlem af Bestyrelsen 
for Nakskov Roklub. 

* 3. Novbr. 1899: Elna Øberg, født 30. Oktbr. 1877 i 
Nakskov, Datter af Boghandler Henrik Theodor Øberg og 
Anna Theresia Christiansen. 

Alstrøm^ Frands Carl, Boghandler i Faaborg, født 
26. Februar 1875 i Odense, Søn af Isenkræmmer Frederik 
Carl Christian Alstrøm og Hanne Franciska Eleonore Sal- 
toft. Tog 4. Klasses Hovedexamen 1892, og var til Søs i 
Sommeren og Efteraaret samme Aar. Lærling hos Alfred 
Clausen i Sorø fra November 1892 til April 1893; hos V. 
Schønemann i Nyborg fra April 1893 ^^' August 1896; der- 
efter Medhjælper hos Samme indtil Maj 1899; hos Cari 
Cnobloch i Leipzig fra Maj til Septbr. 1899, og i Macke- 
prangs Boghandel i Nykjøbing p. F. fra Novbr. 1899 til 
Maj 1900. Overtog 28. April 1900, i Forening med Holger 
Meyling, Johs. Brorsens Boghandel i Faaborg. Rabatberet- 
tiget ved Overtagelsen. Firma: F. C. Alstrøm & Meyling. 
Overtog Forretningen for egen Regning August 1902. Firma 
forandret til: F. C. Alstrøm. Forretningsart: Sortimentsbog- 
handel, Papir-, Galanteri- og Kunsthandel, Tapeter en gros 
og en detail. Papir en gros, Akcidenstrykkeri, Bogbinderi 
og Linieranstalt. Forretningen grundlagt 26. Septbr. 1889 af 
Otto A. Bræmer; overtaget af Johs. Brorsen 9. Marts 1896" 
Siden Efteraaret 1905 administrerende Direktør for Faaborg 5 

Exprestrykkeri. — Løjtnant i Fodfolket; Formand for Faa- 
borg Skytteforening. Siden 1903 Medlem af Direktionen for 
Dampskibsselskabet »Ellen« i Faaborg. 

'Portræt i Gads Sam 1.1 

* 24. Maj 1901: Fanny Schønemann, født 24. Februar 
187} i Nyborg, Datter af Boghandler Claus Maximilian Vil- 
helm Schønemann og Nicoline Jørgensen. 

Andersen^ Anders Geertsen, fhv. Boghandler i 
Kjøbenhavn. Overdrog i. Septbr. 1893 sin Forretning til 
Carl Lund. Har siden 23. Novbr. 1893 været Medhjælper 
hos Harald Lyche & Co. i Drammen. 

[Se I. Udg., Side 2.] 

* 19. Maj 1905: Borghild Hekleberg, født 12. Juli 1880 
i Valders i Norge, Datter af Sorenskriver Johan Hekleberg 
og Maren Sofie Sørensen. 

Andersen, Anton, Boghandler i Kjøbenhavn, født 
19. Marts 1870 i Stensballe Skole ved Horsens, Søn af Høj- 
skoleforstander Johan Henrik Andersen og Sofie Frederikke 
Rasmussen. Har været Elev paa Askov Højskole. Lærling hos 
C. M. Nielssen i Stege fra Maj 1884 til Maj 1888. Med- 
hjælper hos K. F. Koehler i Leipzig fra i. April 1889 til 
Septbr. 1890; hos Andr. Fred. Høst & Søn fra 1. Oktbr. 1891 
til 30. Juni 1892; hos Vilhelm Prior fra i. Juli 1892 til 31. 
Decbr 1895. Overtog i. Januar 1896 P. G. Philipsens Sor- 
timentsboghandel. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma 
1896 til 1898: P.G.Philipsens Efterfølger; fra 1. Januar 1899: 
Akademisk Boghandel (Anton Andersen). Overdrog ».Januar 
1905 Forretningen til Gyldendalske Bo^^handel, Nordisk For- lag, og er fremtidig Bestyrer for samme. Firma: Akade- 
misk Boghandel. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlags 
Sortiment Nuværende Forretningsart: Sortimentsboghandel. 
Firmaet grundlagt ^ Juli 1834 af Philip Gerson Philipsen; 
efter Dennes Død, 15. April 1877, fortsat af Enken, Bella 
Philipsen, født Nathanson; overtaget i. Januar 1880 af Søn- 
nerne, Gustav Philipsen og Ludvig Philipsen, og i. Januar 
1896 af Aktieselskabet »Det nordiske Forlag«, der under 
samme Dato solgte Sortimentet til Anton Andersen. — Med- 
lem af Bestyrelsen for Sortimentsboghandlerforeningen i 
Kjøbenhavn fra 28. April 1902 til 10. April 1905 og, siden 
1902, af Boghandler-Fagskolen. 

[Portræt i Gads og i Thaarups Saml.j 

* 25. Septbr. 1902: Ulla Lasso n, født 9. Januar 1876 
i Kjøbenhavn, Datter af Grosserer Thomas Otto Lasson og 
Dorthea Kirstine Kemp. 

Andersen, Axel Claudius Kiilerich, fhv. Bog- 
handler i Hillerød. Solgte af Helbredshensyn, 3. August 1903, 
sin Forretning til Knud Poulsen. Har senere levet som Par- 
tikulier. 

I^Portræt i Gads Saml. — Se i. Udg., Side 2.] 

* 10. Maj 1895: Anna Marie Fæster, født 26. Septbr. 
1866 i Guldborg, Datter af Mølleejer Frederik Nikolaj Wil- 
helm Fæster og Marie Hedevig Tryde. 

Andersen, Axel Ludvig, Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 5. Oktbr. 1848 i Kjøbenhavn, Søn af Graver ved Frue 
Kirke Christen Andersen og Marie, født Andersen. Tog Præ- 
liminærexamen ved Universitetet i Sommeren 1864. Lær- ling og Medhjælper hos G. E. C. Gad fra 1864 til 1871. 
Medhjælper hos H. F. Mansa i Randers fra i. Novbr. 1871 
til I. Maj 1873; dernæst hos H. Hagerup i Aar; hos Andr. 
Fred. Høst & Søn iV« Aar; bestyrede P. Blochs Boghandel 
(Kr. Vissings Eftflg.) V« Aar. Etableret 29. April »876 i 
Kjøbenhavn; flyttede 1879 til Nørrebro. Rabatberettiget ved 
Etableringen. Firma: Axel Andersen. Forretningsart: Sorti- 
mentsboghandel, Forlagsvirksomhed, Papir- og Musikhandel. 
Medlem af Boghandlerforeningen 6. April '1892. Overtog 
Emil Bergmanns Forlag i Juni 1901. — Formand for Kjøben- 
havns Understøttelsesforenings St. Hans Afdeling; Medlem 
af Bestyrelsen for Nørrebros Bespisningsforening. 

'Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og paa Lønborgs Skand. Bogh. 
Forlagskaulog, 1876 -1891. Jfr »Nord. Bogh. Tid. < XXXV Aarg., Nr. 17, 
26. April 1901, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum.j 

* }. Marts 1877: Jacobine Emilie Rosenbeck, født 26. 
Oktbr. i8;6 i Kjøbenhavn, Datter af Skomager Lauritz 
Rosenbeck og Caroline Schouw. Andersen^ Christen Lassen^ fhv. Boghandler i 
Nibe, født 15. Decbr. 1862 i Aalborg, Søn af Snedkermester 
Andreas Andersen, Dbmd., og Mette Marie Lassen. Lærte 
Kolonialhandel og var Bogholder i flere Aar. Overtog i. 
April 1897 Prantz Larsens Boghandel i Nibe. Rabatberet- 
tiget ved Overtagelsen. Overdrog Forretningen i. Novbr. 1899 
til N. E. Bendix. Har siden været Rejseinspektør ved Livsfor- 
sikringsselskabet »The Mutual Life«. 

• 8. April 1892: Laurantze Gertrude Katrine Thorsen^ 
født 26. Marts 1867 i Korsør, Datter af Skipper Robert Carl I 8 

Christian Anker Thorvaldsen Thorsen (7), Dbmd., og Inger 
Henriette Christiane Axelsen (7). 

Andersen, Frederik Rosaldo, Boghandler i Kon- 
gens Lyngby, født 5. Marts 1853 i Rønne, Søn af Naale- 
mager Frederik Andersen og Anine Rosalida Louise Fran- 
chjette Siemsen. Lærling hos P. Bjømbak i Rønne fra Novbr. 
1868 til Juli 1872. Medhjælper hos C. H. Bielefeldt fra 7. 
Juli 1872 til 10. April 1875; hos Andr. Fred. Høst & Søn 
fra 6. Decbr. 1875 til 30. Juni 1886. Etableret 20. Febr. 
1889 i Lyngby. Rabatberettiget samtidig. Firma: F. R. An- 
dersen, Forretningsart: Sortimentsboghandel og Papirhandel, 
Stempelpapirforhandling. — [Ugift.] 

[Portræt i Gads og i Thaarups Saml.j 

Andersen^ Hans Christian^ Boghandler i Rød- 
ding, født 12. Novbr. 1865 i Hjerting (Sønderjylland), Søn 
af Træskomager Niels Andersen og Else Marie Christians- 
datter. Lærling i J. P. Jakobsens Boghandel (Forpagter: 
Bertel Andersen) i Askov fra i. Juni 1882 til 1. Juni 1883; 
derefter Medhjælper samme Sted indtil 31. Decbr. 1884. 
Etableret 6. Januar 1885 i Rødding. Firma: H. Chr. Ander- 
sen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Galan- 
terihandel, Bogbinderi. 

* 12. Novbr. 1896: Jørgine Hansen, født 10. April 1869 
i Staurby paa Fyn, Datter af Gaardmand Peder Hansen og 
Birte Marie Jørgensen. 

Andersen, Jens, fhv. Boghandler i Aarhus, født 12. 
Marts 1873 i Svendborg, Søn af Rebslager Johannes An- dersen og Johanne Charlotte Jacobsen. Lærling i P. Brandts 
Boghandel i Svendborg fra i. Septbr. 1889 til 1. Septbr. 
1893; derefter Medhjælper samme Sted indtil 1. April 1894; 
hos Emil Jung i Skive fra i. Novbr. 1894 til 1. April 1897; 
hos P. Blicher i Kolding fra i. April 1897 ^'^ <• August 1902. 
Etableret 1. August 1902 i Aarhus. Firma: St. Clemens Bog- 
og Papirhandel (Jens Andersen). Rabatberettiget samtidig. 
Forretningen er grundlagt af Leth Bang 9. Septbr. 1901 og 
overdroges atter til Samme 1. August 1904. — Han er nu 
igjen Medhjælper hos P. Blicher i Kolding. — Ugift. 

Andersen^ Johannes, Boghandler i Karise, født 
I}. Septbr. 1867 i Kjøbenhavn, Søn af pens. Bud i Inden- 
rigsministeriet Niels Andersen og Ane Kirstine Jensen. — 
Hans Hustru og Boghandler Aug. Olsens Hustru i Haslev 
ere Søstre. — Tog 4. Klasses Realafgangsexamen fra Efter- 
slægtselskabets Skole i Juli 1882. Lærling hos S. Thiele fra 
II. Juli 1882 til II. Juli 1886; derefter Medhjælper hos 
Samme indtil i. Februar 1892; hos Vilhelm Prior fra 1. 
Februar 1892 til 15. Marts 1895. Etableret i April 1895 
i Haslev, i Forening med Aug. Olsen, under Firma: Ol- 
sen & Andersen. Rabatberettiget samtidig. Udtraadte deraf 
I. Januar 1899. Etableret i Karise i. Juli 1899. Firma: 
Karise Bog- og Papirhandel (Johs. Andersen), Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Papir-, Tapet- og Galanterihandel, Kol- 
lektion for Varelotteriet. 

Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml og i Milo ske Festalbum. 

* 4. Oktbr. 1896: Harriet Louise Jacobsen, født }i. 
Oktbr. 1869 i Kjøbenhavn, Datter af Baadebygmester Carl 
Lauritz Jacobsen og Jensigne Petrine Sørensen. 10 

Andersen, Mathias Mathiasen, fhv. Boghandler 
i Kolding. Overtog i Oktbr. 1894 H. M. Lødings Boghandel 
som Eneindehaver. Firma: H. M. Lødings Efterfølger (M. M. 
Andersen). Overdrog samme i. Januar 1901 til Chr. E. Krag. 
Derefter etableret som Tobakshandler i Esbjerg. 

Se I. Udg.. Side 4.] 

Appel, Lauritz Christian, var Boghandler i Kjøben- 
havn. Udtraadte af Firmaet V. Thaning & Appel 26. August 
1893. Han døde ugift 14. Septbr. 1893 i Kjøbenhavn. 

[Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid.c, XXVII Aarg., Nr. 38, 22. Septbr. 1893. 
Jfr. J. C. Holck: Ved Boghandler, cand. phil. Lauritz Chr. Appels Jordefærd, 
19. Septbr. 1895. Kbhvn. 1893. — ^^ '• ^^g> Side 4 — y] 

Arnum, Jens Nissen, Boghandler i Askov, født 14. 
April 1864 i Bovlund, Agerskov Sogn (Sønderjylland), Søn 
af fhv. Gaardejer Laust Jensen Arnum og Cathrine Marie 
Callesen. — Faderen har været Provindslanddagsmand (Amts- 
raadsmedlem) og har virket meget i dansk patriotisk Ret- 
ning. — Har været Elev paa Askov Højskole Vinteren 
1885-86. Lærling i P. Brandts Boghandel i Svendborg 
fra I. Novbr. 1880 til 1. Novbr. 1884; derefter Medhjælper 
samme Sted indtil 1. Novbr. 1885; Medhjælper hos Lipsius 
& Tischer i Kiel fra 23 April til 23. Novbr. 1887; atter 
hos P. Brandt fra i. Decbr. 1887 til 1. Februar 1888; hos 
P. Hauberg & Co. fra i. Februar 1888 til 26. Marts 1889. 
Var Forpagter af J. P. Jakobsens Boghandel i Askov fra 
I. Januar 1890 til 1. Januar 1895, da han overtog Forret- 
ningen som Ejendom. Firma forandret til: Jens Arnum. Ra- 
batberettiget 17. Oktbr. 1894. Forretningsart: Sortiments- 1 1 

boghandel, Papir-, Billed- og Galanterihandel, Bogbinderi. 
Forretningen er grundlagt i6. April 1873 af Jens Peter 
Jakobsen; efter hans Død, 15. Febr. 1875, fortsat af Enken, 
Bodil Kirstine, født Iversen. Forretningen var bortforpagtet 
fra I. Januar 1881 til ji. Decbr. 1884 til Bertel Andersen 
(f 1884) og fra I. Januar 1885 til 31. Decbr. 1889 til Er- 
hard Garnæs. Filialer: i Vejen Stationsby, bevilget 13. April 
1898, og i Brørup Stationsby, bevilget 15. Maj 1903. — 
Medlem af Historisk Samfund for Ribe Amt. 

[Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum.j 

* 30. Maj 1895: Margrethe Bothilde Høyer, født i9.0ktbr. 
1 867 paa Østerlindet Hovgaard i Østerlindet Sogn (Sønder- 
jylland), Datter af Oluf Petersen Høyer og Mette Marie Vanned. 

Baastrups Edvard Julius, Boghandler i Kjøben- 
havn, født 23. April 1854 i Kjøbenhavn, Søn af Skomager- 
mester Christopher Ditlev Baastrup og Ulrikka Lund. Lær- 
ling hos Georg Chr. Ursins Efterfølger fra 1. Septbr. 1868 
til I. Septbr. 1873; derefter Medhjælper hos Samme indtil 
I. Oktbr. 1884. Etableret 19. Novbr. 1884 paa Østerbro i 
Kjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. Firma: Edvard Baa- 
strup. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Musik- 
handel, Stempelpapirforhandling. — Medlem af Skolekom- 
missionen for Randersgades Skole; Kredsforstander i Beløn- 
nings- og Forsørgelsesforeningen for Tyender i Kjøbenhavn 
og Omegn. Medlem af Folkeuniversitetsforeningen. 

'Portræt i Gads og i Thaarups Saml ^ 

* 6. April 1887: Nielsine Martine Fanny Rasmussen, 
født 17. Juli 1859 i Kjøbenhavn, Datter af Viktualiehandler 
Hans Rasmussen og Marie Nielsen. 12 

Bachmann, Johannes Andreas Henchel, Bog- 
handler i Randers, født i6. August 1857 i Slageise, Søn af 
Kjøbmand, senere Klokker og Kirkesanger, Hans Jacob Chri- 
stian Haagen Bachmann (t) og Juliane Sofie Adelaide Sche- 
bel. — Er Svoger til Boghandler H. J. Tørsleff i Slagelse; 
Fætter til Dr. phil. Johannesøstrup; Søstersøn af Forfatter 
til »De danske Helgene«, Pastor Ernst Schebel; og paa 
mødrene Side beslægtet med den svenske Forfatter Crusen- 
stolpe. — Tog Præliminærexamen ved Slagelse Realskole. 
Lærling hos Th. Schouboe i Ringsted fra 20. Juli 1873 til 
I. August 1876. Medhjælper hos: Th. Schouboe i Ringsted 
fra I. August 1876 til 1. Novbr. 1878; E.S.Jessen i Fre- 
dericia fra I. Novbr. 1878 til i. Novbr. 1879; H. J. Tørsleff 
i Slagelse fra i. Novbr. 1879 til 1. Februar 1880; Lars Ja- 
cobsen &Søn i Randers fra 2. Februar 1880 til 1. Maj 1886. 
Etableret 12. August 1886 i Randers. Rabatberettiget sam- 
tidig. Firma: Joh. Bachmann, Forretningsart: Sortimentsbog- 
handel, Kunst-, Papir- og Galanterihandel. Filial i Ørsted, 
bevilget 1 1. April 1902. 

Portræt i Gads Saml., i Milo'ske Festalb. og paa Lønborgs Skand. Bogh] 

* I. 4. Novbr. \%?ib: Karen Severine Nikoline Sofie Schou, 
født 22. Januar 1860 i Randers, f 2 1 . Februar 1887 i Randers, 
Datter af Snedker Niels Christian Schou og Ane Sofie Broge. 

* 2. Anna Vilhelmine Marie Mollerup, født 21. Jan. 1865 
i Kjøbenhavn, Datter af Vagtmester, Trompeter ved Hest- 
garden, senere Arrestforvarer i Mariager, Gustav Ludvig 
Valdemar Mollerup og Kristiane Tranholm. 

Bager, David Jepsen, Boghandler i Faaborg, født 
26. Februar 1868 i Faaborg, Søn af Kjøbmand Hans Peter Jepsen Bager og Sofie Axelline Johnsen. — Moderen en 
Datter af afdøde Boghandler C. C. U. Johnsen i Faaborg. 
— Var i 7 Aar i en Kom-, Kolonial- og Foderstofforretning. 
Lærling hos Th. Schouboe i Ringsted fra i. Maj 1887 til 
I. Novbr. 1888; derefter i C. C. U. Johnsens Boghandel, 
indtil han ved Ejerens Død, 19. Maj 189^ overtog Forret- 
ningen. Rabatberettiget 12. Juli 1893. Firma: C. C U John- 
sens Bog' og Papirhandel (D J. Bager). Forretningsart: Sor- 
timentsboghandel, Papir- og Musikhandel. Forretningen grund- 
lagt 14. Septbr. 1844 af Carl Christian Ulrik Johnsen. — 
Fattigforstander. Næstformand i Handels- og Kontoristfor- 
eningen. Kasserer i Faaborg Turistforening. Medlem af Faa- 
borg Musikforenings Bestyrelse. Medlem af Værgeraadet i 
Faaborg. 

•"Portrael i Gads Saml. Om Forretningens 50 Aars Jubilæum se »Nord. 
Bogh. Tid €, XXVIII Aarg., Nr. 37, 14. Septbr. 1894. Jfr. 1. Udg , S 94.^ 

* 20. Oktbr. 1894: Petra Marie Kaster, født ^ o. August 
187J i Faaborg, Datter af Rebslager Peter Kaster (7) og 
Marie Søndenbroe. 

Bagge^ August Louis Henrik^ Meddirektør for Gyl- 
dendalske Boghandel, Nordisk Forlag, født 6. Novbr. 1864 
paa Frederiksberg, Søn af Etatsraad, Professor Sven Henrik 
Olufsen Bagge og Julie Chariotte Reiersen. — Han er Bro- 
der til Fru Julie Hegel. — Tog 1881 den udvidede Præ- 
liminærexamen og 1885 Adgangsexamen til Officersskolens 
næstældste Klasse. Medhjælper i Gyldendalske Boghandel 
fra I. Septbr. 1890 til 1. Septbr. 1894. Blev i Juli igo^ 
optaget som Medejer af dette Firma og s. A. Medlem af 
Boghandlerforeningen. Medlem af Afregningsudvalget fra i. I '4 

Januar 1904. Ved Sammenslutningen af Gyldendalske Bog- 
handel og Aktieselskabet »Det nordiske Forlag« valgtes han 
til Meddirektør for det nye Aktieselskab: Gyldendalske Bog- 
handel, Nordisk Forlag. 

* 5. August 1903: Holga Charlotte Wessel, født 29. Juli 
1875 i Kjøbenhavn, Datter af Grosserer Th. Vilhelm Wes- 
sel (t 31. Juli 1905) og Elise Margrethe Sørenson. 

[Nekrolog over Th. Wessel i »Dannebrog«, 2. August 1905.] 

Bahn^ Ludvig Karl Kristian^ Boghandler i Kjøben- 
havn, født II. Febr. 1861, Søn af Værtshusholder Anders 
Vilhelm August Bahn og Antoinette Sofie Andersen. Lær- 
ling hos Andr. Schou fra 1876 og Medhjælper hos Samme 
indtil 1884. Efter aftjent Værnepligt paany Medhjælper 
i Andr. Schous Boghandel (Alex. Brandt); i Andr. Schous 
Forlag (Andr. Schou); og i samme Forlag, da Kapel og 
Mansa var Indehavere, fra 1887 til 1892. Etableret som 
Papirhandler 20. August 1892 i Kjøbenhavn. Rabatberettiget 
16. Februar 1900. Derefter Firma: Ludvig Bahns Bog- og 
Papirhandel, Forretningsart: Sortimentsboghandel og Papir- 
handel. 

[Portræt i Gads Saml.j 

* Alexandra Johanne Amalie Werner, født 30. Januar 
1864 i Kjøbenhavn, Datter af Konditor Christian Werner 
og Magdalene Santincensini. Balleby, Johan Gotfred, fhv. Boghandler i Kon- 
gens Lyngby. — Tog alm. Forberedelsesexamen fra Thisted 
Realskole 1883. — Solgte Forretningen i.Maj 1897 til Hans »5 

Schou. Har siden 1 898 været Repræsentant i Kjøbenhavn for 
Tapetfabrikken »Fiona« i Faaborg. 

Se I. Udg., Side 6.] 

Balluirdy Jens Andersen^ Boghandler i Randers, 
født 2Q. Marts 1879 i Viborg, Søn af Avlsbruger Christian 
Ballund og Mette Kirstine Mouritzen. Tog Præliminærexamen 
i Juni 1894. Lærling hos E. S. Jessen i Fredericia fra i. 
Maj 189$ til I. Maj 1899. Medhjælper hos Carl Nordentoft 
i Løgstør fra 1. Maj 1899 til i. Maj 1901; hos Emil Jung 
i Skive fra i. Maj 1901 til i. August 1904. Overtog i. 
August 1904 N. Fr. Nielsens Boghandel i Randers. Rabat- 
berettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Jens Bal- 
lund. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- og 
Kunsthandel, Tapethandel. Forretningen grundlagt 30. Marts 
1880 af Cilius Gravenhorst; overtaget 1. August 1891 af 
Anton Christensen, og 1. Februar 1892 af N. Fr. Nielsen. 

• 29. Oktbr. 1905: Petrea Kirstine Hundahl, født 21. 
Juli 1877 i Thisted, Datter af Kjøbmand Jens Gudik Hun- 
dahl og Marie Herskind. 

Bangy August Lauritz Christian^ Boghandler 1 
Kjøbenhavn, født 12. August 1844 i Kjøbenhavn, Søn af 
Kjøbmand Thomas Andreas Bang og Thora Vilhelmine Møl- 
ler. Lærling hos Vilhelm Prior fra Maj iS^jg til Maj i86r. 
Medhjælper hos Barth & Jensen fra Maj 186] til Septbr. 
1866. Erholdt Myndighedsbevilling 2S. Januar 1866, og etab- 
lerede sig 6. Oktober s. A. paa Vesterbro i Kjøbenhavn. 
Rabat berettiget samtidig. Firma: August Bang, Forretnings- 
art: Sortimentsboghandel, Foriagsvirksomhed, Papirhandel, i6 

Stempelpapirforhandling (siden April 1875). Medlem af Bog- 
handlerforeningen 9. April 1884. Kasserer for »De danske 
Boghandleres Hjælpekasse« fra 1891 til 1896; Direktør for 
samme siden 1897. Næstformand i Boghandlerforeningen 
fra I. Januar 1891 til }i. Decbr. 1893. Medlem af »De 
danske Boghandleres Fællesudvalg«. Revisor i Aktieselska- 
bet »Det nordiske Forlag« fra 1896 til 1902, og i Gylden- 
dalske Boghandel, Nordisk Forlag fra 1903. — Medlem af 
Skolekommissionen for Kjøbenhavns Kommunes offentlige 
Skoler og fl. lign. Hverv. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og paa Lønborgs Skand. Bogh. 
Jfr. Delbancos Festskrift. Biografi i »Nord Bogh. Tid.«. XXVI Aarg., Nr. 
14, 2. Oktbr. 1891, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum] 

* I. 16. Septbr. 1870: Olga Axelsen, født 7. Maj 1848 
i Randers, f 6. Juli 1879 i Kjøbenhavn, Adoptivdatter af 
Partikulier Lars Christian Axelsen. 

* 2. 23. Juni 1881: Sara Marie Margrethe Krull, født 
14. Oktbr. 1849 i Kjøbenhavn, Datter af Smæltemester i 
den kgl. Mønt Johan Heinrich Krull og Julie Bense. 

Bang, Daniel Peter Møller, fhv. Boghandler i Aar- 
hus. Overdrog i. Oktbr. 1893 Forretningen til Chr. Juel. 
Var derefter en Tid Forretningsrejsende. Har nu et Gartneri 
i Egholt ved Kolding. 

[Se I. Udg., Side 8] 

Bang, Julius Ferdinand Leth, Boghandler i Aar- 
hus, født 2. Maj 1873 i Kjellerup, Søn af Kjøbmand Mar- 
tin Bang og Signe Leth. Lærling hos Jacob Zeuner i 
Aarhus fra i. Oktbr. 1886 til i. Oktbr. 1890; derefter Med- »7 

hjælper hos Samme indtil 31. Marts 1892. Soldat fra i. 
April til 1. Oktbr. 1892. Medhjælper hos Alfred Køster i 
Randers fra 1. Oktbr. 1892 til i. Maj 1893; hos C. Edel- 
mann i Horsens fra i. Maj til i. August 1893; hos Ja- 
cob Zeuner fra i. August 1893 til 1. Maj 1895; hos L. 
Levison jun. fra i. Maj 1895 til i.Juni 1896. Forretnings- 
forer for Heiniches Uth. Etablissement i Aarhus fra 1. Juni 
1896 til I. Januar 1900, og Forretningsfører for Brødrene 
Backhausen i Aarhus fra i. Januar 1900 til i. Septbr. 1901. 
Etableret 9. Septbr. 1901 i Aarhus. Overdrog Forretningen 
til Jens Andersen i. Aug. 1902; kjøbte den igjen af Samme 
I . August 1 904. Firmaet, der ved Andersens Overtagelse, var 
bleven rabatberettiget, forandredes derefter til: Leth Bang, 
Set. Clemens Bog' og PapirhandeL Forretningsart: Sortiments- 
boghandel, Papir- og Kunsthandel. — Er Næstformand i 
Aarhus Handels- og Kontoristforening. 

* 27. Oktbr. 1896: Thora Caroline Andersen, født 17. 
Decbr. 1872 i Aalborg, Datter af F'orretningsfører ved De 
danske Spritfabrikker i Roskilde Christian Peter Andersen (7) 
og Signe Mysum. 

Bangy Niels Christian, Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 24. Juni 1867 i Kjøbenhavn, Søn af fhv. Tegnelærer 
Peter Marius Bang og Marie Elisabeth Fritz. Tog almindelig 
Forberedelsesexamen. Læriing i F. Rybner Petersens Bog- 
handel i Aarhus fra Septbr. 1883 til 1887; Medhjælper hos 
H. Hagerup fra Januar til Juni 1888; i Hempelske Boghandel 
i Odense fra Juni 1888 til Novbr. 1899. Overtog i. Novbr. 
1899 Holger Esmanns Boghandel i Kjøbenhavn. Rabatberet- 
tiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: *V. Chr. Ban^s 

1 i8 

Bog' og Papirhandel, Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Papir- og Kunsthandel. Forretningen grundlagt ii. Decbr. 
1875 af Chr. Schmidt; overtaget 10. Oktbr. 1896 af Holger 
Esmann. — Ugift. 

[Portræt i Gads Saml] 

Barfody Olaf Ostenfeld, Grosserer, Forlagsbog- 
handler i Kjøbenhavn, født 16. Maj 1871 paa Frederiksberg, 
Søn af Dr. med. Hans Peter Gote Birkedal Barfod og Mine 
Ostenfeld. — Den Barfodske Slægt er gammel i Norden og 
har i Tidernes Løb ydet den nordiske Folkekirke henved 
hundrede Præster; den er saaledes en vidtforgrenet og ud- 
bredt Slægt, og tør vel, trods nogen anden, kaldes en Præste- 
slægt. Oldefaderen paa fædrene Side var den bekjendte 
Provst og Seminarieforstander Hans Peter Barfod (født 1 770, 
f 1 84 i). Farfaderen var den endnu mere bekjendte histo- 
riske Forfatter, Digter og Politiker Frederik Barfod (født 
181 1, f 1896), han var gift med Emilie Birkedal, en Søster 
til Præsten Vilhelm Birkedal. — Tog første Del af Artium 
1888. Lærling hos Karl Schønberg fra 5. August 1891 til 
5. August 1895; derefter Medhjælper hos Samme indti! 31. 
Decbr. 1897. Overtog i. Januar 1898, i Forening med M. 
A. Schlawitz, Karl Schønbergs Sortimentsboghandel. Rabat- 
berettiget ved Overtagelsen. Firma: Olaf O. Barfod & Go. 
Kjøbte 30. August 1898 N. M. Kjærs Forlag af Skemaer, 
Blanketter og Protokoller. Løste 4. Juli 1901 Borgerskab 
som Grosserer. Kjøbte 9. Juli s. A. »Papirlageret«, danske 
Bog- og Papirhandleres Aktieselskab. Solgte 31. Decbr. 1902 
Sortimentsboghandelen til Erik Ramlau. Kjøbte 12. April 
1905 F. V. Backhausens Forlag af Skemaer, Blanketter og 19 

Protokoller til Embedsbrug. Under 30. Juni 1905 har Mini- 
steriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet overdraget ham 
Retten til at forhandle Blanketter og Skemaer samt Proto- 
koller til Embedsbrug, trykte paa Statens Papir. Herefter 
Forretningsart: Papirhandel en gros og Forlagsvirksomhed. 
Schlawitz udtraadte af Firmaet i. April 1901; men dette 
er vedblivende: *0/^/ O. Barfod & Co. — Er Forfatter til 
»To biografiske Skizzer«, Kbhvn. 1903, og desuden til en 
Række Afhandlinger og Artikler i Tidsskrifter og Blade, 
navnlig af personalhistorisk Indhold. Det var paa hans Ini- 
tiativ, at Richard Petersen skrev sin Biografi af Frederik 
Barfod, og der ydes ham ogsaa i denne Bog stor Aner- 
kjendelse for den Interesse og Kjæriighed og det Besvær, 
hvormed han har støttet dens Fremkomst og Udgivelse, 
Forlagt det af »Udvalget til social Oplysnings Fremme« fra 
April 1899 til April 1900 udgivne Ugeblad »Vor Tid«, i 
hvis Redaktion han ofte deltog. Er Medlem af Bestyrelsen 
for Børnehjemmet »Kana«. Medlem af den i Aaret 1905 
nedsatte »Kirkefondens Komite for praktiske Sager.« 

'Portraet i Gads Saml. Jfr. »Nationaltidende« 18. Oktbr. 1902, i Anledning 
af Bogladens Salg; >Sogneraadstidende< 1 ^. April 1905 j Anledning af Kjøbet af 
Backhausens Forlag. Richard Petersen: Frederik Barfod. Kbhvn. 1 897 (Fortalen) j 

• 20. Oktbr. 1899: Margit Bech, født 24. April 1878 i 
Kjøbenhavn, Datter af Grosserer Peter Frederik Bech og 
Elisabeth Maria Rønneberg. — Faderen var til sin Død 1891 
Medindehaver af det gamle højt ansete færøiske Kjøbmands- 
hus Jørgen Bech & Sønner. Hans Enke fortsætter Forret- 
ningen sammen med sin afdøde Mands Kompagnon, Lands- 
tingsmand, Etatsraad Gustav Hansen. Moderen hører til den 
kjendte norske Slægt Rønneberg fra Aalesund. 20 

Barth, Ludvig Eduard, var Papirhandler i Kjøben- 
havn. Han døde 26. Februar 1901 i Kjøbenhavn. Firmaet 
Barth & Jensen slettedes som rabatberettiget i Boghandler- 
foreningens Møde 10. April 1901. Nuværende Indehaver: 
W. C. Hansen. Firma: * Barth & Jensens Efterfølger 

[Nekrolog i >Nord. Bogh. Tid.t, XXXV Aarg., Nr. 9, 1. Marts 1901. 
— Se I. Udg., Side 8/ 

Bayer, Johan Albert, Forlagsboghandler i Aarhus, 
født 3. Juni 1864 i Rudkjøbing, Søn af Sparekassedirektør, Kan- 
celliraad Otto Emil Bayer og Augusta Vilhelmine Rasmus- 
sen. — Nedstammer paa fædrene Side fra Sagfører Joh. 
Bayer i Augsburg, der udgav et Himmelkort »Uranometria« 
i6ov Dette Kort holdt sig i Brug ca. 200 Aar, og dets 
Betegnelser for Stjernebillederne bruges endnu. Joh. B. ad- 
ledes. Albert Bayers Oldefader paa fædrene Side var tysk 
Blomstermaler, der indkaldtes hertil Landet og arbejdede 
bl. A. paa det fra Rosenborg bekjendte Flora danica Stel; 
og hans Moders Fader var Byskriver P. Rasmussen i Rud- 
kjøbing. Denne Mand gjorde over hundrede Opfindelser, 
hvoraf den mærkeligste var Revolver-Geværet. Han modtog 
Besøg baade af Christian den Ottende og Frederik den 
Syvende, og fik som kongelig Belønning for sin Virksomhed 
»et Skjæppemaal fyldt med blanke Specier« samt Ridder- 
korset. — Elev paa Sorø Akademi fra 1876 til 1879. Lær- 
ling hos E. S. Jessen i Fredericia fra i. Oktbr. 1879 til i. 
Septbr. 1883. Medhjælper hos Carl Larsen i Kjøbenhavn 
fra I. Septbr. 1883 til i. Marts 1886. Derefter nogle Maane- 
derpaa Langelands Sparekasses Kontor. Medhjælperhos Jacob 
Zeuner i Aarhus fra i. Juli 1886 til 1. Novbr. 1888; der- 21 

efter hos Holger Krarup i Aarhus, indtil han i. Juli 1889 
overtog denne Forretning (grundlagt af H, Olaf Hansen 28. 
April i88j, og overdraget Holger Krarup i. April 1886). 
Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til : Albert 
Bayer. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- 
og Kunsthandel. Afstod Forretningen i. April 1895 til Clarl 
M.Berthelsen. Paabegyndte 1891 Maanedsskriftet > Jylland s 
der, med Franz von Jessen som Redaktør, udkom fra 1. 
Oktbr. \Sq\ til i. Oktbr. 1892. Startede 1892 »Jydsk For- 
lags-Forretning*. Var Forretningsfører for denne Forretning, 
medens den var Aktieselskab og ejedes af fortrinsvis jydske 
B*:£handlere •1895 — 19011 og medens den ejedes af Jacob 
Hegel I. Januar IQ02 — 31. Decbr. 19031 og førtes v;m 
særsk:li Rrma: »Det jydske Forlag«, med Kontor og Iji^ftr 
: Aarhus. Ved Cyldendalske Boghandels og 'Det nordiske 
F:r.5£S' Sammens! jtr.ing i. Januar 1004 ophævedes 'Det 
•i-^<e Fona2'. Han startede da sit ejfet ForUj? u-rJer 
Frr.k: *Ær€'^ Bjy^rs ForLj2, Jydk For!u'^'.'Fom,!nir/j 
Er Sekretær cg Regnskabsfører for .A-*:ese//^."et A^jrr ji 
T-eater-. Dc!::z i Den c:ar.s.:e Pro'..r.s:',2'r.a.''.':.'^'fo.-e^.^y', 

w ■ ^ • » • t — ^ « « * • -^ -. ,^ •-— •'--. 

n ^ ' ' i-'- V,-^- > '-' ^' 22 

Bechy Anton Peter, var Boghandler i Herning. Solgte 
Forretningen i. Marts 1897 til Henrik Erichsen. Han døde 
ugift 3. Juni 1897 i Herning. 

^Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid.<, XXXI Aarg., Nr. 25, 25. Juni 1897. 
— Se I. Udg., Side 10] 

Bech, Hans Peter Herman, Boghandler i Lemvig, 
født 17. Septbr. 1842 i Ringkjøbing, Søn af Vævermester 
Hans Marius Bech og Hansine Frederikke Rosenvinge. — 
Farfaderen var Chirurg og havde en af Vemmetoftes Hoved- 
gaarde i Forpagtning; Morfaderen var Landmaaler og af 
Adelsslægten Rosenvinge. — Lærling hos J. F. Wohlgefarth 
i Varde fra 1857 til 1862; arbejdede ved Bogbinderiet fra 
i86j til 1868 og etableret i. Decbr. 1868 som Bogbinder 
i Lemvig. Firma: Herman Bech, Rabatberettiget April 1877. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Tapet- og Ga- 
lanterihandel, Bogbinderi. 

[Portræt i Gads Saml. og i Boghf.s Festalbum.j 

* 9. Novbr. 1876: Sara Jensen, født 2. Juli 185 1 i 
Gjemsing, Datter af Gaardejer Jens Madsen, Søndergaard, 
og Nikoline Martine Mortensen. 

Beck, Carl Adolph Poulsen, Boghandler i Hjør- 
ring, født 13. Januar 1870 i Vinum, Døstrup Sogn (Sønder- 
jylland), Søn af Proprietær Peter Schmidt Beck og Caroline 
Sophie Winther. Læriing hos E. S. Jessen i Fredericia fra 
I. Maj 1887 til I. Maj 1891. Medhjælper hos R. Hertel i 
Assens fra i. Maj 1891 til i. Marts 1894; hos Jens Møller 
i Helsingør fra i. April 1894 til 10. April 1897. Overtog 
17. April 1897 Anton E. Reventlows Boghandel i Hjørring. 23 

Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Carl 
Beck, Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- og 
Kunsthandel. Forretningen grundlagt 1826 af Thøger Peter- 
sen; overtaget 1854 ^^ Marinus Petersen; efter Dennes Død, 
9. Maj 1867, fortsat af Enken, Hanne Petersen; overtaget i 
Oktbr. 1890 af Anton E. Rewentlow, 

[Portræt i Gads Saml.] 

• Anna Camilla Marie Tange, født 21. Maj 1875 i As 
sens, Datter af Snedkermester Johan Peter Tange og Marie 
Dorthea Christiane Søtoft. Bendix, Niels Ebbesen, Boghandler i Nibe, født 
29. Septbr. 1871 paa »Marielyst« ved Nykjøbing p. Mors, 
Søn af Prokurator, nu Rentier Peter Christian Bendix og 
Marie Struntze. Tog Præliminærexamen ved Aarhus Kathe- 
dralskole Juli 1888. Lærling hos H. F. Mansa i Randers 
fra I. Septbr. 1888 til 19. Oktbr. 1891. Medhjælper hos 
L. Levison jun., fra 19. Oktbr. 1891 til jo. Novbr. 1896 
(heri indbefattet 6 Maaneders Militærtjeneste); hos Alfred 
Køster i Randers fra i. Decbr. 1896 til 6. Marts 1899. 
Overtog 21. Marts 1899 Chr. Andersens Boghandel i Nibe. 
Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: A'. 
E. Bendix. Forretningsart: Sortimentsbojihandel, Papir-, .Mu- 
sik-, Tapet- og Kunsthandel, Galanteri 0^ Legetøj. Forret- 
ningen grundlagt 1867 af S. W. Thomsen ly 24. Novbr. 
iSqc: overtaget af Frantz Larsen 1. .Marts i8qo, ou af Chr. 
Andersen i. April 1897. — Usift. 

'Por.'-Jrt i G^is Sam . 24 

Bentzon, Hans Severin, Boghandler i Ribe, født 
19. Oktbr. 1869 i Draaby ved Ebeltoft, Søn af Gaardejer 
Lauritz Bentzon og Sine Andersen. Lærling i K. Kristen- 
sens Boghandel i Ribe fra i. Maj 1886 til 1. Maj 1891; 
derefter Medhjælper samme Sted indtil 25. Decbr. 1891 og 
Bestyrer af Forretningen indtil Juli 189?, da han overtog 
denne. Rabatberettiget 12. Juli 1893. Finna forandret til: 
H, Bentzon, Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, 
Galanteri- og Kunsthandel, Bogbinderi. Forretningen grund- 
lagt 1865 af A. J. Damgaard; den blev 1. April 1886 solgt 
til Lærer Ole Karl Kristensen i Draaby ved Ebeltoft, der 
løste Borgerskab til sin ikke fuldmyndige Søn, Niels Kristian 
Kristensen, som førte Forretningen fra 28. April 1886 til sin 
Død, 25. Decbr. 1891; derefter fortsatte Lærer Kristensen 
Forretningen indtil Juli 1893. — Kasserer for Folkeuniversi- 
tetsforeningen i Ribe. Medlem af Ligningskommissionen. 

[Portræt i Gads Saml. Jfr. i. Udg., Side 107—108] 

* 13. Maj 1893 : M(ifi^ Mathilde Frederikke Johanne Thy- 
gesen, født 2. Decbr. 1871 i Draaby ved Ebeltoft, Datter 
af Gaardejer Niels Thygesen og Rasmine Sørensen. — Hun 
var Enke efter Boghandler Niels Kristian Kristensen i Ribe. 

Benzen, Fritz Theodor, Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 28. Febr. 1864 i Kjøbenhavn, Søn af fhv. Urtekræm- 
mer paa Christianshavn Rasmus Peter Fritz Benzen og An- 
drea Frederikke Søtoft. Læriing hos P. Hauberg & Co. fra 
I. Juli 1879 til 1883. Medhjælper hos Samme og de senere 
Ejere af Firmaet, Peter Poulsen og Johan Møller, indtil i. 
Juni 1891. Etableret 16. Juni 1891 i Kjøbenhavn. Rabat- 
berettiget samtidig. Firma: Fritz Benzen. Forretningsart: 25 

Sortimentsboghandel, Papir- og Kunsthandel, særlig Billed- 
handel. 

'Portræt i Gads Saml.] 

* 4. Juni 1895: Kirsten Maria Ottosen, født ij. Febr. 
1871 i Skelund ved Hadsund, Datter af Sognepræst Peder 
Ottosen og Anna Marie Benzen. 

Berg, Conrad Daniel, var Boghandler i Ribe. Han 
døde 4. Marts 1903 i Ribe. 

Portrxt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum. Nekrolog i »Nord. Bogh. 
Tid«, XXXVII Aarg., Nr. 11, 15. Marts 1903. — Se 1. Udg., Side 12.] 

* 2. 20. Oktbr. 1894: Inger Kirstine Johanne Madsen, 
født 25. Februar 1859 i Ribe, Datter af Tømmermester Kristen 
Madsen og Johanne Thomsen. Hun fortsatte Forretningen 
til I. Septbr. 1903, da hun overdrog den til Chr. L. Grottrup. 

Bergy Theodor, var Boghandler i Kjøbenhavn, født 
12. Juni 1859 1 Aalborg, Søn af Kjøbmand Christian Høy 
Berg (t) og Karen Marie Hørby (7). Lærling hos Marinus 
M. Schultz i Aalborg. Medhjælper hos H. F. Mansa i Ran- 
ders, hos Vilhelm Prior og, fra i. Marts 1883 til 1885, 
hos Andr. Fred. Høst & Søn. Etableret 1885 paa Vester- 
brogade i Kjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. Firma: 
Theodor Berg. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- 
og Kunsthandel. Hævede denne Forretning 1891 og tog 
Plads som Medhjælper hos P. G. Philipsen indtil Udgangen 
af 1895. Ved dette Firmas Overgang til >Det nordiske For- 
lag« søgte han atter Rabatberettigelse og etablerede sig paany 
(i Store Kongensgade) 27. Oktbr. 1896. Firma og Forret- 
ningsart som ovenfor. Solgte Forretningen 18. Septbr. 1899 26 

til Christian Rasmussen og henlevede sine sidste Aar som 
Privatmand hos sin Fader i Nørresundby. Han døde ugift 
17. Febr. 1904. 

':Nekrolog i .Nord. Bogh. Tid.c, XXXVIII Aarg., Nr. 8, 26. Febr. 1904, 
hvori hans Fødselsdato dog fejlagtig anføres til 11. Juni 1860.] 

Bergmann, Emil Thorvald, var Boghandler i Kjø- 
benhavn. Hævede sin Boghandel i Juni 1901. Forlaget 
solgtes til Axel Andersen, og Sortimentsforretningen til 
Johan Duelund, der fortsætter den som Papirhandel under 
Firma: * Emil Bergmanns Efterfølger. — Han døde 27. Septbr. 
1902 i Kjøbenhavn. 

[Portræt i »Hver 8. Dag«, 12. Oktober 1902 Jfr. »Nord. Bogh. Tid.«, 
XXXIII Aarg.j Nr. 44, 3. Novbr. 1899, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum. 
Nekrolog i s. Bl., XXXVI Aarg., Nr. 40, 3. Oklbr. 1902. »Sejlsport«, 3. 
Oklbr. 1902. — Se I. Udg., Side 12-13.] 

* 10. Maj 1902: Marie Caroline Wichmann, født 29. 
Novbr. 1862 i Kjøge, Datter af Cigarfabrikant Carl Johan 
Julius Wichmann og Marie Cathrine Bønsøe. 

Bertelsen, Andreas Nicolai, Boghandler i Kjøben- 
havn, født 19. Marts 1867 i Kjøbenhavn, Søn af Manufak- 
turhandler Christian Edvard Theodor Bertelsen og Christiane 
Elisabeth Nørlund. Tog Præliminærexamen 1883. Lærling 
hos Lehmann & Stage fra 1883 til 1887; derefter Medhjælper 
hos Samme indtil i. Marts 1892; hos P. Blicher i Kolding 
fra !. Marts til i. Septbr. 1892; hos H. Kiellerup i Sorø 
fra I. Septbr. 1892 til i. Septbr. 1893; hos Thaning & 
Appel fra i Septbr. 1893 til i. Januar 1897, da han ind- 
traadte som Medejer af dette Firma, der fremdeles føres 27 

uforandret: V. Thaning & Appei Om Forretningens Art og 
Forhistorie se: V. Thaning. — Ugift. 

[Portrxt i Gads Saml.] 

Bertelsen, Hans Andreas, Boghandler i Assens, 
født 14. Januar 1876 i Assens, Søn af Fabrikant Poul Ber- 
telsen og Anna Jensen. Tog Præliminærexamen 1 89 1 . Lær- 
ling i Colbergs Boghandel i Rønne fra 12. Maj 1892 til 
1. Januar 1894 og hos Reinhold Hertel i Assens fra i. Januar 
1894 til I. Novbr. 1895. Medhjælper hos Frederik Reimer 
i Aalborg fra i. Novbr. 1895 til i. Novbr. 1896; i Milo'ske 
Boghandel i Odense fra i. Novbr. 1896 til 1. Juli 1902. 
Overtog I. Juli 1902 P. F. Høghs Boghandel i Assens. Rabat- 
berettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Bertelsens 
Boghandel, Forretningsart: Sortimentsboghandel, Kunstfor- 
lag, Papir- og Musikhandel, en gros i Postkort, Kunst og 
beslægtede Brancher. Forretningen er grundlagt i. Novbr. 
1876 af P. F. Høgh, der tillige 1878 overtog Chr. Frischs 
Boghandel, grundlagt af Denne 21. November 1854 i Assens. 
Filial i Haarby, bevilget i Decbr. 1905. — Er Formand for 
Folkeuniversitetsforeningen for Assens og Omegn. Kasserer 
og Sekretær i Turistforeningen for Assens og Omegn. Med- 
lem af Bestyrelsen for Den kommunale Vælgerforening m. fl. 
andre Foreninger. 

* 2. Decbr. 1902: Christine Jensine Rasmussen, født 
15. Maj 1875 i Nørresundby, Datter af Fabrikant Thorvald 
Rasmussen og Marie Christensen. 

Bertelsen, Frederik Christian, fhv. Boghandler 
i Kjøbenhavn. Ophørte efter eget Ønske med at være 28 

Kasserer for »Dansk Missionsselskab« i. August 1899 og 
har siden levet som Privatmand og anvendt al sin Tid til 
forskjelligt Arbejde i de katolsk-apostoliske Menigheder. 

[Om hans 25 Aars Jubilæum og hans Virksomhed for den indre Mission 
se: »Nord. Bogh. Tid. €, XXVII Aarg., Nr. 39, 29. Septbr, 1893. Jfr- Til 
Minde om Chr. Christiansen. Med Portræt, Kbhvn. 1889. — Se i. Udg.^ 
Side 13 — 14.] 

Bertelsen, Peder, var Boghandler i Rødby. Han 
døde 6. Maj 1895 i Rødby. Forretningen fortsattes af hans 
Enke, Dorthea, født Johansen, indtil 1. Januar 1896, da den 
overdroges til Anton Madsen. 

[Jfr. »Nord. Bogh. Tid«, XXIX Aarg., Nr. 21, 24. Maj 1895. — Se i. 
Udg., Side 15.] 

Berthelsen, Carl Marius, fhv. Boghandler i Aar- 
hus, født 27. Novbr. 1868 i Aarhus, Søn af Kjøbmand Jens 
Berthelsen og Kristiane Pallesen. Tog Præliminærexamen 
1886. Lærling hos Jens Møller i Helsingør i 4 Aar, fra 1886 
til 1890. Medhjælper hos Albert Bayer i Aarhus i iVa Aar; 
hos L. Levison jun., i 2 Aar. Overtog i. April 1895 Albert 
Bayers Boghandel i Aarhus. Rabatberettiget ved Overtagel- 
sen. Firma forandret til: Carl M. Berthelsen (Albert Bayers 
Eftflg.). Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papirhandel. 
Forretningen grundlagt 28. April 1883 af H. Olaf Hansen; 
overtaget i. April 1886 af Holger Krarup, og i. Juli 1889 
af Albert Bayer. Solgte denne 1. Juli 1905 til Søren Hem- 
pel. Derefter Forretningsrejsende for Skandinavisk Billed- og 
Kortforlag ved Th. Cohrt; senere for A. Riffarth i M. Glad- 
bach. 

■] Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum. 29 

* 19- Novbr. 1899: Astrid Zoega, født 20. Novbr. 1878 
i Aarhus, Datter af Kjøbmand Jens Gottlieb Zoega og Ca- 
roline Andersen. 

Blelefeldty Maria, født Kaarsgaard* var Bog- 
handler i Kjøbenhavn. Hun overtog Forretningen efter sin 
Mands Død, 25. Juli 1888, og fortsatte den under uforandret 
Firma: CH. Bielefeldt. i. Oktbr. 1901 optog hun Sønnen, 
Frans Bielefeldt som Associé. Hun døde 9. April 1902 i 
Kjøbenhavn. 

•Portræt i Gads Saml. Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid «. XXXVI Aarg., 
Nr. 15, II. April 1902. — Se 1. Udg, Side 15—16] 

Bielefeldt, Frans Suell, Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 17. Juli 1870 i Kjøbenhavn, Søn af Boghandler Carl 
Heinrich Bielefeldt og Maria Kaarsgaard. — Faderens Bro- 
der er Direktør ved Musikkonservatoriet, Professor V. E. 
Bielefeldt. — Lærling hos S. Friedlænder fra i . Septbr. 1 886 
ul I. Novbr. 1888; hos Emil Wiene fra 1. Novbr. 1888 til 
1. April i8qi. Medhjælper hos Alexander Beyer i Dresden 
fra I. April 1891 til i. Januar 1892; hos Edmund Obst & 
Co. i Berlin fra i. Januar 1892 til i. Januar I8g^ Bestyrer 
af Emil Wienes Boghandel fra i. Januar i8q^ til 1. April 
i8q;. Medhjælper hos C. H. Bielefeldt fra i. April i.Sqs 
til I. April 1896. Bestyrer af dette P'irma fra i. April IcSqO 
t]l 1. Oktbr. 1 90 1, da han indtraadte i samme som AssDcié. 
Efter sin Moders Død blev han, i. Maj 1002, Fineejer deraf. 
Medlem af Boghandlerforeninj^en i. Oktbr. looi. Firma 
fremdeles: C. H. Bieltfddt, Forretningsart: Sortimentsbrif^- 
handel. Forlagsvirksomhed, Papir- og Kunsthandel. Forret- 30 

ningen grundlagt 1853 af Buurskov og Henriques; senere 
overtaget af Aug. Buurskov alene, og 28. Maj 1857 2tf C. 
H. Bielefeldt. 

* 30. Oktbr. 1896: Karen Gjellerup, født 26. April 1875 
i Sorø, Datter af Akademilæge Paul Frederik Jacob Gjelle- 
rup, R. af D., og Conradine Rosa Dorothea von der Recke. 
— Hendes Fader er Stedbroder til Forfatteren Karl Gjellerup. 

Blerbergy Ernst Heinrich Christian, Forlags- 
boghandler i Kjøbenhavn, født 16. Februar 1856 i Aalborg, 
Søn af Oberstløjtnant Emil Siegfred Valdemar Bierberg og 
Emma Laurentine Lund. Tog første Del af Artium. Lærling 
hos C. A. Reitzel fra 8. Januar 1872 til 1877; derefter 
Medhjælper hos Samme indtil 1892. Fuldmægtig i Det 
Reitzelske Fortag (George C. Grøn) fra 1892 til 1897, ^S 
Medhjælper i Gyldendalske Boghandel fra 1897 ^*' '9^4- 
Overtog I. Januar 1905, i Forening med Michael H. Jen- 
sen, Karl Schønbergs Forlag. Medlem af Boghandlerforenin- 
gen I. Januar 1905. Firma: Det Schønbergske Forlag ved Ernst 
Bierberg og Michael H. Jensen Forretningsart: Forlagsvirk- 
omhed. Forretningen grundlagt 23. Juli 1857 af Karl Schøn- 
berg. — Er siden 1898 Inspektør for Boghandler-Fagskolen. 
Siden 1899 Tilsynshavende ved Boghandler-Medhjælper-Bib- 
liotheket. Han er Forfatter til og har udgivet: »Boghandler- 
Fagskolen i Kjøbenhavn. Dens Tilblivelse og Virksomhed.« 
Kbhvn. 1901 (Udgivet i Anledning af det femte nordiske 
Boghandlermøde i Christiania). »Litteratur-Oversigt. Med 
]6 Forfatter- Portrætter. Boghandler-Medhjælper-Foreningens 
Fagskolebøger Nr. i.« Kbhvn. 1901. 

[Jfr. »Nord. Bogh. Tid.c, XXXV Aarg., Nr. 46, i^. Novbr. 1901.] ♦ 17. Maj 1888 i Vartov Kirke: Thea Wulff, født 22. 
Marts 1867, Datter af Varemægler i Kjøbenhavn Anders 
Herskind Wulff og Johanne Kathrine Hansen. — Faderen 
var i sin Ungdom en Tid i F. H. Eibes Boghandel og hos 
A. C. Wissing i Aarhus. 

Jfr. V A. Secher: Den Grotumske LegatstamUvle. Aalborg 1875. Side 16.] 

BJørnbaky Axel, fhv. Boghandler i Kjøbenhavn, født 
10. Septbr. 1871 i Rønne, Søn af Boghandler, senere Di- 
rektør Niels Peter Bjørnbak og Anna Emilie Theodora Fjeld- 
søe. — Faderen, der var Søn af Højskoleforstander Thomas 
Bjømbak og Brodersøn af den bekjendte Politiker Lars 
Bjømbak, var født 4. Maj 1845; etableret som Boghandler 
i Rønne fra 1868 til 1874; i Kjøbenhavn fra 1875 til 1879. 
2^ Juli 1878 startede han »P. Bjømbaks Konvolutfabrik c, 
der 1. Januar 1896 omdannedes til Aktieselskab med ham 
som Direktør. Han døde 8. Febr. 1899 paa Korsika. — 
Lærling hos A. Bryndum i Kallundborg fra i. Februar 1889 
til I. Novbr. 1890; i C. W. Stincks Boghandel fra 1. Novbr. 
1890 til I. Maj 1893. Var, efter aftjent Værnepligt, 2 Aar 
i Udlandet. Derefter ansat i P. Bjørnbaks Konvolutfabrik. 
Etableret 2. Maj 1896 i Kjøbenhavn, i Forening med Th. 
Davidsen. Firmaet rabatberettiget samtidig. Firma: Bjørnbak 
& Davidsen. Forretningsart: Sortimentsboghandel og Papir- 
handel. 1. Septbr. 1899 udtraadte Davidsen af Firmaet, i. 
Oktbr. s. A. solgte han Boghandelen til Gudmund Rump 
og fortsatte Forretningen som Papirhandel indtil i. Novbr. 
1900, da han afhændede denne til Niels Ehlert fra Aalborg. 
Han er nu kommunal Embedsmand under Frederiksberg 
Kommune. 32 

[Nekrolog over Faderen i iNord. Bogh Tid. c, XXXIII Aarg., Nr. 6, lo. 
Februar 1899.] 

* 2 1. Juni 1899: Sophie Løhr, født 2. April 1869 i 
Randers, Datter af Fabrikant August Løhr, Dbmd., og Bar- 
tholine Erichsen. — Hører til den Sehestedske Slægt. 

Blicher, Peter Andreasen Kaarsberg, Boghand- 
ler i Kolding, født 12. Oktbr. 1857 i \^2lsx, Søn af Pastor 
emeritus Søren Vedeke Blicher og Frederikke Kaarsberg. 
Læriing hos J. L. Wisbech i Kolding fra lo. Februar 1873 til 
10. Februar 1877; derefter Medhjælper hos Samme indtil i. 
Januar 1885. Overtog i. Januar 1885 J. L. Wisbechs Sorti- 
mentsforretning. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma 
indtil I. Januar 1888: Wisbechs Boghandel; derefter: P. 
Blicher. Forretningen grundlagt som Bogbinderi 1846, som 
Detailhandel 18. Juni 1857, og rabatberettiget Boghandel 
fra 3. Juni 1870. Nuværende Forretningsart: Sortimentsbog- 
handel, Kunst- og Papirhandel, Bogbinderi og Bogtrykkeri. 

Portræt i Gads og i Thaarups Saml. Jfr. >Nord Bogh. Tid. c, XXI Aarg., 

Nr, 38, II. Marts 1887, i Anledning af J. L. Wisbechs Død j 

* 19. Oktbr. 1888: Marie Cathrine (Dotte) Burcharth, 
født 6. Maj 1868 i Kolding, Datter af Maler og Lakfabrikant 
Arendt Dahl Burcharth og Marie Jansen. 

Bluhme, Peter Eduard, Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 4. April 1858 paa Sjørupgaard ved Grenaa, Søn af 
Proprietær Wilhelm Bluhme og Gynthe Dorthea Petrea 
Knudsen. — Stammer paa fædrene Side fra Hofpræst Jo- 
hannes Bartholomæus Bluhme. — Tog den udvidede Præ- 
liminærexamen 1873. Læriing hos H.J.Tørsleff i Slagelse fra 1873 til 1876. Medhjælper hos: Niels Christensen i Vi- 
borg fra 1876 til 1877; H. Hagerup fra 1877 til 1879 og 
P. G. Philipsen fra 1880 til 1891. Var ved Intendanturen 
1879 til 1880 og afgik som Korporal. Etableret 24. Septbr. 
1891 i Kjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. Firma: P. E. 
Bluhme. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Kunst-, Papir- 
og Musikhandel. Han var Medindbyder til Stiftelsen af Bog- 
handler-Medhjælper-Foreningen og ligeledes til Stiftelsen af 
Sortimentsboghandlerforeningen i Kjøbenhavn; Bestyrelses- 
medlem fra dens Stiftelse, 15. Marts 1893, og Formand siden 
2^. April 1898. Bestyrelsesmedlem af Boghandler-Klubben 
siden 1897 og var dens Kasserer fra 1897 ^'^ '899. Med- 
lem af »De danske Boghandleres Fællesudvalg«. Har været 
Revisor i »De danske Boghandleres Hjælpekasse« 190J. Var 
Repræsentant for Sortimentsboghandlerforeningen ved det 
skandinaviske Boghandlermøde i Christiania 1901. — Var 
Bestyrelsesmedlem og Kasserer i Kunstforeningen fra 1899 
til 1901. — Har foretaget Rejser i Sverige, Norge, Tydsk- 
land. Frankrig, England, Skotland, Schweiz og Italien. — 
Ugift. 

Buste, modelleret af Billedhugger F. V. Moller, udstillet paa Charlotten- 
lorg 1900. Portræt i Gads Saml. og i Thaarups Saml. Biografi i >\'ort 
Landf, 26. Febf. 1899. J^r »Bogh .Medhjælper-Foreningens Aarsskr.« 1^99; 
iPohtikenc, 11. Januar 1902.1 

Bløes, Theodor Georg, fhv. Boghandler i Kjøben- 
havn (Christianshavn). — Overdrog i. Januar iqoi sin 
Forretning til Joh. Wiberg. — Han afkjøbte en Antikvar- 
boghandler E. L. Thaarups Fotografisamling af nordiske 
Boghandlere, ordnede og øgede den, saa den kom til at inde- 
holde 471 Portrætter (Kjøbenhavn: ijy. Provindserne: 25^ 

3 34 

Norge og Sverig: 8i), og skjænkede den derpaa, 24. Oktbr. 
1901, til Boghandler-Medhjælper-Bibliotheket. — Er ikke 
længere Kasserer for Menighedsplejen i Vor Frelsers Sogn. 

[Jfr. »Nord. Bogh Tid.«, XXX Aarg., Nr. 27, 3. Juli 1896, i Anledning 
af hans 25 Aars Jubilæum. Om den Thaarupske Portrxtsamling se: »Nord 
Bogh. Tid.«, XXXII Aarg., Nr. 20, 20. Maj 1898, og XXXV Aarg., Nr. 45, 
8. Novbr. 1901. — Se I. Udg., Side 17 — 18.] 

Boesen, Carl August, Boghandler i Aarhus, født 26. 
April 1850 i Kjøbenhavn, Søn af Provst Peter Joakim Boe- 
sen (t 1 89 i) og Marie Kristine Sofie Frederikke, født Boe- 
sen (t 1858). — Hans Broder er Landskabsmaler J. Boe- 
sen; hans Onkler: Landskabsmaler A. V. Boesen og Biskop- 
perne Boesen og Balslev. — Læriing hos C. H. Bielefeldt 
fra 23. April 1867 til 23. April 1871. Medhjælper hos C. 
Holm i Horsens fra 2}. April 1871 til i. Maj 1874; hos 
Th. Jørgensen i Vejle fra 1. Maj 1875 til i. Novbr. 1878. 
Etableret 2^ Maj 1879 i Aarhus. Rabatberettiget samtidig. 
Firma: Carl A, Boesen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Kunst-, Papir- og Antikhandel. Har i Forening med Lærer 
J. Jensen samlet og udgivet »126 Salmer og Sange til Brug 
i Skolen og ved Konfirmandundervisning«. Har selv lavet et 
Bezique-Spil, der er solgt i over en halv Snes Tusinde Expl. 

[Portræt i Gads Saml. og paa Lønborgs Skand. Bogh. Jfr. »Nord. Bogh. 
Tid.«, XXXVIII Aarg., Nr. 20, 20. Maj 1904, i Anledning af hans 25 Aars 
Jubilæum.] 

* 18. Juli 1884: Hedevig Sofie Zoega, født 11. Decbr. 
185 1 paa Bødstrupgaard, Datter af Landmand Christoph 
Frederik Zoéga og Chariotte Christine Johanne Lundt. — 
Faderen i Slægt med Arkæologen Georg Zoega. 

** Adolph Emil Zoega Boesen, født 10. April 1889 i Aar- 
hus. Lærling i Faderens Forretning siden 1. Oktbr. 190}. 35 

Bojesen, Ernst Severin Jens, Forlagsboghandler 
i Kjøbenhavn, Meddirektør for Gyldendalske Boghandel, Nor- 
disk Forlag, født 2}. Februar 1849 i Sorø, Søn af Postmester 
Dominico Bojesen og Jensine Busch. Tog Præliminærexamen 
fra Efterslægtsselskabets Skole 1863. Lærling og Medhjælper 
hos Fr. Wøldike fra 1865 til 1872. Etableret 5. Novbr. 1872 
i Kjøbenhavn, i Forening med Chr. Thomsen. Firma: Thom- 
sen & Bojesen. Rabatberettiget 10. Febr. 1875. Forretnings- 
art: Sortimentsboghandel og Papirhandel. Kompagniskabet 
ophævet 22. Marts 1878 (Chr. Thomsen døde 9. April 1894). 
Derefter etableret under eget Navn som Kunsthandler og 
Kunstforlsegger indtil 23. April 1889; fra den Tid udeluk- 
kende Forlagsvirksomhed under Firma: Ernst Bojesen. Over- 
drog I.Jan. 1896 sit Forlag til »Det nordiske Forlag«, der 
stiftedes som Aktieselskab ved Sammenslutning af Ernst 
Bojesens, P. G. Philipsens og Kgl. Hof-Musikhandels Forlag. 
Dette Selskabs Aktiekapital var 900,000 Kr., og dets Be- 
styrelse bestod af: Justitsraad A. Berner, Ernst Bojesen. 
Axel Heide, Henrik Hennings, Grosserer P. V. Høffding, 
Højesteretssagfører Otto Liebe og Gustav Philipsen; Sidst- 
nævnte Selskabets Formand. Var Direktør for dette Forlag, 
indtil det i 1903 sluttedes sammen med Gyldendalske Bog- 
handel. Er nu, i Forening med Peter Nansen og August 
Bagge, Direktør for dette Aktieselskab: Gyldendalske Boghan- 
del, Nordisk Forlag, Om Forretningens Art og Forhistorie 
se: Jacob Hegel. — 1888 dekoreret med Medaillen »Literis 
et artibus«; 1901 med St. Olafs Ridderorden; 1903 R. af D. 

[Portrxt, malet af Erik Henningsen, 1892; Portræt, malet af Professor 
August JerndoHf 1902 (Sølvbryllupsgave fra Venner). Portræt og Biografi i 
»Sendagspostenc, Nr. 1 190. 17. Oktbr. 1886. Portræt i Gads Saml., iXhaarups 
Saml., i Boghf.s Festalbum og paa Lønborgs Skand. Bogh. »Illustr. Tid.c, 36 

Novbr. 1892. Om »Det nordiske Forlag«, se »Nord. Bogh. Tid.«, XXIX 
Aarg., Nr. 46, 15. Novbr. 1895. Om hans 25 Aars Jubilæum se: XXXI Aarg., 
Nr. 44, 5. Novbr. 1897, af August Bang.] 

* 5. Maj 1876: Valborg Thyra Fylla Røns holdt, født 
2}. Septbr. 1856 i Kjøbenhavn, Datter af Sproglærer Ivar 
Chr. Rønsholdt og Sophie I. E. Jahn. 

[Om Faderen se: Erslews Forf. Lex. II. S. 742 og Suppl. II. S. 894 — 9^.] 

Bolwig, Andreas^ Boghandler i Kjøbenhavn, født 
2. Juli 1869 i Aalborg, Søn af Manufakturhandler Neels Bol- 
wig og Mette Cathrine Mørup. Tog Præliminærexamen 1885. 
Lærling hos Marinus M.Schultz i Aalborg fra 8. August 1885 
til I. Maj 1889. Medhjælper hos C. Edelmann i Horsens 
fra I. Maj 1889 til i. Maj 1891; hos Th. Thrue i Aarhus 
fra I. Maj 1891 til i. Marts 1895; hos Carl Cnobloch i 
Leipzig fra Marts 1895 til Oktbr. 1895; hos Andr. Fred. Høst 
& Søn fra Oktbr. 189^ til April 1896; i C. W. Stincks Bog- 
handel fra April 1896 til April 1897. Etableret 7. Septbr. 
1897 paa Frederiksberg. Rabatberettiget samtidig. Firma: 
Andreas Bolwig. Forretningsart: Sortimentsboghandel og 
Papirhandel. — Ugift. 

[Portræt i Gads Saml] 

Bonfils, Sophus Carl Emmanuel, fhv. Boghandler 
i Kjøbenhavn. Var Formand for Sortimentsboghandlerfor- 
eningen fra dennes Stiftelse til Udgangen af 1896. Var i 
nogle Aar, ligeledes til Udgangen af 1896, Kasserer for Bog- 
handler-Klubben. Solgte Forretningen til Fr. Bøttzauw i. 
Januar 1897; ^^^ forblev der indtil jo. Marts s. A. Enga- 
geredes I. April 1897 som Hovedbogholder i »Dansk Folke- 37 

forsikrings Anstalt« • og et Par Aar efter yderligere som 
Hovedbogholder i Livsforsikringsselskabet »Mundus«. 

[Se I. Udg., Side 20.] 

* 12. Febr. 1903: Ingeborg Caroline Nimb, født 9. Febr. 
1 876 paa Lerchenborg ved Kallundborg, Datter af Landmand, 
Dampmøller, Grosserer Jørgen Hendrik Nimb, Christians- 
havn, og Julie Mathilde Dons. 

Borgen 9 Bal dur Harald Valdemar, Boghandler 
i Kjøbenhavn, født 10. April 1850 i Viborg, Søn af fhv. 
Herredsfoged, Konferentsraad Bertel Holm Borgen, og Nanna 
Signe Alvilde Tolderlund. — Faderen Broder til fhv. Rek- 
tor ved Metropolitanskolen, Etatsraad Bonaparte Borgen, og 
til fhv. Kultusminister og Skoledirektør, Etatsraad V. A. Bor- 
gen. Moderen Søster til Forfatteren Hother Tolderlund (»Dr. 
H.«). — Lærling hos Magnus A. Schultz i Aalborg fra No- 
vember 1866 til April 1872. Medhjælper hos Jacob Lund 
fra April 1872 til April 1891. Optaget 11. April 1891 som 
Associé i Jacob Lunds Forretning (grundlagt 2;. Jan. i8;4). 
Firma fremdeles: Jacob Lund, Medlem af Boghandlerfor- 
eningen 8. April 1 89 1. Forretningsart: Sortimentsboghandel 
(særlig lægevidenskabelig Literatur), Forlagsvirksomhed, Pa- 
pirhandel, Stempelpapirforhandling siden 2. Marts 1891. 
Var Medstifter af Boghandler-Medhjælper-Bibliotheket og i 
nogle Aar dets Formand; ligeledes en kort Tid Formand 
for Boghandler-Medhjælper-Foreningen. Fra Maj 1885 Medlem 
af Bestyrelsen for »De danske Boghandleres Hjælpekasse , 
og siden Oktbr. 1890 Sekretær i samme. Medlem af Afreg- 
ningsudvalget 189} — 1894. Han har forfattet og udgivet: 
»Fortegnelse over lægevidenskabelig Litteratur« 18 s 9— 1893, 38 

Kbhvn. 1894, og samme 1859 — 1902, Kbhvn. 1903. Med- 
lem af »Selskabet for Historie, Literatur og Kunst«. Foretog 
i 1887 en Rejse til Tydskland, Østrig og Schweiz. Deltog i 
de skandinaviske Boghandlermøder i Kjøbenhavn 1884 og 
Christiania 1901. 

I^Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Boghf.s Festalbum. Jfr. »lUustr. 
Tid.«, 24. Jan. 1904. »Verdensspejlet«, 51. Jan. 1904. »Hver 8. Dage, 31. 
Jan. 1904. Forlagskatalog (1854— 93). Decbr. 1894. Biografi af Jacob Lund 
»Nord. Bogh. Tid.«, XIII Aarg , Nr. 33, 24. Januar 1879, og i Delbancos 
Festskrift. Jfr. »Nord. Bogh Tid.*. XXXVIII Aarg., Nr. 3, 22. Jan. 1904, 
i Anledning af Firmaets 50 Aars Jubilæum. »Hospitalstidende« 1904, Nr. 4. 
iBørsenblatt« f. d. d. Buchh.«] 

* 10. Marts 189} : Emilie Henriette Theodora Wrobiewski, 
født 6. Juni 1 86 1 i Kjøbenhavn, Datter af Boghandler Otto 
Bernhard Wrobiewski og Bertha Elisabeth Hald. 

Borregaard, Johannes Christensen, Boghand- 

i Helsingør, født 21. Marts 1874 i Solbjerg Skole paa Mors, 
Søn af Lærer, nu Kantor i Helsingør, Niels Christensen 
Borregaard og Sophie Hausgaard. — Han er Fætter til 
Boghandler J. Breinholt Nørgaard i Thisted. — Lærling hos 
J. Rasmussen i Kjøge fra 1. April 1889 til i. April 1893. 
Medhjælper hos Magnus A. Schultz i Aalborg fra i. April 
1893 til !. Maj 1897; hos Adolf Jacobsen i Viborg fra i. 
Maj 1897 til i. Maj 1898; hos Jul. Gjellerup fra 1. Maj 
1898 til 15. Juli 1899. Overtog i. August 1899 A. Schnipps 
Boghandel i Helsingør. Rabatberettiget ved Overtagelsen. 
Firma forandret til: J. C. Borregaard. Forretningsart: Sor- 
timentsboghandel, Papir-, Kunst- og Musikhandel, lidt For- 
lag. Forretningen grundlagt 17. August 1853 af A. Schnipp; 
efter hans Død, i. April 1898, fortsat af Enken Louise 


J9 

Schnipp indtil i. August 1899. Filial i Hornbæk, bevilget 
11. Decbr. 1901, aabnet 10. Maj 1902. Bestyrer: Frøken 
Marie Christensen Borregaard, født 9. Juni 1877 i Elmue. 
Søster til Indehaveren. Lærling i hans Forretning i Helsingør 
fra I. August 1899 til 190J. — Har været Direktør for det 
nu opløste Aktieselskab »Til Søs og til Lands«, hvis For- 
maal var Udgivelsen af et Børneblad af samme Navn. 

[Portnet i Gads Saml.] 

* 12. Maj 1905: Marie Sofie Jørgensen, født 5. Januar 
1884 i Fuglebjerg, Datter af Sognefoged, Gaardejer Peter 
Jørgensen og Anna Sofie Christiansen. 

V« Brachty Henning Niels, Boghandler i Kjøben- 
havn, født 29. Jan. 1864 paa Gaarden »Eriksborg« i Gjød- 
vad Sogn ved Silkeborg, Søn af Frederik Emil v. Bracht, 
fhv. Ejer af denne Ejendom, og Julie Marie Antoinette jQr- 
gensen. — Stamfaderen skal være indkaldt fra Tydskland 
under Christian den Femte eller Frederik den Fjerde. En 
Søn af ham var Kunstner og levede i Rom. Flere Malerier, 
Elfenbensarbejder o. lign., udført af Slægten v. Bracht, fin- 
des dels paa Rosenborg, dels hos ovennævnte H. v. Bracht. 
— Tog Præliminærexamen 1880. Var indtil 1 884 Kontorist 
paa et Par Herredskontorer. Lærling hos J. Frimodt fra 
I. Oktbr. 1884 til I. Oktbr. 1888; derefter Medhjælper hos 
Samme til 1. August 1892; hos Andr. Fred. Høst & Søn fra 
I. Septbr. 1892 til i. Maj 1894; hos F. C. E. Olsen i 
Maribo fra i. Juni 1894 ^il i- Marts 189^, igjen hos J. 
Frimodt fra i. April 1895 til i. August 1896. Etableret 1. 
Oktbr. 1896 paa Frederiksberg. Rabatberettiget samtidig. 
Rrma: Brachts Boghandel. Forretningsart: Sortimentsbog- 40 

handel, Papir-, lidt Galanteri- og Læderhandel. — Har fore- 
taget tre Rejser i Tydskland. — Ugift. 

[Portræt i Gads Saml. Jfr. Weilbachs: Nyt dansk Kunstnerlexikon, Side 
112, hvor Slægten, under forskjellige forkerte Opgivelser, omtales.] 

Brandt, Alexander Oulstad, Boghandler i Kjøben- 
havn, født 30. Januar 1849 i Frederiksborg, Søn af fhv. 
Kjøbmand Cari Ferdinand Paulin Brandt og Beate Louise 
Hass. — Bedstefaderen, Cand. phil A. F. Brandt, var Bog- 
handler i Kallundborg. — Gik i Frederiksborg lærde Skole 
fra 1858 til April 1864. Læriing hos J. W. Christensen i 
Helsingør fra Juni 1864 til Juni 1867. Medhjælper hos: 
S. Thomassen i Christianssand fra Juni 1867 til Novbr. 1869; 
F. Rybner Petersen i Aarhus fra Novbr. 1869 til April 
1870; Larsen & Jørgensen i Kjøbenhavn fra April 1870 til 
Februar 1876; Bestyrer af Andr. Schous Sortiment fra Februar 
1876 til 8. April 1882. Overtog denne Forretning 8. April 
1882. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma: Andr. Schous 
Bog- & Papirhandel (Alexander Brandt). Forretningsart: Sor- 
timentsboghandel, Kunst- og Papirhandel. Overtog i7.Septbr. 
1898 Andr. Schous Foriag, som dreves sammen med Sorti- 
mentet til I. April 1899, paa hvilken Dato han solgte Sor- 
timentet til Ludvig Schuth, og er siden da Indehaver af 
»Andr. Schous Foriag«, som fortsættes under Firma: Alex- 
ånder Brandts Forlag. Medlem af Boghandlerforeningen 1 1 . 
Novbr. i8q8. Forretningen grundlagt som Sortimentsbog- 
handel 24. Oktbr, iSss af Fr. Wøldike; overtaget 31. Juli 
18^7 af Andr. Schou, og udvidet til Forlags- og Sortiments- 
boghandel. Fra 8. April 1882. da Sortimentet overdroges 
til Ale.\. Brandts fortes Forlasjet af Andr. Schou alene 4» 

indtil I. Januar 1889, da det overdroges til Th. Kapel og 
Jacob H. Mansa. Sidstnævnte udtraadte i. Jan. 1891, og 
samtidig indtraadte Andr. Schous Søn, Christian Schou. 6. 
Juli 1896 udtraadte Th. Kapel, og Firmaet sattes samtidig 
under Administration med Prokurator M. Koppel og Jacob 
Erslev som Administratorer, og med Chr. Schou som Be- 
styrer til 17. Septbr. 1898. 

'Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml , i Boghfs Festalbum og paa Løn- 
borgs Skand. Hogh. Om Farfaderen se: Erslews Forf. Lex. I. S. 196 og 
Suppl I. S. 226. Om Andr. Schou se: »Nord. Bogh. Tid« XVII Aarg., 
Nr. 4, 28. Juli 1882 af -b (d: Alex. Brandt); XXIV Aarg.. Nr. 18, 1. 
Novbr. 1889. Om Salget af Andr. Schous Forlag se: XXXII Aarg., Nr. }8, 
25. Septbr. 1898. Delbancos Festskrift.] 

* 28. Novbr. 1885 i Kbhvn.: Marie Dinesen, født 7. 
Maj 186} i Ordrup ved Charlottenlund, Datter af Gartner 
Dines Larsen (Dinesen) og Anne Marie Jensen. 

Brandt, Carl Vilhelm Magnus, Boghandler i 
Svendborg, født 17. Maj 1843 i Svendborg, Søn af Bogbin- 
der og Boghandler Peter Brandt (t 15. Oktbr. 1894) og 
Margrethe Cecilie Trondhjem (f 1869). — Moderen Pleje- 
datter af Boghandler Busch i Nyborg. — Lærling ved Bog- 
binderiet fra April 1857 til 1860; derefter ved Boghandelen: 
hos P. Brandt fra April 1860 til Oktbr. 1860; hos L. A. 
Jørgensen i Slagelse fra Oktbr. 1860 til Februar 1862. Med- 
hjælper hos P. Brandt fra i. Februar 1862 til 1. Januar 
1878. Var, i Forening med sin Broder Andreas Brandt, 
etableret i Svendborg under Firma: Brødrene Brandts Bog- 
handel, fra Oktbr. 1875 til 1. Juni 1877. (Vilh. Brandt er- 
kjendt rabatberettiget 6. Oktbr. 1875.) Overtaget sin Faders 
Forretning 1. Januar 1878. Rabatberettiget samtidig. Firma: 42 

P. Brandts Boghandel. Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Kunst-, Papir- og Musikhandel, Kommissionær for det kgl. 
Søkortarkiv, Bogbinderi. Forretningen grundlagt i8. Decbr. 
1832 som rabatberettiget Boghandel af P. Brandt. Filial i 
Hesselager, bevilget i Novbr. 1901. — Var Medindbyder til 
Dannelsen af »Den danske Provindsboghandlerforening« og 
valgtes ved denne Forenings Stiftelse, 4. August 1891, ind 
i sammes Bestyrelse. Medlem af Direktionen for Svendborg 
og Omegns Sparekasse. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaanips .Saml , i Boghf.s Festaibum og paa Løn- 
borgs Skand. Bogh. Jfr. »Den nord Bogverdenc I Aarg., Nr. 49 (P. Brandts 
Biografi af Aug. Westrup"); »Svendborg Amtstid.«, 19 Maj 1892; »Folke- 
bladet for Svendborg Amt«, 20 Maj 1892. Nekrolog over P. Brandt i 
»Nord. Bogh. Tid.«, XXVIII Aarg, Nr. 42, 19. Oktbr. 1894. Om Fir- 
maets 50 Aars Jubilæum se »Nord. Bogh Tid.«, XXXVI Aarg., Nr. 53, 
16. Decbr. 1902, »Svendborg Avis«, 17 Decbr. 1902, >Svendborg Amts- 
tidende«. 17. Decbr. 1902, »Aftenposten«, 31. Decbr. 1902, og »Hver 8. 
Dag«, IX Aarg., Nr. 14 (de to sidste Blade tillige med Portræt af Vilh. 
Brandt).; 

* I. 28. Novbr. 1873: Henriette Petrine Nielsine An der- 
skouvy født 15. Oktbr. 1846 i Svendborg, f 7. Juni 1882 
samme Sted, Datter af Skipper Christian Peter Georg An- 
derskouv og Cathrine Marie Jensen. 

* 2. 2. Decbr. 1884: Anna Magdalene Wandall, født 
1 1. Maj 1850 i Svendborg, Datter af Jens Laurentius Wan- 
dall (t 2}. Febr. 1856) og Mariane Katrine Kisbye (f jo. 
Marts 1 88 i). 

** Carl Andreas Jørgen Brandt, født 27. Juni 1876 i 
Svendborg. Lærling hos Faderen; derefter Medhjælper hos 
H. M. Løding i Kolding, i C. W. Stincks Boghandel, hos 
Lehmann & Hildebrandt i Altona-Ottensen i 1V4 Aar, hos 
Jacob Zeuner i Aarhus, og nu atter i P. Brandts Boghandel. 43 

Brandt, AndreasJohansenTrondhJeniyVar Bog- 
handler i Rudkjøbing. Han døde 26. Januar 1899 i Rud- 
kjøbing. 

rPortrvt paa Lønborgs Skand. Bogh. Nekrolog i iNord. Bogh. Tid.t, 
XXVIII Aarg., Nr. 5, j. Februar 1899. — Se i. Udg., Side 23.] 

* 27. Septbr. 1877: Frederikke Bøving, født 6. 
Oktbr. 18$$ i Kjøbenhavn, Datter af Etatsraad Frantz Gerhard 
Johan Bøving, Hovedbogholder i Nationalbanken, R. af D. 
(7 1887), og Nicoline Vilhelmine Knudsen. — Hun fortsæt- 
ter Forretningen efter sin Mands Død under Firma: Andreas 
Brandts Boghandel Forretningsart: Sortimentsboghandel, Pa- 
pir-, Musik- og Tapethandel, Bogbinderi. Forretningen grund- 
lagt 24. Juni 1843 af B. Gislason; overtaget 1. Juni 1863 
af Chr. Rasmussen; i. Oktbr. s. A. af Julin Hansen, og i. 
Juli 1877 af Andreas Brandt. 

[Portræt i Gads Saml j 

Brandt, Waldemar Bøving, Boghandler i Rudkjø- 
bing, Søn af ovennævnte Boghandler Andreas Brandt og Fre- 
derikke Bøving. Lærling hos Faderen fra 1 . Juli til 1 . Oktbr. 
189}; hos P. Brandt i Svendborg fra i. Oktbr. 189} til 1. 
Oktbr. 1895; hos Ahrent Flensborg i Roskilde fra 1. Oktbr. 
1895 til I. Septbr. 1898. Medhjælper hos C. M. Nielssen i 
Stege fra i. Septbr. 1898 til i. April 1899; hos N. L. Nor- 
dentoft i Thisted fra i. April 1899 til i. Juli 1900. Besty- 
rer og Prokurist i Moderens Forretning fra i. Juli til i. 
Oktbr. 1900, da han blev Medejer af samme. 

* 6. Decbr. 190}: Hanne Lovise Petersen, født ^ Fe- 
bruar 188$ i Rudkjøbing, Datter af Kaptejn Erik Julius Pe- 
tersen og Caroline Charlotte Rasmussen. 44 

Branner, Thomas Christian, Forlagsboghandler 
i Kjøbenhavn, født i8. April 1847 > Helsingør, Søn af Ge- 
neralmajor Vilhelm Jacob Branner og Louise Dorothea Clau- 
sen. Tog Examen artium 1867; Cand. med. & chir. Januar 
1875. Kandidat ved Kommunehospitalet 1878 til 1879; der- 
efter prakt. Læge i et Par Aar paa Kjøbenhavns Nørrebro. 
Medejer af V. Pio's Boghandel siden 1885. Medlem af Bog- 
handlerforeningen li. Decbr. 1889. Efter V. Pio's Død, 9. 
Oktbr. 1902, fortsattes Forretningen i Forening med Dennes 
Enke; efter hendes Død, 10. Oktbr. 1904, er han Eneejer 
deraf. Firma fremdeles: V. Pio's Boghandel. Forretningsart: 
Forlagsvirksomhed. 

[Portræt i Gads Saml. Jfr. vDen danske Lægestand«, 7. Udg., S. 34 — 35.] 

* 16. April 1880: Agnes Andrea Marie Pio, født 10. 
Januar 1857, Datter af Boghandler Valdemar Vilhelm Pio 
og Vilhelmine Emilie Clausen. 

Brorsen, Joliannes, fhv. Boghandler i Faaborg, 
født 9. Marts 1871 i Varde, Søn af Kjøbmand Viktor Bror- 
sen og Amalie Betty Clara Clausen. — Moderen var Søster 
til Boghandler N. O. M. Nielsens Hustru i Varde. — Lær- 
ling hos N. O. M. Nielsen i Varde fra 1. Novbr. 1885 til 
I. Novbr. 1889; derefter Medhjælper hos Samme indtil 15. 
April 1890. Medhjælper hos Ahrent Flensborg i Ringsted 
fra 15. April 1890 til i. Maj 1892; igjen hos N. O. M. 
Nielsen fra i. Maj til i. Novbr. 1892; igjen hos Ahrent 
Flensborg fra i. Novbr. 1892 til i. Maj 189J. Soldat i 
17 Maaneder. Medhjælper hos Th. Køster i Aarhus fra 
I. Novbr. 1894 til i. Maj 1895; paany hos Ahrent Flens- 
borg fra I. Maj 1895 til i. Februar 1896. Etableret 9. 45 

Marts 1896 i Faaborg. Rabatberettiget samtidig. Firma: 
Johs. Brorsen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- 
og Kunsthandel. Han var Medstifter af Tapetfabrikken 
»Fiona« i Faaborg og Meddirektør for samme de første Aar. 
Solgte sin Boghandel 28. April 1900 til F. C. Alstrøm. — 
Han har senere været Repræsentant for Firmaet Winkel & 
Magnussen og Warburgs Kunstforlag. 

Portræt i Milo'ske Fcstalbum — Forretningen var ikke, som »Adresse- 
bogen« angiver, grundlagt af Otto A. Bræmer.j 

* 2. Maj 1899: Johanne Antoinette Marie Clausen, født 
I. Maj 1872 i Hersom Præstegaard ved Hobro, Datter af 
Præsten Jens Thomsen Clausen og Johanne Emilie Pouline 
Engell. — Moderen Datter af Salmedigteren, Sognepræst 
forCraasten og Adsbølle i Sønderjylland, Nicolaj Emil Engell. 

Brummerstedt, Ove Gotfred Emil, Boghandler 
i Aarhus, født 3. Juli 1868 i Kjøbenhavn, Søn af Kolonial- 
handler Erik Begtrup Holst Brummerstedt og Vilhelmine 
Halvorsen. — Faderen Broder til tidligere Boghandler i 
Randers, Chr. Brummerstedt. — Lærling hos P. Hauberg & 
Co. fra I. April 1883, og derefter Medhjælper hos Samme 
indtil I. April 1891. Medhjælper hos F. Rybner Petersen 
i Aarhus fra i. Maj 1891 til 1. Maj 1893; hos Th. Thrue 
i Aarhus fra i. Maj 1893 til i. Juli 1900. Etableret i;. 
August 1900 i Aarhus. Rabatberettiget samtidig. Firma: 
E, Brummerstedt, Forretningsart: Sortimentsboghandel, Pa- 
pir-, Musik- og Kunsthandel, specielt Skolemateriel. 

'Portræt i Gads Saml.] 

* 29. Maj 1903: Johanna Julie Koch, født 30. Novbr. 
1876 i Thorsted ved Horsens, Datter af Bogholder Henrik 46 

Abraham Koch og Kristine Fenger. — Faderens Slægt var 
Grundlæggere og Ejere af Grejs Mølles Klædefabrik ved Vejle. 

Bruun, Gotfred Amandus, Boghandler i Stubbe- 
kjøbing, født 15. April i8;2 i Ringsted, Søn af Skomager 
Rasmus Bruun og Anna Marie Bentzen. Læriing hos C. E. 
Saabye i Ringsted fra i. Marts 1868 til i. Septbr. 1871; 
hos Th. Schouboe samme Sted fra i. Septbr. 1871 til 1. 
Marts 1872 og Medhjælper hos Samme fra i. Marts 1872 
til I. April 1873; hos G. E. C. Gad fra 1. April 1873 til 
I. Novbr. 1875; hos J. L. Wisbech i Kolding fra i. Novbr. 
1875 til 3 1. Juli 1877. Overtog 1. August 1877 H. V. Slenge- 
riks Boghandel i Stubbekjøbing. Rabatberettiget ved Over- 
tagelsen. Firma forandret til: G. Bruun. Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Galanteri-, Papir-, Tapet- og Rulle- 
gardinshandel, Læseforening, Stempelpapirforhandling. For- 
retningen grundlagt 1. April 1873 under Firma H. V. Slenge- 
rik & Go.; fra 1. April 1874 til 1. August 1877 ejedes den 
af Slengerik alene. 

[Portræt i Gads Saml , i Milo*ske Festalbum og paa Lønborgs Skand. Bogh.j 

* 18. Juli 1879: Emma Amalie Madsen, født 26. Marts 
1856 i Horsens, Datter af Skrædermester Jens Madsen og 
Rasmine Severine Kraul. 

** Niels Bruun, født 12. Septbr. 1881 i Stubbekjøbing. 
Læriing hos Johs. Bruun i Roskilde. Medhjælper hos Chr. 
Juel i Aarhus og Grandjean Sørensen i Kolding. 

Bruun, Johannes, Boghandler i Roskilde, født 7. 
Februar 1869 i Vordingborg, Søn af fhv. Kjøbmand, Kon- 
sul i Vordingborg, Stie Tønsberg Bruun og Caroline Jo- 47 

sefine Ditzel. Tog alm. Forberedelsesexamen 1884 i Vor- 
dingborg. Lærling hos E. S. Jessen i Fredericia fra 1 . Septbr. 
1884 til I. Oktbr. 1888; derefter Medhjælper hos Samme 
indtil 18. Marts 1890; hos P. Michelsen fra i. Oktbr. 1890 
til I. Maj 1893; hos G. E. C. Gad fra i. Maj 1893 til 1. 
August 1895. Overtog 1. August 1895 A. Rechtwigs Bog- 
handel i Roskilde. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma 
forandret til: Johannes Bruun. Forretningsart: Sortiments- 
boghandel, Papir- og Tapethandel. Forretningen grundlagt 
I. Juni 1893 af A. Rechtwig. 

'Portrart i Gads Saml.] 

* 16. Novbr. 1899: Johanne Jacobsen, født 22. Februar 
1878 i Helsingør, Datter af Kantor Anthon Theodor Jacob- 
sen og Johanne Josefine Christiansen. — Faderen er For- 
fatter af forskjellige Skolebøger. 

Bryndum, Andreas Bernhard, fhv. Boghandler 
i Kallundborg. Overdrog i. August 1900 sin Forretning til 
Johannes Møller og bosatte sig derefter i Kjøbenhavn. 

'Portrart i Milo*ske Festalbum. Jfr. tNord. Bogh. Tid.«, XXX Aarg., 
Nr. 8, 21. Februar 1896, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum. - Se 
1. Udg., Side 25.J 

Bræmer, Otto Andreas, fhv. Boghandler i Faaborg, 
født I). Februar 1864 i Randers, Søn af Gustav Vilhelm 
Bræmer, først Herredsfuldmægtig i Randers, senere Bogholder 
ved Randers Sparekasse, og Anna Sophie Olsen. Lærling 
hos M. Digmann i Silkeborg fra 9. Septbr. 1878 til i88^ 
Medhjælper hos A. C. Nielsen i Svendborg fra 1883 til 
1886; i Wisbechs Boghandel (P. Blicher) i Kolding fra 
Septbr. 1886 til 12. Oktbr. 1889. Etableret i. Novbr. 1889 48 

i Faaborg. Var samtidig antaget af Boghandlerforeningen: 
men Kautionen blev først ordnet i6. Februar 1894. Firma: 
Otto A. Bræmers Boghandel. Forretningsart: Papir- og Ga- 
lanterihandel, lidt Trykkeri, og senere Sortimentsboghandel. 
Forretningen hævedes ved Konkurs 31. Decbr. 1895. Var 
derefter Handelsrejsende i nogle Aar. Har siden i . August 
1899 drevet et Bogtrykkeri, der senere tillige er udvidet 
til Æskefabrikation, paa Frederiksberg i Kjøbenhavn. 

* 31. Oktbr, 1889: Mathilde Elisabeth Jensen, født 7. 
Juni 1 867 i Kolding, Datter af Kjøbmand Hans Jørgen Jen- 
sen og Anna Sophie Petroline Hassing. 

Buchholtz, Conrad Gotfred, Boghandler i Thi- 
sted, født }o. Novbr. 1854 i Løgstør, Søn af Præsten Otto 
Chr. Buchholtz og Camilla Hammer. Lærling hos J. F. 
Holm i Nykjøbing p. Mors fra i. Februar 1870 til i. Fe- 
bruar 1874. Etableret 18. Maj 1880 i Thisted. Rabatberet- 
tiget 31. Marts 1885. Firma: C.Buchholtz. Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Tapet-, Musik- og Kunsthandel, Papir- 
forretning en gros. Filial i Hurup, bevilget i Oktbr. 1903. 

Tortræl i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum ] 

* 22. August 1890: Nanna Cecilie Ortmann, født 22. 
April 1869 i Faaborg, Datter af Kjøbmand, Cand. pharm. 
Carl Georg Ferdinand Ortmann og Sofie Antonie Henrikke 
Storm. 

Buhly Carl Christian Ferdinand, fhv. Boghandler 
i Holstebro, født 19. Juli 1862 i Horsens, Søn af Blikken- 
slager Carl Christian Ferdinand Buhl og Anna Kirstine 
Knabe. Lærling hos Viggo A. Hansen i Vejle fra 1. Oktbr. 49 

1876 til I. Oktbr. 1880; derefter Medhjælper hos Samme 
indtil I. April 1882; hos C. Edelmann i Horsens fra i. 
April 1882 til 1. Maj 1883; hos A. H. Hahn og Hother 
Ostermann i Nyborg fra i. Maj 1883 til i. Maj 1885; hos 
Chr. Kragelund fra i. Maj 1885 til i. Maj 1889; hos Georg 
Schultz i Aalborg fra i. Maj 1889 til i. Maj 1893; igjen 
hos Chr. Kragelund i Holstebro fra i. Maj 1893 til i. Maj 
1895. Etableret 3. Decbr. 1895 i Holstebro. Rabatberettiget 
samtidig. Firma: Cari Buhl. Forretningsart: Sortimentsbog- 
handel, Papir- og Kunsthandel. Overdrog Forretningen 15. 
Novbr. 1905 til Chr. Dethlefsen. 

[Portrxt i Gads Saml.] 

* 4. Marts 1898: JensineBlahr, født 13. Decbr. 1874 i Ran- 
ders, Datter af Kjøbmand Jens Niels Blæhr og Ane Marie Brock. 

Busck, Arnold Andreas BullAhrensen, Boghand- 
ler i Kjøbenhavn, født 29. Novbr. 1871 i Roskilde, Søn af 
Cand. jur. Theodor Busck, Kancelliraad, Forstander for Due- 
brødre Kloster, R. af D. (f Septbr. 1903), og Fanny Elisa- 
beth Ahrensen. — Bedstefaderen paa fædrene Side var Ejer 
af »Bensonseje« og Broder til den bekjendte Præst, Grundt- 
vigs Ven, Gunni Busck. Bedstefaderen paa mødrene Side var 
Professor, Dr. med. Ahrensen, Stifteren af »Ugeskrift for Læ- 
ger.« — TogPræliminærexamen 1888. Lærling hosV.Schøne- 
mann i Nyborg fra Novbr. 1888 til April 1893. Medhjælper i 
Det Reitzelske Forlag fra Oktbr, 1893 til April 1896. Etab- 
leret, i Forening med J. L. Wisbech, \. Novbr. 1896 i Kjø- 
benhavn. Firma: Busck & Wisbech. Firmaet rabatberettiget 
samtidig (paa Wisbechs Navn). Forretningsart: Sortiments- 
boghandel. Overtog ved Etableringen J. L. Wisbechs Foriag, 50 

grundlagt i Kolding 1846. 7. Februar 1903 udtraadte Wis- 
bech, og Busck blev derefter Eneejer. Rabatberettiget i Marts 
1903. Firma og Forretningsart uforandret. — Han har i 
kortere Tid været Volontør hos Gerold & Co. i Wien og 
hos Cnobloch i Leipzig; har desuden rejst et halvt Aar og 
studeret Boghandlerforhold i Tyskland. 

* 17. Juli 1902 i Viborg Domkirke: Johanne Kirstine Ca- 
milla Gliemann, født 28. Novbr. 1875 i Egtved ved Kol- 
ding, Datter af Apotheker i Viborg Theobald Vilhelm Glie- 
mann og Clara Mathilde Olsen. 

Bøttzauwy Frederik Holger, Boghandler i Kjøben- 
havn, født 8. Septbr. 1865 i Kjøbenhavn, Søn af Varemæg- 
ler, senere Grosserer, Nicolai Johannes Bøttzauw (f 28. Maj 
1902) og Charlotte Emilie Bering (f 16. Januar 1892). — 
Faderens Søster er gift med Forfatteren, Kontreadmiral Vic- 
tor Hansen, og Moderen nedstammer fra den bekjendte Op- 
dagelsesrejsende Vitus Jonassen Bering. — Lærling og Med- 
hjælper hos G. E. C. Gad fra 1. Septbr. 1880 til i. Septbr. 
1895. Overtog I. Januar 1897 Henriques & Bonfils Boghan- 
del i Kjøbenhavn. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma 
forandret til: Henriques & Bonfils Efterfølger. Forretnings- 
art: Sortimentsboghandel, Papir- og særlig Kunsthandel. For- 
retningen grundlagt 5. Maj 1891 af R. S. Henriques og S. 
C E. Bonfils. — Var fra 3. Juli 1883 til Juli 1885 Medlem 
af Bestyrelsen for Boghandler-Medhjælper-Bibliotheket. 

[Portræt i Gads Saml. Jfr. Bricka: Dansk biograf. Lex, VII. Side 17 og 
II. Side 123 — 27.J 

* 6. Decbr. 1903: Vilhelmine (Minna) Olivia Cederstrøm^ 
født 13. April 1861 i Kjøbenhavn. 51 

Calbergt Theodor Johan Michael, Boghandler i 
Odder, født 30. Maj 1873 i Kjøbenhavn, Søn af Bogtrykker 
Niels Gustav Caiberg (f) og Gertrude Pauline Herdahl. 
Lærling hos Thorvald Petersen fra i. Juli 1887 til i. Septbr. 
1889 og hos H. Hagerup fra i. Septbr. 1889 til i. Oktbr. 
1892; derefter Medhjælper hos Samme indtil i. Juli 1893; 
hos Emil Petersen i Nykjøbing paa Falster fra i. Juli 1893 
til 1. Oktbr. 1896; i P. Brandts Boghandel i Svendborg fra 
I. Oktbr. 1896 til I. April 1901; hos Th. Thrue i Aarhus 
fra I. April 1901 til 1. Marts 1902. Etableret 29. Marts 
1902 i Odder. Rabatberettiget samtidig. Firma: Th, Caibergs 
Boghandel. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Kunst-, Mu- 
sik- og Papirhandel. — Foreslog paa et Møde 9. Oktbr. 1898 
i Kolding Oprettelsen af Danmarks Provinds-Boghandler- 
Medhjælper-Forening. Foreningen stiftedes, og han valgtes 
til dens Formand. 

* II. August 1904: Dagmar Marie Therese Christen- 
sen, født 20. Februar 1880 i Aarhus, Datter af Skibsrheder 
Jeppe Christensen og Nielsine Andersen. 

Calle, Hans Nicolai Petersen , Boghandler i 
Silkeborg, født 3. Septbr. 1874 i Frederikshavn, Søn af 
Farver Asmus Petersen Calle og Marie Henriksen. Læriing 
hos Jacob Zeuner i Aarhus fra i. Oktbr. 1890 til 30. Septbr. 
1894; derefter Medhjælper hos Samme indtil 1. August 1897; 
Medhjælper hos Thaning & Appel fra 1. Novbr. 1897 til 
1. Septbr. 1898; hos M. Digmann i Silkeborg fra i. Septbr. 
1898 til I. Oktbr. 1 90 1. Etableret 19. Oktbr. 1901 i Silke- 
borg. Rabatberettiget samtidig. Firma: //. Petersen Calle. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel og Papirhandel. 52 

* i;. Maj 1904: Dagmar Gundersen, født 28. August 
1878 i Horsens, Datter af Uhrmager Johan William Gun- 
dersen og Caja Holst. 

Christensen, Carl Alfred, Boghandler i Horsens, 
født 13. Novbr. i8;9 i Horsens, Søn af Kjøbmand Matthias 
Peter Christensen og Kirstine Nielsen. Lærling hos C. Holm 
i Horsens fra i. Maj 1874 til i. Maj 1878; derefter Med- 
hjælper hos Samme indtil 1. Juli 1887. Overtog denne 
Forretning i. Juli 1887. Rabatberettiget ved Overtagelsen. 
Firma: C. Holms Boghandel. Forretningsart: Sortimentsbog- 
handel og Papirhandel. Forretningen grundlagt 26. Novbr. 
i8j8 af Jens Carl Holm (født 21. Septbr. 1810, f 12. Fe 
bruar 1899). 

[Portræt i Gads Saml., i Thaanips Saml. og i Milo'ske Festalbum.] 

* 28. Juli 1901: Elise Sofie Mogensen, født 8. Oktbr. 
1877 i Gylling ved Falling, Datter af Fisker Søren Mogen- 
sen og Mette Kierstine Arendtsen. 

Christensen, Hans, Boghandler i Kjøbenhavn, født 
20. Januar 1853 paa Wedellsborg, Søn af Skovfoged Christen 
Nielsen og Maren Petersen. Lærling hos Chr. Frisch i As- 
sens fra Foraaret 1867 til 1872; lærte senere Bogbinderiet 
i Assens og arbejdede som Svend ved dette Fag i Kjøben- 
havn nogle Aar; fik derefter Plads hos J. C. F. Schou paa 
Christianshavn. Etableret 17. Septbr. 1880 som Papirhandler 
og Bogbinder paa Frederiksberg. Rabatberettiget 9. April 
1884. Firma: H. Christensen. Forretningsart: Sortimentsbog- 
handel, Papir- og Musikhandel, Bogbinderi. — Medstifter 
af Frederiksberg Bank og Medlem af Bankraadet. Medstifter 53 

af Frederiksberg Sparekasse og Medlem af Repræsentant- 
skabet. 

'Portræt i Cads Saml., i Thaanips Saml., i Boghf s Festalbum og paa Løn- 
borgs Skand. Bogh. Jfr. »Nord. Bogh. Tid.c, XXXIX Aarg., Nr. 37, 14. 
Septbr. 1905, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum.] 

* 20. Januar 1882: Aurora Marie Jørgensen, født 29. 
Oktbr. 1860 i Roskilde, Datter af Forvalter Erik Jørgensen 
og Elisabeth Hjorth. 

Christensen, Lars Nicolai, Boghandler i Store- 
hedinge, født 12. Decbr. 1859 ' Taastrup ved Holbæk, Søn 
af Jordbruger Christen Pedersen og Maren Kirstine Peders- 
datter. Tog Lærerexamen i Kjøbenhavn Juni 1882. Var 
Hjælpelærer ved Bjælkerup Skole fra 1. April 1883 til i. 
April 1884; konst. Lærer ved Storehedinge Borger- og Real- 
skole fra I. April til i. Oktbr. 1884; Huslærer fra i. Novbr. 
1884 til I. Juni 1885. I N. Olaf Møllers Boghandel fra i. 
Juni til I. Oktbr. 1885. Etableret 22. Oktbr. 1885 som 
Papir- og Galanterihandler i Storehedinge. Blev rabatberet- 
tiget 1 1. April 1894. Firma: N.Christensen. Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Papir- og Tapethandel, Skolemateriel. 
— Kæmner i Storehedinge. Kasserer for Venstres Vælger- 
forening for Præstø Amts første Valgkreds. Revisor ved Store- 
hedinge Spare- og Laanekasse. Kasserer for Tyendesparefor- 
eningen for Stevns med tilgrændsende Herreder. Medlem af Re- 
præsentantskabet for Storehedinge Haandværkerbank. — Ugift. 

'Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festal bum. j 

Christensen, Niels Peter, Boghandler i Viborg, 
født 10. Oktbr. 1842 i Viborg, Søn af Skomagermester Niels 54 

Breum Christensen (f 1890) og Mette Cathrine Randers 
(t 1890). — Hans ældste Søn, Victor Breum Christensen, 
er Indehaver af Firmaet C. Haugaards Boghandel i Viborg. 
— Lærling hos L. B. Lorentzen i Viborg fra i. Novbr. 1856 
til 3 1. Oktbr. 1861. Medhjælper hos Samme fra 1. Novbr. 
1 86 1 til 30. Oktbr. 1862; hos Peter Daugaard i Svendborg 
fra I. Novbr. 1862 til 6. Marts 1864; hos Magnus A. Schultz 
i Aalborg fra 25. Juli 1865 til Marts 1868. Blev i Marts 1864 
optaget i 11. Regiment som frivillig Menig; gjorde fra 11. 
Septbr. 1864 til 10. Februar 1865 Tjeneste som Skriver 
paa Armeens Overkommandos Kontor i Odense under General 
Steinmann; hjemsendtes 24. Juli 1865. Etableret 6. Maj 1868 
i Viborg. Rabatberettiget samtidig. Firma: Niels Christensen. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Kunst-, Papir-, Musik- 
og Tapethandel. — Var Medindbyder til Stiftelsen af »Den 
danske Provindsboghandlerforening« og valgtes paa Mødet 
i Odense, 4. August 1891, til Næstformand for samme. Med- 
lem af »De danske Boghandleres Fællesudvalg« fra dets Stif- 
telse, 25. Oktbr. 1897. Medlem af Bestyrelsen for »Provinds- 
boghandlernes Almanakforiag« siden 1899. Har forestaaet 
Redaktionen af »Meddelelser til den danske Provindsbog- 
handlerforenings Medlemmer«. Har hidtil refereret denne 
Forenings Møders ikke officielle Del i »Nord. Bogh. Tid.« 
Har skrevet Sange til samme Forenings Aarsmøder i Ros- 
kilde, Aalborg og Leipzig. Var Formand i Aktieselskabet 
»Papi Hagerets« Bestyrelse fra dets Stiftelse, Juni 1900, til 
dets Ophør, 25. Maj 1901. Siden i. Januar 1885 Værge 
for Viborg Domkirke. Næstformand for Viborg Skydeselskab 
siden dets Stiftelse, 1878; fra 189} til 1903 dette Selskabs 
Formand. Fra 1888 til 1902 Revisor i Arbejdersparekassen 55 

i Viborg. Medlem af Indkvarteringskommissionen i Viborg 
fra 1. Januar 1897 ^S ^^ Bestyrelsen for Soldaterhjemmet. 
Kasserer og Forretningsfører for Viborg Musikforening. Han 
er Medlem af Hedeselskabet, af Nationalforeningen til Tu- 
berkulosens Bekæmpelse og af Selskabet »De danske Atlan- 
terhavsøer«. Han har under Mærkel »Fv. ij« skrevet for- 
skjellige Artikler og Digte, navnlig i »Viborg Stiftstidende«. 
Til Sange af ham har Professor Adam KrOgell, Frederik 
Matthison-Hansen og A. Teilgaard komponeret Melodier. Har 
foretaget Rejser i Norge, Sverig, Tydskland og England. 

fPortntt i Gads Saml., i Thaarups Saml., i Boghf s og i Milo'ske Festalbum 
og paa Lønborgs Skand. Bogh. Jfr. E. Sauter: Ældre og nyere Minder fra 
Hald og Omegn. Maanedsskriftet »Jylland«, I Aarg., Side 209. »Viborg Stifts- 
tidende«, 17. og 20. April 1889; 6. og 8. Maj 1893. »Viborg Amtstid.«, 
7. Maj 1893. »Nationaltidende«, ;. Maj 1893. En Sang til hans Jubilæum af 
C. A. Thyregod. En Sonet til hans Sølvbryllup af Andreas Dolleris; se »So- 
netter«, Kbhvn. 1904, Side 34.] 

* 18. August 1870: Johanne Sophie Gleerup, født 21. 
April 1850 i Aalborg, Datter af Rebslagermester Christen 
Christensen Gleerup (f 1866) og Ane Marie Hansen (f 1889). 

** Næstældste Søn : Ejnar Gleerup Christensen, fødi 6. 
Marts 1879 i Viborg. Cand. phil. Medhjælper i Faderens 
Forretning siden i Maj 1900, med begrændset Prokura. 
Agter at gaa til det grafiske Fag. 

** Tredie Søn: Niels Christensen, født 19. Juli 1886 i 
Viborg, Lærling i Faderens Forretning fra 1. Maj 1901 til 
I. Maj I90V> derefter i Th. Øbergs Boghandel i Nakskov 
fra I. Maj 1903 til i. Maj 190;. Er siden i. Maj 1905 
Medhjælper hos Chr. A. Olesen i Thisted. 

Christensen, Johan Victor Breum, Boghandler 
i Viborg, født 21. Juni 1877 i Viborg, Søn af Boghandler 1 56 

Niels Christensen og Johanne Sofie Gleerup. — Han er 
Fætter til Fru Carla Sønderby i Lemvig og til Boghandler 
Chr. A. Olesen i Thisted. — Tog Handelsexamen 1899 (i. 
Karakter) fra Handelsakademiet »København«. Læriing hos 
Magnus A. Schultz i Aalborg fra i. Maj 1893 ^>l >• ^^J 
1897; derefter Medhjælper hos Samme indtil i. April 1898; 
hos H. Rybner Petersen i Skive fra 1. April 1898 til 1. 
Oktbr. 1898; hos Niels Christensen i Viborg fra 10. Oktbr. 
1899 til I. Novbr. 1900. Overtog i. Novbr. 1900 C. Hau- 
gaards Boghandel i Viborg. Forretningen førtes de første 
to Aar i Haugaards Navn. Rabatberettiget 15. Oktbr. 1902. 
Firma: C. Haugaards Boghandel (Victor Christensen). Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Kunst- og Tapethan- 
del, Musik- og Musikinstrumenthandel, Bogbinderi. Forret- 
ningen grundlagt af C. Haugaard 4. Novbr. 1868; men blev 
først rabatberettiget 17. Februar 1888; den brændte 8. Ja- 
nuar 1900. — Ugift. 

[Jfr. »Nord. Bogh. Tid.«, XXXIV Aarg., Nr. 3, 19. Januar 1900 i An- 
ledning af Ildebranden.] 

Christensen, Oscar Johannes Quedens Har- 
boe. Boghandler i Helsingør, født 4. Septbr. 1848 i Hel- 
singør, Søn af Boghandler Johannes Wilhelm Christensen 
(t 15. Maj 1882) og Ottilia Harboe. — Ifølge en Stamtavle 
har Moderens Forfædre gjennem flere Aarhundreder (endog 
før Reformationen) været Præster, navnlig i Nordslesvig. Af 
Slægten kan nævnes Biskopperne Harboe og Balle. — Lær- 
ling hos H. Hagerup fra 1863 til 1866. Medhjælper i Fa- 
derens Forretning indtil 4. Marts 1875, da han overtog denne. 
Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma: J, W.Christensens 57 

Boghandel. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Mu- 
sik- og Kunsthandel. Forretningen grundlagt 12. Novbr. 1841 
af J. W. Christensen. 

'Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum. Jfr. »Nord. Bogh. Tid.«, 
XVI Aarg., Nr. 50, 19. Maj 1882, og XXVI Aarg., Nr. 20. 13. Novbr. 
1891, samt XXXIV Aarg., Nr. 9, 2. Marts 1900, i Anledning af hans 2^ 
Aars Jubilæum] 

* 24. Maj 1876: Julie Catharina Mariane Joelsson, født 
19. Decbr. 1849 i Helsingør, Datter af Kjøbmand Frederik 
Julius Joelsson og Frederikke Vilhelmine Marie Wismer. 

** Eva Marie Louise Christensen, født 1. Septbr. 1879 
i Helsingør. Lærling i Faderens Forretning fra 4. Januar 
1896; Medhjælper samme Sted fra 1. Februar 1900. 

** Povl Oscar Harboe Christensen, født 22. Juli 1882 
i Helsingør, Lærling i Faderens Forretning fra 1. Maj 1897; 
Medhjælper samme Sted fra 1. Maj 1901. 

Christensen^ Peder, Boghandler i Haderslev, født 
7. Novbr. 1848 i Tolne i Vendsyssel, Søn af Sognefoged, 
Gaardejer Christen Pedersen og Christiane Nielsdatter. Lært 
Bogbinderi — og tildels Boghandel — hos M. G. Engsig 
i Frederikshavn; senere uddannet videre i Kjøbenhavn, Ring- 
sted, Vordingborg, Nyborg og Kolding; fra 1870 til 1884 
ved Bogbinderi og Boghandel hos Hans Lauridsen i Haders- 
lev. Etableret 1884 i Haderslev som Bogbinder og Papir- 
handler. Overtog I. Juli 1894 Hans Lauridsens Boghandel 
samme Sted. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma: Hans 
Lauridsens Boghandel (Peder Christensen), Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Papir-, Kunst- og Musikhandel, Bog- 
binderi og Lejebibliothek. Forretningen grundlagt 1 5. Septbr. 
1868 af Hans Lauridsen (født 6. Marts 1840, f 3. Septbr. 1894). 58 

[Nekrolog over Hans Lauridsen i »Nord. Bogh. Tid.c, XXVIII Aarg^ 
Nr. 37, 14. Septbr. 1894.] 

* 1880: Marie Frandsen, født i. April 1852 i Haders- 
lev, Datter af Handelsmand Thøge Frandsen og Dorthea 
Caroline Wiedemann. 

** Marius Peder Christensen, født 25. Decbr 1882 i 
Haderslev. Lærling i Haderslev og Flensborg. Medhjælper 
hos Bernhard Staar i Berlin fra 1902 til 1903. Nu Med- 
hjælper i Faderens Forretning. 

Christen s en 9 Peter, Boghandler i Brønderslev, 
født 20. Februar 1845 i Rakkeby, Hjørring Amt, Søn af 
Husmand Christen Lassen og Kirsten Marie Laursdatter. 
Kom i Niaars -Alderen ud at tjene og var forøvrigt ved 
Landbruget og paa forskjellige Højskoler indtil sit 22. Aar. 
Efter ca. 16 Maaneders Militærtjeneste oprettede han en 
Friskole i Brønderslev, ophævede samme af Helbredshensyn 
efter 6 Aars Foriøb. Etablerede samme Sted en Bog- og 
Papirhandel 18. Maj 1875. Rabatberettiget 20. Oktbr. 1880. 
Firma: P.Christensen, Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Papir- og Galanterihandel, Lotterikollektion. Fra 1886 til 
1897 tillige Telefonstation for Aalborg og Hjørring Amters 
Telefonselskaber. Oprettede i 1894 Bogtrykkeriet i Brøn- 
derslev; oprettede, 20. Septbr. 1894, og udgav samtidig 
»Brønderslev Avis« i Forbindelse med Faktor Fr. Jensen; 
kjøbte efter faa Ugers Forløb Jensens Part, og var fra nu 
af Eneudgiver og fremdeles Bladets Redaktør indtil Udgan- 
gen af Juli Kvartal 1901. Han overdrog da Bladet med til- 
hørende Trykkeri til et Andelsselskab, i hvilket han ind- 
traadte som Medlem og indvalgtes i dets Bestyrelse, der 59 

strax gav Bladet det rummeligere Navn, »Vendsyssel Folke- 
blad«; det ejes nu af over 1400 Andelshavere. I 188) 
lod han opføre Boghandelens nuværende Hjørnebygning lige- 
overfor Banestationen, og i 1892 Afholdshjemmets Hotel. 
Han begyndte i en forholdsvis ung Alder at skrive til for- 
skjellige Blade, mest under Mærket P. C, og fortrinsvis om 
kommunale og politiske Emner. Han har forfattet og ud- 
givet paa eget Foriag: »Smaatræk og Skitser i kulturhistorisk 
Retning.« 421 Sider. Brønderslev 1896. Under sin syvaarige 
Redaktørvirksomhed var han Medlem af Redaktørforeningen 
for Venstreblade i Danmark, og af Venstres Redaktørklub, 
da den blev stiftet. Var i sin Tid Formand for Demokratisk 
Forenings Afdeling i V. Brønderslev. Formand for Syge- 
kasseforeningen samme Sted. Forligsmægler i Tyendesager. 
Medlem af Menighedsraadet og Medlem af Værgeraadet. 

^Portntt i Gads Saml., i Thaarups Saml., i Boghf.s og i Milo'ske Fest- 
album og paa Lønborgs Skand. Bogh. Jfr. »Nord. Bogh. Tid.«, XXXIV 
Aarg., Nr. 19, 10. Maj 1900, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum] 

* 7. August 1870: Fanny Caroline Rasbech, født 5. Marts 
1841 i Nørhaugen Præstegaard, Datter af Sognepræst Jør- 
gen Rasbeck og Ida Davidine Caroline Charlotte Marx. 

** Signe Christensen, født 22. August 1879 i Brønders- 
lev. Har i flere Aar hjulpet til i Faderens Forretning. 

Christensen, David, Boghandler i Kjellerup, født 
4. Decbr. 1872 i Brønderslev, Søn af Boghandler Peter 
Christensen og Fanny Caroline Rasbech. Lærling og Med- 
hjælper i Faderens Forretning fra 12. Oktbr. 1883 til i. 
Februar 189}; Medhjælper hos N. Fr. Nielsen i Randers 
fra I. Februar 1893 til i. April 1894. Etableret 1?. Oktbr. 6o 

1894 ved Overtagelsen af N. E. Meyers Papirhandel i Kjel- 
lerup, grundlagt 1885. Rabatberettiget ved Etableringen. 
Firma forandret til: David Christensens Boghandel, Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Kunsthandel, Bog- 
trykkeri. Filial i Bjerringbro, begyndt i. Oktbr. 1904, god- 
kjendt af Boghandlerforeningen 1905. — Er Medlem af Be- 
styrelsen for Kjellerup Borger- og Haandværkerforening. 
Formand for Interessentskabet »Kjellerup Elektricitetsværk«. 

[Portræt i Gads Saml. og i Milo*ske Festalbum.] 

'''II. August 1898: Anna Marie Lindhard, født 1 1. Juli 
1878 i Vium (St. St. Blichers Fødeby), Datter af Skolelærer 
Mogens Lindhard i Vium (t) og Frederikke Dræbye. 

Christensen, Gunnar, Boghandler i Skjørping, 
født 27. Januar 1882 i Brønderslev, Søn af Boghandler Peter 
Christensen og Fanny Caroline Rasbech. Lærling hos Fade- 
ren siden i. Septbr. 1895, dels i Boghandelen, dels i det 
den Gang drevne Bogtrykkeri, hvor han mest arbejdede 
ved Avissats. Forlod sidstnævnte Kag, og har siden i. Oktbr. 
1898 udelukkende beskjæftiget sig ved Boghandelen. Forblev 
i Faderens Forretning til i.Novbr. 1900; derefter Medhjælper 
hos Carl Beck i Hjørring til i. Marts 1901; atter Medhjæl- 
per hos Faderen til 1. Novbr. 1902; hos Peter Svegård i 
Sorø til I. Maj 1903, og hos Valdemar Tvenstrup i Randers 
til I. Maj 1905. Erholdt Fuldmyndighedsbevilling 14. Marts 
1905, og etablerede sig 18. Maj 1905 som Bog- og Papir- 
handler i Skjørping. Firma: Gunnar Christensen, Rabatberet- 
tiget 6. Septbr. 1905. Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Papir-, Galanteri- og Kunsthandel. Har kgl. Bevilling som 
Bogtrykker. — Ugift. 6i 

Christiansen, Anton, Forlagsboghandler i Kjøben- 
havn, født 17. Marts 1866 i Bjertrup ved Aarhus, Søn af 
Gaardejer Chr. Petersen og Karen Marie Rasmussen. Lær- 
ling hos F. Rybner Petersen i Aarhus fra Maj 1 880 til Maj 
1884; derefter Medhjælper hos Samme indtil Marts 1886; 
hos C. V. Qvistgaard i Hobro Vinteren 1886; hos Larsen 
& Jørgensen 1887; hos Ernst Bojesen 1888. Overtog Ernst 
Bojesens Sortimentskunsthandel 1. Marts 1889. Firma 1889 
— 1891 : Ernst Bojesens Sortiment, derefter: A. Christiansens 
Kunsthandel. Grundlagde 1894 en Forlagsforretning med 
særskilt Lokale i Knabrostræde, medens Kunsthandelen fort- 
sattes i Nygade. Afhændede denne 1904 til Carl Winkel. 
Herefter: alene Forlagsvirksomhed. Firma: *A. Christiansens 
Forlag. Var fra 1. Januar 1899 til ?i. Decbr. 1904 Medlem 
af Boghandlerforeningen. Har redigeret og udgivet »Jubi- 
læums Album« 1892, »Jule-Album« 1892, m. v. 

Portræt i Gads Saml.j 

* 18 Maj 1893: Sophie Møller, født 8. April 1866 i 
Kjøbenhavn, Datter af Dampmøller Carl August Møller og 
Julie Begtrup. 

Clausen, Alfred Edvard Vilhelm Madvig, Bog- 
handler i Sorø, født 9. Februar 1861 i Set. Nicolaj Skole 
paa Bomholm, Søn af Lærer Jørgen Edvard Julius Clausen 
ogWilhelmine Maller. — Moderens Fader var Fætter til J. 
N. Madvig. — Lærling hos L. F. Bjerg i Rønne fra 1877 
til 1878; hos J. Rasmussen i Kjøge fra i. Maj 1878 til 1881. 
Medhjælper hos J. O. Willerup i Vordingborg fra i. Maj 
1881 til r. Novbr. 1881; hos J. Gjellebøll i Skjelskør fra 1. 
Novbr. 1881 til i. Novbr. 1882; hos C. B. Haldkjær i Sorø fra 62 

I. Novbr. 1882 til i. Septbr. 1885. Bogholder hos Kr. Sun- 
nerts Efterfølger i Kjøbenhavn fra i. Septbr. 1885 til i. 
Decbr. 1887. Overtog i. Decbr. 1887 C. B. Haldkjærs Bog- 
handel i Sorø. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma for- 
andret til: Alfred Clausen. Forretningsart: Sortimentsbog- 
handel, Musik-, Papir-, Kunst- og Galanterihandel, Piano- 
forte- og Harmoniums -Udsalg. Forretningen grundlagt i. 
August 1822 af Frederik Holm; fra Marts 1846 fortsat af 
Enkefru E. Holm; overtaget i. Juli 1872 af Carl Birch 
Haldkjær. — Formand for Sorø Sangforening. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Milo'ske Festalbum. Jfr. 
>Nord. Bogh. Tid.t, XXXI Aarg, Nr. 30, 30. Juli 1897, i Anledning af 
Forretningens 75 Aars Jubilæum ] 

* 9. Maj 1890: Adda Caroline Poulsen, født 9. Juli 
1 87 1 i Fuglebjerg, Datter af Kjøbmand Lars Christian The- 
odor Poulsen (t 14. Februar 1903) og Elise Margrethe 
Sørensen. Clausen, Carlo, Boghandler i Holbæk, født 29. Juli 
1866 i Holbæk, Søn af Fiskeriejer Jens Ditlev Clausen og 
Rosalie Henriette Horup. Lærling hos E. S. Jessen i Fre- 
dericia fra Januar 1883 til Januar 1887; derefter Medhjælper 
hos Samme indtil Maj 1887; Medhjælper hos C. Edelmann 
i Horsens fra Maj 1887 til Novbr. 1888; i Hempelske Bog- 
handel i Odense fra Novbr. 1888 til Novbr. 1892. Overtog 
17. Novbr. 1892 H. Sørensens Boghandel i Holbæk. Rabat- 
berettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Carlo Clausen. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik-, Tapet-, 
Kunst- og Galanterihandel. Forretningen grundlagt 185 3 af 6? 

Johan Friis; overtaget i. Oktbr. 1866 af Ulrik Møller, og 
I. April 1887 af H. Sørensen. — Ugift. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaanips Saml. og i Milo'ske Festalbum.] 

Clausen, Viggo Emilius Teophilius, Papir- 
handler i Kjøbenhavn, født 1 1 . Oktbr. 1 866 i Kjøbenhavn, 
Søn af Assistent ved Oriogsværftets Regnskabsvæsen Carl 
Frederik Ferdinand Clausen og Johanne Sophie Lyder. Lær- 
ling hos Barth & Jensen fra i . Septbr. 1 880 til 1 884. Med- 
hjælper og Prokurist samme Sted fra 1. Septbr. 1884 til i. 
Januar 1898. Etableret i. Juli 1897 ved, i Forening med T. 
Stuckenberg, at overtage Aug.Arenholts Papirhandel i Kjøben- 
havn, grundlagt af Denne 1860. Firma forandret til: Clau- 
sen & Stuckenberg. Rabatberettigetfra Septbr. 1897 ^1 1902; 
i den Tid: Sortimentsboghandel og Papirhandel; siden alene 
Papirhandel og Protokolforretning. Firma uforandret: *Clau- 
sen & Stuckenberg. 

* }. Decbr. 189?: Thora Cecilie Schaltz, født 9. Maj 
1866 i Kjøbenhavn, Datter af Bagermester Cari Frederik 
Ferdinand Schaltz og Ane Johanne Feldthuus. 

Colbergy Hans Gustav, fhv. Boghandler i Rønne. 
Afstod Forretningen i . April 1 902 til Knud Jørgensen, der 
fortsætter samme under Firma: Colbergs Boghandel. — Er 
nu Direktør for Bornholms Laane- og Diskontobank i Rønne. 
Er tillige Byraadsmedlem. Formand for Skoleudvalget; Med- 
lem af Skoleudvalget og Kirkeinspektionen. Formand for 
Rønne Skatte raadskreds. Medlem af Forretningsudvalget for 
den bornholmske Jernbane. 

[Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum. — Se 1. Udg., Side 51.] 64 

Creutz, Thomas Clausen, var Boghandler i Ærøes- 
kjøbing. Han døde 28. Januar 1901 i Ærøeskjøbing, og For- 
retningen overgik derefter til hans Brodersøn og Plejesøn, 
C. Th. Creutz. 

[Portræt i Gads Sami. og i Milo'ske Festalbum. Nekrolog i »Nord. Bogh. 
Tid.«, XXXV Aarg., Nr. 5. 1. Februar 1901. — Se i.Udg.,Side 31 — 52.] 

Creutz, Carl Thomas, Boghandler i Ærøeskjøbing, 
født 23. Juli 1868 i Herringe ved Svendborg, Søn af Lærer 
Asmus Diderik Creutz og Anne Hansen, og Plejesøn af 
ovennævnte Boghandler Th. C. Creutz og Caroline Vilhel- 
mine Christiane Errboe. — Han er Broder til Fuldmægtig 
i H. Hagerups Boghandel, Martin Creutz. — Tog 1885 Præ- 
liminærexamen ved Roskilde Kathedralskole. Lærling hos 
Erh. Flensborg i Roskilde fra i. August 1885 til i. August 
1889; derefter Medhjælper hos Samme indtil 1892 og Med- 
hjælper i Plejefaderens Forretning, indtil han ved Dennes 
Død, 28. Januar 1901, overtog samme. Rabatberettiget ved 
Overtagelsen. Firma forandret til: C. Th. Creutz, Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Galanteri handel. 
Forretningen grundlagt 1857 ^f Th. C. Creutz; den blev 
rabatberettiget 17. Marts 1862. — Han er Medlem af Skole- 
kommissionen og af Ligningskommissionen. Er tillige kom- 
munal Revisor. 

* 20. Oktbr. 1895: Anna Petersen, født 8. April 1873 
i Marstal, Datter af Sparekassedirektør, Foriigsmægler, Løjt- 
nant Johan Heinrich Petersen og Mathilde, født Petersen. 

Dahl, Einar Smith, Boghandler i Kjøbenhavn, født 
29. Juni 1874 i Kjøbenhavn, Søn af Grosserer Niels Smith 65 

Dahl og Nanna Meta Johanne Kramp. Lærling hos August 
Bang fra i. Maj 1891 til i. Maj 1895. Medhjælper hos 
Marius Gad fra Oktbr. 1895 til August 1897; hos Busck 
& Wisbech fra August 1897 ^^1 August 1898; hos Waterston 
& Sons i Edinburgh fra Februar 1899 til April 1900; hos 
Charies O. Haas i London fra April 1900 til April 1901; 
hos Wilhelm Opetz i Leipzig fra April 1901 til Januar 1902; 
hos Gustav Foek, G. m. b. H., i Leipzig fra Januar 1902 
til April 1903; hos Konrad Klass i Hamborg fra April 1903 
til April 1904; hos Siegfred Michaelsens Efterfølger fra April 
1Q04 til Septbr. 1905. Blev 10. Maj 1905 antaget som rabat- 
berettiget. Etableret 5. Oktbr. 1905 i Kjøbenhavn. Firma: 
Einar S. Dahl. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- 
og Kunsthandel. — Ugift. Dalberg, Frederik Christian Waldemar Whit- 
tardy Boghandler i Kjøbenhavn, født 5. Maj 1873 paa Giese- 
gaard i Nordrup Sogn, Sorø Amt, Søn af Gartner Hother 
Emil Dalberg og Martha Giles Whittard. Læriing hos E. S. 
Jessen i Fredericia fra i. Maj 1889 til 30. April 1893. Med- 
hjælper hos Ahrent Flensborg i Ringsted fra i. Maj 1893 
til I. Maj 1895; hos E. S. Jessen fra 1. Maj 1895 til 30. 
August 1897; hos Engelsen & Schrøder fra 1. Septbr. 1897 
til 5. Juli 1902. Etableret i. Oktbr. 1902 ved Overtagelsen 
af J. H. Hedemarks Papirhandel paa V^esterbro i Kjobenhavn, 
(grundlagt i. Oktbr. 1894). Rabatberettiget 14. Maj 1902. 
Firma forandret til: Hedemarks Efterfoh^er (F. Dalbtro), For- 
retningsart: Sortimentsboghandel, Papirhandel, Boj^trykkeri 
og Posefabrik. — Ugift. 66 

Davidsen, David, Boghandler i Skanderborg, født 
9. Marts 1850 i Tem ved Silkeborg, Søn af Gaardejer 
Peter Davidsen og Erasmine Zacho. — Faderen var Sogne- 
foged i 22 Aar. Moderen Sødskendebarn til Maleren^ 
Professor Chr. Zacho. — Lærling hos Thorvald Ussing i 
Skanderborg fra Maj 1865 til Maj 1869; derefter Med- 
hjælper hos Samme indtil Dennes Død, og Bestyrer for 
Enken indtil i. Maj 1872, da han overtog Forretningen. 
Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: D. 
Davidsen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Kunst-, 
Papir- og Galanterihandel, Forlagsvirksomhed, Bogbinderi 
(Agentur for »Hafnia«). Forretningen grundlagt Juni 1856 
af Thorvald Ussing (f i. Juni 1871). Modtog 1895 Hus- 
flidsforeningens Sølvmedaille for Ordning og Ledelse af 
Husflidsudstillingen. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml , i Boghf.s og i Milo'ske Fest- 
album og paa Lønborgs Skand. Bogh. Jfr. *Nord. Bogh. Tid < XXXI. 
Aarg. Nr. 18, 7. Maj 1897, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum.] 

* 6. Novbr. 1872: Johanne Cathrine Hansen, født 
5. Juni 1852 i Skanderborg, Datter af Partikulier, fhv. 
Kjøbmand Henn. Ditlev Hansen og Ane Margrethe Grabow. 

** Peter Zacho Davidsen, født 17. Novbr. 1874 i 
Skanderborg. Lærling i Faderens Forretning fra i. August 
1889 til I. April 1894. Medhjælper hos L. Levison, jun., 
fra 1. Oktbr. 1894 til i. Maj 1897; i Faderens Forretning 
fra I. Maj 1897 ^^^ ^- J""' 1898; hos Chr. Henrichsen i 
Horsens fra i. Maj 1898 til 1. Maj 1899. Bestyrer af 
Andr. Brandts Boghandel i Rudkjøbing fra i. Maj 1899 
til I. Juli' 1900. Nu Agentur i Kjøbenhavn for udenlandske 
Papirfabrikker. 67 

David sen, Theodor, Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 15. Maj 1860 i Tem ved Silkeborg; Broder til Fore- 
gaaende. — Lærling hos D. Davidsen i Skanderborg fra 1. 
Maj 1874 til I. Maj 1879. Medhjælper hos C. Kammani 
Slagelse fra i. Maj 1879 til i. Maj 1881; hos Engelsen & 
Schrøder fra i. Maj 1881 til i. Maj 1889. Bestyrer af C. 
H. Bielefeldts Boghandel fra i. Juni 1889 til i. April 
1896. Etableret 2. Maj 1896 i Kjøbenhavn, i Forening 
med Axel Bjørnbak. Rabatberettiget samtidig. Firma: 
Bjømbak & Davidsen. 1. Septbr. 1899 udtraadte han af 
Kompagniskabet og etablerede sig paany i Kjøbenhavn som 
rabatberettiget Boghandler, under Firma: Th, Davidsen, 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papirhandel en gros 
& en detail. — Var Formand for Boghandler-Medhjælper- 
Foreningen fra 12. April 1889 til 25. April 1891. Han 
beklæder en af de højere Stillinger indenfor Odd-Fellow- 
Ordenen. Har besøgt Berlin, Dresden og Sachsisk Schweiz. 

'Portrzt i »Danske Odd-Fellowsc, i Gads Saml. og i Thaarups Saml.] 

* 8. April 1892: Anna Eleonora Kristine Erichsen, 
født 2;. Decbr. 1868 i Kjøbenhavn, Datter af Skomager- 
mester Frederik Ferdinand Erichsen og Anna Ernstine 
Mestlin. 

Debellf Holger, Boghandler i Kjøbenhavn, født 7. 
Marts 1 879 i Kolding, Søn af Sagfører, Branddirektør Cari Wil- 
liam Sørensen (f) og Anna Debell. — Erholdt 12. Maj 1002 
kgl. Bevilling til at antage Navnet Debell. — Læriing hos 
Fr. Reimer i Aalborg fra i. Maj 1894 til i. Maj 1898. 
Medhjælper hos Chr. Hansen i Kolding fra 1. Maj 1898 
til I. Juni 1899; hos H. Hagerup fra 15. Juni 1899 til 

5* 68 

I. April 1 90 i; hos Andersen & Schou i Hillerød fra 15. 
April 1 90 1 til I. Septbr. 190J; hos Siegfr. Michaelsens 
Eftflg. (Einar Møller) fra i. Januar 1904 til 27. April 1905. 
Overtog 27. April 1905 Aage Kornerups Bog- og Papir- 
handel. Rabatbereltiget ved Overtagelsen. Firma forandret 
til: Holger Debell, forhen F. Chr. Pios Sortiment For- 
retningsart: Sortimentsboghandel og Papirhandel. Speciali- 
tet: Børnebøger og Spil, Stempelpapirudsalg. Forretningen 
grundlagt 2. Oktbr. 1856 af F. Chr. Pio. i. Februar 
1 900 overtog Aage Kornerup Sortimentshandelen, medens 
Pio selv beholdt Forlagshandelen samt Papir- og Billed- 
handelen en gros. — Ugift. Dein, Søren Christian, Boghandler i Maribo, født 
II. Novbr. 1853 i Maribo, Søn af Bogtrykker og Boghand- 
ler Johan Rasmus Dein og Henriette Smith. Faderen 
blev 1849 Redaktør af »Lollands-Posten«, hvis Udgivelse 
tilligemed det dertil hørende Bogtrykkeri han senere over- 
tog. Han grundlagde sin Boghandel 4. Oktbr. 1852. Søn- 
nen oplærtes hjemme, dels ved Boghandelen og særlig 
ved Typografien; han arbejdede derefter 5 Aar i Kjøben- 
havn, bl. A. i Bianco Lunes Bogtrykkeri og senere i 
Leipzig. Overtog 31. Maj 1882 Faderens Boghandel. Rabat- 
berettiget ved Overtagelsen. Firma: J R. Deins Boghan- 
del. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Musik- 
handel, Varelotterikollektion. — Ugift. 

I^Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum. Jfr. »Nord. Bogh. 
Tid« XXXVI. Aarg. Nr. 41, 10. Oktbr. 1902, i Anledning af Firmaets 
50 Aars Jubilæum, hvor han dog fejlagtig anføres med Fornavnet Carl/ 69 

Demuthy Erik Frederik Larsen, Boghandler i 
Næstved, født 2. August 1876 i Hammel, Søn af Første- 
lærer og Organist Georg Larsen, Dbmd., og Dinesine Kir- 
stine Homsleth Poulsen. Tog Handelsexamen fra Aalborg 
Handelsakademi 1893 — 94. Lærling hos Fr. Reimer i 
Aalborg fra 1. Maj 1891 til i. Maj 1895; derefter Med- 
hjælper hos Samme indtil 1. Novbr. 1895; i F. Rybner 
Petersens Boghandel i Aarhus fra i. Novbr. 1895 til i. 
Maj 1896; hos J. Gjellebøl i Skjelskør fra i. Maj 1896 
til I. Maj 1898; hos Adolf Jacobsen i Viborg fra 1. Maj 
i8q8 til I. Septbr. 1899; hos Andersen & Schou i Hille- 
rød fra I. Septbr. 1899 til i. Maj 1904. Etableret 15. 
Juli 1904 i Næstved. Rabatberettiget samtidig. Firma: 
Erik Larsen Demuth. Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Papir-, Kunst- og Musikhandel. — Har foretaget Rejser i 
Sverig og Tydskland. — Ugift. 

Dethiefsen, Christian Victor Bernhard, Bog- 
handler i Holstebro, født 8. Februar 1876 i Lemvig, Søn 
af prakt Læge Johannes Peter Wolfgang Victor Dethlefsen 
og Maren Marie Christensen. Tog Handelsexamen fra 
GrOners Handelsakademi i Kjøbenhavn 1898—99. Var 
Elev paa Askov Højskole fra i. Novbr. 1904 til i. Maj 
1905. Lærling hos Chr. Jensen i Holstebro fra i. Novbr. 
1892 til I. Novbr. 1896; derefter Medhjælper hos Samme 
indtil I. Februar 1897. Medhjælper hos Niels Christensen 
i Viborg fra 1. April 1897 til i. Novbr. 1898; hos Cari 
Larsen i Kjøbenhavn fra i. Juli 1899 til i. Juni 1900; 
hos Marius Gad fra i. Juni 1900 til 1. Juni 1901 og hos 
Dennes Efterfølger, Poul Schouboe, fra 1. Juni 1901 til 70 

I. Juli 1902; hos Wilh. Opetz i Leipzig fra i. Juli til 20. 
Decbr. 1902; hos Jul. Gjellerup fra i. Februar til i. 
Decbr. 190J; hos C. M. Nielssen i Stege fra i. Decbr. 
190J til I. Oktbr. 1904. Overtog 15. Novbr. 1905 Carl 
Buhls Boghandel i Holstebro, grundlagt af Denne ). Decbr. 
1895. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret 
til: Chr. Dethlefsen, Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Papir- og Kunsthandel. — Har foretaget Rejser i Tydsk- 
land, Schweiz og Østerrig i Sommeren 1905. — Ugift. 

[Jfr. >Den danske Lægestand«, 7. Udg., Side 57.] Dethlefsetiy Johannes Victor Clement^ Bog- 
handler i Vejle, født 15. Novbr. 1877 ^ Holstebro, Søn af 
Læge Christian August Dethlefsen og Olga Marie Clement. 
Lærling hos Albert Bayer i Aarhus fra i. Juli 1894 og 
Dennes Eftflg., Cari M. Berthelsen, fra i. April 1895 til i. 
Maj 1 898. Medhjælper hos Fr. Wisborg i Thisted fra i . Maj til i . 
Oktbr 1898; hos C. Edelmann i Horsens fra 1. Oktbr. 1898 til 
I . April 1 899 ; hos Magnus A. Cchultz i Aalborg fra i . April 1 899 
til I. Maj 1901 ; hosM. Digmann i Silkeborg fra i. August 1901 
til I. Decbr. 1903. Overtog 1. Januar 1904 Viggo A. Hansens 
Boghandel i Vejle. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma 
forandret til: Victor Dethlefsen. Forretningsart: Sortimentsbog- 
handel, Papir-, Kunst-, Musik- og Tapethandel, Lejebibliothek. 
Forretningen, der er grundlagt af Martin Bernhardt Møller (f 
18. Septbr. 1875), blev rabatberettiget 2. Oktbr. 1856; den 
overtoges 30. Oktbr. 1875 af Viggo A. Hansen. — Ugift. 

[Jfr. >Den danske Lægestand«, 7. Udg., Side 57, Nekrolog over B. 
Møller i »Nord. Bogh. Tid.t X. Aarg. Nr. 15, 8. Oklbr. 1875, hvor del 
dog fejlagtig anføres, at han i 1856 overtog P. S. Fogtmanns Forretning.] 71 

Dlgmann, Jens Martinus, Boghandler i Silkeborg, 

født 16. Maj 1838 i Nørresundby, Søn af Gaardejer og 

Gjæstgiver Jens Jensen Digmann og Mette Marie Dietz. 

Tog alm. Forberedelsesexamen ved Universitetet 1859. 

Kontorist paa Herredskontoret i Nørresundby fra 1852 til 

1858; Kontorist paa Stiftamtskontoret i Aalborg fra 1859 

til 1860; Godsforvalter paa Rudbjerggaard ved Nakskov 

indtil 1 87 i; Fuldmægtig ved Silkeborg Domaine fra 1871 

til 1872. Etableret som Bog- og Papirhandler i Silkeborg 

18. Juni 1872. Rabatberettiget 22. Oktbr. 1873. Firma: 

Martinas Digmann, Forretningsart: Sortimentsboghandel, 

Papir- og Galanterihandel. Filial i Ry, bevilget 19. Septbr. 

1900. Er Formand for Repræsentantskabet i Handels- og 

Landbrugsbanken i Silkeborg. 

[Portræt i Gads Saml , i Thaarups Saml., i Boghf.s og i Milo'ske Feslalbum.] 

* 14. Juni 1872: Vilhelmine Marie Frisenette, født j. 
April 1842 i Nykjøbing paa Falster, Datter af Kjøbmand Georg 
Christian Frisenette og Karen Frederikke Marie Grandjean. 

** Jens Christian Digmann, født 30. August 1873 i 
Silkeborg. Lærling hos Viggo A. Hansen i Vejle fra Oktbr. 
1889 til Februar 1891; derefter i Faderens Forretning 
indtil Decbr. 1893. Medhjælper hos V. Heise i Hjørring 
fra Decbr. 1893 t^' Maj 1894; efter endt Militærtjeneste 
hos Niels Søndergaard i Nykjøbing paa Mors fra Decbr. 
1895 til April 1897; hos Faderen fra April til Oktbr. 1897. 
Etableret 7. Oktbr. 1897 som Papirhandler i Silkeborg. 
Firma: V. Chr. Digmann. 

* 17. Novbr. 1899: Jutta Caroline Elisabeth Brahde, 
født 16. Juni 1872 i Hørsholm, Datteraf Læge Viggo Valdemar 
Johnsen Brahde (f) og Jutta Elisabeth Mechtele Landsperg. 72 

DollerlSy Jørgen Andreas, Boghandler i Vejle, 
født 16. Oktober 1850, Søn af Skomagermester i Sundby 
i Thy Anders DoUeris og Karen Nielsen (t 22. Juni 1870). 
— Oldefaderen, Johan Caspar Dollris, født 29. Septbr. 
1748 i Augsburg, f 6. Novbr. 1828 i Thisted; indvandrede 
til Danmark og blev Musketer ved det fynske Infanteri- 
Regiment; derefter blev han Skorstensfejermester i Thi- 
sted. — Lærling og Medhjælper i Niels Dyhrs Boghandel, 
Nykjøbing paa Mors, fra 22. Maj 1866 til 22. Maj 1873. 
Medhjælper i F. H. Eibes Boghandel fra i. Juni 1873 til 
I. Oktbr. 1883. Etableret 16. Oktbr. 1883 i Vejle. Rabat- 
berettiget samtidig. Firma : Andreas DoUeris. Forretnings- 
art: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- og Kunsthandel. 
Filial i Jelling, bevilget 7. Septbr. 1898. — Valgtes 2. 
August 1895 i Aalborg til Medlem af Bestyrelsen for 
Aktieselskabet »Jydsk Forlags-Forretning«. Var Næstformand 
i dette Selskabs Bestyrelse, og var dets Repræsentant i Bog- 
handlerforeningen fra I. Januar 1899 til 31. Decbr. 1901. 
Valgtes paa Boghandlermødet i Silkeborg 27. Juli 1904 til 
Medlem af Udvalget for Kommissions-Anstalten. Holdt ved 
samme Lejlighed paa Himmelbjerget en Tale om »Steen 
Steensen Blicher og Himmelbjerget« ; Foredraget uddeltes 
bagefter, nitid trykt, til Mødets Deltagere. Han har skrevet 
Sange og Kantater til mange af den danske Boghandels 
Fester og Mærkedage. Har siden 1876 leveret Artikler 
til »Nord. Bogh. Tid.«, mest om dansk Bibliografi. Revi- 
derede Kleins »Adressebog«, VII. Aargang. Er Forfatter 
til Digtsamlingerne: »Stemninger og Strofer«, Kbhvn. 
1879; »Pløjetid«, Kbhvn. 1889; »Arbejdets Ære«, Kbhvn. 
1892; »Den lyse Dag«, Kbhvn. 1894; »Guds grønne Jord«, 7J 

Kbhvn. 1896; »De Levendes Land«, Kbhvn. 1899; »Johannes 
Ewald«, Kbhvn. 1900. (Prisbelønnet af De skjønne Viden- 
skabers Selskab). »Sonetter«, Kbhvn. 1904; »Ploven og 
Leen«, Kbhvn. 1904. Har tilvejebragt en meget omfattende 
literær Samling vedrørende Johannes Ewald; udstillede og 
forklarede denne ved Provindsboghandlernes Møde i Vejle, 
27. Juli 1892, og ved Boghandler-Medhjælper-Foreningens 
Møde paa Vejle Raadhus, 4. Juni 1900. Har i denne For- 
enings »Aarsskrift« 1896 skrevet en Afhandling: »Provinds- 
boghandelen, Forlagsexpeditionen og deres Mellemled : Kom- 
missionsvirksomheden«, og i samme Skrift 1902: »Johannes 
Ewald, biografiske og bibliografiske Meddelelser, paa Grund- 
lag af mine Samlinger«. Skrev Indledningsdigtet til »Nor- 
disk Boghandlertidende«, XXXV. Aargang: «Aarhundredet 
skifter — «. Deltog i Boghandlermødet i Christiania 1901 
og i Provinds-Boghandlerforeningens Tur til Lubeck 1905. 
— Har siden 1884 været Medlem af Bestyrelsen og Kas- 
serer for Foreningen (Aktieselskabet) »Vejle Højskolehjem«. 
Er Suppleant i Bestyrelsen for »Vejle Amts Folkeblad«. 
Medlem af Dansk Forfatterforening. 

'Buste i brændt Ler, modelleret i Septbr. 1901 af Billedhugger Gyde 
Petersen, udstillet paa Charlottenborg 1902. Portræt i Fotogravure med 
Motto I Kacsimile, udkommet paa H. K Hovmollers Forlag. Portræt i 
Trj^nit. som Titelbilledc til »Arbejdets Ære«, og i Staalstik, som 
Titeibilledc til »Sonetter«; i >N\ere dansk Lsnk«, 5. l'dg. ; i 
»Vort Land« 25. Ma) 1899; Portræt og Biografi i ^Sondags- 
biadet« 5. Decbr. 1899; i »Sondagspostem 15. Septbr. 1901; i 
»[>e tusind Hjem«, 29. Septbr. 1901; 1 »P'olkelæsnmg«, y Ukibr. 
1902. Portræt og Afbildning af hans Ewald-Samling 1 »F^ugh Med h|. For- 
eningens Aarsskr.« '899, og i »Hjemmet« 29. Januar 190«;, med Te\t af 
Niels Th. Thomsen. Afbildning af hans Arbejdsværelse i »Ploven og 
Leen«, Side 247, og i >Søndagsbl.< 1. Januar 190^ 1 Anledning af hans 
2S Aars Forfatter-Jubilæum, 12. December 1904, blev han portrætteret og 74 

omtalt i en stor Mængde af Landets Blade. Portræt i Thaanips Saml., i 
Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum. En fyldig Karakteristik af hans Digt- 
ning, af S. Holst Jensen, i »For Kirke og Kultur«, VII. Aarg., Side 291 — 5 1 2.] 

* Anna Juliane Andriette Bødtcher, født 11. August 
1858 i Sorø, Datter af Stationsforstander Jens Bødtcher 
(f 15. April 1889) og Emma Rosenstand (f 27. Juli 1905). 
— Faderen Brodersøn af Digteren Ludvig Bødtcher; Mo- 
deren Søster til Kabinetssekretær, Gehejme-Etatsraad Fr. 
Rosenstand og Moster til Malerne Emil Rosenstand og Pro- 
fessor Vilhelm Rosenstand. — Elev i Sang af Kammer- 
sanger Peter Schram, Professor Carl Helsted og Professor 
Leopold Rosenfeld. Har deltaget i en hel Del Koncerter 
forskjellige Steder i Landet, og oprettede og dirigerede 
Folkekoncerterne i Vejle. Erholdt, i Henhold til kultus- 
ministeriel Resolution af 29. April 1893, Statsunderstøttede 
til videre Uddannelse i Sang og har senere to Gange, sidste 
Gang i Maj 1905, faaet offentlig Understøttelse i lignende 
Øjemed. Erholdt Medaille paa Industriudstillingen i Hor- 
sens 1905 for et haandmalet Flora danica Stel. 

[Portræt i »Illustr. Fam. Journal«, 16 Decbr. 1900. Jfr. »Vejle Amts 
Flkbl.i, 23. Maj 1892 og 6. Febr. 1895. Ludvig Bødtchers Digt »Ved 
en Confirmalionc, >Sidsle Digte«, Side 82, er skrevet til hende; hans Digt 
»Somme Dage«, i samme Bog, Side 44, og »Somme Dagec af Andreas 
Dolleris, »Plojetid«, Side 59, er skrevet lil hendes Fader.] 

Dreyer, Jørgen Christian, var Bogtrykkeriejer og 
Boghandler i Odense. Han døde 7. Marts 1897 ' Odense. 

[Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid«. XXXI. Aarg., Nr. 10, 12. Marts 

1897. - Se I. Udg., Side 55 — 37. j 

Dreyer, Johan Nicolai Tilemann, Boghandler i 
Odense, født 21. Februar 1864 i Odense, Søn af Etatsraad 
Jørgen Christian Dreyer, R. af D. og Dbmd., Ejer af »Fyens 75 

Stiftstidende« og Pyens Stiftsbogtrykkeri, og Elisabeth Marie 
Petersen. Student fra Odense Kathedralskole 1882; Cand. 
phil. 1883; Forstexamen (i. Karakter) 1890. Var i ca. 
2 Aar ved det praktiske Skovbrug, fra Sommeren 1890 til 
Februar 1892, paa Grevskaberne Frijsenborg og Wedells- 
borg. Volontør hos Erh. Flensborg i Roskilde fra i. Marts 
1892 til I. Februar 189J. Overtog i. Maj 189J Bestyrel- 
sen af Den Hempelske Boghandel. Blev i. Maj 1894 Ejer 
af samme Rabatberettiget ved Overdragelsen. Firma frem- 
deles: Hempelske Bog- og PapirhandeL Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Forlagsvirksomhed, Kunst-, Papir- og 
Musikhandel. Forretningen grundlagt 3. Januar 1797 af 
Kancelliraad, Cand. theol. Søren Hempel, der da overtog 
»Adressekontorets Boglade« ; senere forandredes Navnet til 
»Hempelske Boghandel og Forlag« og gik med dette Navn, 
efter S. Hempels Død, 12. Januar 1844, over til hans Sviger- 
søn. Kancelliraad, exam. jur., J. F. Helm-Petersen ; han 
døde 1870, og Forretningen overdroges da til hans Søn, 
Justitsraad S. F. Helm-Petersen. Denne overdrog 1. April 
1887 Sortimentsboghandelen til Etatsraad J. C. Dreyer, 
medens han selv beholdt Forlaget. Dette solgtes 1899 
til H. Hagerup. 

'Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum. Jfr. .Illstr Tidende« 
10. Januar 1897 med Portræt; »Nord. Bogh. Tid. c, XXXI, Aarg , Nr. 
st, ;o. Decbr. 1896, i Anledning af Firmaels 100 Aars Jubilæum, af E. 
Hagerup. »Forstlig Slat« (Særtryk af »Tidsskr. for Skovvæsen- . 

* 20. Maj 189}: Sophie Christine (Dina) Rafn, født 17. 
Juli 1864 paa Romø, Datter af Toldkasserer i Aarhus Carl 
Peter Christian Emanuel Herholdt Rafn, R. af D.. 0^ Mary 
Christine Boeck. 76 

Drøhse, Frtederlch Wilhelm Emil, var Bog- 
handler i Tønder. Han døde 25. Januar 1897 ' Tønder. 

"Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid.«, XXXI. Aarg., Nr. 4, 29. Januar 1897. 
— Se I. Udg., Side 37—38.] 

Drøhse, Friederich Wilhelm Emil, Boghandler 
i Tønder, født 5. August 1861, Søn af ovennævnte Bog- 
handler F. W. E. Drøhse og Margarethe Helene Jensen. 
Lærling hos Faderen fra i. Oktbr. 1877 til 1881. Overtog 
Forretningen ved Dennes Død, 25. Januar 1897. Rabat- 
berettiget ved Overtagelsen. Firma uforandret: Fr. Drøhse. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Kunst- og Musik- 
handel, Lejebibliothek, Bogbinderi og Bogtrykkeri, Forlags- 
virksomhed. Forretningen, der er grundlagt af Fr. Drøhse 
28. Juni 1853, har i 40 Aar udgivet >F. Drøhses Almanak 
for Nordslesvig«. Filial i Vesterland paa Sylt. — Ugift. 

[Jfr. .Nord. Bogh. Tid.-, XXXVII. Aarg., Nr. 26, 26. Juni 1903, i 
Anledning af Firmaets 50 Aars Jubilæum." 

Dyhr, Carl Emil, Boghandler i Aalborg, født 3. 
Marts 1875 i Odense, Søn af Justitsraad Søren Børgesen 
Vandborg Dyhr, Ingeniør-Premierløjtnant, Driftsdirektør for 
de sydfynske Jernbaner, R. af D., og Christine Louise 
Matzen. — Faderen var Søn af afdøde Boghandler P. Dyhr i 
Nykjøbing paa Mors og Brodertil Boghandler Niels Dyhr samme 
Sted. Moderen er Datter af afdøde Skibsbygger og Skibs- 
rheder Matzen i Sønderborg. — Tog Præliminærexamen i 
Gjersings Realskole i Odense Juli 1890. Lært Bogbinderi 
hos Bogbinder L. P. From i Odense fra i. August 1890 
til I. August 1 89 1. Lærling hos Svend Westergaard i 
Odense fra i. August 1891 til i. August 1895. Medhjælper 77 

hos Axel Andersen fra i. Oktbr. 1895 til i. April 1896; 
i Leuckardtsche Sortimentsbuchh. (Victor Zimmer) i Breslau 
fra I. Maj 1896 til i. Juni 1897; hos Siegfr. Michaelsens 
Eftflg. (Einar Møller) fra i. Juni 1897 til 1. Juni 1900. 
Overtog I. August 1900 Niels Ehlerts Boghandel i Aalborg. 
Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til . Carl 
E. Dyhr. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Musik-, 
Papir- og Kunsthandel. Forretningen grundlagt af Niels 
Ehlert 15. Decbr. 1892, men blev først rabatberettiget 27. 
Juni 1804. ~ Har startet og medvirket ved en Del Fore- 
stillinger og Koncerter i velgjørende Øjemed. 

Porten I Gads Saml.^ 

• 2. August 1902: Stathilde Bendtzen, født 20. Juli 1882 
i Aalborg. Datter af Tømmerhandler Peter Georg Bendtzen 
02 Ottilia Hansen. 

Dyhr, Niels Peter, fhv. Boghandler i Nykjøbing paa 
Mors. Hævede sin Boghandel i. Januar 1904. Er frem- 
Oc!es Sparekassedirektør. — Er Næstformand i Haandværker- 
f^ InJustriforeninjjens Bestyrelse i Nykjøbing. Udnævntes 
10, Januar io<x> til R. af D. 

Ebbesen, Jørgen Jørgensen, BoL'hanJIcr i Fre- 
Cr-^K-^jnd, født 2 1. .Marts i'^^o i Hvg'jm vcd R.re. S*)n 
i! UTxanist og Sf:o:trIærer I^ur:t^ Ebbe^n v i'^4: O'^ 
Otr.rne Margrethe Jt).'2eri"^tfn f i''^':'^. Lærlir.;^ i L. Ja- 
\. rs-rns Mar.ufjkrurhjr.JtrI i H.i Jerslev fra :'^^4 t:l i'^-o. 

h:< S::^ Larsens E.':'-:^ i fi-r^crN 1^04; h^.'S U' R T.ir:- 78 

mand i Holbæk fra 1864 til 1868. Etableret som Manu- 
fakturhandler 15. Oktbr. 1868 i Frederikssund. Etablerede 
tillige en Boghandel i April 1870. Rabatberettiget 14. 
Septbr. 1870. Manufakturforretningen hævet 1885. Firma: 
y. y. Ebbesen, Forretningsart: Sortimentsboghandel og Papir- 
handel. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml., i Boghf.s og i Milo'skc Fest- 
album og paa Lønborgs Skand Bogh. Jfr. »Nord. Bogh. Tid.«, XXIX. 
Aarg., Nr. 37, 13. Septbr. 1895, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum.] 

* I. 4. Novbr. 1870: Signe Helga Josephine Birgitte Meyer^ 
født 21. April 1850 i Roskilde, f 10. Novbr. 1895 i Frede- 
rikssund, Datter af Uhrmager Andreas Christian Gotsche 
Meyer og Signe Cathrine ReQter. 

* 2. ?i. Oktbr. 1900: Camilla Theodora Amondsen, født 
31. Juli 1855 i Kjøbenhavn, Datter af Kaptejn i den kgl. 
grønlandske Handel Carl Christoffer Theodor Amondsen og 
Caroline Behncke. — Faderen var R. af D. og dekoreret 
med den svenske Fortjenst-Medaille i Guld. 

Eckardt, Valdemar, fhv. Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 17. Marts 1868 i Kjøbenhavn, Søn af Marinemaler 
Christian Frederik Emil Eckardt og Sofie Marie Magdalene 
Bless (t 1889). Lærling i L. Ellings Boghandel i Kallund- 
borg fra i. Decbr. 1883 til i. Novbr. 1887. Medhjælper 
hos Chr. Henrichsen i Horsens fra i. Novbr. 1887 til i. 
April 1889; hos Andreas Dolleris i Vejle fra i. August 
1889 til 31. Juli 1890; hos Carl Nordentoft i Løgstør fra 
15. Oktbr. 1890 til 30. April 1892; hos Andr. Fred. Høst & 
Søn fra i. Maj 1892 til 30. Januar 1895; hos Th. Lind fra 
I. Februar 1895 til 30. Septbr. 1896. Kjøbte 26. August 79 

1896 Th. Linds Boghandel og overtog samme, i Forening 
med Hans Frandsen, i. Oktbr. 1896. Rabatberettiget ved 
Overtagelsen. Firma forandret til: Th. Linds Efterfølger 
(Eckardt & Frandsen). Udtraadte af Firmaet ji. Januar 
1897. Bestyrer af Bogafdelingen i Firmaet A. Holbæk 
Eriksen & Co. i Trondhjem siden 15. Maj 1897. — Ind- 
ledede paa Boghandler-Medhjælper-Foreningens Møde i »Sø- 
pavillonen« 5. Novbr. 1896 Diskussionen angaaende Op- 
rettelsen af en Boghandler-Fagskole. 

[Jfr. >Nord. Bogh. Tid.c, XXX. Aarg., Nr 46, 13. Novbr. 1896. 
Om Faderen se: Weilbach: Nyt dansk Kunstnerlexikon, Side 212 — 13.] 

* Maria Nordqvist, født 24. Januar 1869 i Ystad, 
Datter af Smedemester Niels Nordqvist og Kirsten Kvik. Edelmann, Carl Benjamin var Boghandler i Hor- 
sens. Han døde 12. August 1897 i Horsens. Forretningen 
fortsattes derefter af hans nedennævnte Enke. 

[Nekrolog over C. Edelmann i »Nord. Bogh. Tid f, XXXI. Aarg. Nr. 
33, 20. August 1897. Portræt i Milo'ske Festalbum. — Se 1. Udg., 
Side 39—40.] 

* 30. Marts 1872: Caroline Marie Sclieel, født 24. 
Novbr. 1845 paa Wilhelmsdal paa Falster, Datter af Apotheker 
Hermann Scheel og Karen Marie Ytting. Blev rabatberet- 
tiget og fortsatte Forretningen efter sin Mands Død under 
uforandret Firma: C. Edelmann, med Sønnen Richard Scheel 
Edelmann (født 21. August 1877) som Bestyrer, indtil i. 
Februar 1905, da hun overdrog A. Gleerup samme. — 
Rich. Edelmann tog derefter Plads i Udlandet. 

[Portræt i Gads Saml. — Se i. Udg., Side 40.] 8o 

Ehlert, Niels Ernst Emil, Boghandler i Bogense, 
født 7. Novbr. 1865 i Aalborg. Søn af Johan Eduard Ehlert, 
Bogbinderi og Papirhandel, og Elisabeth Caroline Marie 
Jørgensen. Tog Realafgangsexamen fra Aalborg Kathedral- 
skole 14. Juli 1880, og Afgangsprøven ved Sekondløjtnant- 
skolen paa Kronborg Maj 1889. Var fra August 1880 
til April 1882 Discipel paa Svaneapotheket i Aalborg. Lær- 
ling hos M. G, Engsig i Frederikshavn fra April 1882 til 
Maj 1885. Bestyrede under Faderens Sygdom og efter 
Dennes Død Forretningen fra Maj 1885 til Oktbr. 1885. 
Medhjælper hos Chr Winther i Aalborg fra 1. Oktbr. 1885 
til I. Juli 1886; hos Engelsen & Schrøder (med Afbrydelse 
af Militærtjeneste) fra Juli 1886 til Septbr. 1892. Etableret 
15. Decbr. 1892 i Aalborg. Blev først rabatberettiget 27. 
Juni 1894. Firma: Niels Ehlert. Forretningsart: Bog- og 
Papirhandel. Overdrog denne Forretning i. August 1900 
til Carl E. Dyhr. Var fra i. Novbr. 1900 til April 1901 
Indehaver af Bjørnbak & Davidsens Papirhandel i Kjøben- 
havn. Overtog 16. April 1901 Rudolph Holcks Boghandel 
i Bogense. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma 
forandret til: Niels Ehlert. Forretningsart: Sortiments- 
boghandel, Papir-, Kunst- og Musikhandel Agentur for det 
gjensidige Forsikringsselskab 5* Danmark <. Forretningen grund- 
lagt M. Decbr. 1860 af Rudolph Holck. 

Portræt i Milo'ske Fesialbum/ 

* 2. Maj 1896: Agnes Ida Wilhelmine Ehlert, født 4. 
August 1874 i Kjøbenhavn, Datter af Pianofortefabrikant 
Julius Harald Ehlert og Sara Marie Klindt. — Mandens 
og Hustruens Fædre vare Brødre. 8i 

Eibe, Carl Frederik Vilhelm Casper, Forlagsbog- 
handler i Kjøbenhavn, født 20. Decbr. 185; i Kjøbenhavn, Søn 
af Boghandler Frederik Henrik Eibe (født 2. Marts 1816, f 
9. April 1 87 i) og Ida Camilla Roulund (født i. Novbr. 1822, 
f 18. Juni 1904). Tog den udvidede Præliminærexamen. 
Lærling og Medhjælper hos G. E. C. Gad fra i. Septbr. 
1871 til Maj 1880. Overtog Ledelsen af Faderens Forret- 
ning I. Oktbr. 1880 og samme som Ejendom 6. Oktbr 1886. 
Medlem af Boghandlerforeningen 25. Marts 1881. Firma 
fremdeles: F. H. Eibe. Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Forlagsvirksomhed, Kommissionsforretning for Boghandlere. 
Kommissionsforretningen overgik i.Juli 1894 til Bog- 
handlerforeningens Kommissions-Anstalt, der beholdt F. H. 
Eibes gamle Lokaler paa Graabrødretorv, medens Dennes Sorti- 
ment og Forlag flyttedes. Sortimentsboghandelen over- 
droges 8. Novbr. 1904 til Th. Linds Eftflg. (Hans Frandsen). 
Herefter kun Forlagsvirksomhed. Firma uforandret: F. H. Eibe, 
Forretningen grundlagt af F. H. Eibe 5. Maj 1845. — Le- 
dede Boghandlerforeningens selskabelige Sammenkomster 
i88^ Var Revisor i »De danske Boghandleres Hjælpekasse« 
1892 — 93. 

Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og paa Lønborgs Skand. Bogh. — 
Fortai;skatalog '875. Jfr. Delbancos Festskrift. »Nord. Bogh. Tid.«, IV. 
Aarg , Nr. 46, 6. »Maj 1870, i Anledning af Forretningens 25 Aars Jubi- 
Ixum. Hostrup: > Sange og Digte fra tredive Aar«, Side 345, i samme An- 
le Jnng. Nekrolog over F*. H. Eibe i »Nord. Bogh. Tid.t, V. Aarg., Nr. 
4?, 14. April 1871. Portræt af Samme, lith. af J. W. Tegner og Kitten- 
Conf. Jfr. »Nord. Bogh. Tid.«, XXiX. Aarg., Nr. 18. 3. Maj 189^, i 
Anledning af Firmaets ^o Aars Jubilæum, af Andr. 1). Nekrolog over Fru 
C. F:be i XXXVIII. Aarg., Nr. 25, 24. Juni 1904. Om Salget af Sorli- 
mentcl se s. Aarg., Nr. 45, 10. Novbr. 1904. 

* 20. April 1886: Anna Maria Elisabeth Kaalund, 

6 S2 

født 4. August 1862 i Kapstaden, Datter af Partikulier Carl 
Bertho Kaalund (f) og Karen Pedersen (f). 

Eiby, Carl Laurits, Forlagsboghandler i Kjøben- 
havn, født 12. Juli i8;4 i Jægersborg, Søn af Krigsassessor 
Jens Larsen Eiby og Dorthea Marie Bruun. Lærling og 
Medhjælper i Andr. Schous Boghandel og hos Charies Guld- 
berg i Nykjøbing paa Falster fra 1871 til 1876. Med- 
hjælper hos F. H. Eibe fra Decbr. 1877 til Foraaret 1881. 
Fuldmægtig hos Cari Aller fra Maj 1881 til Septbr. 1883. 
Forretningsfører for »Lørdag Aften« 1884; Forretningsfører 
for »Nordstjernen« og »Illustreret Tidende« fra 1884 til 
1892. Etableret i. Marts 1892 i Kjøbenhavn. Firma: 
^Laurits Eibys Forlag. Forretningsart: Forlagsvirksomhed. 
— Udgav og redigerede 1892: »Eiby's Familieven«, et illu- 
streret Ugeblad; har desuden udgivet: en »Fremmedordbog« 
og en »Turistfører«. 

* I. Theodora Charlotte Hauerberg, født 2. April 1856 
i Kjøbenhavn, f 24. August 1889 samme Sted. 

* 2. Signe Inger Sofie Olsen, født 6. Oktbr. 186} i 
Lynge ved Hillerød. :;ie *■:? • «? Ej er sted, Johannes Nicolaj, fhv. Boghandler i 
Esbjerg, født 14. Maj 1867 i Ørsø, Dronninglund Sogn i Vend- 
syssel, Søn af Uhrmager Frederik Ejersted og Vilhelmine 
Svendsen. — Han er Sødskendebarn til fhv. Boghandler 
Marinus Ejersted i Hjørring. — Lærling hos Georg Schultz 
i Aalborg fra Novbr. 1882 til i. August 1887. Medhjælper 
hos S. Rosenstand i Rudkjøbing fra i. August 1887 til i. 

Maj 1892; i P. Brandts Boghandel i Svendborg fra i. Maj ''^^ 

-• .an .ar 


83 

1892 til I. Oktbr. 1896. Etableret 18. Novbr. 1896 i Esbjerg. 
Rabatberettiget samtidig. Firma: Johannes Ejersted. For- 
retningsart: Sortimentsboghandel, Kunst- og Papirhandel. 
Overdrog 15. Decbr. 1899 Forretningen til Chr. L. Grot- 
trup. Var derefter Bogholder hos F. Hestbech, Papirhandel 
en gros, i Lemvig fra i. Januar 1900 til i. Maj 1902. 
Medhjælper hos V. Oscar Søtofte fra i. Maj 1902 til i. Maj 
1905. Bestyrer af F. V. Backhausens Hovedudsalg af 
Skemaer og Blanketter til Embedsbrug fra 18. August 1903 
til I. Januar 1905. Var senere en kortere Tid Medhjælper 
i Gyliiendalske Boghandel, Nordisk Forlag. Har nu Ud- 
leveringslager af Provindsforlag etc. i Kjøbenhavn. — Han 
har skrevet enkelte Artikler i kristelig Retning. Begyndte i . 
April 1902 Udgivelsen af et kirkeligt Blad »Badet og Bordet« ; 
det udgik dog kun i kort Tid. — Er Medlem af Selskabet 
dl historiske Kildeskrifters Overførelse paa Modersmaalet. 
- Ugift. 

Ellegaard, Einar Vilhelm Hugo Jacobsen, 

Boghandler i Kjøbenhavn, født 18. Decbr. 1870 i Kjøben- 
havn, Søn af Partikulier Wilhelm Jacobsen Ellegaard og 
Henriette Nissen. Læriing hos Sigvard Thomsen fra 1. 
April 1886 til I. April 1891. Medhjælper hos Th. Thrue 
i Aarhus fra 1. Oktbr. 1891 til i. Maj 189}; hos P. Mi- 
chelsen fra Decbr. 189} til Novbr. 1896. Overtog 15. 
Februar 1897 S. Thieles Bog- og Papirhandel og førte 
samme indtil 15. Februar 1899 under Firma: S. Thieles 
Efterfølger; siden den Tid : £". Jacobsen Ellegaard. Rabatberet- 
tiget ved Overtagelsen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Papirhandel, stor Specialforretning i Seglmærker og imit. 


84 

Laketiketter. Forretningen grundlagt i August 1875 af S. 
Thiele, der efter Afhændelsen har udvidet og fortsat sit 
Accidenstrykkeri i Kjøbenhavn. 

[Portrart i Gads Saml.] 

* Ada Engelche Nellemann, født 8. Maj 1877 paa 
Herregaarden Alling Skovgaard ved Silkeborg, Datter af 
Forpagter af Alling Skovgaard Marcus Nellemann og Niel- 
sine von Balow. — Moderen er Søster til den tydske Konsul 
i Sao Paulo (Syd Bracilien). 

Elling, Christian Phillip Vilhelm, Boghandler 
i Kallundborg, født 15. Novbr. 1853 i Kallundborg, Søn 
af Boghandler Lars Elling og Emma Christine Knudsen (f 
12. Decbr. 1892). Lærling og Medhjælper i Faderens For- 
retning indtil 12. Decbr. 1892, da han i Forening med 
Broderen, Thorvald Elling, overtog samme. Firma: L. El- 
ling' s BoghandeL Rabatberettiget ved Overtagelsen, Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Kunst- og Musik- 
handel. Forretningen grundlagt 1. Januar 1848 af L. Elling; 
efter hans Død, 28. Juni 1884, fortsat af Enken, med oven- 
nævnte Sønner som Prokurister. 

rPortræl i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum. Jfr »Nord. Bogh. Tid. c, 
XXVI. Aarg., Nr. 84, 20. Decbr. 1892, og XXXI. Aarg., Nr. 54, 29. 
Decbr. 1897, ' Anledning af Firmaets 25 Aars Jubilæum.] 

* 7. August 1885: Cæcilie Christine Sophie Miilertz, 
født 19. Novbr. 1860 i Kjøbenhavn, Datter af Kaptejn An- 
dreas Molertz og Nicoline Holmsted. 

Elling, Jens Michael Thorvald, Boghandler i 
Kallundborg, født 28. Novbr. 1856 i Kallundborg; Broder 85 

til Foregaaende. Lærling og Medhjælper i Faderens For- 
retning indtil 12. Decbr. 1892, da han i Forening med 
Broderen, Chr. Elling, overtog samme. Rabatberettiget ved 
Overtagelsen. Firma og Forretningsart: se ovenfor. 

Tortræt i Gads Saml.] 

• 30. Januar 1900: Margrethe Dorothea Fischer, født 

4. Juli 1 864 i Løgstør, Datter af Hotelejer Johannes Fischer 
og Pauline Charlotte Christiane Winther. 

Engberg, Peter Nicolai Kruckow, fhv. Bog- 
handler i Kjøbenhavn, født 10. Juni 1866 paa Vedby gaard 
i Ruds-Vedby, Søn af Forpagter Hans Bendsen Engberg (f) 
og Christiane Kellinghusen Kruckow (f). Var fra i. Septbr. 
1882 i 4 Aar Lærling hos Vilhelm Prior; derefter i 2 Aar 
Medhjælper hos Samme; hos Jacob Lund fra i. Februar 
1889 til I. Oktbr. 1896. Etableret i. April 1896 i Kjøben- 
havn, i Forening med Chr. Flor. Rabatberettiget samtidig. 
Firma: Engberg & Flor. Forretningsart: Sortimentsbog- 
handel og Papirhandel. Udtraadt af Firmaet 1. Juli 1900. 
Etablerede derefter en Blomsterhandel, og er tillige Agent 
for Peter Alstrups Kunstforlag. 

♦ Ingeborg Vilhelmine Holst, født i. Septbr. 1869 i Kjø- 
benhavn, Datter af fhv. Bagermester Edward Emil Holst (f ) 
og Laura Emilie Behrend (f). 

Engeisen, Hans Christian, Bog- og Papirhandler 
i Kjøbenhavn, født 12. Januar 1844 i Kjøbenhavn, Søn af 
Lods Christian Engelsen og Sofie Hansen. Læriing hos 
Chr. Steen & Søn fra Juli 1859 til April 1864. Etableret 

5. April 1864 i Kjøbenhavn, i Forening med C. F. Schrøder 86 

(t 31. Juli 1890). Rabatberettiget samtidig. Firma: En- 
gelsen & Schrøder. Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Papirhandel en gros, Bogtrykkeri. 

[Portrxt i Gads Saml. og i Thaarups Saml.]. 

* 2}. Oktbr. 1867: Andrea Mathilde Schrøder, født 8. 
Septbr. 1840 i Nykjøbing paa Falster, Datter af Skibsfører 
Andreas Vilhelm Schrøder og Elisabeth Frederikke Semler. 
— Søster til ovennævnte C. F. Schrøder. 

\iiT. I. Udg., Side 183.] 

Engelsen, Karl, Bog- og Papirhandler i Kjøbenhavn, 
født 6. Decbr. 1872 i Kjøbenhavn, Søn af ovennævnte Bog- 
handler H. C. Engelsen og Andrea Schrøder. Student fra Hauchs 
Skole 1890; Cand. phil. 1891. Lærling og Medhjælper 
hos Engelsen & Schrøder fra 15. August 1890, indtil han, 
efter i 1893 at have uddannet sig videre ved Papirfabrikker 
i Wien, i. Januar 1898 indtraadte som Medejer af Firmaet: 
Engelsen & Schrøder. 

Portræt i Gads Saml. 

* 25. Novbr. 1897: Anna Elisabeth Schultz, født 10. 
Juli 1873 i Aalborg, Datter af Boghandler Magnus A. Schultz 
og Stine Neergaard. 

Engelsen, Valdemary Bog- og Papirhandler i Kjø- 
benhavn, født 2. Septbr. 1876 i Kjøbenhavn; Broder til 
Foregaaende. Udgik fra »De Brockske Handelsskoler« 1893. 
Derefter Lærling hos Engelsen & Schrøder og Magnus A. 
Schultz i Aalborg. Senere videre Uddannelse ved Papir- 
fabrikker i Udlandet. Optaget 14. Februar 1902 som Med- 
ejer af Firmaet: Engelsen & Schrøder. 87 

* 5- April 1902: Ketty Nyrop, født 13. Januar 1880 i 
Kjøbenhavn, Datter af Professor Camillus Nyrop, R. af D. 
og Dbmd. p. p., og Josephine Fieron. 

Engslgy Søren Ephraim Marinus, Boghandler i 
Frederikshavn, født 31. Juli 1861 i Frederikshavn, Søn af 
fhv. Boghandler Marius Gotfred Engsig, R. af. D., og El- 
vine Adelgunde Carofia Jeckel. Læriing hos Faderen fra 
I. Novbr. 1875 til ji. Januar 1878 og hos Georg Schultz 
i Aalborg fra i. Februar 1878 til 25. April 1880. Med- 
hjælper hos Faderen fra i. August 1881 til i. Maj 1890. 
Overtaget Dennes Forretning sidstnævnte Dato. Rabatbe- 
rettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til : Søren Eng- 
sig. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik-, 
Kunst- og Galanterihandel, Bogbinderi. Forretningen grund- 
lagt 9. Oktbr. 185} af M. G. Engsig; rabatberettiget 2. Oktbr. 
1857. — Han er Revisor i Den danske Provinds-Boghandler- 
forening. Medlem af Repræsentantskabet og Revisions- og 
Kontroludvalget for Aktieselskabet »Frederikshavns Bank«. 
Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet »Frederikshavns 
Elektricitetsværk«. 

'Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Milo*ske Festalbum. Jfr. 
»Nord. Bogh. Tide, XXXVII. Aarg., Nr. 41, 9. Oktbr. 1903, i Anled- 
ning af Firmaets 50 Aars Jubilæum.] 

• 29. Decbr. 1891: Dorthea Eleonora Jørgensen, født 
20. Marts 1865 i Hobro, Datter af Jernstøber Johannes 
Lange Jørgensen, R. af D., og Maren Kirstine Nielsen. 

Erichsen, Christian Julius, Forlagsboghandler i 
Kjøbenhavn, født 22. Februar 1867 paa »Karenshaab« i 88 

Gjern ved Silkeborg, Søn af Landinspektør Niels Bay Wel- 
ling Erichsen og Karen Kirstine Thorup. Tog alm. For- 
beredelsesexamen med Udmærkelse 1886; Skolelærerexamen 
1887. Var derefter dels Huslærer, dels Lærer i Kolding 
og Kjøbenhavn fra 1887 til 1892. Udgav og redigerede 
fra 1889 til 1896 »Lærerstandens Adresseavis«. Begyndte 
I. Januar 1896 Udgivelsen af »Børnenes Bogsamling«. 
Etablerede i. Februar 1902 en Forlagsforretning i Kjøben- 
havn. Firma: "^Chr. Erichsens Foriag. Han har desuden 
udgivet »Ny Skolesangbog«, 1889; »Skolevennen«, 1890. 
Har deltaget i Udgivelsen af »Aarbog for Folkeskolen«, 
1895 og 1896. Han er Udgiver og Redaktør af »Børne- 
bladet« og har under Pseudonymet Erich Bjørn optraadt 
som Børneforfatter i »Børnenes Jul« og fl. a. Steder. Des- 
uden har han mundtlig og skriftlig deltaget i Drøftelsen af 
forskjellige Skolespørgsmaal. — Han har gjæstet Stockholm, 
Christiania, og mange af Tydsklands, Frankrigs og Italiens 
Byer. 

[Portræt og Biografi i > Aktor og Defensorc, 21. Juli 1900.] 

* 2 1. Decbr. 1900: Karen Ritia Bentzen, født ji. August 
1878 i Nærum, Datter af Karetmager Lars Bentzen, nu 
bosat i Taarbæk, og Hansigne Kirstine Jørgensen. 

Erichsen, Henrik, Boghandler i Herning, født 19. 
Maj 1865 i Skive, Søn af Landmaaler og Sparekassedirektør 
Lorenz Lund Erichsen og Caroline Therkildsen. — Han er 
Svoger til Boghandler P. Holm og til Fru Johanne Holm 
(Bollerups Boghandel) i Ringkjøbing. — Lærling (Prøveaar) 
hos H. Rybner Petersen i Skive fra 1881 til 1882; hos L. 
A. Walsted i Herning fra 1882 til 1885. Medhjælper hos 89 

H. Udbye i Svendborg fra i. April til i. Oktbr. 1885; 
hos N. R Holm i Ringkjøbing fra i. Oktbr. 1885 til 1. 
Marts 1897. Overtog i. Marts 1897 A. P. Bechs Boghandel 
i Herning. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma for- 
andret til: Henrik Erichsen, Forretningsart: Sortimentsbog- 
handel, Papir-, Kunst- og Tapethandel. — Han er Forret- 
ningsfører og Kasserer for Ringkjøbing Amts østlige Skytte- 
kreds. 

Portræt i Gads Saml.] 

* 21. Septbr. 1897: Leopoldine Christiane Holm, født 
25. August 1866 i Ringkjøbing, Datter af Boghandler Niels 
Peter Holm og Boline Kirstine Pedersen. — Hun er Ku- 
sine til afdøde Boghandler J. F. Holm i Nykjøbing paa Mors. Erichsen, Morten Peter Julius Tlieodor, Bog- 
handler i Kjerteminde, født 20. Januar 1838 i Kjerteminde, 
Søn af Hattemager Christian Erichsen og Maria født Eriksen. 
Lærte Bogbinderiet i Odense, og etablerede sig som Bog- 
binder i Kjerteminde }. Novbr. 1863. Rabatberettiget i 
Oktober 1873. Firma: Af. P. Erichsen Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Papir- og Galanterihandel, Bogbinderi. 

Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum] 

• 7. Novbr. 1864: Maren Cecilia Bom, født 10. Juni 
1841 i Odense, Datter af Skomagermester Ole Peter Bom 
og Cecilia Larsen. 

** Oline Kristine Erichsen, født 23. Marts 1870 i Kjerte- 
minde. Medhjælper i Faderens Forretning siden 1887. 

** Johan Peter Christian Erichsen, født 22. Juni 1876 
i Kjerteminde. Lærling ved Bogbinderiet i Odense. Der- 90 

efter Lærling hos R. Hertel i Assens. Nu Medhjælper i 
Faderens Forretning. 

Erslev, Jacob, var Forlagsboghandler i Kjøbenhavn, 
født 9. Juni 1819 i Jægersborg, Søn af Skolelærer Poul Erslev 
og Anna Wesberg. — Han var Broder til den geografiske 
Forfatter Eduard Erslev og til den musikalske Forfatter, 
Musikhandler Emil Erslev, der var etableret under Firma: 
Hornemann & Erslev; og han er Fader til Historikeren, 
Professor ved Universitetet, Dr. phil. Kr. Erslev. — Gik 1 
Frederiksborg lærde Skole, blev Student derfra 1838 og tog 
1846 theologisk Embedsexamen. Var i Kjøbenhavn Lærer 
i Musik og forskjellige Skolefag og arbejdede samtidig i 
Hornemann & Erslevs Musikhandel. Etablerede i Maj 1854 
en Musikhandel, og efter at han, 24. Januar 1855, var 
bleven rabatberettiget, tillige en Sortimentsboghandel. Denne 
hævede han i 1 870, og drev siden udelukkende Forlagsvirk- 
somhed under Firma: Jacob Erslev. Medlem af Bog- 
handlerforeningen 8. Decbr. 1869. Udgav sammen med 
F. H. Eibe Dickens samlede Værker under Firma: Eibe og 
Erslev. Han omdannede i 1895 sin Forretning til et In- 
teressentskab under Firma: Jacob Erslevs Forlag, og optog 
heri alle sine Børn. Han var Formand i Afregningsudvalget 
1872, 187} og 1886. Varfra2 5.0ktbr. 1897 til i4Augusti899 
Medlem af Forlæggerraadet og Ordfører i samme. Han er 
bl. A. Forfatter til: »Praktisk Lærebog i det tydske Sprog, 
efter Ahn«, 1. (1858) 7. Oplag., Kbhvn. 1889; »Udvalg af 
Fædrelandshistorien« (1861) 21. Oplag, Kbhvn. 1903; »Læse- 
stykker og Fortællinger, Elementarbog i Tydsk«, Kbhvn. 
1864; »Danmarks Melodier«, i — 2. Samling, med Text; 91 

< Alverdens Melodier« ; »Ordlister for Retskrivning«, Kbhvn. 
1889; »Erslevs lille Retskrivningsordbog«, Kbhvn. 1891. 
Blev 1899 R. af D. Han døde 25. Septbr. 1902 i Jægersborg. 

'Portract i Gads Saml. Forlagskatalog 1874. Jfr. Delbancos Festskrift. 
Bncka: Dansk biograf. Lex. IV. Side 575 — 78. Erslews Forf. Lex. Suppl. 
L Side 432—24. Jfr. >Nord. Bogh. Tid. c, XXXIII. Aarg., Nr. 22, 2. Juni 
t&v>9, i Anledning af hans 80 Aars Fødselsdag Nekrolog i XXXIV. Aarg., 
Nr. 40, j. Oktbr. 1902. Jfr. XXXVIII. Aarg., Nr. 21, 27. Maj 1904, i An- 
ledning af Forretningens ;o Aars Jubilæum. »Jacob Erslev. Et Minde- 
S4.nn<, Kbhvn. 1904, med hans Selvbiografi] 

* I. 27. Maj 1850: Jacobine Marie Castenschiold, født 
2;. Maj 1809 i Slagelse, f lo. Novbr. 1862 i Kjøbenhavn. 
Datter af Kammerjunker Jacob E. Castenschiold og Louise 
v. Westen; tidligere gift med Kammerjunker Conrad Vil- 
helm Bamer. 

* 2. 21. Oktbr. 1869: Dorothea Petrea Jensen, født 4. 
Januar 1854 i Kjøbenhavn, f 10. Februar 187J samme 
Sted. Datter af Høker Claus Jensen og Jacobine Marie Hen- 
richsen. 

* V II- Maj 1876: Anna Claudine Henriette Jensen, 
født IQ. Septbr. 1846 i Kjøbenhavn, f 16. Maj 1884 samme 
Sted; Søster til Foregaaende. 

Erslev, Kristian Sofus August, Professor i Hi- 
storie ved Kjøbenhavns Universitet, eneste ansvarlige Del- 
tager i Firmaet, Kommanditselskabet: Jacob Erslevs Forlag. — 
De andre passive Interessenter ere: Fru Kamma Eliasen og 
B-^'i:handlermedhjælper Aage Erslev. — Han er Søn af oven- 
aae%nte Forlagsboghandler Jacob Erslev og Jacobine Marie 
Castenschiold og født 28. Decbr. 1852 i Kjøbenhavn; Stu- 
dent 1870; Magisterkonferens i Historie 1876; Dr. phil. 92 

1879; Professor i Historie i88j; Forstander for Universi- 
tetets filologisk-historiske Laboratorium fra 1896 til 1902. 
Formand i Universitetsudvalget for folkelig Universitets- 
undervisning siden 1898; Medlem af Konsistorium 1902; 
ledende Senior i Studenterforeningen 1898 — 99. Medlem 
af det kgl. Danske Selskab for Fædrelandets Historie og 
Sprog 1886; af Videnskabernes Selskab 1888. R. af D. 
1895. — Blev 4. Decbr. 1902 Medlem af Boghandlerfor- 
eningen. 

[Jfr. »Jacob Erslev. Et Mindeskrift«, ICbhvn. 1904. Bricka: Dansk bio- 
graf. Lex. IV. Side 577. Universitetsprogram ved Reformationsfesten 1880.] 

* 2. Juni 1880: Louise Augusta Erslev, født 8. April 
1859 i Jægersborg, Datter af Lærer Caspar Erslev og Fanny 
Margrethe Borgen. — Hun er Kusine til sin Mand. 

Erslev, Aage, Boghandlermedhjælper, født 31. Marts 
1883 i Kjøbenhavn, Søn af ovennævnte Forlagsboghandler 
Jacob Erslev og Anna Claudine Henriette Jensen. Tog 
Præliminærexamen 1899. Lærling hos Georg Chr. Ursins 
Efterfølger fra 1899 til 1903; Medhjælper hos Siegfried 
Michaelsens Eftflg. (Einar Møller) fra 1903 til 1904; siden 
1904 Medhjælper hos L. Levison jun. Han er passiv Del- 
tager i Firmaet Jacob Erslevs Forlag og skal overtage samme, 
naar han har naaet Myndighedsalderen. — Har foretaget Rej- 
ser i Skotland, England, Frankrig, Spanien, Marokko, Italien, 
Grækenland, Schweiz, Tydskland og Østerrig. — Ugift 

Escheiiy Hans Kromaiiy Boghandler i Marstal, født 
10. Oktbr. 1870 i Marstal, Søn af Skipper Christian Carl 
Eschen og Anna Marie Boye. Lærling hos Th. C. Creutz 9? 

i Ærøeskjøbing fra i. Marts 1885 til i. Marts 1889; der- 
efter Medhjælper hos Samme indtil i. Februar 1891; 
hos H. Lohse i Varde fra i. Februar 1891 til i. 
Januar 1892; hos Th. C. Creutz (under Dennes Sygdom) 
fra 1. Januar til 28. Februar 1892; hos Alfred Clausen 
i Sorø fra 1. Marts 1892 til 15. April 1893; hos P. Blicher 
i Kolding fra i. Maj 1893 til i. Januar 1897. Kjøbte i. 
Marts 1897 Emil Kocks Boghandel i Marstal og overtog 
samme 20. Maj 1897. Rabatberettiget ved Overtagelsen. 
Firma forandret til: Hans Eschen. Forretningsart: Sortiments- 
boghandel, Papir- og Galanterihandel. Forretningen grund- 
lagt i Januar (ikke Decbr.) 1877. — Er Medstifter og Be- 
styrelsesmedlem af Marstal Handelsforening. 

Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum.^ 

* 26. August 1899: Kathrine Marie Højland, født 26. 
August 1877 i Søbyvad ved Silkeborg, Adoptivdatter af 
Snedker Peter Eegholm Højland i Herning og Nicoline 
Kastberg. Esmann, Holger, fhv. Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 5. Februar 1870 i Thisted, Søn af Prokurator Georg 
Theophilus Esmann og Fanny Elisabeth Augusta Bertelsen. 
[.ærling og Medhjælper hos Niels Christensen i Viborg 
fra August 1888 til April 1891. Elev paa Handels- 
skolen i OsnabrUck i 1 Aar. Derefter Medhjælper hos 
Thaning & Appel fra i. Oktbr. iSg^ til ^o. April i8g6. 
Overtog 10. Oktbr. 1896 Chr. Schmidts Bo^^handel i Kjøben- 
havn. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret 
til: Holger Esmann. Forretningsart: Sortimentsboghandel 94 

og Papirhandel. Overdrog i. Novbr. 1899 Forretningen til 
N. Chr. Bang. Er nu Plantageejer paa St. Croix. 

* 28. Decbr. 1897: Louise Levy, født 11. Maj 1872 
paa St. Croix, Datter af Plantageejer Levy og Magdalene 
Nielsen. 

EverSy Carl Christian Nicolaus Klewing^ Bog- 
handler i Kjøbenhavn, født 10. Maj 1857 i Kjøbenhavn, 
Søn af kgl. Fuldmægtig i det slesvigske Ministerium, Kammer- 
assessor Christian Evers og Georgine Christiane Klewing. 
Læriing hos Otto Schwartz Eftflg. (E. Jespersen) — senere 
hos Hoffensberg, Jespersen & Trap - fra Oktbr. 1872 til 
1877. Etableret 1. Marts 1877, i Forening med P. C. Hau- 
berg, ved Overtagelsen af Hoffensberg, Jespersen & Traps 
Sortiment. Firma: P. Hauberg & Co. Rabatberettiget 
Etableret selvstændig Decbr. 1881 paa Nørrebro i Kjøben- 
havn. Rabatberettiget samtidig. Firma: Klewing Evers. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Kunsthandel, 
Forlagsvirksomhed. — Ugift. 

[Portræt i Gads Saml.] 

Eymundssofi, S i gf ilts. Boghandler i Reykjavik, født 
24. Maj 1837, S^" ^f Gaardmand Eymundur J6nsson og 
Thorey Sigfiisdottir. Lærte Bogbinderiet hos Hofbogbinder 
Ursin i Kjøbenhavn fra 1857 ^il ^86o. Var Bogbinder i 
Reykjavik fra 1860 til 1880. Fotograf fra 1866 til 1890. 
Udvandringsagent for Allanlinien i Glasgow siden 1876. 
Etableret 1887 som Boghandler og Papirhandler i Rey- 
kjavik. Rabatberettiget samtidig. Firma: Sigfiis Eymunds- 
son. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Forlagsvirksomhed, 95 

Papirhandel. Han har, i Forening med Boghandlerne Si- 
gurdur Kristjansson og Bjørn J6nsson, 12. Januar 1889 
stiftet Reykjaviks Boghandlerforening (B6ksalafjelagid i Rey- 
kjavik). Denne Forening har over 50 Filialer rundtomkring 
paa Island. Han har været Formand for den siden dens 
Stiftelse. — Er Medlem af Islands Banks Repræsentant- 
skab, valgt af det Islandske Alting 1903. Medlem af det Is- 
landske litterære Selskab. — Har gjort Rejser til Norge, 
Sverig, Tydskland, England, Canada og de forenede Stater; 
besøgte Chicago-Udstillingen 189}. 

Portræt i Thaarups Saml. Forlagskatalog 1903. Se > Adressebog for den 
dansLe, norske og svenske Bogh.c, XII. Aarg., Side 68 og 103. Jfr. »Bog- 
handelen paa Island« afSigurdur Kristjanss6n i »Boghandlermedhjælperen«, 
udg. ved C. Corneliussen, Side 37 — 41.] 

* 10. Decbr. 1880: Solveig Gudrun Danielsdottir, født 
26. Maj 1846 i Reykjavik, Datter af Bonde Daniel Markus- 
son og Margrjet Dorothea Bjarnad6ttir. 

Faleky Jacob Anton, var Universitetsbogbinder og 
Boghandler i Kjøbenhavn. Bogbinder-Forretningen blev i 
April 1898 overdraget til Bogbinder F. Jul. Jacobsen, og 
Boghandelen blev hævet. — Han døde ugift 27. Maj 1900 
i Kjøbenhavn. 

Nekrolog i »Nord. Bogh Tid.t, XXXIV. Aarg., Nr. 22, i. Juni 1900. 
- Se I. Udg., Side 45] 

Pausbøll, Ib Christian Valeur, var Bo^^handler 
i Grenaa, født j. Januar 1857 P^^ Nøragergaard ved Hobro, 
Søn af Landmand Frederik Edvard FausbøU og Hansine 
Kirstine Valeur. Læriing hos B. Møller i Vejle fra i. Maj 
1872 til Oktbr. 1875; derefter Medhjælper hos Vigj^o A. 96 

Hansen (B. Møllers Eftflg.) indtil i. April 1876; hos Otto 
B. Wroblewski fra i. April 1876 til i. April 1878; hos 
H. Hagerup fra Septbr. 1879 til Maj 1880; hos A. H. 
Hahn i Nyborg fra Maj 1880 til August 1881; derefter en 
kortere Tid i Iversens Boghandel og ved E. Jespersens 
Forlag. Bestyrer af F. C. Lunds Enkes Boghandel i Grenaa 
fra I. Septbr. 1882, indtil han 14. August 1898 overtog 
samme. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret 
til: J. Chr. Valeur Fausbøll. Han døde 5. Juli 1901 i Grenaa. 

rPortræt i Gads Saml. Jfr. »Nord. Bogh. Tid.«, XXXV. Aarg., Nr. 
28, 12. Juli 1901.] 

* 27. Oktbr. 1899: Ane Charlotte Pctrca Valeur» 

født 31. Maj 1860 i Grenaa, Datter af Uhrmager Johannes 
Møller Valeur og Caroline Christine Sørine von Berger. — 
Hun blev 9. August 1885 gift med Emilius Bruun, Kjøb- 
mand i Nysted (f 1892). — Blev rabatberettiget og fort- 
satte Forretningen efter sin anden Mands Død under uforandret 
Firma indtil 29. Oktbr. 1902, da hun selv døde. Forret- 
ningen fortsattes derefter af Arvingerne indtil i. Marts 1903, 
da den overdroges til K. Hellemann Nielsen. 

'Jfr. »Nord. Bogh. Tid.«, XXXVI. Aarg., Nr. 45, 7. Novbr. 1902.] 

FerloVy Holger Jørgensen, Boghandler i Kjøben- 
havn, Søn af Fabrikant, Cand. pharm. Valdemar Jørgensen Fer- 
lov og Ida Oleika Petersen. Tog 4. Klasses Hovedexamen 1894. 
Lærling hos Carl Larsen fra 17. August 189^/ til 31. Decbr. 
1897. Medhjælper hos Thaning & Appel fra i. Januar til 
31. Marts 1898. Soldat fra April til Oktbr. 1898. Med- 
hjælper hos Carl Cnobloch i Leipzig fra i. Novbr. 1898 
til I. Juni 1899; hos Wilhelm Frick i Wien fra i. Juli 97 

1899 ^Jl "5* Maj 1 901; hos Parker & Co. i Oxford fra 16. 
Maj 1901 til 15. Juni 1902; hos Librairie Nilsson i Paris 
fra 26. Juni 1902 til 20. Septbr- 190}. Overtog i. Oktbr. 
1 90) Andr. Schous Boghandel. Firma forandret til: Holger 
Fertov. Forretningsart : Sortimentsboghandel, Forlagsvirk- 
somhed, Kunst- og Papirhandel. Forretningen grundlagt 
som Sortimentshandel ji. Juli 1857 af Andr. Schou; over- 
taget 8. April 1882 af Alexander Brandt, og i. April 1899 
af Ludvig SchOth. Om dens nærmere Forhistorie se : Alex. 
Brandt. 

* 7. Marts 1905: Ingeborg Augusta Rasmussen, født 
17. Marts 1886 i Kjøbenhavn, Datter af F'orvalter Frederik 
Rasmussen og Hansine Margrethe Bergitte Poulsen. 

Flensborg, Erhard Saabye, Boghandler i Ros- 
kilde, født 26. Decbr. 1850 i Niær Præstegaard ved Ham- 
mel, Søn af Sognepræst Thøger Lassen Althalt Flensborg 
(7 1859) og Emilie Mathilde Marie Saabye (7 1892). — 
Moderen Søster til Billedhugger, Professor A. W. Saabye. 
— Tog den udvidede Præliminærexamen i Aarhus 1869. 
Lærling hos Otto Schwartz Eftflg. (E. Jespersen) fra i. 
Marts 1870 til i. Marts 1874 og Medhjælper hos Samme 
indtil I. Juni 1874. Overtog i. Juni 1874 Wilh. Arends' 
Boghandel i Roskilde. Rabatberettiget ved Overtagelsen. 
Firma forandret til: Erh. Flensborg. Forretningsart: Sorti- 
mentsboghandel, Papir-, Kunst-ogMusikhandel, Lejebibliothek. 
Forretningen grundlagt i. Maj 185} af Otto B. Wroblewski ; 
overtaget i. Januar 1858 af Knud Philip Lauritz Jensen; 
I. Oktbr. 1864 af Carl Ferdinand Wilhelm Arends (7 21. 
Maj 1874). 98 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml., i Boghf.s og i Milo*ske Fest- 
album. Jfr. »Nord. Bogh. Tid.«, VIII. Aarg. Nr. 52, 29. Maj 1874.] 

* 27. Decbr. 1878: Agnes Louise Charlotte Anger, født 
ji. Decbr. 1854 i Svaneke, Datter af Pastor emeritus Edvard 
Julius Anger, R. af D., og Augusta Wiglar. — Faderen var 
i mange Aar Medlem af Examenskommissionen. 

[Om E. J. Anger se Bricka: Dansk biograf. Lex. 1. Side 267—68.] 

** Andreas Nicolai Flensborg, født 20. April 1884 i 
Roskilde. Student 1901. Cand. phil. 1902. Lærling i 
Faderens Forretning fra Nytaar 1902 til 31. Decbr. 1904. 
Derefter Medhjælper samme Sted. 

Flensborg, Christian Emil, Galanterihandler i 
Kjøbenhavn. Blev i Boghandlerforeningens Møde 7. Juli 1897 
slettet som rabatberettiget. Firma fremdeles : *Emil Flensborg 

[Se I. Udg., Side 46—47.] 

Flensborg, Johan Arent, Boghandler i Ringsted, 
født 8. Marts 1859 i Niær Præstegaard ved Hammel; Broder 
til Erhard og Emil Flensborg. Tog Præliminærexamen 1874. 
Lærling hos Hannibal Walbom i Kjøbenhavn fra 1 . Septbr. 
1874 til I. Maj 1878. Medhjælper hos H. J. Tørsleff i 
Slagelse fra 2. Oktbr. 1879 til i. Maj 1880; hos Erh. Flens- 
borg i Roskilde fra i. Maj 1880 til i. Novbr. 1884. Med- 
ejer af Hempelske Boghandel i Odense fra i . Januar til 1 . 
Juli 1885 tilligemed S. F. Helm-Petersen ; derefter Lejer 
af Forretningen indtil i. Januar 1887. Overtog Th. 
Schouboes Boghandel i Ringsted 21. April 1887. Rabat- 
berettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Ahrent 
Flensborg. Forretningsart : Sortimentsboghandel, Papir-, 99 

Nunst-, Musik- og Galanterihandel, Lejebibliothek. Forret- 
ningen grundlagt i. Decbr. 1849 ^^ C. E. Saabye (f 24. 
August 1870), derefter fortsat af Dennes Enke; overtaget 1871 
af Th. Schouboe. — Formand for Ringsted Handelsforening. 
Kommunal Revisor. Medlem af Bestyrelsen og Kasserer for 
Ringsted-Sorø Kredsens Bibel- og Missionsselskab. Er siden 
I. Januar 1902 Overligningskommissær for Ringsted Kjøbstad. 

Portrzt i Gads Sami., i Thaarups Saml., i Milo'ske Festalbum og paa 
Lønborgs Skand. Bogh.] 

* II. Juli 1885: Frederikke Kirstine Helm-Petersen,, 
født 21. April 1867 i Næsbyhoved ved Odense, Datter af 
Forlagsboghandler, Justitsraad Søren Frederik Helm-Petersen 
og Marie Charlotte Faber. — Hendes Morbroder er Gene- 
ralkonsul J. W. Faber i London. 

Flor, Christian Emil Emanuel, Boghandler i 
Kjøbenhavn, født 3. Februar 1866 i Sorø, Søn af Pro- 
kurator Christian Emil Flor og Karen Sophie Qvortrup. 
Tog Præliminærexamen ved Sorø Akademi. Lærling hos 
P. Sørensen i Sorø og V. Schønemann i Nyborg. Med- 
hjælper hos Jul. Gjellerup og, fra 1888 til 1897, hos Th. 
Lind. Etableret, i Forening med P. Engberg, i. April 
1896 i Kjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. Firma: Eng- 
berg & Flor. I. Juli 1900 udtraadte Engberg, og Flor 
blev derefter Eneejer. Firma forandret til: Chr. Flor. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Forlagsvirksomhed og 
Papirhandel. Er tillige Indehaver af L. Jordans Lejebiblio- 
thek siden 1897 og har senere tilkjøbt Zerline Levins og 
Østerbros Bibliotheker. — Har siden i. Oktbr. 1899 været 
Redaktør af »Klods-Hans«. Er Journalist ved flere Blade; 100 

Revuforfatter; Dilettantskuespiller ved Forestillinger i vel- 
dædigt Øjemed. 

Portræt i Boghandler- Medhjælper- Foreningens Aarsskrift 1900, i Gads 
Saml. og i Thaarups Saml.j 

* Asta Marie Meyer, født 20. Maj 1878 i Lyngby, Datter 
af fhv. Restavratør Hendrik Conrad Meyer og Emma Marie 
Moller. 

Frandsen, Hans, Boghandler i Kjøbenhavn, født 
7. Novbr. 1869 i Aarhus, Søn af Manufakturhandler Hans 
Hansen Frandsen og Benedicte Kirstine Aastrup. Tog 
Præliminærexamen 1885 ved Aarhus Latinskole. Lærling 
hos M. G. Engsig i Frederikshavn fra 5. Septbr. 1885 til 
31. Juli 1886; hos Chr. Winther i Aalborg fra 20. August 
1886 til I. April 1890. Medhjælper hos August Bang fra 
I. April til I. Maj 1890. Paa GrUners Handelsakademi 
fra I. Maj 1890 til 1. Maj i8qi. Medhjælper hos 
Hermann Schultze i Leipzig fra i. Maj 1891 til 1. Juni 
1892; hos Eduard Trewendt, Verlagsbuchhandlung i Breslau 
fra 15. Oktbr. 1892 til 15. Marts 1894; hos Andr. Fred. 
Høst & Søn, ved Forlaget, fra i. April 1894 til i. Novbr. 
1895. Var fra i. Novbr. 1895 til Midten af 1896 Direktør 
for Forlæggernes Subskriptionsanstalt og besørgede sammes 
Likvidation. Kjøbte 26. August 1896, i Forening med 
Valdemar Eckardt, Th, Linds Boghandel og overtog samme 
I. Oktbr. 1896. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma 
forandret til: Th. Linds Efterfølger (Eckardt & Frandsen). 
Eckardt udtraadte ji. Januar 1897, og Frandsen blev der- 
efter Eneejer af Forretningen. Herefter Firma: Th, Linds 
Efterfølger (Hans Frandsen), Medlem af Boghandlerfor- lOI 

eningen i. Januar 1899. Byggede i 1899 — 1900 sin 
egen Ejendom paa Hjørnet af Nørregade og Skindergade, 
til hvilken Forretningen flyttedes i. Juli 1900. Overtog 
I. April 1902 Jul. Schlichtkrulls Forretning med Stempel- 
papirudsalg, og overtog 8. Novbr. 1904 F. H. Eibes Sortiments- 
boghandel, samt tillige Udleveringen af Sammes Forlag. For- 
retningsart : Sortimentsboghandel, Bog- og Kunstforlag, Kunst- 
handel og delvis Kunstantikvariat, Papirhandel og Stempel- 
papirforhandling. — Valgtes I. Januar 1903 til Medlem af Ud- 
valget for Boghandlerforeningens Kommissionsanstalt ; 1 904 
til Medlem af Bestyrelsen for Sortimentsboghandlerforeningen. 
— Har udgivet: »Danske Raderinger, med en Afhandling 
af Sigurd Muller: Om Kunsten at radere«, Kbhvn. 1897. 

Portrart i Gads Saml. Jfr >Nord. Bogh. Tid.«, XXXVI. Aarg., Nr. 
12, 21. Marts 1902, i Anledning af Firmaets 50 Aars Jubilæum.] 

* 5. August 1898: Ella von Scharffenberg, født 12. 
Oktbr. 1874 i Kjøbenhavn, Datter af Toldinspektør Siegfred 
Ulrich von Scharffenberg og Julie Bojesen. 

Frederiksen, Jens Adolf Peter Christian, Bog- 
handler i Kjøbenhavn, født 10. Decbr. 1874 i Kjøbenhavn, 
Søn af Papirhandler Jens Adolf Frederiksen og Jensine 
Caroline Lorentzen. — Faderen grundlagde 1865, i For- 
ening med M. A. Nyholm, det bekjendte Papirhandlertirma 
Nyholm & Frederiksen. — Læriing hos Georg Chr. L-rsins 
Eftflg. fra I. August 1892 til 1. August 1806: derefter 
Medhjælper hos Samme indtil i. Oktbr. i8g6. Medhjirlper 
hos C. M. Ebell i Zurich fra 17. Oktbr. i8go til 14. Maj 
1898; hos J. H. Jeheber i Geneve fra 1. Juli 1808 til i. 
Marts 1899; hos P. G. Drehmann, samme Sted. fra 1. .Marts 102 

1899 til I. Marts 1900; hos Andr. Fred. Høst & Søn fra 

1. Marts 1900 til 1. Januar 1901. Overtog 1. Januar 1901 
Christian Pedersens Boghandel paa Sølvtorvet i Kjøbenhavn. 
Rabatberettiget ved Overtagelsen. Oprettede en Filial paa 
Østerbrogade, og flyttede til April Flyttedag 1905 Forretningen 
fra Sølvtorvet derud. Firma: Jens A. Frederiksen. Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Kunsthandel. 
Forretningen grundlagt 11. Juni 1895 af Harald Kiellerup; 
overtaget i. Januar 1899 af Chr. Pedersen. 

[Portræt i Gads Saml.j 

* 26. Juli 1 901: Ingeborg Christine Frederiksen, født 
29. Januar 1876 i Kjøbenhavn, Datter af Cigarhandler 
Ferd. Frederiksen og Thora Nissen. 

Frimodty Johan, Boghandler i Kjøbenhavn, født 

2. Marts 1859 i Sorø, Søn af Sognepræst ved St. Johannes 
Kirke i Kjøbenhavn, Jens Christian Rudolph Frimodt, R. 
af D. og Dbm., og Sophie Magdalene Clausen. — Moderen 
en Datter af Professor, Dr. theol. & phil. H. N. Clausen 
og Søster til Biskop, Dr. theol. Clausen i Aarhus og Ku- 
sine til Universitetsboghandler G. E. C. Gad. — Tog Examen 
artium 1878 (i. Kar.) og Filosofikum med Udmærkelse. Lær- 
ling og Medhjælper hos C. A. Reitzel fra i. Septbr. 1878 
til ^i. Marts 1884. Etableret 16. Oktbr. 1884 i Kjøben- 
havn. Rabatberettiget samtidig. Firma: J. Frimodt For- 
retningsart : Sortimentsboghandel og Foriagsvirksomhed. 
Medlem af Boghandlerforeningen i. Januar 1890. Medlem 
af Udvalget for Boghandlerforeningens Kommissionsanstalt, 
og Suppleant i »De danske Boghandleres Fællesudvalg«. — 
F'ormand for Studentersangforeningen fra Oktbr. 1887 til lOJ 

Oktbr. 1896. Opholdt sig 1866 — 67 i Italien og har gjen- 
tagne Gange rejst i Udlandet. 

Portrxt i Gads Saml. og i Thaanips Saml. Forlagskatalog 1894. Jfr. 
Br.cka: Dansk biograf. Lex. III. Side 612—24; ^- ^^^^ A^^—59' Stein: 
Rudolf Frimodt, 2. Opl., Kbhvn. 1880.] 

* 9. Juni 1892: Emma Sophie Charlotte Hornemann, 
født 1 1. Januar 1860 i Kjøbenhavn, f 8. April 1901 samme 
Sted, Datter af Professor, Dr. med. Cl. J. Emil Hornemann, 
C af D. og Dbm., og Christy Hohlenberg. — Farfaderen 
var Botanikeren, Professor Jens Wilken Hornemann og 
Oldefaderen, Prof. theol. Cl. Frees Horneman. Morfaderen 
var Generalguvernør i Ostindien, og Mormoderens Fader 
var Gehejmestatsminister Ove Malling. 

'Om Slægten Hornemann, se bl. A.: »Den danske Lægestand«, 5. Udg., 
S:de 86-88., 

Gad, Gottlieb Ernst Clausen, Boghandler i Kjø- 
benhavn, født 25. Septbr. 1830 i Kjøbenhavn, Søn af Biskop 
over Fyens Stift Peter Christian Stenersen Gad*) og Sofie 
Georgia Clausen. — Faderen tilhørte en Præsteslægt: Far- 
faderen, Elieser Gad, var Præst ved Roskilde Domkirke, og 
sex af Dennes Sønner havde gejstlige Embeder. Moderen 
var en Datter af Stiftsprovst Henrik Georg Clausen og 
Søster til Prof. theol. Henrik Nicolai Clausen. G. E. C. 
Gad er Fætter til: Biskop, Dr. Clausen i Aarhus, afdøde 
Biskop Svane i Viborg og til afdøde Departementschef Marius 
Gad. — Lærling og Medhjælper i Gyldendalske Boghandel 
fra Efteraaret 1845 til 1. Juli 1855. Etableret 31. Oktbr. 
1855 i Kjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. Firma: G. 

•) Fttdt 27. April, samme Dato som G. E. C, Gads nedennæ\me to Sonner 104 

E, C. Gad. Forretningsart: Sortimentsboghandel og For- 
lagsvirksomhed. Medlem af Boghandlerforeningen 27. Novbr. 
185 5. Var lønnet Forretningsfører for Aktieselskabet »Forlags- 
foreningen i Kjøbenhavn« fra 1848 til dets Ophør 1869. Blev 
16. Novbr. 1856 Deltager i og Forretningsfører for »For- 
lagsbureauet i Kjøbenhavn«. Blev Februar 1893 Eneejer af 
Forlagsbureauet. Optog 27. April 1897 sine to Sønner, Oscar 
Gad og Frederik Gad, i Firmaet, der fremdeles er uforandret 
Var Næstformand i Boghandlerforeningen i 3 Aar, 1888—90, 
og var Formand for samme fra i. Januar 1897 til 31. Decbr. 
1 902. Er Medlem af »De danske Boghandleres Fællesudvalg«. 
Er Medstifter af Boghandlerforeningens Kommissionsanstalt. 
Oftere Medlem af Afregningsudvalget. Udnævntes i Decbr. 
1882 af Universitetskonsistoriet til Universitetsboghandler. 
Udnævntes i Anledning af sin 70 Aars Fødselsdag, 25. Septbr. 
1900, til Æresmedlem af Boghandlerforeningen. Er an- 
taget som Kommissionær for »Svenska bokfOrlåggarefor- 
eningen«, >Nya bokforlåggareforeningen« og for »Norsk 
Boghandlerforening«. Har siden 185 1 udgivet »Dansk 
Bogfortegnelse« ; de første Aar som Aftryk af »Fædrelan- 
det^ og til 1855 inl^l- forlagt af Gyldendalske Boghandel; 
fra 1856 eget Forlag. Har leveret »Dansk Bogfortegnelse« 
til »Dansk«- og senere ^Nordisk Boghandlertidende« i 
samtlige Aar. Var Deltager i de skandinaviske Boghandler- 
møder i Kjøbenhavn 1856, i Stockholm .1866, i Christiania 
1873, i Kjøbenhavn 1884 og i Christiania 190 1. Indledede 
paa Mødet i Stockholm 1866 Forslaget om »Dansk Bog- 
handlertidendes ^ Overgang til fælles Organ for Norden. 
Har 1904 skjænket Boghandlerforeningen sin tre Binds 
Samling Portrætter af de rabatberettigede Boghandlere i 105 

Danmark, saaledes som de repræsenterede den samlede 
danske Boghandlerstand ved Aarhundredskiftet 1901. Kjøbte 
i 1866 Ejendommen Nr. p i Vimmelskaftet og ombyggede 
samme i 1897. Medlem af Centralkommitteen. Blev April 
188?: R. af rum. Kroneorden 5; }o. April i8gi: R. af D. 
Foretog i 1855 en tre Maaneders Rejse til Syden og opholdt 
sig da en kort Tid hos T. O. Weigel i Leipzig; har senere 
oftere rejst i Norge, Sverig, Tydskland, Frankrig og Italien. 

Portræt i i Adressebog for den nord. Bogh«, XVI. Aarg., i Gads Sair.'.., 
I Thaarups Saml. og paa Lønborgs Skand. Bogh. Foriagskauiog 18;^— 80, 
i8v7S og 1905. Biografi i »Nord. Bogh. Tide, XV. Aa.'-g., Nr. 18. 29. Oklbr. 
18IS0, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum. Jfr. XXV. .^arg , Nr. 18, 
Oltbr. 1890. Nyrop: Den danske Boghandels Histo-.e. Delbancos Fest- 
sLrifl. Bncka: Dansk biograf. Lex. V. S:de ^24. Saimonsens Konver- 
sationsleksikon, VII. Side 393. »Nord. Bogh. Tid«, XXXIV. Aarg., Nr. 38, 
21. Septbr. 1900 og s. Aarg., Nr. 4;, 26. Oktbr., begge i Anlednir.g af 
hans 70 Aars Fødselsdag. Portræt og Afbildninger af Bogladen 1 »Illustr. 
Tid f, 5. Novbr. 190;, med Text af Otio B. Wrublev^bKi. Jfr. >Nord. 
Bogh. Tid.c, XXXIX. Aarg., Nr. 4;, 26. Oktbr. 1907, og »Dannebrog«, 
}i. Oklbr. 190^, i Anledning af hans ;o Aars Juhlæum. Om For'.a^s- 
foreningent og > Forlags bureauet i Kjobenhavn« se Deltancos Festskrift, S;ie 
126-27.: 

* 2^. Juli 1862 i Tvedestrand i Norge: Dorothea (Thea) 
Marie Tønsberg, født 1 6. Juni 1 840 i Christiania, f 2 4. Juli 1 889 
i Kjøbenhavn, Datter af Generalkonsul Niels Christian Tøns- 
berg og Maren Dorothea Bødtker. — Faderen drev i hen- 
ved 20 Aar en betydelig Foriagsvirksomhed i Christiania. 
En Broder, Henning Tønsberg, ejede det Tønsbergske Boj,'- 
tr>'kkeri i Christiania. 

Jfr. »Nord. Conv. Lex.« VI. S:de 821. 

Gadt Oscar Tønsberg, Boghandler i Kjøbenhavn. 
født 27. April 1869 i Kjøbenhavn, Søn af ovennævnte L'niversi- io6 

tetsboghandler Gottlieb Emst Clausen Gad og Dorothea Marie 
Tønsberg. Student 1887. Cand. phil. 1888. Fra Septbr. 
1887 i Faderens Forretning; fra Septbr. 1888 i Gleenipska 
Universitetsbokhandeln i Lund; fra Septbr. 1889 i E. A. 
Seemanns Forlag i Leipzig; fra Januar 1891 hos Jules 
Peelmann i Paris; fra Septbr. 1891 atter i Faderens For- 
retning, indtil han, 27. April 1897, indtraadte som Medejer 
af samme. Firma : C. E. C. Gad. Medlem af Boghandler- 
foreningen 1897. Medlem af Forlæggerraadet 1905. — Del- 
tog i den internationale Forlæggerkongres i Leipzig 1901. 
Opholdt sig i 1905 en Maaned i Rom. — Ugift. 

[Portræt i Gads Saml.] 

Gady Frederik HegeU Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 27. April 1871 i Kjøbenhavn; Broder til Foregaaende. 
Tog Præliminærexamen 1888. Lærling i Faderens Forret- 
ning fra 1888 til 1 89 1. Medhjælper hos Asher & Co. i 
Berlin 1892; hos Nordin & Josephson i Stockholm 189;; 
derefter i Faderens Forretning fra 1894 indtil han, 27. April 
1897, indtraadte som Medejer af samme. Firma: G. E. C. 
Gad. Medlem af Boghandlerforeningen 1897. Deltog i det 
nordiske Boghandlermøde i Christiania 1901. — Ugift. 

r Portræt i Gads Saml.- 

- j 

Gad, Lorents SøndahU Boghandler i Valby, født 
28. Novbr. 1874 i Rønne paa Bornholm, Søn af Bryggeri- 
ejer Johan Peter Gad og Albertine Charlotte Petersen. 
Tog Præliminærexamen 1890. Lærling hos J. J. Ebbesen 
i Frederikssund fra 4. Septbr. 1890 til 31. August 1894; 
derefter Medhjælper hos Samme indtil 30. Oktbr. 1897; 107 

hos Ahrent Flensborg i Ringsted fra i. Novbr. 1897 til 
)i. Marts 1898; hos Jul. SchlichtkruU fra i. April 1898 til 
)i. Maj 1 901; hos P. Michelsen fra 18. August 1901 til 
)i. Juli 190). Overtog 2. August 190) Axel Hansens 
Boghandel i Valby ved Kjøbenhavn. Rabat berettiget ved 
Overtagelsen. Firma forandret til: Lorents Gads Bog- og 
Papirhandel, Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- 
og Musikhandel. Forretningen grundlagt af Axel Hansen i 
April 1897. — Ugift. 

Gad, Marius Pram Vlncens, fhv. Boghandler i 
Kjøbenhavn, født 9. Oktbr. 1868 i Frederiks Præstegaard 
ved Viborg, Søn af Præsten Frederik Vincens Gad og Elise 
Nathalie Rygaard. — Faderen, der var Sognepræst fra 1862 
til 1891, var Broder til Departementschef Marius Gad og 
Fætter til Universitetsboghandler G. E. C. Gad. — Læriing 
hos J. Gravenhorst i Lyngby fra 1. Maj 1884 til 1. Novbr. 
1885; hos J. C. F. Schou paa Christianshavn fra i. Novbr. 
1885 til I. Marts 1888. Medhjælper hos Larsen & Jør- 
gensen fra I. Marts 1888 til i. Februar 1889; ved H. 
Hagerups Forlag fra i. Februar til 1. Juni 1889; hos 
Brødrene Salmonsen fra i. Juni 1889 til 1. April 1894. 
Militærtjeneste fra 12. April til 8. Oktbr. 1894. Blev rabat- 
berettiget 20. Februar 1895, og overtog 20. Marts 1895 
R. W. Mariboes Papirhandel paa Østerbro, grundlagt af 
Denne 19. Marts 1889. Firma forandret til: Marius Gad. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Kunsthandel. 
Solgte Forretningen 31. Maj 1901 til Poul Schouboc. 
Grundlagde i. Juni 1901 en Agentur- og Papirforretning 
under Firma: M. Vincens Gad. Har siden 1. Januar igos io8 

været Medhjælper i Gyldendalske Boghandel, Nordisk For- 
lag. — Var Bestyrelsesmedlem og Viceformand i Boghandler- 
Medhjælper-Foreningen fra 1889 til 1891, og Bestyrelses- 
medlem i Boghandler-Medhjælper-Bibliotheket fra 1887 til 
1894; deraf Formand fra 1890 til 1894. Medlem af kgl. 
geografisk Selskab. 

* 25. August 1897: Gudrun Signe Holm, født 8. August 
1875 i Kjøbenhavn, Datter af Carl Ludvig Holm og Emma 
Vilhelmine Marie Olsen. — Faderen var uddannet til Arki- 
tekt, men overtog ved Moderens Død det hundredaarige 
Firma: R. A. Holms Enke & Søn (Sejl, Flag og Kom- 
passer.) 

GarnæSy Erhard, var antaget som Boghandler i 
Hammel, men blev aldrig etableret dér. Han døde ugift 
5. Maj 1901 paa Vejlefjord Sanatorium. Begravet 10. Ma: 
i Slaglille ved Sorø 

Jfr. »Vejle Amts Folkeblad«. 8. Maj 1901. — Se i. Udg., Side 51/ 

Gerhardt, Olaf, fhv. Boghandler i Kjøbenhavn, født 
12. Novbr. 1876 i Gjentofte, Søn af Daniel Joachim Gerhardt, 
Grosserer i Kjøbenhavn, og Aline Mathilde Thaulow. 
Lærling hos Sigvard Thomsen fra 1. April 1891 til 1. April 
1894; derefter Medhjælper hos Samme indtil 15, Marts 
1898, da S. Thomsen hævede sin Forretning; hos H. Hage 
rup fra 15. Marts 1898 til 20. Novbr. 1899; hos A. Chri- 
stiansen som Bestyrer af Kunsthandelen i Nygade fra 
20. Novbr. 1899 til i. Septbr. 1900; derefter igjen hos H. 
Hagerup fra 1. Septbr. 1900 til 15. Oklbr. 1904. Etableret 
4. Novbr. 1904 i Kjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. 109 

Firma: Skandinavisk Boghandel ved Olaf Gerhardt. For- 
retningsart: Sortimentsboghandel, Papir-og Kunsthandel. 
Overdrog i. Oktbr. 1905 Forretningen til Oluf R. Olsen. 
- Ugift. 

Giese, Alexander Alfred August, Boghandler i 
Kjøbenhavn, født 14. Juli 1851 i Kjøbenhavn, Søn af Fri- 
sør og Parfumør Eduart August Giese (t) og Christine 
Løvgreen. Lærling hos Kristian Vissing i Kjøbenhavn fra 
1865 til "869. Medhjælper hos T. O. Weigel i Leipzig 
fra 1869 til 1870; i Trautweinsche Buchhandlung i Berlin 
fra 1870 til }i. Marts 1871; i F. H. Eibes Boghandel fra 

1. April 1871 til I. Marts 1874. Etableret 24. Marts 1874 
paa Vesterbro i Kjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. 
Hævede Forretningen dér ij. Marts 1886 og flyttede samme 

2. Novbr. 1886 ind paa Østergade, efter at han paany var 
antaget som rabatberettiget. Firma: A, Giese. Forretnings- 
art: Sortimentsboghandel, Luxuspapir, Fotografi- og Kunst- 
handel. Kunstforlag. Specialitet: Lykønskningskort engros 
& en detail. 

Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Boghf.s Festalbum 

* 15. Maj 1875: Elise Frederikke Thestrup, født 6. Fe- 
bruar 1856 i Jungshoved, Datter af Sognepræst Peter Ma- 
thias Ottonius Gesmel Thestrup (7 14. Oktbr. i8s6) og 
Ane Marie Henriette Redsted. 

Qjellebøl, Jacob Vilhelm, Boghandler i Skjelskor. 
født 7. August 1860 i Skjelskør, Søn af Boghandler 
Cand. phil. Rejer Gjellebøl (født 19. August 1821, 7 28. 
Januar 188«)) og Julie Nyboe. — Bedstefaderen, David 110 

Gjellebøl (1786— 1870), døde i Stenløse som Sognepræst 
og Konsistorialraad ; Oldefaderen (17J7 — iSoj) var Sogne- 
præst i Stavanger; Tipoldefaderen var norsk Odeisbonde. 
— Lærling hos Faderen fra 1. Novbr. 1875 til ji. Juli 
1877 og hos F. Rybner Petersen i Aarhus fra 1. August 
1877 til I. Maj 1880. Medhjælper hos Faderen fra 1. Maj 
1880 til I. April 1881; hos C. B. Haldkjær i Sorø fra 
I. April 1881 til I. Oktbr. 1882. Bestyrer af Faderens For- 
retning fra 15. Oktbr. 1882 til 15. April 1886, da han over- 
og samme. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma for- 
andret til: J. Gjellebøl. Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Kunst-, Papir-, Musik- og Galanterihandel, Lejebibliothek. 
Forretningen grundlagt 18. Oktbr. 1852 af Rejer Gjellebøl. 

[Portræt i Gads Saml , i Thaanips Saml., i Mllo'ske Festalbum og paa 
Lønborgs Skand. Bogh. Jfr. >Den nord. Bogverdenc, Nr. 41, 17. Oktbr. 
1877, i Anledning af Firmaets 25 Aars Jubilæum. Ved 50 Aars Jubilæet 
omtalt i: »Nord- Bogh. Tid«, XXXVI. Aarg., Nr. 42, 17. Oktbr. 1902; 
> Syd Vestsjælland«, 18. Oktbr. 1902; »Hver 8. Dag«, 2. Novbr. 1902. Om 
Oldefaderen se Bricka: Dansk biograf. Lex. VL Side 34—35.] 

* 22. August 1886: Andrea Henriette Elgstrøm, født 
9. August 1864 i Skjelskør, Datter af Manufakturhandler 
Christian Elgstrøm og Andrea Frederikke Sevel. 

Gjellerup, Julius Frederik, Boghandler i Kjø- 
benhavn, født 11. Septbr. 1858 i Ringsted, Søn af 
Konditor Niels Christian Gjellerup og Christiane Marie 
Jensine Hersom. — Farfaderen, Oberst L. C. Gjellerup, 
døde i Vestindien som Chef for den derværende 
Hærstyrke. — Læriing i Hempelske Boghandel i Odense 
tra 15. Septbr. 1875 til 15. Septbr. 1877; derefter Med- 
hjælper samme Sted fra 15. Septbr, 1877 til i. Novbr. 1878; 1 1 1 

hos J. L Wisbech i Kolding fra i. Novbr. 1878 til i. Septbr. 
1880. Tydsk Korrespondent hos Krag, Christensen & Co. 
i Kjøbenhavn fra i. Septbr. 1880 til 1. April 1881. 
Soldat I. April 1881 til i. Oktbr. 1882. Medhjælper hos 
H. Hagerup fra 7. Oktbr. 1882 til i. Februar 1884. Etableret 
1$. Marts 1884. Rabatberettiget samtidig. Firma: JuL 
Gjellerup, Forretningsart : Sortimentsboghandel, Fortags- 
virksomhed, Papirhandel. Specialitet: polyteknisk Litera- 
tur og Tegnemateriel. Medlem af Boghandlerforeningen 
1898. Overdrog 190} den Del af sit Fortag, der omfattede 
skjønliterære Bøger og Børnebøger, til E. Jespersens Fortag, 
Medstifter af Boghandler-Medhjælper-Foreningen og Medlem 
af dens Bestyrelse indtil han etablerede sig. Medstifter 
af Sortimentsboghandlerforeningen i Kjøbenhavn og Medlem 
af Bestyrelsen i Foreningens 5 første Aar. Deltog i Op- 
rettelsen af Boghandler-Fagskolen, var flere Aar i Besty- 
relsen og hørte til Skolens første Lærere. Var Medlem af 
» De danske Boghandleres Fællesudvalg« i dettes første Periode. 
Hovedkasserer for Folkeforeningen »Spæde Børns Værn«. 

'Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og paa Lønborgs Skand. Bogh.j 

* 15. Septbr. 1885: Anine Marie Johansen, født 20. 
Decbr. 1862 paa Langeland, Datter af Fabrikant Rasmus 
Johansen og Anna Hansen. 

Gleerupy Anders, Boghandler i Horsens, født 27. 
Juni 1877 i Fly i Jylland, Søn af Johannes Theodor Glee- 
rup. Sognepræst til Skydebjerg og Orte paa Fyn, og Sophie 
Amalie, født Gleerup. Tog Præliminærexamen ved Universi- 
tetet 1895. Var Elev paa Ryslinge Højskole Vinterhalv- 
aaret 1895 — 96. Læriing hos R. Hertel i Assens fra 1. Maj 112 

til I. August 1896; hos V. Schønemann i Nyborg fra 
1. Novbr. 1896 til 1. Novbr. 1899. Medhjælper hos Alfred 
Køster i Randers fra i. Novbr. 1899 til i. Novbr. 1901; 
hos H. Udbye i Svendborg fra 1. Novbr. 1901 til i. Maj 
190J; hos Busck & Wisbech fra i. Maj 190J til i. Februar 
1905. Kjøbte I. Februar 1905 C. Edelmanns Boghandel 
i Horsens og overtog Ledelsen af samme i. April 1905. 
Rabatberettiget ved Kjøbet. Firma forandret til: C Edel- 
manns Efterfølger, A. Gleerup. Forretningsart: Sortiments- 
boghandel, Papir- og Kunsthandel, Bogtrykkeri. Forret- 
ningen grundlagt 15. Oktbr. 1870 af C. Edelmann og efter 
Dennes Død, 12. August 1897, fortsat af hans Enke med 
Sønnen, Richard Edelmann, som Bestyrer. Filial i Bræd- 
strup, bevilget 8. Novbr. 1905. 

* I. Juli 1905: Karen Kristine Louise Larsen, født ij. 
Novbr. 1880 i Stege, Datter af Restauratør Niels Larsen 
og Anna Kirstine Rasmussen. Gleesen, Holger Saxo, Musikhandler i Kjøbenhavn, 
født 8. Januar 1863 i Stege, Søn af Smedemester Fritz 
August Gleesen og Anna Christine Buch. Har været Agent 
og Handelsrejsende for J. Moresco og J. H. Ruben. Til- 
traadte !. Juli 1902 som Meddirektør af Aktieselskabet: 
'^Nordisk Musikforlag. Om Forretningens Art og Forhi- 
storie se: Henrik Hennings. — Han er Medlem af Besty- 
relsen for Dansk Musikhandlerforening. Har skrevet en Del 
Smaakomedier og har arbejdet sammen med Rich. Schrø- 
der, Gustav Esmann, Axel SchwanenflOgel og Axel Brei- 
dahl paa mange sceniske Arbejder, henved et Hundrede. 113 

Har desuden skrevet en stor Mængde offentlige og private 
Viser, henimod tre Tusinde. 

'Portrxt, maiet 1898 af Dohm. Forlagskatalog 1903.] 

* 19. Decbr. 188}: Anna Caroline Christiansen, født 
24. Juli 1864 i Fredericia, Datter af Overbeslagsmed i Ar- 
tilleriet Hans Christiansen, Dbmd., og Inger Møller. 

Gluudy Einar Axel, Boghandler i Aarhus, født i;. 
Januar 1881 i Kjøbenhavn, Søn af Læderhandler Axel Gustav 
Gluud og Thora Engeline Frederikke Jensen. Lærling i 
Jacob Lunds Boghandel fra 1. April 1897 ^^l >> ^pril 1901 ; 
derefter Medhjælper samme Sted indtil i. April 1903; hos 
Robert Kessler i Dortmund fra 1. Maj 1903 til 1. April 
1904; hos C. H. Bielefeldt fra i. Juni 1904 til 1. Maj 
190;; hos Knud Poulsen i Hillerød fra i. Maj 1905 til 
I. Januar 1906. Overtog i. Januar 1906 Th. Køsters Bog- 
handel i Aarhus. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma 
forandret til: Th, Køsters Boghandel ved Einar A. Gluud. 
Forretningsart og Forhistorie se: Th. Køster. — Ugift. 

Glæiser, Kai Poul Petersen, var antaget som Bog- 
handler i Korsør, født 25. Juli 187; i Kjøge, Søn af Manu- 
fakturhandler Hans Petersen (7) og Pauline Eleonora 
Glæiser. Tog Præliminærexamen. Læriing i Willerslevs 
Boghandel i Kjøge fra 19. Septbr. 1891 til i. Marts 1895. 
Medhjælper hos J. Gjellebøl i Skjelskør fra 1. April 1895 
til I. Maj 1896; hos Emil Aarsleff i Næstved fra i. Oktbr. 
1896 til I. Juli 1898; hos V. Schønemann i Nyborg fra 
I. August 1898 til I. Juni 1902. Blev 1902 antaget som 

rabatberettiget Boghandler i Korsør. Etablerede sig samme 

8 114 

Sted 1. Juli 1902; men kunde ikke faa Kautionen ordnet. 
Firma: Kai Glæiser. Forretningsart: Bog-, Papir- og Kunst- 
handel. Ophævede Forretningen i Efteraaret 1902 og ud- 
vandrede. — Ugift. 

Gravenhorsty ClllusOttoSeler, var Boghandler, 
senere Papirhandler i Randers. Overtog kort før sin Død 
sin Svigerfaders, Tobakshandler P. Rosenstands Forretning 
i Randers. Han døde 10. Decbr. 1902 i Randers. 

[Nekrolog i ^Nord. Bogh. Tid.«, XXXVI. Aarg., Nr. 54, 19. Decbr. 
1902. — Se I. Udg., Side 53—54.] 

GravenhorstyJohanneSyfhv. Boghandler i Lyngby. 
Overdrog i. April 1893 sin Forretning til J. G. Balleby. 
Var derefter en Tid Rejsende for Kunstforlæggeme Winkel 
& Magnussen. Senere Annonceagentur for »Illusreret Fa- 
milie-Journal« og derefter Forretningsrejsende for forskjel- 
lige større Værker (Meyers og Salmonsens Lexika, m. v.) 

'Se I. Udg., Side 54—55.] 

Gravesen, Graves Christian, Boghandler i Kjø- 
benhavn, født 11. Septbr. 1875 i Ringkjøbing, Søn af Guld- 
smed Jens Thomsen Gravesen og Maren Kjeldsen. Tog 
Præliminærexamen 1889. Lærling i Bollerups Boghandel 
i Ringkjøbing fra i. April 1889 til 1. April 189}. Med- 
hjælper i A. Rasmussens Papirhandel i Ringkjøbing fra 
I. April 1893 til 1. Maj 1894. Var Soldat og tog Sekond- 
løjtnantsexamen i Artilleriet 1895 og var tjenstgjørende Se- 
kondløjtnant ved denne Vaabenart fra 1. Septbr. 1896 til 
I. Oktbr. 1897. Medhjælper hos Chr. Henrichsen i Hor- N5 

sens fra i. Oktbr. 1896 til 1. Marts 1897; hos Alfred 
Clausen i Sorø fra 1. Marts 1897 til i. April 1898; hos 
Chr Steinbach fra 1. Juni til i. Septbr. 1898. Be- 
styrer og Prokurist hos Emil Wiene fra 1. Oktbr. 1898 til 
I. Novbr. 1904. Etableret 15. Novbr. 1904 paa Østerbro 
i Kjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. Firma: G. C. 
Gravesen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og 
Musikhandel. — Han var Næstformand i Boghandler-Med- 
hjælper-Foreningen fra Foraaret 1903 til 15 Novbr. 1904. 
Er Løjtnant i Kjøbenhavns Væbning. 

* }i. Marts 1900: Betty Camilla Mortensen, født 
7. Novbr. 187} paa Fejø, Datter af Gaardejer Peter An- 
dersen Mortensen og Ane Kirstine Jørgensen. — Var før 
sit Giftermaal Malerinde paa Den kgl. Porcellænsfabriks 
kunstneriske Afdeling. 

Qrottrup, Christian Ludvig Vilhelin, Bog- 
handler i Ribe, født 31. August 1874 i Kjøge, Søn af Ren- 
tier, fhv. Boghandler Jens Grottrup Rasmussen og Vil- 
helmine Jørgensen (f 1896). — Han er Broder til J. P. E. 
Rasmussen i Kjøge. — Lærling hos C. Brammer i Holbæk 
fra I. Maj 1889 til i. Juli 1892; derefter Medhjælper hos 
C Brammers Eftflg. (E. Henningsen) fra i. Juli 1892 til 
I. Novbr. 189}; hos Lars Jacobsen & Søn i Randers fra 
I. Novbr. 189) til i. Maj 1896. Soldat fra 11. Juli 1896 
til II. April 1897. Medhjælper hos Jens Møller i Hel- 
singør fra 15. April 1897 ^'1 *• Novbr. 1808; hos V. Heises 
Eftflg. (H. Kjerrumgaard) i Hjørring fra i. Novbr. 1898 til 1. 
August 1899. Overtog 15, Decbr. 1899 Johs. Ejersteds Bog- 
handel i Esbjerg. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma m6 

torandret til: Chr. L. Grottrup. Forretningsart: Sortiments- 
boghandel, Papir- og Kunsthandel. Forretningen grundlagt 
af Johs. Ejersted i8. Novbr. 1896. Solgte samme 7. August 
1903 til Engers Hansen. Overtog i. Septbr. 1903 Conrad 
Bergs Boghandel i Ribe. Rabatberettiget samtidig. Firma 
forandret til: Chr, L. Grottrup. Forretningsart: som oven- 
for. Forretningen grundlagt i Decbr. 1870 af Conrad Berg. 

[Portræt i Gads Saml.] 

* 19. Juni 1904: Vilhelmine (Villi) Cathrine Moltrup, 
født 28. Juli 1878 i Fredericia, Datter af Kjøbmand Lau- 
rits Petersen Moltrup og Kirstine Jepsen. 

Grupe, Hjalmar, Boghandler i Odense, født 16. April 
1872 i Odense, Søn af Slagtermester Carl Adolph Christoph 
Grupe og Laura Jørgensen. Lærling i Thierrys Boghandel 
(Einar Jespersen) i Nakskov fra i. Decbr. 1889 til 
I. Decbr. 1895; derefter Medhjælper samme Sted indtil 1. 
April 1894; hos C. Neumann i Vejle fra 1. Novbr. 1894 
til I. Maj 1896; hos P. Michelsen i 3 Aar; hos Th. Thrue 
i Aarhus i 1 Aar; hos Carl Hinding i Næstved V« Aar. 
Kjøbte af P. Adolphsens Dødsbo denne Forretning i Odense 
og overtog samme 15. Novbr. 1900. Rabatberettiget ved 
Overtagelsen. Firma forandret til: Hjalmar Grupe. For- 
retningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Kunst- og Musik- 
handel. Forretningen grundlagt af P. Adolphsen 1895. 

[Portræt i Gads Saml. 

* 28. Novbr. 1902 i Jelling Kirke: Caja Buck, født 
28. Maj 1878 i Vejle, Datter af Sagfører, nu Godsejer Oluf 
Petersen Buck, til Faarupgaard ved Jelling, og Cornelia 
Augusta Bey. i »J7 

Grøn, Ludvig George Curtois, fhv. Forlagsbog- 
handler i Kjøbenhavn. Solgte 28. April 1896 Det Reitzelske 
Forlag. Var derefter i noget over et Aar Leder af Gyl- 
dendalske Boghandel, Reitzelske Afdeling. Overtog saa 
Udgivelsen og Redaktionen af »Hver 8. Dag<, som han 
havde ejet sammen med Jacob Hegel. Solgte Bladet i 
Foraaret 1900. Rejste derpaa til Paris, hvor han tildelsvar 
beskjæftiget med literært Arbejde. Opholder sig nu i England. 

Se I. Udg., Side 55—56.^ 

* 5. Juni 1898: Beatrice Henriette Susanne von Bylandt- 
Rheydt, født 15. August 1878 i Potsdam, Datter af Ernst Peter 
Ervin Greve von Bylandt-Rheydt og Anna Catharine Cruys. 

Grøn, Otto, Boghandler i Kjøbenhavn, født 9. Juli 
1873 i Kjøbenhavn, Søn af Bankassistent William Bisserup 
og Louise Vilhelmine Hamburger, adopteret af Stedfaderen, 
Grosserer James Frederik Grøn. — Bedstemoder paa 
mødrene Side, født Rosenstand-Goiske, var Sønnedatter af 
Forfatteren til »Den dramatiske Journal«. — Lærling hos 
Holger Krarup i Aarhus fra 16. April 1888 til 1. Februar 
1889, og dels som Lærling, dels som Medhjælper hos P. 
Hauberg & Go. (P. Poulsen og Joh. Møller) fra 1. Februar 
1889 til i. Januar 1896; hos Albert Sørensen fra i. Januar 
1896 til I Septbr. 1899. Etableret 14. Novbr. iSqq paa 
Østerbro i Kjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. Firma: 
Otto Grøn. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og 
Musikhandel. — Medlem af Bestyrelsen for Sortimentsbog- 
handlerforeningen i Kjøbenhavn. Har foretaget forskellige 
Rejser i Tydskland. — Ugift. 

Portræt i Gads Saml. ii8 

Gundestrup, Thorvald, var Boghandler og In- 
strumenthandler i Odense. Solgte i. Novbr. 1894 sin For- 
retning til Th. Hyllested for selv helt at kunne ofre sig for 
Handelen med Fortepianoer og Orgeler. Han døde i . Marts 
1895 i Odense. 

[Nekrolog i >Nord. Bogh. Tid.«, XXIX. Aarg., Nr. 10, 8. Marts 189^5. 
af Vilhelm Larsen. — Se i. Udg., Side ^6.] 

Haagensen, Marinus Frederik Vilhelm, var 

Boghandler i Kjøbenhavn, født 24. Februar 184; i Aalborg, 
Søn af Skomagermester Martin Haagensen og Hedevig Ca- 
thrine Vogelius. — Bedstefaderen paa mødrene Side var 
Boghandler Jacob Steenstrup Vogelius i Aalborg (7 omtr. 
1852). — Lærling hos H. Arntzen i Aalborg fra j. August 
1858 til 5. August i86}; derefter Medhjælper hos Samme 
indtil I. Maj 1864; Medhjælper hos C. W. Stinck i Kjø- 
benhavn fra 1. Maj 1864 til 1. April 1873. Overtog denne 
Forretning i. April 1873 i Forening med Andreas Christian 
Holger Lind. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Blev efter 
Linds Død, 12. Januar 1889, Eneejer af Forretningen. 
Firma forandret til : C. W. Stincks Boghandel (M. Haagensen). 
Forretningsart : Sortimentsboghandel, Forlagsvirksomhed, 
Kunst- og Papirhandel, Stempelpapirforhandling. Medlem 
af Boghandlerforeningen 24. Novbr. 1875. Forretningen 
grundlagt 5. Maj 1846 af Carl Waldemar Stinck (f 22. 
Februar 1879). — Har i Forening med Frøken Camilla 
Klein udgivet og redigeret »Adressebog for den danske, 
norske og svenske Boghandel«, XII. — XV. Aargang. Sorti- 
mentet solgtes 8. Septbr. 1898 til Axel Wilhjelm, der 
fortsætter samme under uforandret Firma: C. W. Stincks 119 

Boghandel. — Han døde 25. Novbr. 1898 i Kjøben- 
havn. 

Portræt i Thaarups Saml. og paa Lønborgs Skand. Bogh. — Forlags- 
katalog 1874. Jfr. Delbancos Festskrift. Om A. C. H. Lind se samme 
Skrift. Nekrolog over C. W. Slinck: >Nord. Bogh. Tid.«, XIII. Aarg., 
Nr. }8, 28. Februar 1879, og over Lind i XXIII. Aarg., Nr. 32, 18. Ja- 
nuar 1889. Jfr. XXX. Aarg., Nr. 18, 30. April 1896, i Anledning af Fir- 
maets 50 Aars Jubilæum, samt XXXII. Aarg., Nr. 13, i. April 1898, i 
Anledning af M. Haagensens 25 Aars Jubilæum. Nekrolog over Samme i 
$. Aarg., Nr. 48, 2. Decbr. 1898.] 

♦ I. Julie Marie Nielsen, født 24. Decbr. 1839 i Kjøben- 
havn, 7 29. April 1877 samme Sted, Datter af Fyrbøder 
Lars Nielsen og Sophie Amalie, født Nielsen. 

* 2. 2;.0ktbr. 1878: Petra Margrethe Schønberg, 
født 3. Marts 1858 i Augustenborg, Datter af Kaptejn i 
Fodfolket Peter Schønberg og Anna Cornelia Dumili. — 
Efter sin Mands Død overtog hun Dennes Forlag og fort- 
sætter samme under Firma: Stincks Forlag. Hun blev 
Medlem af Boghandlerforeningen i Decbr. 1898. 

• Portrzt i Gads Saml/ 

Hagerup, Hans Eiler Hensemann, Boghandler 
i Kjøbenhavn, født 13. Juli 1854 i Kjøbenhavn, Søn af 
Boghandler Hans Hagerup (født 28. Septbr. 1823, f 4. 
Oktbr. 1883) og Andrea Vilhelmine Hansine Werner. — 
Oldefaderen var Deputeret i Generaltoldkammeret, Etats- 
raad Eiler Hagerup, og Denne en Søn af den bekjendte 
norske Biskop Eiler Hagerup. — Tog første Del af Artium. 
Derefter Lærling i Hempelske Boghandel i Odense fra 
April 1873 til April 1877. Medhjælper hos Faderen fra 
April 1877 til August 1877; hos Chr. Fried. Vievveg i Qued- 
linburg fra August 1877 til August 1878; i Faderens For- \ 120 

retning fra August 1878 til ji. Decbr. 1883, de sidste tre 
Maaneder som Bestyrer for sin Moder. Medlem af Bog- 
handlerforeningen 7. Novbr. 1883. Overtog H. Hagerups 
Forretning i. Januar 1884. Firma fremdeles: //. Hagerup, 
Forretningsart: Sortimentsboghandel. Forlagsvirksomhed, 
Kunst- og Papirhandel. Erhvervede 2. Marts 1899 Det 
Hempelske Forlag i Odense. Hovedkommissionær for Asche- 
houg & Co,s Forlag, og V. Schønemanns private og mili- 
tære Forlag. Hovedkommissionær og Kasserer for Det kgl. 
danske geografiske Selskab, Historisk Forening og Samfundet 
for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie. Forretningen 
grundlagt 22. Juni 1852 af Hans Hagerup. — Formand 
for Boghandlerforeningens Kommissions-Anstalt; Medlem af 
Forlæggerraadet og »De danske Boghandleres Fælles- 
udvalg«. Fra I. Januar 190^ Næstformand i Boghandler- 
foreningen. Formand i Dansk Musikhandlerforening. Var 
sammen med Carl Reitzel Delegeret for Boghandler- 
foreningen i Kjøbenhavn ved den fjerde internationale For- 
læggerkongres i Leipzig 1901 og har skrevet Referatet der- 
fra i »Nord. Bogh. Tid.« 1901, Nr. 25 og 26. Har holdt 
Foredrag paa det fjerde nordiske Boghandlermøde i Kjø- 
benhavn 1884, og P33 det femte nordiske Boghandlermøde 
i Christiania !90i. Har skrevet en Del Artikler i »Nordisk 
Boghandlertidende . — Er Næstformand i Dansk Turistfor- 
ening og Kasserer i Foreningen for Provindsbøms Ferie- 
ophold. Har foretaget adskillige Rejser i Udlandet. Blev 
R. af D. 10. Januar 1905. 

[Portræt i Elvius: F'amilien Hagerup, Kbhvn. 1902, Side 66, i Gads 
Saml., i Thaarups Saml. og paa Lønborgs Skand Bogh. Forlagskatalog 
1852 — 1902. Jfr. Delbancos Festskrift. Biografi af H. Hagerup i tNord. 
Bogh. Tid.«, XI. Aarg., Sr. 48, 11. Maj 1877; Nekrolog i XVIII. .-\arg., 121 

Nr. 14, 5. Oktbr. 1883. Jfr. XXXIV. Aarg., Nr. 25, 20. Juni 1902; 
• Illustreret Tidende<, Nr. 38, 1902, i Anledning af Firmaets 50 Aars 
Jubilæum i 

* 5. Oktbr. 1883: Elisabeth Palcemona Poulsen, født 
8. Maj 1863 paa Disagergaard ved Slagelse, Datter af Gods- 
forvalter paa Valdbygaard Poul Jacob Poulsen og Marie 
Sophie Frederikke Nannestad. 

Halling, Herman Jullus, fhv. Boghandler i Kjø- 
benhavn. Afstod i Marts 1904 sin Forretning til M. P. 
M. Mikkelsen. Har senere været Forretningsfører for Aktiesel- 
skabet *//. J. Halling, Forretningsart: Papirhandel, Protokol- 
fabrik, Etablissement for Bog- og Stentryk. 

Se I. Udg., Side 58-59.; 

* 15. Februar 1895: Franziska Juliane Knudsen, født 
29. Septbr. 1866 i Kjøbenhavn, Datter af Lysestøber Johan 
Knudsen (7) og Henriette Nathalie Mathiesen. 

Hansen, Aage August, Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 17. Januar 1879 i Nykjøbing paa Sjælland, Søn af 
Bankdirektør Jacob Hansen og Margrethe Jacobsen. Lær- 
ling hos E. S. Jessen i Fredericia fra i. Maj 1893 til 1. 
Maj 1897. Medhjælper hos V. Heise i Hjørring fra i. Maj 
1897 til I. August 1898; hos V. Heises Efterfølger fra 
I. August til 31. Decbr. 1898; hos J. Dalsgaard Olsen 
i Esbjerg fra 1. Januar 1899 til 1. April 1900; igjen hos 
V. Heises Efterfølger fra 1, April 1900 til 30. Novbr. 1901 ; 
hos Thaning & Appel (som Extrahjælp) i Decbr. Maaned 
1901 ; hos Otto Jensen fra 1. Januar igo2 til 5. Oktbr. 
1904; hos David Christensen i Kjellerup fra 26. Oktbr. 122 

1904 til 19. Januar 190;. Etableret 11. Marts 1905 i 
Smallegade paa Frederiksberg. Rabatberettiget samtidig. 
Firma: Aage Hansen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Papir- og Kunsthandel. — Ugift. 

Hansen, Axel Edvard, fhv. Boghandler i Slagelse, 
født 1 1 . Marts 1 868 paa Taagerudsgaard i Østofte Sogn, 
Søn af Proprietær Fritz Morten Hansen og Emilie Kirstine 
Holm. Lærling i Vilhelm Priors Hofboghandel fra i. Decbr. 
1887 til I. Decbr. 1891; derefter Medhjælper samme Sted 
indtil I. April 1892; i P. Hagens Papirhandel fra i. Oktbr. 
1892 til 1. April 1893; i Walsteds Boghandel i Herning 
fra I. April 189? til i. Maj 1894; hos L. Levison jun. fra 
I. Juni 1894 til I. Februar 1895. Overtog 1. April 1895 
C. Kammans Boghandel i Slagelse. Rabatberettiget ved 
Overtagelsen. Firma forandret til: Axel Hansen (C. Kam- 
manns Eftflg.). Forretningsart: Sortimentsboghandel, Musik- 
og Papirhandel, Lejebibliothek. Solgte sit Lager i Begyn- 
delsen af April 1898 til K. Skaarup i Slagelse. Derefter 
blev Forretningen hævet. 9. Novbr. 1898 overtoges For- 
retningens Lokaler af Vilhelm Jensen. Lejebibliotheket 
solgtes til Frøken Gunhilda Viborg i Slagelse (en Datter 
af tidligere Sognepræst, Dr. phil. K. F Viborg). — Er nu 
Forretningsrejsende. 

* 23.Septbr. 1905: Rigmor Krum, født i3.Septbr. 1879 
i Kjøbenhavn, Datter af Solodanser ved det kgl. Teater Daniel 
Krum (7) og Skuespillerinde Johanne Krum-Hunderup. 

Hansen, Axel Emil Harald Hjalmar, fhv. Bog- 
handler i Valby, født 14. Oktbr. 1856 i Nyborg, Søn af Stabssergent ved 7. Bataillon Christian Hansen og Marie 
Anna Rosina Michelsen. Lærling hos V. Schønemann i 
Nyborg fra Marts 1871 til Novbr. 1875; derefter Medhjælper 
hos Samme V« Aar; hos Viggo A. Hansen i Vejle ca. 4^^ 
Aar; hos Jacob Zeuner i Aarhus jVs Aar; hos Magnus A. 
Schultz i Aalborg 2 Aar; hos H. B. Cohn Vs Aar; hos 
Jul. Schlichtkrull ca. 4 Aar; hos Lars Jacobsen & Søn i 
Randers j*'* Aar og hos Emil Wiene som Bestyrer 2 
Aar. Etableret i April 1897 i Valby ved Kjøbenhavn. Paa 
Boghandlerforeningens Møde 17. Septbr. 1897 offentlig- 
gjordes hans Antagelse som rabatberettiget, og samtidig 
meddeltes det, at Axel Pedersen (født 4. August 187}; 
Lærling hos M. Nordentoft; nu Snedkermester i Kjøben- 
havn), der oprindelig var antaget i Valby, trak sig tilbage. 
Overdrog 2. August 1Q03 Forretningen til Lorentz Gad. Er 
nu Bogholder hos Frode Hass. — Ugift. 

Portrart i Gads Saml/ 

Hansen, Christian Ulrich, fhv. Boghandler i Hor- 
sens, født 14. Novbr. 1856 i Skanderborg, Søn af Bogbinder Ed- 
vard Emil Hansen (t 18. Januar 1882) og Anne Kirstine 
Berg. — Faderen var i flere Aar Medlem af Byraadet og 
Amtsskoleraadet og har været Folketingsmand for Skander- 
borg Amts 2. Valgkreds. Farfaderen var Bogbinder og 
Boghandler i Svendborg, Chr. U. Hansen. — Tog Officers- 
examen paa Frederiksberg Slot 1879. Lærte Bogbinderiet 
hos Imm. Petersen i Kjøbenhavn og arbejdet en kort Tid 
hos ham som Svend. Bestyrede Bogbinderiet i Skanderhorj,' 
fra Efteraaret 1879 til sin Etablering, først under Faderens 
Sygdom (Apoplexi) og senere for Moderen. Overtog i. Ja- 124 

nuar 1885 J. C. Halvorsens Boghandel i Horsens. Rabat- 
berettiget ved Overtagelsen. Firma derefter: J. C. Halvor- 
sens Efterfølger. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Pa- 
pir- og Musikhandel. Forretningen grundlagt April 1860 af 
Julius Christian Halvorsen (f 5- Decbr. 1892). Filial i Vest- 
birk, bevilget 2. Marts 1898. Overdrog i. Januar 1906 For- 
retningen til Aage Anker Heegaard, og lever nu som Ren- 
tier. — Ugift. 

1^ Portræt i Gads Saml.^ i Thaarups Saml, i Milo*ske Festalbum og paa 
Lønborgs Skand. Bogh. Jfr. >Nord. Bogh. Tid.t, XXVI. Aarg., Nr. 80, 
6. Decbr. 1892.] 

Hansen, Hans Christian, Boghandler i Kolding, 
født 15. Juli 185; i Nyborg, Søn af Kjøbmand Rasmus 
Hansen og Marie Kirstine Rasmussen. Læriing hos V. 
Schønemann i Nyborg fra Oktbr. 1869 til 187}; derefter 
Medhjælper hos Samme indtil 31. Oktbr. 1879. Etableret 
7. Novbr. 1879 i Kolding. Rabatberettiget samtidig. Firma: 
Chr. Hansen, Forretningsart: Sortimentsboghandel, Kunst-, 
Papir- og Musikhandel. Filial i Egtved, bevilget 9. Fe- 
bruar 1898. 

'Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml., i Boghf.s og i Milo'ske Fest- 
album. Jfr. iNord. Bogh. Tid.t, XXXVIII. Aarg, Nr 44, 3. Novbr. 1904, 

i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum.j 

* 22. Novbr. 1885: Juliane Marie Frederikke Frost, 
født 2. Januar 1866 i Aarhus, Datter af Konsul, Brand- 
direktør Peter Severin Frost og Juliane Frederikke Chri- 
stensen. 

Hansen, Edvard Georg, Boghandler i Odense, født 
5. Februar 1859 i Sorø, Søn af Kjøbmand Joacim Emilius 125 

Hansen og Louise Jessen. — Moderen er Søster til Bog- 
handler E. S. Jessen i Fredericia. — Lærling hos H. F. 
Mansa i Randers fra 17. Oktbr. 1874 til 1. April 1879. 
Medhjælper hos C. Edelmann i Horsens fra i. April 1879 
til I. April 1882. Soldat fra i. April 1882 til ^ Oktbr. 
188}. Medhjælper i Sabroes Boghandel i Haderslev fra 4. 
Oktober 1883 til 1. Oktbr. 1884; hos R. Gjellebøl i Skjel- 
skør fra 1. Novbr. 1884 til 1. Marts 1886; i Milo'ske Bog- 
handel i Odense fra i. April 1886 til i. Marts 1896. Eta- 
bleret 17. Marts 1896 i Odense. Rabatberettiget samtidig. 
Firma: Edv, G. Hansen. Forretningsart: Sortimentsbog- 
handel, Papir-, Musik- og Kunsthandel. — Ugift. 

Portrxt I Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Milo'ske Festalbum. Jfr. 
C. Nyrop: Huset Milo, Side 109.J 

Hansen, Emil, fhv. Boghandler i Kjøbenhavn, født 
2^ Marts 1862 i Frederikshavn, Søn af Tømrermester Hans 
Peter Hansen og Frederikke Regine Markussen. Læriing 
hos C. A. Jepsen i Frederikshavn fra August 1877 til 1882. 
Medhjælper hos Alfred Køster i Randers fra August 1882 
til August 188}; hos Andreas Dolleris i Vejle fra Oktbr. 
188} til Februar 1886; hos V. Heise i Hjørring fra April 
1886 til Novbr. 1886; hos Peter Alstrup i Odense fra 1887 
til 1889; hos Thaning & Appel fra Juli 1889 til Novbr. 
1891. Etableret 1891 som Papirhandler paa Frederiksberg. 
Firma: Emil Hansen. Blev 9. April 1897 erkjendt rabat- 
berettiget. Forretningsart: Sortimentsboghandel og Papir- 
handel. Overdrog i. April 1900 sin Forretning til Emil 
Ronge, der forenede den med sin egen. — Er nu Kontor- 
bestyrer for »Nordre Birks Tidende« i Hellerup. — [Ugift. 126 

Hansen, Niels Laurits Engers, Boghandler i 
Esbjerg, født 20. Maj 1879 i Nordby paa Fanø, Søn af 
Boghandler Jes Nielsen Hansen og Ane Clausen. Lærling 
i Faderens Forretning fra 1. April 1893 til i. April 1895; 
hos Andreas Jensen i Præstø fra i. April 1895 til i. April 
1897. Medhjælper hos Faderen fra i. April 1897 til i. Decbr. 
1898; i Bollerups Boghandel i Ringkjøbing fra i. Decbr. 
1898 til I. Juli 1901; hos Faderen fra i. Juli til 15. 
Septbr. 1901 ; i Vilhelm Priors Hofboghandel fra 15. Septbr. 
1 90 1 til I. April 1902; igjen hos Faderen fra i. April 1902 
til I. Maj 1903 ; hos Einar Jespersen i Nakskov fra 1. Maj 
til I. August 1903. Overtog 7. August 1903 Chr. L. 
Grottrups Boghandel i Esbjerg. Rabatberettiget ved Over- 
tagelsen. Firma forandret til: Engers Hansen. Forretnings- 
art: Sortimentsboghandel, Papir- og Kunsthandel. Forret- 
ningen grundlagt 18. Novbr. 1896 af Johs. Ejersted; over- 
taget 15. Decbr. 1899 af Chr. L. Grottrup. — Ugift. 

Hansen, Hans, Boghandler i Nykjøbing paa Mors, 
født 3. Januar 1866 i Aborre ved Assens, Søn af Smede- 
mester og Avlsbruger Hans Pedersen og Anna Cathrine 
Hansen. Læriing hos J. O. Willerup i Vordingborg fra i. 
Novbr. 1883 ^*' >• Januar 1885; derefter Lærling hos Otto 
Willerup, der overtog Forretningen, indtil i. Maj 1888, og 
Medhjælper hos Samme til i. Maj 1889. Medhjælper hos 
August Langkilde i Nyborg fra i, Maj 1889 til i. Decbr. 
1 89 1. Overtog I. Januar 1892 J. F. Holms Boghandel i 
Nykjøbing. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma for- 
andret til: //. Hansens Boghandel. Forretningsart: Sorti- 
mentsboghandel, Papir- og Kunsthandel. Forretningen grund- 127 

lagt 1865 af Jørgen Frederik Holm (f 14. Oktbr. 1891), 
der erkjendtes rabatberettiget 9. Marts 1870. 

[Portrxt i Gads Saml. og i Milo*ske Festalbum. Jfr. «Nord. Bogh. Tid«., 
XXVI. Aarg., Nr. 16, 16. Oklbr. 1891.] 

* Anna Frida Cathrine Frederiksen, født 22, Oktbr. 
1863 paa Dalsminde paa Langeland, Datter af Niels Frede- 
riksen og Johanne Dorthea Jørgensen. 

Hansen, Jes Nielsen, Boghandler i Nordby paa 
Fanø, født 2$. Septbr. 1845, Søn af Arbejdsmand Hans 
Lauridsen Mathiasen og Mette Kathrine Jørgensdatter. Tog 
Styrmandsexamen 2^. Septbr. 1867, og var Sømand fra 1860 
til 1882. Overtog sin nuværende Forretning 25. Septbr. 
1882. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret 
til: J. N. Hansens Boghandel. Forretningsart: Sortiments- 
boghandel, Papir- og Kunsthandel, Naturalier, Bogtrykkeri. 
Forretningen grundlagt 1. Juni 1867 af J. C. Christiansen; 
efter Dennes Død, 12. Marts 1877, fortsat af Enken; over- 
taget I. April 1878 af C. Johnsen; efter Dennes Død i. April 
1878 fortsat af Enken, Martha Johnsen, indtil 2$. Septbr. 
1882. — Har som Sømand sejlet i de japanesiske og kine- 
siske Farvande; har været i Ostindien, Syd- og Nordamerika 
og Afrika, samt paa Island og Færøerne. — Har i egen 
Ejendom Pensionat ved Fanø Nordsøbad. 

^Portrael i Gads Saml., i Thaarups Saml., i Milo'ske Festalbum og paa 
Lønborgs Skand. Bogh.l 

* S. Novbr. 1874: Ane Clausen, født 24. Decbr. 1849 
i Nordby paa Fanø, f 7. Decbr. 1886 samme Sted, Datter 
af Skibsfører Hans Peder Clausen og Maren Hansdatter. 

** Søren Clausen Hansen, født i. Septbr. 187 s i Nordby 128 

paa Fanø. Lærling i Faderens Forretning og hos Andreas 
Jensen i Præstø. Nu Medhjælper hos Faderen. 

** Hans Peter Hansen, født 1 1. Juli 1884 i Nordby paa 
Fanø. Lærling hos Einar Jespersen i Nakskov. Nu Med- 
hjælper hos Broderen, Engers Hansen, i Esbjerg. 

Hansen, Niels Christian, Boghandler i Toftlund, 
født 23. Juni 1874 i Langetved, Skrave Sogn, Søn af Ar- 
bejdsmand Hans Peder Hansen og Anne Magdalene Mejer. 
Lærling hos J. E. Schouboe i Ribe fra 1. April 1890 til 
I. April 1894; i Hans Lauridsens Boghandel i Haderslev 
fra I . April 1 894 til denne Forretnings Salg, i . Juli samme 
Aar. Arbejdede derefter som Bogbinder indtil 1895. Med- 
hjælper hos Jens Arnum i Askov fra 1895 til August 1898. 
Etableret 12. Oktbr. 1898 i Toftlund i Sønderjylland. Ra- 
batberettiget Oktbr. 1902. Firma: Niels Hansen. Forretnings- 
art: Sortimentsboghandel, Papir- og Kunsthandel, Bogbinderi. 
Er siden 1903 Udgiver og Forlægger af »Lommebog for 
Nordslesvigske Landmænd«. 

* 16. Oktbr. 1902: Marie Frosch, født 7. Januar 1874 
i Mølby, Oksenvad Sogn, Datter af Handelsmand Heinrich 
Frosch og Helene Sieverts. 

Hansen, Niels Peter, Boghandler og Bogbinder i 
Ringsted, født 26. Juli 1843 i Nørre Vedby paa Falster, 
Søn af Skrædermester Ole Christian Hansen (f) og Sidsel 
Marie Andersen (7). Lærte Bogbinderiet hos Johan Friis 
i Holbæk og arbejdede senere hos William Bemsteen i 
Ringsted. Etableret i. Novbr. 1873 som Bogbinder i Ring- 
sted. Rabatberettiget 13. Maj 1891. Firma: N.P.Hansen. 129 

Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Kunst- og Ga- 
lanterihandel. — Byraadsmedlem fra 1897 til 1903. Siden 
19. Marts 1890 Direktør for Banken for Ringsted og Omegn. 

rPortrart i Gads Saml. Jfr. »Nord. Bogh. Tid.c, XXXII. Aarg., Nr. 45, 
28. Oktbr. 1898, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum.] 

* II. Novbr. 1873: Vita Alexandra Gerhardine M o rthe ri- 
sen, født 2. Decbr. 1847 i Ringsted. Datter af Skræder- 
mester Knud Mortensen og Elisa Isabine Knoblauch. 

** Peter Victof Hansen, født 16. Juli 1886 i Ringsted. 
Lærling hos Olaf Røgind i Fredericia fra i;. Septbr. 1900 
til I. Novbr. 1904. Derefter Medhjælper i Faderens For- 
retning. 

Hansen, Hans Peter Olaf, Boghandler i Hobro, 
født 8. Januar 1854 i Fredericia, Søn af Murmester Ole 
Hansen (7) og Elisabeth Louise Henriette Jacobsen (f). 
Lærling hos L. C. C. Estrup i Kolding fra 1. Maj 1868 
til I. Maj 1872. Medhjælper hos C. W. Qvistgaard i Hobro 
fra Maj 1872 til Novbr. 1872; hos Magnus A. Schultz i 
Aalborg fra Novbr. 1872 til Maj 1876; Bestyrer af Qvist- 
gaards Boghandel fra 1. Oktbr. 1876 til April 1881; der- 
efter atter hos Magnus A. Schultz indtil 1883. Etableret 
28. April 1883 i Aarhus og rabatberettiget samtidig. Over- 
drog Forretningen til Holger Krarup 1. April 1886. Der- 
næst Prokurist hos Drewsen & Sønner (Papirfabrikerne: 
Strandmøllen, Ørholm og Nymølle) fra Juni 1886 til April 
1889, indtil Papirfabrikernes Sammenslutning til Aktiesel- 
skab. Overtog 7. April 1889 Qvistgaards Boghandel i Ho- 
bro. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: 
H. Olaf Hansen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Pa- 

9 130 

pir-, Tapet-, Kunst- og Musikhandel. Forretningen grund- 
lagt 14. Oktbr. 1852 af Christian Wadum; overtaget 1859 
af Exam. jur. Fr. Krabbe; i Juli 1863 af Carl Wilhelm 
Qvistgaard; efter Dennes Død, 16. Juli 1876, af Enken, Marie 
Qvistgaard. — Deltog i Provindsboghandlerforeningens Fælles- 
ture til Leipzig 1896 og til Lobeck 1905. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Milo*ske Festalbum ] 

* 25.Septbr. 1886: Anna Johanne Mumme, født 12. Au- 
gust 1860 i Hobro, Datter af Kjøbmand Peter Christian 
Gabriel Mumme (f) og Hilda Rasmine Johanne Cathrine 
Friis. — Faderen en Søn af Kantor ved St. Knuds Kirke 
i Odense, H. P. Mumme (f), der har gjort sig bekendt ved 
flere historiske Skrifter (f. Ex. »St. Knuds Kirke i Odense«), 
hvorfor han fik tildelt Medaillen »Literis et artibus«. Mo- 
deren en Datter af Sognepræst i Brædstrup ved Fredericia 
F. S. Friis (t 1879). 

Hansen, Peter, Boghandler i Kjøbenhavn, født 2. Juni 
1873 i Faaborg, Søn af Sparekassedirektør og Sagfører Carl 
Hansen og Christine, født Hansen. Tog Præliminærexamen, 
Artium 1 892 og Filosofikum 1893. Studerede Medicin fra Septbr. 
1893 til Decbr. 1894. Læriing hos Siegfried Michaelsen fra 
Decbr. 1894 til 8. Decbr. 1896; derefter Medhjælper hos 
Samme indtil i. Juli 1903, de sidste 4 Aar som Prokurist. 
Etableret 15. Septbr. 1903 i Kjøbenhavn. Firma: *Peter 
Hansen, Udenlandsk Boghandel, Medlem af BOrsenverein. 
Forretningsart: Udenlandsk Sortimentsboghandel og Forlags- 
virksomhed. — Er Næstformand i Fynsk Forening i Kjøben- 
havn. Har gjort flere Rejser, deriblandt en større Rejse i 
Sommeren 1903, i Tydskland, Frankrig og England. * 8. Maj 1900: Anna Marie Gade, født 26. Novbr. 1877 
i Vejle, Datter af Instrumentmager Hans Gade og Caroline 
Nielsine Hansen. 

Hansen, Povl, Boghandler i Kjøbenhavn, født 1$. 
Novbr. 1 870 i Ringsted, Søn af Sognepræst Angelius Ancker 
Borch Hansen og Emma Weber. Lærling hos Joh. Bach- 
mann i Randers fra Ok tb r. 1888 til Oktbr. 1889; hos Andr. 
Schous Efterfølger fra Oktbr. 1889 til April 1893. Med- 
hjælper hos Jul. Gjellerup fra Februar til Oktbr. 1895; 
hos Georg Chr. Ursins Efterfølger fra Oktbr. 1895 til 
Septbr. 1899. Etableret i. April 1900 ved Overtagelsen 
af Fru Olivia Gunsts Papirhandel og Lejebibliothek paa 
Frederiksberg. Rabatberettiget samtidig. Firma forandret 
til : Frederiksberg Lejebibliothek, Bog-, Musik- og Papirhandel 
(Povl Hansen). Forretningsart: Sortimentsboghandel, Pa- 
pir- og Musikhandel, Lejebibliothek. Forretningen grund- 
lagt 21. Februar 1888 af Fru Olivia Gunst, Enke efter 
Bankkasserer, Cand. philol. P. O. Gunst, Vejle Bank. — Ugift. 

'Portræt i Gads Saml.* 

Hansen, Rasmus, Boghandler i Odense, født 18. 
Februar 1842 i Odense, Søn af Høker Hans Svendsen og 
Ane Cathrine Nielsen. Var ved Bogbinderiet indtil 1866. 
Lærling hos Broderen, Boghandler Niels Hansen i Odense, 
fra I. August 1866 til i. April 1870 og Medhjælper hos Samme 
indtil I. April 1872. Etableret 22. Juni 1872 i Odense. Ra- 
batberettiget 12. April 1876. Firma: Rasmus Hansen, For- 
retningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Kunsthandel. — 
Var 1888 — 90 Medlem af Ligningskommissionen i Odense. 

9* [Portract i Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Milo*ske Festalbum. Jfr. 
>Nord. Bogh. Tid.c, XXXI. Aarg., Nr. 24, 18. Juni 1897, i Anledning af 
hans 25 Aars Jubilæum.] 

* 5. Maj 1872: Louise Helene Andersen, født 22. Juni 
1849 i Odense, Datter af Høker Niels Andersen og Kirstine 
Nielsen. 

♦* Ellen LA)uise Hansen, født 3. Januar 1882 i Odense. 
Lærling og Medhjælper hos Faderen fra 1896 til 190;. Med- 
hjælper hos Chr. Henrichsen i Horsens siden Marts 1905- 

Hansen, Viggo Aurellus, var Boghandler i Vejle. 
Medlem af Bestyrelsen for Sønderjydsk Forening. Han dcKle 
16. Oktbr. 1903 i Vejle. Forretningen fortsattes for Enkens 
Regning indtil i. Januar 1904, da den overdroges til Victor 
Dethlefsen. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Milo'ske Festalbum. Jfir. 
»Nord. Bogh. Tid.c, XXXVII. Aarg., Nr. 43, 23. Oktbr. 1903. >Et FarvcU 
af Andr. D. blev sunget ved hans Jordefærd, 20. Oktbr. 1903. — Se i. 
Udg., Side 63—64.] 

Hansen, Jens Wilhelm, var Musikforlægger og 
Musikhandler i Kjøbenhavn. Han døde 10. Oktbr. 1904 i 
Kjøbenhavn. 

'Nekrologer i »Dannebrogc 11. Oktbr. 1904 og >Nord. Bogh. Tid.«, 
XXX VIII. Aarg., Nr. 41, 13. Oktbr. 1904. — Se i. Udg., Side 65.] 

Hansen, Jonas Wilhelniy Musikhandler i Kjøben- 
havn, født 10. April 1850 i Kjøbenhavn, Søn af Musik- 
handler Jens Wilhelm Hansen og Johanne Cathrine Peter- 
sen. Lærling og Medhjælper i Faderens Forretning; der- 
efter Forretningsfører hos Samme siden 1875 og Medinde- haver af Firmaet: * Wilhelm Hansen. Efter Faderens Død 
er han og nedennævnte Broder, Alfred Wilhelm Hansen, 
eneste Indehavere deraf. Forretningsart: Musik-Forlag og 
Musik-Sortiment. Forretningen har til eget Brug: Node- 
stikkeri, lithografisk Etablissement og Bogtrykkeri. Har 
siden 26. Juli 1887 Filial i Leipzig. De af Firmaet ud- 
givne musikalske Værker andrager i Tal i},6oo. — For- 
retningens Grundlægger var Kobberstikker og Gravør fra 
1848 til 1857. Etableret 27. Oktbr. 1857 ^^^ Musikhandler 
i Kjøbenhavn. Overtog samtidig Christiani & Grissons Pa- 
pirforretning; overtog i Løbet af Aarene 1874 — 78: Chr. 
E. Hornemanns, C. Plenges, J. Cohens og E. Wagners For- 
lag, og 25. Juni 1879: C. C. Loses, Hornemann & Ers- 
levs og Oscar Risoms Forlag. 

[ICatalog over Wilhelm Hansens Musikforlag 1902, 556 Sider i Postil- 
format.] 

* 12. Juni 1885: Kirstine Johanne Emilie Andersen, 
født 17. Maj 1 86 1 i Kjøbenhavn, Datter af Theaterdirektør 
Th. Andersen og Caroline Hansine Tholstrup. 

'Om Faderen se Bricka: Dansk biogral. Lex. I. Side 253 — 54.J Hansen^ Alfred Wilhelm, Musikhandler i Kjøben- 
havn, født 29. Oktbr. 1854; Broder til Foregaaende. Lær- 
ling og Medhjælper i Faderens Forretning; derefter Forret- 
ningsfører hos Samme siden 1878 og Medindehaver af Fir- 
maet: * Wilhelm Hansen. Efter Faderens Død er han, i 
Forening med ovennævnte Broder, eneste Indehaver deraf. 

* 4. Juni 1886: Mathilde Aurelia Laura Andersen, født 
27. Septbr. 1 86} i Kjøbenhavn, Datter af Theaterdirektør >34 

Th. Andersen og Caroline Hansine Tholstrup. — Hun er 
Søster til Jonas Wilhelm Hansens Hustru. 

Hansen, Vilhelm, var Boghandler i Grenaa, født 
20. Februar 184} i Stege, Søn af Uhrmager Peter Hansen og 
Anna Dorothea Mortensen. Var fra sit 10. til 17. Aar an- 
bragt i Huset hos Boghandler, Lærer J. Jensen i Stege og 
deltog i Arbejdet ved Boghandelen. Modtog Novbr. 1860 
Plads som Bestyrer af F. C. Lunds Enkes Boghandel i 
Grenaa og forblev der indtil Foraaret 1879, med Undtagelse 
af Tidsrummet i. Novbr. 1870 til i. Maj 1871, da han, 
nærmest for sin Videreuddannelses Skyld, var Medhjælper 
hos Wilhelm Arends i Roskilde. Etableret i. Novbr. 1879 
i Grenaa. Rabatberettiget Februar 1877. Firma: Vilhelm 
Hansen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Mu- 
sik- og Kunsthandel. Han døde, efter et langt og smerte- 
fuldt Sygeleje, 15. April 1904 i Grenaa. 

'Portræt i Gads Saml. og paa Lønborgs Skand. Bogh. Nekrolog i »Nord. 
Bogh. Tid.«, XXXV'III. Aarg, Nr. i6, 22. April 1904.] 

* 27. Oktbr. 1880: Emilie Sophie Bjerregaard, 

født 2. Juni 1853 i Stege, Datter af Læderhandler, Sadel- 
magermester Niels Peter Bjerregaard og Sophie Annette 
Hansen. Hun fortsætter Forretningen efter sin Mands Død 
under uforandret Firma: Vilhelm Hansen. 

** Knud Valdemar Hansen, født 30. Oktbr. 1881 iGrenaa. 
Lærling i Faderens Forretning fra i. Septbr. 1896 til 1. 
Septbr. 1899; hos Viggo Madsen i Aalborg fra i. Septbr. 
1899 til I. Septbr. 1901. Derefter Medhjælper i Aar hos 
Faderen; hos Peter N. Langsted fra i. Oktbr. 1902 til i. 
Januar 1904. Nu Medbestyrer af Faderens Forretning. n5 

** Nathalie Sophie Hansen, født 6. Decbr. 1884 i Grenaa. 
Har siden 1. Septbr. 1899 arbejdet i Faderens Forretning. 

Hartmann, Martin Emil, fhv. Boghandler i Nørre- 
sundby. Overdrog 5. Marts 1902 Forretningen til neden- 
nævnte Søn, Victor Hartmann, og lever selv som Partikulier 

Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum. Jfr. >Nord. Bogh. 
Tid.>, XXVII. Aarg., Nr. 55, 19. Decbr. 1893, i Anledning af hans 25 
Aars Jubilæum. — Se i. Udg., Side 67.] 

Hartmann, Carl Victor Hugo, Boghandler i Nørre- 
sundby, født 23. Novbr. 1873 i Nørresundby, Søn af fhv. 
Boghandler, Partikulier Martin Emil Hartmann og Marianne 
Pauline Møller. Lærling i Aar i Faderens Forretning; hos 
Magnus A. Schultz i Aalborg fra i. Novbr. 1888; derefter 
Medhjælper hos Samme indtil 1. Maj 1893; hos Faderen 
fra I. Maj 1893 indtil 5. Marts 1902, da han overtog Dennes 
Forretning. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret 
til: Victor Hartmann. Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Papir-, Tapet-, Sølvvare- og Kunsthandel. Forretningen grund- 
lagt 15. Decbr. 1868 af Emil Hartmann. 

Jfr. G.Hartmann: »En Familie Hartmann i Danmark og Norge, 1615 — 
189S«. Stamtavle. Kristiania, 1895 , 

* 30. Marts 1904: Mary Hartmann, født 4. Maj 1881 i 
Aalborg, Datter af Niels Chr. Hartmann, Hotelejer i Sæby, 
og Amalie Hæstrup. 

Hasfeldty Carstense Birgitte, Boghandler i Hørs- 
holm, født 2. Marts 1842 i Hørsholm, Datter af Grosserer 
i Kjøbenhavn, Carsten Johansen Hasfeldt og Olivia Lene 136 

Klarup Langebek. — Faderen var fra Holsten ; hans Moder, 
født Buntzen, var Søster til Dispacheur Buntzen, Fru Gyl- 
lembourgs Fader. Moderen nedstammer fra Historikeren 
Jacob Langebek. — Fik nogen Kontoruddannelse i sit Hjem 
og arbejdede, paa Grund af Moderens Svaghed, i Bog- 
handelen fra 1863 til 1868. Var Huslærerinde i 8Aarog 
har givet daglig Undervisning i Hørsholm i 1 5 Aar (1876 — 91). 
Overtog Forretningen i Hørsholm i. August 1874. Rabat- 
berettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: C B. Has- 
feldt Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papirhandel og 
Lotterikollektion. Forretningen grundlagt 2. April 1855 af 
Enkefru Olivia Hasfeldt. — Ugift. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Milo^ske Festalbum.] 

** Emilie Larsen, født 4. Februar 1878 i Hørsholm. Har 
været hos Frk. Hasfeldt siden i. Maj 1882; er bleven un- 
dervist af hende og har assisteret hende ved Boghandelen 
siden Decbr. 1890. — Er adopteret i Oktbr. 1894. 

Hass, Niels Aage, Boghandler i Aarhus, født 16. 
Oktbr. 1870 i Helsingør, Søn af Handelsrejsende Niels 
Frederik Cari Hass og Asta Caroline Jensen. Tog Prælimi- 
nærexamen i Januar 1889. Lærling i Thierrys Boghandel 
(Einar Jespersen) i Nakskov fra Januar 1889 til Januar 
1892; derefter Medhjælper samme Sted indtil i. April 1893; 
hos Alfred Clausen i Sorø fra i. April 189} til i. Maj 1896; 
hos Jul. Gjellerup fra i. Maj 1896 til i. Oktbr. 1897; ^^^ 
Th. Køster i Aarhus fra i. Oktbr. 1897 ^'1 '• J"o> 1901. 
Etableret 3. Juli 1901 i Aarhus. Rabatberettiget samtidig. 
Firma: Frederiksbjerg Bog- og Papirhandel (Aage Hass). 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- og Kunst- m 

handel, Stempelpapirforhandling. — Blev ved Medhjælper- 
mødet 1 900 valgt som Provinds-Medhjælpernes Delegeret til 
Udvalget for de faglige Krav. Er Kasserer for Frederiksbjerg 
Handels- og Industriforening. 

* 7. August 1903: Laura Johanne Emilie Nobel, født 
12. Februar 1880 i Aarhus, Datter af Tobaksfabrikant Lau- 
rits Emilius Nobel og Cathrine Emilie Larsen. 

Haugaard) Carl Johan, fhv. Boghandler i Viborg. 
Forretningen brændte 8. Januar 1900. Den overdroges 1. 
Novbr. s. Aar til Victor Christensen. — Boer nu i Viborg 
som Partikulier. 

Portrart i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum. Jfr. >Nord. Bogh. 
Tid«. XXXIV. Aarg., Nr. }, 19. Januar 1900, i Anledning af Ildebranden. 
— Se I. Udg., Side 68.^ 

Heegaardy Poul Aage Anker, Boghandler i Hor- 
sens, født I). Juni 1878 i Kjøbenhavn, Søn af Grosserer, 
Fabrikant Anker Henrik Heegaard (f) og Louise Rosen- 
stand. — Faderen Broder til Forfatteren, Professor ved 
Universitetet, Dr. phil. Sophus Heegaard. — Har gjennem- 
gaaet Boghandlerfagskolen. Lærling hos Jul. Gjellerup fra 
14. August 189; til 14. August 1899; derefter Medhjælper 
hos Samme indtil April 1900. Soldat fra April til Oktbr. 
1900. Medhjælper i Emil Wieses Buchhandlung i Dresden 
fra Efteraaret 1900 til August 1901 ; hos Conrad Kloss i 
Hamborg fra Oktbr. 1901 til Juli 1903; hos Th. Køster i 
Aarhus fra April 1904 til Oktbr. 1905. Overtog i. Januar 
1906 J. C. Halvorsens Eftflg., Chr. U. Hansens Boghandel 
i Horsens, Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma for- •38 

andret til : Aage Anker Heegaard, forhen J. C. Halvorsens Efter- 
følger. Om Forretningens Art og Forhistorie se: Chr. U. Han- 
sen. — Ugift. 

Hege I9 Jacob Deichmann Fredeiiky Forlagsbog- 
handler i Kjøbenhavn, født 16. Februar 1851 i Kjøbenhavn, 
Søn af Ejeren af Gyldendalske Boghandel, Frederik Vilhelm 
Hegel (født 11. Maj 1817, f 27. Decbr. 1887) og Elisabeth 
Bagge. Lærling og Medhjælper i Gyldendalske Boghandel 
fra 1866 til I. Januar 1877, da Sortimentsboghandelen fra- 
skiltes og overdroges D. Lehmann og C. Stage, og han op- 
toges som Associé i Foriagsfirmaet; dette forandredes dog 
først I, Januar 1880 til: Gyldendalske Boghandel (F. Hegel & 
Søn). Blev 22. Maj 1877 Medlem af Boghandlerforenin- 
gen. Var siden 27. Decbr. 1887 Eneejer af Forretningen. 
Firma fremdeles som ovenfor angivet. Forretningsart: For- 
lagsvirksomhed. Var fra i. Januar 1885 til Februar 1893 
Medejer af Foriagsbureauet i Kjøbenhavn. Kjøbte 28. April 
1896 Det Reitzelske Forlag fra i. Januar 1896 at regne. 
Forlaget forblev i de gamle Lokaler i Løvstræde og førtes 
under Firma: Gyldendalske Boghandel (Den Reitzelske Af- 
deling) med George E. Grøn som Forretningsfører. Fra 
17 April 1898 forenedes Expeditionen med Gyldendalske 
Foriag, idet Forlaget flyttedes til Klarebodeme. Samtidig 
fratraadte George Grøn Ledelsen. Kjøbte fra i. Januar 
iqo2 at regne Jydsk Foriags-Forretning i Aarhus. Forlaget 
forblev i Aarhus og førtes under Firma: Det jydske For- 
lag, med Albert Bayer som Forretningsfører, indtil Ud- 
gangen af 1903. Optog 8. Juli 1903 sin Svoger, August 
Bagge, som Associé. Sammensluttede i Septbr. 1903 Gyl- ^9 

dendalske Boghandel med »Det nordiske Forlag« til et Aktie- 
selskab med en Aktiekapital af 2,400,000 Kroner. Firma: 
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. Forretningsart: For- 
lagsvirksomhed og Skolemateriel, Bogtrykkeri, Bogbinderi og 
Reproduktionsanstalt. Sammenslutningen omfatter altsaa føl- 
gende Forlag: Gyldendalske Forlag, C. A. Reitzels Forlag, 
Jydsk Forlags-Forretning, Ernst Bojesens og P. G. Philipsens 
Forlag, i Foraaret 1905 henflyttedes hele Lageret og alle 
Kontorerne til Selskabets Ejendom, Den Gyldendalske Bog- 
handels Gaard, i Klareboderne. Aktieselskabets Bestyrelse 
bestaar af: Formand: Jacob Hegel; Næstformand: Gustav 
Philipsen; Direktører: August Bagge, Ernst Bojesen, Peter 
Nansen; desuden: Konferensraad A. Heide, Grosserer Victor 
Høffding, Højesteretssagførerne O. Liebe og C. Shaw samt 
Grosserer Th. Wessel (7). Inspektør: Chr. Kønig. Selskabet 
har et Udleveringslager for Norge; det bestyres af Knud 
Lassen i Christiania. Aktieselskabet, dets Formand og dets 
tre Direktører ere Medlemmer af Boghandlerforeningen. 
1. Januar 1905 overtog Firmaet Akademisk Boghandel (ved 
Anton Andersen) og henflyttede denne Forretning til sin 
Ejendom i Klareboderne. Firma: Akademisk Boghandel. 
Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlags Sortiment, i. Ja- 
nuar 1906 overdroges Skolemateriel-Afdelingen til W. 
Brinkmann og V. Richter. Gyldendalske Boghandel grund- 
lagt ?o. Decbr. 1770 af Agent Søren Gyldendal og 
ejedes af ham indtil hans Død, 2. Februar 1802; der- 
efter af hans Enke, Frederikke født Kraft, med N. A. 
Wahl som Bestyrer, indtil Efteraaret i8oq, da Jacob 
Deichmann, Gyldendals Svigersøn, overtog den. Han over- 
drog 1. Januar 1846 Sortimentsboghandelen og 11. Maj 140 

iSjo Forlaget til F. V. Hegel. C. A. Reitzels Forlag grund- 
lagt 1819; Jydsk Forlags-Forretning 1892; Ernst Bojesens 
Forlag 1878; P. G. Philipsens Forlag 1854. Om disse 
Forretningers Forhistorie se: Th. Reitzel, Albert Bayer, 
Ernst Bojesen og Anton Andersen. — Er Kurator for det 
kongelige Vaisenhus. Blev 4. August 1 894 : Ridder af St. Olafs 
Orden; 12. Marts 1902: R. af D. I Januar 1904: Officier 
de l'instruction public, og omtrent samtidig: Kommandør af 
St. Olafs Orden. 

[Portræt malet af Otto Bache, i Gads Saml., i Thaarups Saml. og paa 
Lønborgs Skand. Bogh. Forlagskatalog 1893. Jfr. Delbancos Festskrift. 
Nyrop: Den danske Boghandels Historie. >Nord. Bogh. Tid.c, XXXV. 
Aarg., Nr. 55., 28. Decbr. 1901, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum. 
Henrik Ibsen: Ved et Bryllup, »Digte«, Side 181. Kaalund: Til de Lykke- 
lige paa Skovgaard, tEflerl. Digte«, Side 115—17. »Nord. Bogh. Tid.«, 
XXIX. Aarg., Nr. 55, 27. Decbr. 18911, i Anledning af Gyldendalske 
Boghandels 125 Aars Jubilæum. Om Reitzelske Forlags Flytning 
se 9 Dannebrog«, 3. April 1898. Om Gyldendals og Nordiske For- 
lags Sammenslutning se »Nord. Bogh. Tid.«, XXXVII. Aarg.« Nr. 38, 18. 
Septbr. 1903. Biografi af S. J. Gyldendal i »Dansk Bogh. Tid.«, III. 
Aarg., Nr. ^-8, 16. Maj 1857. ^'^ Jacob Deichmanns Minde, udg. af F. 
Hegel, Kbhvn. 1853. Nekrolog over Deichmann i »Dansk. Bogh. Tid.«, 
I. Aarg., Nr. 15, 7. Oktbr. 1854. Mindeskrift om Deichmanns Legats 25 
Aars Jubilæum, 1904. »Den Gyldendalske Boghandels Hundredaarsfest« i 
»Nord. Bogh. Tid.«, V. Aarg., Nr. 30, 30. Decbr. 1870. Richardt: Bil- 
leder og Sange, Side 17 — 18. Om Fr. Hegel se: »Nord. Bogh. Tid.«, XXI. Aarg,, 
Nr. 47., 10 Maj 1887; Nr. 48, 13. Maj 1887; XXII. Aarg., Nr. 30., 30. 
Decbr. 1887. Bricka: Dansk biograf. Lex. VII , Side 208—10. Bjemson: Digte 
og Sange, 4. Udg., Side 197 - 98. Portræt og Biografi i »Illustr. Tidende«, 
XXIX. B., Side 168; »Nutiden«, XII. Aarg., Side 135; Portræt i Kleins 
»Adressebog«, VIII. Aarg., og i Særtr\'k. Portrætter af S. Gyldendal, J. Deich- 
mann og Fr. Hegel paa eet Blad. Paulli : Ved F. V. Hegels Jordefærd, 1888.] 

* 9. Oktbr. 1874: Julie Bagge, født 25. Januar 1857 i 
Kjøbenhavn, Datter af fhv. Professor ved Landbohøjskolen, 
Etatsraad Sven Henrik Olufsen Bagge og Julie Reiersen. 

[Jfr. Bricka: Dansk biograf. Lex. I. Side 417 — 18.] 141 

Hegge, Lorentz Boie^ fhv. Boghandler i Roskilde. 
Hans Forretning ophørte i 1896 at være rabatberettiget ; 
men den fortsættes som Papirhandel og Lejebibliothek 
under uforandret Firma: ^Lorentz Hegge, 

'Sc I. Udg., Side 70.] 

Heise, Frederik Vilhelm, var Boghandler i Hjør- 
ring. Solgte sin Forretning 1. Septbr. 1898 til H. Kjer- 
nimgaard og bosatte sig i Charlottenlund. Var med at 
forberede Aktieselskabet »Papirlageret«, der startedes 6. Juni 
1900 af fortrinsvis danske Boghandlere, og indtraadte i 
dettes Bestyrelse, tilligemed Niels Christensen i Viborg og 
Overretssagfører Axel Salomonsen i Kjøbenhavn. Han døde 
23. Marts 1901 i Skaane. 

'Portræt I Miio'ske Festalbum. — Se 1. Udg., Side 70.] 

Helms, Poul Henrik, Boghandler i Nykjøbing paa 
Sjælland, født 19. Juli 1873 i Maribo, Søn af Distriktslæge 
Ludvig Adam Nicolai Helms og Sophie Chariotte Meincke. 
Læriing hos H. J. Tørsleff i Slagelse fra 17. Septbr. 1890 
til 17. Februar 1894. Medhjælper i Mackeprangs Boghandel 
i Nykjøbing paa Falster fra 1. Novbr. 1895 til 1. Maj 1896; 
hos Erh. Flensborg i Roskilde fra 1. Maj 1896 til 1. Juni 
iQOi. Overtog 1. Juli 1901 William Norups Boghandel i 
Nykjøbing paa Sjælland. Rabatberettiget ved Overtagelsen. 
Firma forandret til: Poul Helms. Forretningsart: Sortiments- 
boghandel, Kunst-, Musik- og Papirhandel. Forretningen 
gundlagt 2}. Novbr. 1854 af N. P. C. Hornum; overtaget 
17. April 1889 af Otto Hornum, og i. April 1900 af 
W. Norup. 142 

. * 19- Februar 1902: Sophie Amalie Søht, født 26. Ja- 
nuar 1877 i Odense, Datter af Forpagter Wilhelm Søht og 
Marie Schou. Hempel, Søren, Boghandler i Aarhus, født 24. April 
1880 i Bogense, Søn af Farver Morten Brandt Hempel og 
Kirstine Rasmussen. — Oldefaderen var Kancelliraad Søren 
Hempel, Stifteren af Hempelske Boghandel og Forlag i 
Odense, Udgiver af »Fy ens Stiftstidende«, Stænderdeputeret 
for Odense Kjøbstad ved Stænderforsamlingen i Roskilde 
1835 — 40. Faderens Brødre vare: Assessor, pharm. Preben 
Hempel i Kjøbenhavn og Fabrikant Søren Hempel i Odense. 
— Tog Præliminærexamen 1896. Lærling hos J. Rasmus- 
sen i Kjøge fra 1. Septbr. 1896 til i. Septbr. 1900; der- 
efter Medhjælper hos Samme indtil i. Novbr. 1900; Med- 
hjælper i P. Brandts Boghandel i Svendborg fra i. Novbr. 
1900 til 15. Februar 1902; hos Th. Thrue i Aarhus som 
Medhjælper og Lagerforvalter fra 15. Februar 1902 til 15. 
Maj 1905. Overtog i. Juli 1905 Carl M. Berthelsens Bog- 
handel i Aarhus. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma for- 
andret til : Carl M. Berthelsens Efterfølger, Søren Hempel. For- 
retningsart: Sortimentsboghandel, Musiksortiment, Papir- og 
Kunsthandel. Forretningen grundlagt 28. April 188} af 
H. Olaf Hansen; overtaget i. April 1886 af Holger Kra- 
rup; 1. Juli 1889 af Albert Bayer, og i. April 1895 af Carl 
M. Berthelsen. — Ugift. 

[Om Oldefaderen se: Erslevs Forf. Lex. Nyrop: Den danske Boghain> 
dels Historie, II. J. Lauritzen: Fyens Stiftstidendes første Aarh. Bricka: 
Dansk biograf. Lex., VII. Side 334.] I4J 

Hennings, Henrik Otto, Musikforlægger i Kjøben- 
havn, født i6. Oktbr. 1848 paa Pedersborggaard ved Hel- 
singør, Søn af Forstembedsmand, Justitsraad August Hen- 
nings og Sophie Bjørnsen. — Morfaderen var den kjendte 
Forstembedsmand, Justitsraad Bjørnsen, for hvem der er 
rejst en Mindestøtte paa Gurre Slots Ruiner. Henrik Hen- 
nings er Broder til Geheime-Etatsraad S. Hennings og fhv. 
Kontorchef i Nationalbanken Chr. Hennings. — Tog stats- 
videnskabelig Embedsexamen 1870; dansk juridisk Examen 
1872; har gjennemgaaet Kjøbenhavns Musikkonservatorium. 
Var Assistent i Justitsministeriet fra 1870 til 1875; Direktør 
for Diakonissestiftelsens Industrilotteri fra 1875 til 1885; 
Forretningsfører for Konsortiet >Kgl. Hof-Musikhandel« (som 
ejedes og bestyredes af Justitsraad H, A. Berner, Kammer- 
herre Edv. Carstensen, Justitsraad S. Hennings, Greve C. 
A. Lerche, Baron O. D. Rosenørn-Lehn og Kammerherre 
A. T. SchOtte), fra Februar 1880, da det begyndte sin Virk- 
somhed. Overtog I. Januar 1887 Forretningen som Ejen- 
dom. Firma forandret til: Kgl. Hof-Musikhandel (Henrik 
Hennings). Dette Firma overgik i Novbr. 1895 til Aktie- 
selskabet »Det nordiske Forlag« (se: Ernst Bojesen), og Hen- 
nings var Meddirektør for Aktieselskabet og Direktør for 
dets musikalske Afdeling, indtil i. Juni 1902, da denne Af- 
deling udskiltes som selvstændig Forretning med F'irma: 
^Nordisk Musikforlag, Han er, i Forening med H. Gleesen, 
fremdeles Direktør herfor. Forretningsart: Sortimentsmusik- 
handel, Musikforlagsvirksomhed, Kunsthandel, Instrument- 
handel, Pianoforter fra Hornung & Møller, Koncert- og 
Theaterbureau. — Er Medstifter af Dansk Musikhandlerfor- 
ening og Medlem af sammes Bestyrelse. Har komponeret 144 

og udgivet, dels paa eget Forlag dels hos O. Risom og 
Wilhelm Hansen, en stor Række Sange og Klaverkom- 
positioner. 

'Jfr. Hofmusikhandelens Hokedkatalog 1885 og Suppl.-Katalog 1892. 
Wilh. Hansens Musikkatalog. Konnplet Katalog over Nordisk Musikforlag 
udgivet 1900 — 1902.] 

* 25. Juli 1879: Betty Mathilde Schnell, kgl. Skuespiller- 
inde, født 26. Oktbr. 1852 i Kjøbenhavn, Datter af Restau- 
ratør Jørgen Stig Schnell og Sofie Regine Dorothea Schmidt. 
Debuterede ij. Decbr. 1870 som Rose (Agnes) i »Fruen- 
timmerskolen« og har siden den Tid været en af National- 
theatrets mest fremragende Kræfter. Hun er dekoreret med 
Fortjenstmedaillen i Guld og med den svenske Medaille 
»Literis et artibus«. 

[Portræt malet i Legemsstørrelse 1893 ^i^ ^^" norske Malerinde Frøken 
Leis Schielderup. Portræt malet af Julius Paulsen paa Kokkedal Sommeren 
1902, til Ophængning paa det kgl. Theater. (Rigsdagen har til dette 
Maleri bevilget 2000 Kr.). Portrætbuste i Marmor af Professor A. W. 
Saabye, skjænket af Konsul, Grosserer Sardin Hansen til det kgl. Theaters 
Foyer. Portræt og Biografi i »Illustr. Tidende«, Nr. 1060, 18, Januar 
1880, og i Vilhelm Møller: Danske Kunstner- Portræter, Side 108 — ij; 
Karakteristik af hendes Kunst, se Edv. Brandes: Dansk Skuespilkunst, Side 
221—36. Jfr. Bricka: Dansk biograf. Lex., VII. Side 345 — 48.] 

Henningsen, Eggert, Boghandler i Holbæk, født 
23. Septbr. 1863 i Rønne, Søn af Postmester Carl Eegholm 
Henningsen og Hansine Henriette Pedersen. — Oldefaderen 
paa mødrene Side var Lektor ved Kjøbenhavns Universitet, 
Nicolai Tychsen; han blev dernæst Apotheker i Kongsberg 
og byggede senere Hjorte-Apotheket i Kjøbenhavn; For- 
fatter til Tychsens Pharmacopoe. Oldefaderens Fader paa 
fædrene Side var Urtekræmmer og Kirkeværge Jens Chri- 145 

stopher Friborg, der som Kaptejn i Borgerkorpset deltog i 
Kjøbenhavns Forsvar 1 807. — Tog den mindre Præliminær- 
examen 1879. Lærling hos Frits Sørensen i Rønne fra i. 
Novbr. 1879 til i. Novbr. 1885. Derefter Medhjælper hos 
S. W. Thomsen i Nibe til 1. Maj 1885; hos Rasmus Bie 
i Nykjøbing paa Falster fra i. Oktbr. 1885 til 1. Marts 
1887; hos C Brammer i Holbæk fra i. Marts 1887 til 1. 
Juli 1892. Overtog 1. Juli 1892 C. Brammers Boghandel 
i Holbæk Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret 
til: E. Henningsen (C. Brammers Efterfølger). Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Papir- og Kunsthandel. Forretningen 
grundlagt af Chr. Bertelsen 1830; overtaget af F. C. Brammer 
1870. — Værge for Holbæk Kirke siden 1. Oktbr. 1903. Med- 
lem af Bestyrelsen for Holbæk Handelsforening. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaanips Saml. og i Milo'ske Festalbum. Om 
Nic Tychsen se Nyerup og Kraft: Litt. Lex., Side 6 jo. Om J. C. Fri- 
borg se: Museum, 1891, I. Halvbind, Side 1—50 og 90 — 102. J. C. Fri- 
borg: En Urtekræmmer. Udg. af Sofus Elvius. Aarhus 189^.] 

* 7. Juni 1894: Anna Augusta Bjørn, født 11. Novbr. 
1873 i Holbæk, Datter af Isenkræmmer Andreas Markus 
Bjørn og Jensine Caroline Nielsen. 

Henrichsen^ Rasmus Carl Christian, Bog- 
handler i Horsens født 27. Februar 1858 i Maribo, Søn af 
Kjøbmand Carl Vilhelm Henrichsen og Wilhelmine Hansen. 
— Farfaderen, Knud Henrichsen (født 1771, f 1823), var 
Danmarks første seminarieuddannede Skolelærer. Selskabet 
for Efterslægten indbød nemlig i 1787 indtil fire Personer 
af Almuestanden »for at gjøre en Prøve med at danne due- 
lige Subjekter af denne for Skolevæsenet«. Kun En. nem- 

10 146 

lig K. H., meldte sig. Af hans Lærere kan nævnes K. L. 
Rahbek, Edv. Storm og W. Riber. Ved sin Afgangsexamen 
1789 fik han af Selskabets Direktører, O. Malling og L. 
Nørregaard, det fortrinligste Vidnesbyrd. Han vedblev se- 
nere at staa i Forbindelse med disse sine Lærere, ligesom 
han blev ovennævnte Selskabs korresponderende Medlem. 
Han virkede i sin Gjerning i 3; Aar og døde som Lærer 
i Stokkemarke. — Lærling hos F. C. E. Olsen i Maribo 
fra 1874 til 1878. Fra 1878 til 1883 arbejdet ved forskjel- 
lige Protokolfabriker i Hannover, Wien, Schweiz, Syd- 
frankrig samt en kort Tid heri Landet. Medhjælper hos 
Chr. Kongerslev i Horsens fra Sommeren 188} til Novbr. 
1885. Etableret 17. Marts 1886 i Horsens. Rabatberettiget 
samtidig. Firma: Chr, Henrichsen, Forretningsart: Sortiments- 
boghandel, Papir-, Musik- og Kunsthandel, Musikforlag. — 
Var Medlem af Bestyrelsen for Jydsk Forlags-Forretning fra 
Aktieselskabets Stiftelse 2. August 189; til Udgangen af 
1 90 1. Var Medlem af Provindsboghandlerforeningens Ud- 
valg til Ordning af Musikhandelens faste Rammer, og ved 
Dansk Musikhandlerforenings Stiftelse i 1904 valgtes han 
til Bestyrelsesmedlem af samme. Har i Horsens og paa 
flere Højskoler holdt en Række Oplæsninger af danske For- 
fattere. Forestod Ledelsen af Kunstafdelingen ved Land- 
brugs- og Industri-Udstillingen i Horsens i Sommeren 1905. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml., i Milo'ske Festalbum (til 
hvilket han tog Initiativet, og hvis festlige Overrækkelse skete ved ham), og 
paa Lonborgs Skand. Bogh. — Om hans Farfader se: Thaanip: Kort Vej- 
ledning til det Danske Monarkies Statistik 1790, Pag. 181. »Lolland-Fal- 
sters Stifts Avis« ultimo August 1823. — Om hans Oplæsninger se bl. A.: 
>Horsens Avis«, 26. Novbr. 1892, > Horsens Folkeblade, 28. Novbr. 
1892.] »47 

* 1. 27- Decbr 1889: Henriette Augusta Tiedgen, født 
29. Novbr. 1857 i Kjøbenhavn, f 5. Februar 1895 i Hor- 
sens. Datter af Arrestforvarer Joachim Heinrich Tiedgen, 
Dbm., og Anna Kirstine Nielsen. 

* 2. 27. Decbr. 1898: Maren Jørgensen, født 11. Fe- 
bruar 1868 i Holstebro, Datter af Landmand Jørgen Ibsen 
og Johanne Nielsen. 

Henriksen, Knud Christian, Boghandler i Hel- 
singør, født 28. Decbr. 1875 i Haderslev, Søn af Jens Jør- 
gen Henriksen, fhv. Boghandler i Rønne og Haderslev, og 
Sofie Augusta Caroline Hamann. Lærling hos Chr. Schmidt 
fra i.Oktbr. 1893 til 1. Novbr. 1896. og derefter hos Den- 
nes Efterfølger, Holger Esmann, indtil 1. Maj 1897. ^^^' 
hjælper i »Det nordiske Forlag« fra i. Novbr. 1897 ^>l '• 
Maj 1899; hos N. C. Rom fra i. August 1899 til i. Januar 
1906. Overtog I. Januar 1906 J. C. Borregaards Boghan- 
del i Helsingør. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma 
forandret til: Knud Henriksen. Om Forretningens Art og For- 
historie se: J. C. Borregaard. Filial i Hornbæk. — Ugift. 

Henriques, Richard Sophus, fhv. Boghandler i 
Kjøbenhavn. Udtraadte af Firmaet Henriques & Bonfils i 
Foraaret 1896. Forretningen solgtes 1. Januar 1897 til 
F. H. Bøttzauw. — Er nu Grosserer i Kjøbenhavn. 

[Se I. Udg., Side 74.] 

* 26. Januar 1894: Mary Henriette Dorothea Paulsen, 
født 12. Januar 1869 paa Frederiksberg, Datter af Pen- 
sionist Frederik Lorentzo Paulsen og Adelaide Caroline 

Lassen. 

10. 148 

Hertely Erik Reinholdt Boghandler i Assens, født 
8. Juni 1855 i Haarslev ved Fuglebjerg, Søn af Sognepræst 
August Wolfgang Hertel og Agathe Louise født Hertel. Lær- 
ling hos Ulrik Møller i Holbæk fra 1. Maj 1869 til 1. Maj 
1872. Medhjælper hos Th. Thnie i Aarhus fra i. Maj 1872 
til I . Maj 1 876 ; hos A. Bryndum i Kallundborg fra i . Maj 
1876 til I. Maj 1884; hos H. M. Løding i Kolding fra 
I. Maj 1884 til I. Oktbr. 1888. Overtog i. Oktbr. 1888 
Sophus Nielsens Boghandel i Assens, grundlagt af Denne 
26. Oktbr. 1886. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma 
forandret til : Reinhold HerteL Forretningsart: Sortimentsbog- 
handel, Papir- og Kunsthandel. 

[Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum.] 

* 6. Novbr. 1892: Octavia Cecilie Marie Sophie Gøtke, 
født 26. Maj 1865 i Horsens, Datter af Sadelmagermester 
i Odense Vilhelm Emil Gøtke og Marie Kristine Vilhelmine 
Rasmussen. 

HertZy Fischer, var Boghandler i Hillerød. Han 
døde 21. April 1897 i Hillerød. 

[Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid.«, XXXI. Aarg., Nr. 16, 2j. April 1897. 
— Se I. Udg., Side 74—75.] 

Hertz, Martin, Boghandler i Hillerød, født 14. Marts 
1845 i Hillerød, Søn af Boghandler og Bogbinder Fischer 
Hertz og Rikke Lublin. Lært Boghandelen og Bogbinderiet 
i Faderens Forretning; var Læriing og Medhjælper 
samme Sted fra i. Maj 1859 til 23. August 1876, da 
han optoges i Firmaet, som da forandredes til: F, Hertz' 
Boghandel, og blev rabatberettiget Kompagnon. Efter Fa- »49 

derens Død, 21. April 1897, optoges nedennævnte Broder, 
Harald Hertz, som Associé. Firma fremdeles uforandret 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Kunsthandel, 
VarelotterikoUektion. Er Hovedagent for »Skjold« for Hille- 
rød og Omegn. Forretningen grundlagt 1. Maj 1839 af 
F. Hertz, der blev rabatberettiget 1851. — Er Medlem af 
Sundhedskommissionen i Hillerød. Medlem af Bestyrelsen 
for Motorbaadssejladsen i Frederiksborg Slotssø, og i 6 Aar 
Medlem af Ligningskommissionen i Hillerød. 

Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml., i Boghf^ og 1 Milo'ske Fest- 
album og paa Lønborgs Skand. Bogh. Biografi og Portnet i »Hver 8. 
Dage, 1. Scptbr. 1901. Jfir. »Nord. Bogh. Tid.c, XXXV. Aarg., Nr. 34, 
23. August 1901, i Anledning af hans 2^ Aars Jubilzum.] 

* 8. Novbr. 1896: Fernanda Schultzer, født 17. Ja* 
nuar 1860 i Kjøbenhavn, Datter af Fabrikant Bernhard 
Schultzer og Henriette Hertz. 

HertZf Haraldy Boghandler i Hillerød, født 20. Ja- 
nuar 1848 i Hillerød; Broder til Foregaaende. Lærte Kjøb- 
mandshandelen fra 1. Maj 1862 til 1. Novbr 1867; dernæst 
Kommis i 2 Aar, hvorefter han kom hjem og deltog i Fa- 
derens Forretning. Blev Medejer af F, Hertz Boghandel 
ved Faderens Død, 21. April 1897, ^g rabatberettiget 19. 
Maj s. Aar. — Ugift. 

'Portrzt i Gads Saml/< 

Hesseldahly Hanne Kjeratlne Elisabeth, var 

Boghandler i Frederiksværk. Overdrog i. Juli 1894 ^^^' 
retningen til Albert Jensen og trak sig tilbage til Privat- 
livet Hun døde 1. Februar 190$ i Kjøbenhavn. 

'Portræt i Thaarups Saml. — Se i. L'dg., Side 75—76.^ 150 

Hestbek, Thorvald Christian, fhv. Boghandler 
i Fredericia, født 9. August 1 870 i Simested, Søn af Lærer 
Christen Hestbek og Sophie Amalie Halle. Tog Præliminær- 
examen, samt Handelsexamen fra GrOners Handelsakademi. 
Lærling hos Aug. Nielsen i Middelfart fra 14. Septbr. 1886 
til 14. Oktbr. 1890. Medhjælper hos Engelsen & Schrøder 
fra I. Januar til i. August 1891; hos C. Ferslew & Co. 
fra I. Novbr. 1892 til i. Februar 1894; hos C. Haugaard 
i Viborg fra 1. August 1895 til i. April 1896; hos Georg 
Schultz i Aalborg fra 1. April 1896 til 1. August 1899. 
Etableret 8. Decbr. 1899 i Fredericia. Rabatberettiget 
samtidig. Firma: Thorvald Hestbeks Boghandel. Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- og Kunst- 
handel. Overdrog 27. Juni 1905 Forretningen til sin Halv- 
fætter, P. Hestbek Jensen, der havde bestyret Forretningen 
siden i . Septbr. 1 904, til hvilken Tid han forlod Fredericia 
og bosatte sig i Kjøbenhavn som Handelsagent. 

[Portræt i Gads Saml.j 

* Emma Kirstine Pedersen, født 25. Juni 1875 i Ran- 
ders, Datter af pens. Stabssergent, Krigsassessor Anders 
Pedersen og Ane Marie Kirstine Andersen. Hinding, Carl Otto, Boghandler i Næstved, født 
15. Novbr. 1865 i Nykjøbing paa Mors, Søn af Manufaktur- 
handler, Agent Christian Jensen Hinding (f) og Cathrine 
Theodora Wøller (7). Lærling hos sin Broder, Th. Hinding i 
Svendborg fra i. Decbr. 1879 til 1. Juli 1881; i Macke- 
prangs Boghandel i Nykjøbing paa Falster fra 1. August 
1881 til 31. Decbr. 1883; derefter Medhjælper samme Sted 151 

fra I. Januar 1884 til i. Novbr. iSqi. CK-ertog 1. Novbr. 
1891 Emil Fix's Boghandel i Næstved. Rabatberettiget ved 
Overtagelsen. Firma forandret til : Carl Hinding (Emil Fb^ 
Efterfølger). Forretningsart: Sortimentsboghandel, Musik-, 
Papir- og Kunsthandel, Læseselskab, Agentur for Hor- 
nung & Møllers Pianofortefabrik, Varelotterikollektion. For- 
retningen grundlagt jo. August 1865 af Emil Fix (f 7. Oktbr. 
1 89 i). Filial i Fuglebjerg, be\ilget 1901. — Er Direktør 
for Tyveriforsikringsselskabet »Beskytteren«. Har i 190} — 04 
af Provindsboghandlerforeningen været valgt til Medlem af 
Udvalget til Musikhandelens Ordning. Er Medlem af Be- 
styrelsen for Dansk Musikhandlerforening. Næstformand 
i Sønderjydsk Forening i Næstved og Næstformand i Næst- 
ved Roklub. 

'Portrxt I Gads Saml., i Thaanips Saml. og i Miio'ske Festalbum. Jfr. 
»Nord. Bogh. Tid.c, XXVI. Aarg., Nr. 15, 9. Oicibr. 1891.' 

* 10. Maj 1894 i Vejle Kirke: Elna Christiane Pe- 
tersen, født 6. Marts 1870 i Vejle, Datter af Kjøbmand 
Niels Frederik Petersen (7) og Johanne Birgitte Rebekka 
KnQttel. Hlrschsprungy Einar Aage, Forlagsboghandler i 
Kjøbenhavn, født 10. April 1869 i Kjøbenhavn, Søn 
af Tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung og Pauline 
Jacobson. Lærling hos Andr. Fred. Høst & Søn fra 
I. April 1887 til I. April 1891. Medhjælper i Burdachsche 
Hofbuchhandlung i Dresden fra 1. April 1892 til 1. 
Maj 189J. Overtog, i Forening med J. L. Lybecker, 1. 
Decbr. 189} J. H. Schubothes Boghandel. Medlem af 152 

Boghandlerforeningen samtidig. Firma forandret til: Det 
Schubotheske Forlag. Forretningsart: Forlagsvirksomhed. Om 
Forretningens Forhistorie se : J. L. Lybecker. Var Medlem 
af Udvalget for Kommissionsanstalten fra i. Septbr. 1896 
til 1. Januar 1903. — Opholdt sig i Schweiz 1884 — 8;, i 
Tydskland 1892, i England 1893. — Ugift. 

[Portræt, tegnet af P. S. Krøyer 1876; malet af Samme (i Groppe) 1877; 
malet af Samme 1892; tegnet af Samme 1902. Portnet i Gads Saml. Om 
Faderens Malerisamling henvises til: Katalog over den Hirschspningske 
Kunstudstilling paa Charlottenborg 1902.] 

Holck, Albrecht Rudolph Cimbrius, var Bog- 
handler i Bogense. Han døde 30. Novbr. 1900 i Bogense. 
Forretningen fortsattes for Dødsboets Regning indtil 16. April 
1901, da Niels Ehlert overtog samme. 

[Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum. Nekrolog i »Nord« 
Bogh. Tide, XXXIV. Aarg., Nr. 49, 7. Decbr. 1900, af Andr. H(ansenX 
der har lært Boghandelen i Holcks Forretning. — Se 1 . Udg., Side 76 — 77.] H ol m, Jens Jørgen, fhv. Boghandler i Kjøbenhavn. 
Overdrog 31. Decbr. 1897 sin Forretning til Louis K. Nyrop 
og Gartner Prior og lever som Partikulier i Kjøbenhavn. 

[Jfr. »Nord. Bogh. Tid.«, XXXI. Aarg., Nr. 54, 29. Decbr. 1897. > 
Anledning af hans 25 Aars Jubilæum og hans Overdragelse af Boghandelen. 
— Se 1. Udg., Side 77—78.] 

Holm, Niels Peter, var Boghandler i Ringkjøbing. 
Afstod Forretningen i. Juli 1899 til nedennævnte Søn, 
Peter Holm. — Han døde 23. Juni 190} i Ringkjøbing. 

rPortræt i Milo'ske FesUlbum. Jfr. >Nord. Bogh. Tid.c, XXXV. Aarg., 
Nr. I, 4. Januar 1901, i Anledning af hans 50 Aars Jubilxum.] '53 

Holin» Frederik August Halvor, var Boghandler i 
Ringkjøbing, født 21. Juli 1856 i Ringkjøbing, Søn af Bog- 
handler Niels Peter Holm og Boline Kirstine Pedersen. 
Lærling i Faderens Forretning fra i. Maj 1872 til i. Maj 
1876. Overtog I. Oktbr. 1885 Chr. P. Bollerups Bog- 
handel i Ringkjøbing. Rabatberettiget ved Overtagelsen. 
Firma fremdeles: Bollerups Boghandel. Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- og Galanterihandel. 
Forretningen grundlagt 1871 af Cand. pharm. Chr. P. Bolle- 
rup (f 26. Septbr. 1883); efter Dennes Død fortsat af Enken, 
Albertine Frederikke Louise født Cohn. — Han døde 6. 
Novbr. 1878 i Ringkjøbing. 

Tortrart i Milo'ske FesUlbum. Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid.c, XXXII. 
Aarg., Nr. 45, 11. Novbr. 1898.] 

* 20. Juli 1886: Johanne Larsen, født 8. Marts 
1855 i Thisted, Datter af Tømmermester Jens Larsen og 
Maren Christensen. Hun fortsætter Forretningen efter sin 
Mands Død under uforandret Firma: Bollerups Boghandel, 
og er fremdeles rabatberettiget. 

[Portract i Gads Saml.] HoliDy Laurids Peter Christian Søren, Bog- 
handler i Ringkjøbing, født 8. Septbr. 1871 i Ringkjøbing; 
Broder til Foregaaende. — Er Svoger til Boghandler Hen- 
rik Erichsen i Herning og Enkefru Johanne Holm (Bolle- 
rups Boghandel) i Ringkjøbing. — Lært Bogbinderiet hos 
Joh. C. Berthelsen i Fredericia fra i. Maj 1887 til i. Maj 
1891. Derefter Læriing og Medhjælper ved Boghandelen 
hos Faderen indtil 1. Juli 1899, da han overtog Dennes 154 

Forretning. Rabatberettiget i. Januar 1900. Firma for- 
andret til : N. P. Holms Boghandel ved Peter Holm. For- 
retningsart: Sortimentsboghandel, Kunst-, Papir- og Instru- 
mentshandel, Bogbinderi og Bogtrykkeri. Forretningen 
grundlagt i. Januar 1848 af H. B. Thomsen & Co.; over- 
taget I. Januar 1851 af N. P. Holm. — Er Kasserer i 
Musikforeningen for Ringkjøbing og Omegn, og Kasserer for 
Ringkjøbing Gymnastikforening. 

[Port2t i Gads Saml.] 

* 15. Maj 1902 i Jordløse Kirke: Nicoline Mathilde 
Hansen, født 10. Novbr. 1878 i Kjøbenhavn, Datter af 
Kreaturkommissionær Rasmus Hansen (f) og Ida Kristine 
Frederikke Dorthea Thrige. Hornum, Anton Rasmus Otto, fhv. Boghandler i 
Nykjøbing paa Sjælland. Solgte Forretningen i. April 1899 
til Hjalmar Holm (født 4. Decbr. 1871 i Holbæk; lært hos 
H. J. Tørsleff i Slagelse). Denne overtog imidlertid, paa 
Grund af Sygdom, aldrig Forretningen selv, men drev den 
med O. Hornums Prokura og med Carl G. F. Petersen som 
Bestyrer, indtil han efter en Maaneds Forløb solgte den 
igjen til Hornum, der førte den, med William Norup som 
Bestyrer, indtil i. April 1900, da Denne overtog samme. 
— Er fra i. Maj 1899 ^nsat i Firmaet: S. Friedlænders 
kgl. Hof-Papirhandel som Repræsentant for dette Firma. 

[Portræt i Milo'slre Feslalbum. - Se i. Udg., Side 79—80.] 

** Niels Christian Otto Hornum, født 14. August 1888 
i Nykjøbing paa Sjælland. Siden i. Novbr. 190^ Læriing 
hos Andr. Fred. Høst & Søn. 155 

Hovmøllery Hans Kristian Andersen, Kunst- 
foriæ^er i Kjøbenhavn, født 24. Septbr. 1839 i Ovtrup 
paa Mors, Søn af Gaardejer Anders Andersen Hovmøller og 
Else Kathrine Jakobsen Bak. — Oldefaderen paa fædrene 
Side, Johan Jensen Åbo, var født 1703, vistnok i Åbo i 
Finland. Oldefaderen paa mødrene Side, Anders Lavrsen 
Falkesen, var født omtrent 1685 i Holsten. Faderen mod- 
tog som Anerkjendelse det kgl. Landhusholdnings-Selskabs 
Sølvbæger for Landboflid og Træplantning. Han og Hu- 
stru opnaaede at fejre deres Krondiamantbryllup. — Var 
paa Grundtvigs Højskole paa »Marienlyst« fra 1861 til 1862 
og paa den norske Højskole »Sagatun« i 1867 og 1868. 
Lærte Fotografien hos Hoffotograf Budtz Muller og var 
Fotograf fra 1862 til 1865, men opgav det af Helbreds- 
hensyn og var derefter Gaardbestyrer for sin Søster fra 
1870 til 1878. Etableret 7. Decbr. 1878 i Nykjøbing paa 
Mors. Rabatberettiget 13. Oktbr. 1883. Firma: Hans Kr. 
Hovmøller. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og 
Kunsthandel, Forlag af lith. Portræter af bekjendte Mænd. 
— Fik Medaille i Aarhus og Hædersdiplom i Viborg for 
Billedindfatning. Overdrog 1. Januar 1894 sin Sortiments- 
boghandel til en Slægtning, Niels Søndergaard. Rejste der- 
efter til Kjøbenhavn med sit Foriag og har dér fortsat sin 
V^irksomhed med Udgivelse af Portrætter i Lithografi og 
Fotogravure; ialt har han ladet udføre 60,000 Expl. Firma: 
^Hans Kr. Hovmøllers Kunst/orlag. — Har paa Kryds og 
Tværs berejst Danmark tilfods; har gjort otte Norgesrejser; 
var i Paris under Verdens-Udstillingen 1889 og besøgte 
samtidig Rhinpreussen, Holland, Belgien og England; var 
ved Nordkap 1892; besøgte Verdens-Udstillingen i Chicago 156 

189 3- Var i Tydsklands Storbyer, i Schweiz, i Neapel og 
Rom i 1 899 og i St. Petersborg, Finland og Stockholm 1 900. 
Har udgivet »Af min Dagbog i Norge«, I. — III., Odense, 
1870 — 73. »Fra Norges Fjeld og DaU, Kbhvn. 1877. Ud- 
gav og redigerede i 6 Aar »Børnenes Blad« og har skrevet 
en Mængde Artikler i forskjellige Blade, særlig om Livet 
paa Mors i gamle Dage. — Ugift. 

[Portræt i Lithografi, udført af Harald Jensen, i Thaarups Saml. og i 
Boghf.s Festalbum. Fortegnelse over hans Portræt-Forlag i »Adressebog for 
den danske, norske og svenske Bogh.c, VIII. Aarg., Side 142 og fuldstæn- 
dig Fortegnelse i Særtryk 1904. Jfr. Hovmøller: Familie- og Mindebog. 
Nykjøbing paa Mors, 1875. »Nord. Bogh. Tid. c, XXXVII. Aarg., Nr. 5^ 
22. Decbr. 1903, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum, af Andr. D.] Hyllestedy Thorkel, Boghandler i Odense, født 
10. Novbr. 1870 i Kjøbenhavn, Søn af Rudolph Hyllested, 
kgl. Translatør og Tolk i Engelsk, og Wilhelmine Holm. 
Lærling hos Marius Møller fra August 188; til 1889. Med- 
hjælper hos C. Neumann i Vejle fra Foraaret 1890 til i. 
Maj 1894. Overtog i. Novbr 1894 Th. Gundestrups Bog- 
handel i' Odense. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma 
forandret til: Th, Hyllesteds Kansthandei Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Kunst- og Musikhandel, Piano- og 
Orgelhandel. Forretningen grundlagt 21. August 1862 af 
Th. Gundestrup. 

[Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum.] 

* 2. August 1895: Ingeborg Johanne Pe le h^ født 24. 
Marts 1871 i Nyborg, Datter af Malermester Johan Bern- 
hardt Pelch og Caroline Frederikke Christiane Mikkelsen. '57 

Høghy Poul Frederik, var Boghandler i Assens. 
Overdrog i. Juli 1902 sin Forretning til Andr. Berthelsen. 
Han døde ugift 17. Juli 1902 i Assens. 

Portræt i Milo'ske Fcstalbnm. Jfir. »Nord. Bogh. Tid.«, XXXV. Aarg,, 
Nr. 44, I. Novbr. 1901, i Anledning af hans 25 Aars Jubilzum. Nekrolog 
i XXXVI. Aarg., Nr. 30, 25. Juli 1902. — Se i. Udg., Side 81.] 

Høsty Andreas Frederik, var Etatsraad, Bog- 
handler i Kjøbenhavn. Han døde 8. April 1 897 i Kjøben- 
havn, og med ham døde den sidste af de ni Boghandlere, 
som 18. Januar 18^7 stiftede Boghandlerforeningen i Kjø- 
benhavn. De øvrige otte vare: H. J. Bing (f 10. Marts 
1844), C. A. Reitzel (f 7. Juni iSjj), Jac. Deichmann 
(f 2}. August 1853), Chr. Steen (f 25. April 1861), B. 
S. Langhoff (f 4. Maj 1864), A. Th. Speer (f i. Novbr. 
1868), P. G. Philipsen (f 15. April 1877) og H. C. Klein 
(t ij. August 1890). — Boghandlerforeningen lagde en 
Sølvkrands paa hans Kiste. 

[Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid.c^ XXXI. Aarg., Nr. 14, 9. April 1897 
af b. B. W. »Norsk Bogh. Tid«, »Svensk Bogh. Tid.c, »Borsenblatt«, 
2;. April 1897. »Bibliographie de la France<, 15. Maj 1897. Bricka: 
Dansk biograf. Lex., VIII. Side 245—46. — Se i. Udg., Side 81— 8j.. 

Høsty Peter Christian Mnusfeldt^ var Boghandler 
i Kjøbenhavn, født 4. April 1847, ^^^ af Etatsraad Andreas 
Frederik Høst og Hansine Muusfeldt. Læriing hos Hofbog- 
binder W. J. Ursin i iVj Aar. V^ar en Tid i 186^ i Fa- 
derens Forretning; derefter indtil Slutningen af 1866 hos 
Harald Blom i Bern. (Denne havde i Trediverne lært 
Boghandelen hos Andr. Fred. Høst). Fra Foraaret 1867 
hos Satow i Prag og senere hos Tendler & Co. i Wien; 158 

var derpaa atter hjemme, men tog i 1871 til Paris for at 
lære den franske Boghandel at kjende og studere det franske 
Sprog. Indtraadte i Faderens Forretning som Associé i. 
Januar 1873, og Firmaet forandredes til: Andr. Fred. Høst 
& Søn. Blev 5. Marts 1873 Medlem af Boghandlerfor- 
eningen ; var desuden Medlem af BOrsenverein i Leipzig og 
Cercle de la Librairie i Paris. Hovedkommissionær for 
Det kgl. danske Videnskabernes Selskab. Overtog Forret- 
ningen for egen Regning i. Juli 1882. Firmaet fremdeles 
uforandret. Grundlagde i. Januar 1883 »Skandinavisk 
Antiquariat« og var ene Indehaver af dette Firma. Hans 
Forretningsart omfattede saaledes : Forlagsvirksomhed, Sorti- 
mentsboghandel, Import af udenlandsk Literatur og Antikvar- 
boghandel. - Blev 24. Novbr. 1885: Dansk Hofboghandler; 
23. Februar 1886: R. af Æreslegionen; 26. Maj 1892: R. 
af D. 23. Oktbr. 1897 Engelsk Hofboghandler. Han døde 
25. Februar 1900 i Kjøbenhavn. 

[Portræt i Thaarups Saml. og paa Lenborgs Skand. Bogh. Forlags- 
katalog, 1836—1886. Jfr. Biografi i »Nord. Bogh. Tid.c, XX. Aarg., Nr. 
44, 14. April 1886. Delbancos Festskrift, Bibliographie de la France, 1886, 
Nr. 13. Industriforeningens Tidsskrift, 1891, Nr. 18. Jfr. >Nord. Bogh. 
Tid.c, XXXI. Aarg., Nr. 54, 29. Decbr. 1897, i Anledning af hans 25 
Aars Jubilæum. Nekrologer i >Nord. Bogh. Tid.«, XXXIV. Aarg., Nr. 9, 
2. Marts 1900. >Borsenblatt<, 5. Marts 1900. »Bibi. de la France«, 
Marts 1900.J 

* 9. Novbr. 1872 i Paris: Marie Claire VIctolre 
Puistienne, født 3. Decbr. 1853 i Paris, Datter af 
Dr. med. Hippolyte Puistienne og Anne Noyer. Hun over- 
tog Forretningen efter sin Mands Død og fortsætter saavel 
Firmaet: Andr. Fred. Høst & Søn som Skandinavisk Anti- 
quariat uforandret. Blev 11. April 1900 Medlem af Bog- >59 

handierforeningen. Hun er Dansk Hofboghandler og siden 
I. Juli 1901 Engelsk Hofboghandler. 

Poftnn i Gads Saml.] 

** Cand. phil. Andreas Frederik Høst, født ij. Oktbr. 
1885 i Kjøbenhavn. Fra i. Septbr. 1904 Lærling hos Erh. 
Flensborg i Roskilde. 

Prokurist: Lauritz Ami Emil Deleuran, født 28. Februar 
1879 i Fredericia, Læriing hos F. Rybner Petersen i Aar- 
hus fra I. April 1893 til 31. Marts 1894, og hos Andr. 
Fred. Høst & Søn fra i. April 1894 til 31. Marts 1897; 
derefter Medhjælper hos Samme indtil 31. Marts 1898; hos 
Andr. Krøyer fra i. Novbr. 1898 til i. Maj 1899; i Bog- 
handlerforeningens Kommissionsanstalt fra i. Juli 1899 ^i' 
31. Oktbr. 1902; igjen hos Andr. Fred. Høst & Søn fra 
I. Novbr. 1902, og Prokurist siden 11. Juni 1904. 

Islin, Frederik Carl Christian, Boghandler i Kjø- 
benhavn, født 6. Oktbr. 1853 i Kjøbenhavn, Søn af Maler- 
mester Cari Andreas Islin og Emilie Beer. Lærling og Medhjæl- 
per hos Vilhelm Tryde fra 1867 til 1883. Etableret 17. Oktbr. 
1883 i Kjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. Firma: Fr. Islin. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Kunsthandel. 

[PotXXT^ i Gads Saml., i Thaanips Saml og i Boghf.s Festalbum.^ 

* 22. Maj 1885: Julie Asta Bjørn, født 22. Oktbr. 1860 
i Kjøbenhavn, Datter af Sadelmager Christian Bjørn og 
Lx>uise Gall. 

Jacobsen, Adolf Vilhelm Georg, Boghandler 
i Viborg, født 1 1 . Decbr. 1 849 i Fredericia. Søn af 
Overintendant Christian Jacobsen, R. af D., og Johanne i6o 

Jensine Bøving. Lærling hos Conrad Kamman i Slagelse 
fra Maj 1864 i 2V4 Aar; derefter hos Jacob Lund i 
2V8 Aar. Medhjælper hos Samme fra Maj 1869 til Maj 
1872; i Gyldendalske Boghandel fra Maj 1872 til i. Ja- 
nuar 1877; derefter hos Gyldendalske Boghandels Forlag 
indtil }i. Oktbr. 1878. Etableret i. Novbr. 1878 i Viborg. 
Rabatberettiget samtidig. Firma: Adolf Jacobsen. Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- og Kunsthan- 
del, Bogtrykkeri. Filial i Aalestrup, bevilget 9. Novbr. 1 900. 
— Er Forretningsfører for Hedeselskabet siden 1 884 ; Med- 
stifter af Kunstforeningen for Viborg og Omegn og af 
Sønderjydsk Forening for Viborg og Omegn og begge For- 
eningers Kasserer og Sekretær siden 1883; Medlem af 
Børnebespisningens Bestyrelse siden 1882; Medlem af Me- 
nighedsraadet i Viborg søndre Sogn og Bestyrelsen for 
Menighedshuset; Medlem af Bestyrelsen for Fængselssel- 
skabet i Viborg. Har gjort Rejser til alle vesteuropæiske 
Lande, og besøgt de fleste af disses større Byer, Spanien 
undtagen; opholdt sig i Vinteren 1888 i Italien og besøgte 
under dette Ophold en stor Del Byer i Sydfrankrig og i 
Nord- og Mellemitalien. 

Tortræl i Gads Saml., i Boghf.s og i Milo'ske FesUlbum og paa Len- 
borgs Skand. Bogh. Jfr. .Nord. Bogh. Tid.t, XXXVII. Aarg., Nr. 44, 
30. Oktbr. 1903, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum.] 

* 12. Novbr. 1884: Sofie Amalie Preisler, født 12. 
Juni 1860 i Viborg, Datter af Kjøbmand, kgl. Vejer og 
Maaler Georg Daniel Preisler og Frederikke født Preisler. 

Jacobsen, Alfred Martin Møller, Lithograf i 
Kjøbenhavn, født 4. Marts 1853 i Kjøbenhavn, Søn af De- i6i 

tailhandler Jens Christoffer Jacobsen og Ane Margrethe 
Olsen. Blev uddannet som Lithograf i Th. Bergs iithogra- 
fiske Etablissement, efter forud at have gjennemgaaet »Det 
tekniske Institut«, og samtidig med, at han undervistes paa 
Kunstakademiet. Etableret 24. August 1874 i Kjøbenhavn. 
Firma: * Alfred Jacobsens Forlag, Forretningsart: Lithogra- 
fisk Etablissement, Reproduktionsanstalt, Bog- og Kunsttryk- 
keri, Forlagsvirksomhed (Børnebøger, danske Billeder, Bil- 
leder til Skolebrug, Kunstblade og Kunstliteratur). — Han 
har, dels med offentlig Understøttelse, dels ved Stipendier 
af det Reiersenske Fond og lign., foretaget Rejser i Udlan- 
det for at uddanne sig yderligere i sit Fag; han besøgte 
Verdensudstillingerne i Wien 187J, i Paris 1878, 1889 og 
igoo. Han hår skrevet og udgivet »Suffløren«, redigerer 
»Børnenes Julegave« og »Glædelig Jul« og har udgivet »Dan- 
marks Historie i Billeder«. Er Medredaktør og Udgiver af Tids- 
skriftet »Kunst« samt Udgiver af »Kunstens Historie i Danmark«. 
Har i 1 1 Aar udgivet og forlagt »Jule-Album«, i hvis XII. Aar- 
gang han har skrevet en Afhandling om Grønnegade-Theatret. 

Torlagskaulog 1893. •'fr- »Nord. Bogh. Tid.«, XXXIII. Aarg., Nr. 34, 
2;. August 1899, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum.] 

* 15. Decbr. 1888: Jutta Augusta Andkjær, født 17. 
Januar 1859 i Kjøbenhavn, Datter af Politifuldmægtig i 
V^estindien, Løjtnant Jens Christian Andkjær (f) og Sofie 
Steuerwald. — Ført frem af Fru Heiberg debuterede hun 
kun 12 Aar gammel paa det kgl. Theater som Trine Rar i 
»Aprilsnarrene«, men maatte, efter nogle Aars Virksomhed, 
af Helbredshensyn for bestandig forlade Theatret. Fra sit 
16. Aar optoges hun som Plejedatter i fhv. Landsthings- 

mand, Etatsraad C. Bergs Hus. 

1 1 l62 

Jacobsen, Jens Christian Severin, var Bog- 
handler i Randers. Var i mange Aar Kasserer i Central- 
foreningen for jydske Sparekasser. Han døde ugift 22. Oktbr. 
1904 i Randers. Forretningen overdroges 1. Januar 1905 
til Marius Jensen. 

[Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum. Nekrolog i »Nord. 
Bogh. Tid.t, XXXVIII. Aarg., Nr. 43, 27. Oktbr. 1904. - Se i. Udg., 
Side 86.] 

Jacobsen, Hans Nicolai, Boghandler i Thorshavn 
paa Færøerne, født 4. Maj 18} 2 i Thorshavn, Søn af Jord- 
bruger Jacob Niclassen og Sigga Hansdatter. Blev i 18^4 
af Forvalteren ved den kongelige Handel paa Færøerne, 
Kauffeldt, og Amtmand Dahlerup opfordret til at rejse ned 
til Danmark for at lære Bogbinderiet og kom saaledes i 
Lære hos Hofbogbinder Ursin i Kjøbenhavn i 1854. Har 
siden den Tid drevet Bogbinderiet. Etableret 29. Juli 1865 
som Boghandler i Thorshavn. Rabatberettiget samtidig. 
Firma: H. N.Jacobsen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Forlagsvirksomhed, Papir-, Galanteri- og Tapethandel, Bog- 
binderi. Optog 15. Septbr. 190J sin Svigersøn, Paul Niclas- 
sen, som Medejer af Firmaet, som derefter forandredes til: 
H. N. Jacobsens Boghandel. — Er Kirkeværge og Med- 
lem af Valgforstanderskabet for Sydstrømø Præstegjæld. 
Medlem af Bestyrelsen for Thorshavns Totalafholdsforening. 
Var i mange Aar Medlem af Kommissionen for Thorshavns 
Almueskole og Realskole. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og paa Lønborgs Skand. Bogh. 
Om hans Morbroder, Folkevisesamleren Hans Hansen paa Fuglø, se: Svend 
Grundtvigs Meddelelser om Færøernes Sprog og Literatur i »Aarbeger for 
nordisk Oldkyndighed og Historiec, 1882, Side 362.] I 
1 i6? 

* 17. Oktbr. 1852: Johanne Marie Hansdatter, født i. 
Januar 1817 i Sand paa Sandø (Færøerne), Datter af Kongs- 
bonde Hans Johannessen og Anna Mikkelsdatter. 

Jacobsen, Jens Nielsen, Boghandler i Herning, 
født 15. Marts 1868 i Nørre-Vissing ved Skanderborg, Søn 
af Landmand Jens Jacobsen og Ane Marie Nielsen. Lær- 
ling hos D. Davidsen i Skanderborg fra 1883 til 1888; 
derefter Medhjælper hos Samme indtil 1889; hos M. Dig- 
mann i Silkeborg fra 1890 til 1898. Overtog i. August 
1898 L. A. Walsteds Boghandel i Herning. Rabatberettiget 
ved Overtagelsen. Firma forandret til: /. Jacobsens Bog- 
handel, L. A. Walsteds Efterfølger. Forretningsart: Sorti- 
mentsboghandel, Papir- og Galanterihandel, Forhandling af 
Stempelpapir. Forretningen grundlagt 1865 af C. Theill; 
overtaget i. Januar 1868 af L. A. Walsted; efter hans Død, 
20. Februar 1883, fortsat af Enken, Jenny Walsted, født 
Eyde. Fra i. April 1883 til 1. April 1893 bortforpagtede 
hun Forretningen til A. P. Beck. Overtog den derefter 
paany og førte den videre med Sønnen, Louis John Wal- 
sted (t 7. Marts 1903), som Bestyrer indtil i. August 1898. 
- Ugift. 

[Portnrt i Gads Saml.] 

Jensen, Albert Soland, Boghandler i Frederiks- 
værk, født 21. Februar 1859 i Frederiksværk, Søn af Sadel- 
magermester Rasmus Jensen og Petrea Sofie Skogstad. Lærte 
først Sadelmagerprofessionen. Var derefter ved Handelen. 
Etableret 29. Septbr. 1887 i Frederiksværk som Papir- og Ga- 
lanterihandler. Overtog I. Juli 1 894 H. Hesseldahls Boghandel II* 164 

i Frederiksværk og forenede den med sin egen Forretning. 
Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Albert 
Jensen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papirhandel, 
Lejebibliothek og Bladexpedition. Forretningen grundlagt 
29. Oktbr. 1867 af Enkefru H. Hesseldahl. Filial i Hunde- 
sted, bevilget 15. Maj 190}. — Er siden 1901 Revisor i Pro- 
vindsboghandlernes Almanakforlag. Medlem af det Udvalg, 
der i 1902 oprettede Frederiksværk private Realskole. Be- 
søgte i 1878 Tydskland og Frankrig og deltog i 1896 i 
Provindsboghandlerforeningens Tur til Leipzig. 

[Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum.] 

* 21. Februar 1891: Mariane Siegfrede Meyhoff, født 
26. Novbr. 1864 i Vordingborg, Datter af Toldassistent 
Daniel Carl Gustav MeyhoflF og Marie Joanitta ScharfFen- 
berg. 

Jensen, Peter Andreas Johan, Boghandler i Præstø, 
født 2. April 1 86 1 i Besser paa Samsø, Søn af Kjøbmand 
Jens Peter Petersen og Ane Mette Poulsen. Lærling hos 
C. M. Thune paa Samsø fra i. April 1878 til i. Juni 1881; 
hos J. L. Wisbech i Kolding (ved Bogbinderiet) fra i. Juni 
1881 til I. Januar 1883. Medhjælper hos P. N. Tinglef i 
Faxe fra 1. Februar 188} til i. Marts 1885 og som Be- 
styrer af Dennes Filial i Præstø fra i. Novbr. 1885 til i. 
April 1886; hos K. Skaarup i Slagelse fra Marts til 1. Novbr. 
1885. Overtog I. Juli 1886 ovennævnte Filial og J. F. 
Dauws Boghandel i Præstø, grundagt af Denne 1 869. Rabat- 
berettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Andreas 
Jensen, Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Galan- 
teri- og Tapethandel, Bogbinderi. i65 

[Portrxt i Gads Saml., i Milo'ske Festalbum og paa Lønborgs Skand. Bogh.] 

* }0. April 1889: Lise Amalie F ranzen, født i. April 
1869 i Kjessendrup ved Faxe, Datter af Lærer Andreas 
Martin Franzen og Elisa Larsen. 

Jensen, Arnold Frederik Ferdinand, Boghandler 
i Kjøbenhavn, født 4. Decbr. 1879 paa Ejendommen »Lille 
Godthaab« ved Kjøbenhavn, Søn af fhv. Landmand, Parti- 
kulier Rasmus Jensen og Emma Mathilde Laurentia Poul- 
sen. Læriing hos Vilhelm Prior fra Novbr. 1895 til Septbr. 
1896; hos Otto Jensen fra Oktbr. 1896 til April 1897; hos 
E. Jacobsen Ellegaard fra April 1897 til Novbr. 1899; ^^^' 
efter Medhjælper hos Samme indtil Juni 1902; hos C. Cnobloch 
i Leipzig fra Juni til Novbr. 1902; igjen hos E. Jacobsen 
Ellegaard fra Januar til Oktbr. 1903; hos H. J. Halling fra 
Januar til April 1904 og hos M. P. M. Mikkelsen, der over- 
tog Forretningen, fra April til August 1904. Overtog 10. 
Decbr. 1904 M. P. M. Mikkelsens Boghandel ved Frederiks- 
holms Kanal og flyttede samme, 14. April 1905, til Strand- 
vejen. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret 
til: Arnold F. F. Jensen, Forretningsart: Sortimentsbog- 
handel og Papirhandel. Forretningen grundlagt 17. Maj 
1876 af C. A. Topp; overtaget 1. April 1893 af H. J. Hal- 
ling, og 20. Marts 1904 af M. P. M. Mikkelsen. 

* 16. Juli 1905: Lydia Ålbertha Jenny Hansen, født 26. 
Februar 1884 paa Amager, Datter af Slagtermester Johan 
Valdemar Hansen og Juliane Vilhelmine Bentzen. 

Jensen, Christian, Boghandler i Holstebro, født 
19. Marts 1845 paa Korshøjgaard ved Kolding, Søn af 1 66 

Gaardejer Jens Pedersen og Mette født Pedersen. Lærling 
hos J. L. WiSbech i Kolding fra 1871 til 1872 og hos L. C. 
C. Estrup i Kolding fra 1873 til 1874; Medhjælper hos J. 
P. Jakobsens Enke i Askov 1875. Etableret i Holstebro 
14. Novbr. 1876. Rabatberettiget samtidig. Finnsi: Chr. Jen- 
sen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Kunst- 
"handel, noget Forlag og Bogtrykkeri. — Medlem af Besty- 
relsen for den tekniske Skole i Holstebro. Medlem af Menig- 
hedsraadet. 

[Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum. Jfr. »Nord. Bogh. 
Tid.«, XXXV. Aarg., Nr. 45, 8. Novbr. 1901, i Anledning af hans 25 Aars 
Jubilæum] 

* II. Novbr. 1882: Johanne Dorthea Brandt, født 6. 
Januar 1852 i Asp ved Holstebro, Datter af Landmaaler 
Casper Frederik Brandt og Marie Sophie Storm. 

Jensen, Fredrik, Boghandler i Saxkjøbing, født i. 
Decbr. 1837 > Kjøge, Søn af Vognmand Lars Jensen og 
Ane Sofie Pedersen. Lærling hos Charles Guldberg i Ny- 
kjøbing paa Falster fra Maj 1854 ^"1 April 1858; derefter 
Medhjælper hos Samme indtil April 1860. Var fra Maj 
1860 til Oktbr. 1861 Konstabel ved Artilleriet og gjorde 
under Krigen 1864 Tjeneste som Skriver ved 1. Artilleri- 
regiment. Medhjælper hos Andr. Schou i Kjøbenhavn fra 
April 1862 til April 1867. Etableret 20. April 1867 i Sax- 
kjøbing. Rabatberettiget samtidig. Firma: Fredrik Jensen. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Kunsthandel. 
— Er Formand for en faglig Forening, som Lolland-Falsters 
Boghandlere stiftede i Novbr. 1884. Denne Forening over- 
bragte Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn ved dennes 50 167 

Aars Jubilæum 1887 en Adresse, med Fr. Jensen som Ord- 
fører. Blev paa Provindsboghandlermødet i Odense, 4. Au- 
gust 1891, valgt til Medlem af Bestyrelsen for »Den danske 
Provindsboghandlerforening« og er gjenvalgt de følgende 
Aar. Var i 1 2 Aar Formand for Rodemestrene. Har siden 
Maj 1868 virket i Skyttesagen. Blev Maj 1888 valgt til 
Forretningsfører for Maribo Amts Skytteforening og udnævntes 
29. April 1892 til denne Forenings Æresmedlem samt 9. 
Oktbr. 1904 til Æresmedlem af Saxkjøbing Skyttekreds. Nu 
Revisor for førstnævnte Forening. 

Portrzt i Gads Saml., i Thaarups Saml., i Boghf.s og i Milo*ske Fest- 
album, og paa Lenborgs Skand. Bogh. Om hans 25 Aars Jubilæum se: 
»Nord. Bogh. Tid.«, XXVI. Aarg., Nr. 46. 22. April 1892, »LoII.-Falst. 
Stiftstid.«, 20. April 1892, og »Lollands-Postene, 21. April 1892.] 

* 9. Maj 187}: Karen Amalia Erichsen, født }. Septbr. 
1849 i Saxkjøbing, Datter af Slagtermester Erik Ludvig 
Erichsen og Rasmine Birgitte Marie Kielsen. Jensen, Jullus August, Boghandler i Vejle, født 
9. August 1877 i Thisted, Søn af Kjøbmand Niels Christian 
Jensen (f) og Julie Bergmann. Læriing hos Fr. Wisborg 
i Thisted fra i. Septbr. 1891 til 1. Septbr. 1895. Med- 
hjælper hos Herman Bech i Lemvig fra i. Septbr. 189; til 
II. April 1900; hos Th. Øberg i Nakskov fra 11. April 
1900 til II. Septbr. 1901; hos Viggo A. Hansen i Vejle 
fra II. Septbr. 1901 til 16. Oktbr. 1902. Etableret 10. Decbr. 
1902 i Vejle. Rabatberettiget samtidig. Firma: Hvidehus 
Boglade. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Kunst- 
og Musikhandel. — Ugift. i68 

Jensen, Søren Martinus Marius, Boghandler t 
Randers, født 22. Juli 187; i Sabro, Søn af Gartner Lars 
Jensen og Cecilie Sørensen. Lærling hos F. Rybner Pe- 
tersen i Aarhus fra i. Maj 1890 til 15. April 1894; der- 
efter Medhjælper hos F. Rybner Petersens Eftflg. (Nielsen 
& Tørsleff) fra 15. April 1894 til i. Maj 1895; hos C. Neu- 
mann i Vejle fra i. April 1896 til i. April 1899; hos 
Marius Madsens Eftflg. i Odense fra i. April 1899 til 1. 
Novbr. 1900; hos Th. Køster i Aarhus fra i. Novbr. 1900 
til I. Maj 1902; hos Lars Jacobsen & Søn i Randers fra 
1. Maj 1902 til }i. Decbr. 1904. Overtog denne Forret- 
ning I. Januar 1905. Rabatberettiget ved Overtagelsen. 
Firma forandret til: Lars Jacobsen & Søn, ved Marius Jensen. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Musikhandel, 
Bogbinderi, Specialitet: Tapetpapir. Hovedkommissionær for 
Centralforeningen af jydske Sparekasser. Forretningen grund- 
lagt 18. Juli 1840 af Lars Jacobsen; ved Dennes Død, 19. 
Juni 1 880, overtaget af Sønnen, J. C. S. Jacobsen. — Ugift. 

Jensen, Michael Henning, Forlagsboghandler i 
Kjøbenhavn, født 17. Marts 1871 i Kjøbenhavn, Søn af 
Grosserer Martin Jensen og Christine Dahl. Tog Præliminær- 
examen 1887. Læriing hos Vilhelm Tryde fra 2. August 1887 
til I. August 1891; derefter Medhjælper hos Samme indtil 
I. Maj 1894; i G. Franzsche Hofbuchhandlung i Milnchen 
fra I. Oktbr. 1894 til 1. Juni 1895; hos H. le Soudier i 
Paris fra i. Oktbr. 1895 til 1. Juni 1896; hos L'Imprimerie 
Crété fils i Corbeil (Bogtrykkeri) fra 1. Juni til i. Oktbr. 
1896; hos G. Fischbacher, Editeur, Paris, fra 1. Oktbr. 1896 
til I. April 1898; hos Det nordiske Fortag, Ernst Bojesen, 169 

fra I. Maj 1898 til 31. Decbr 1903; i Gyldendalske Bog- 
handel, Nordisk Forlag, fra i. Januar til 31. Decbr. 1904. 
Overtog I. Januar 1905, i Forening med Ernst Bierberg, 
Karl Schønbergs Forlag. Medlem af Boghandlerforeningen 
I. Januar 1905. Firma forandret til : Det Schønbergske For- 
lag, ved Ernst Bierberg og Michael //. Jensen. Forretnings- 
art: Forlagsvirksomhed. Om Forretningens Grundlæggelse 
se: Karl Schønberg. — Var Formand i Boghandler-Med- 
hjælperForeningen fra i. Juli 1890 til 31. Decbr. 1904. 
Medstifter af og Medlem af Bestyrelsen for samme Forenings 
Pensionsforening siden 24. Februar 1901. — Ugift. 

[Jfr. »Politikenc, i. Januar 1905, »Dannebrog«, 1. Januar 1905, »Vort 
Landi, t. Januar 1905.] 

Jensen, Hans Otto Iver, Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 7. Juni 186; i Kjøbenhavn, Søn af Partikulier Hans 
Iver Jensen (f i. Decbr. 1891) og Anna Amalie Hjort. 
Lærling hos Vilhelm Tryde fra 1. Novbr. 1879 til i Novbr. 
1883; derefter Medhjælper hos Samme indtil i. Juni 1887. 
Medhjælper i Rossbergsche Buchhandlung i Leipzig fra i;. 
Juni til I. Septbr. 1887; i Stuhrsche Buchhandlung i Berlin 
fra I. Septbr. 1887 til i;. Juli 1888; i Bruno Richters 
Kunsthandlung i Breslau fra i. August 1888 til 15. Februar 
1889; hos H. Hagerup fra 22. Februar 1889 til i;. Juli 
1892. Etableret 12. August 1892 paa Vesterbro i Kjøben* 
havn. Rabatberettiget samtidig. Firma: Otto Jensen. Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Kunst- og Musikhandel. 
Medlem af Sortimentsboghandlerforeningens Bestyrelse siden 
1900. Medlem af Bestyrelsen for Dansk Musikhandlerfor- 
ening. — Ugift. 

[Portnet i Gads Saml. og i Thaarups Saml.j Jensen, Poul Hestbek, Boghandler i Fredericia, 
født i Hinge ved Kjellerup 2;. Marts 1880, Søn af Kjøbmand 
og Mølleejer Ingvar Jensen i Kjellerup og Caroline^Cecilie 
Lund. Lærling hos David Christensen i Kjellerup fra i . Marts 
1895 til 1. Marts 1899; derefter Medhjælper hos Samme 
indtil I. Maj 1901; hos Cad Nordentoft i Løgstør fra i. Maj 
1 901 til I. Maj 1902; igjen hos David Christensen fra 1. 
Maj 1902 til 1. Maj 190J; hos Thorvald Hestbek i Frede- 
ricia fra I. Maj 190} til i. Septbr. 1904. Derefter Be- 
styrer af Forretningen indtil 19. Maj 1905, da han, efter at 
være bleven rabatberettiget 12. April s. Aar, overtog denne. 
Firma forandret til: Fredericia Boghandel, ved Poul Hestbek 
Jensen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- 
og Kunsthandel. Forretningen grundlagt af Thorvald Hestbek 
8. Decbr. 1899. 

* 9. Oktbr. 1904: Hansine Marie Nielsen, født 22. Fe- 
bruar 1883, Datter af Teglværksejer, Murermester Hans 
Nielsen og Karen Marie Christensen. 

Jensen, Vilhelm, Boghandler i Slagelse, født 4. Ja- 
nuar 1869, Søn af Skibskaptejn Niels Christian Jørgen Jen- 
sen, nuværende Stationsforstander i Humlum, og Laurits- 
mine Juline Hansen. Lærling i J. N. Hansens Filial (ved 
Th. Jeiling) i Esbjerg fra i. Maj 188^ til i. Maj 1887; der- 
efter Medhjælper samme Sted indtil 1. Septbr. 1887; Med- 
hjælper hos N. L. Nordentoft i Thisted fra i. Oktbr. 1887 
til I. Maj 1888; hos Jacob Zeuner i Aarhus fra 1. Maj 
1888 til 1. Septbr. ^893; i Mumm & Zaums Filial i Kjø- 
benhavn fra i. Septbr. 1893 ^J' '• Septbr. 1894; hos Lars 
Jacobsen & Søn i Randers fra i . Novbr. 1 894 til i . Novbr. 171 

1 898. Overtog 9. Novbr. 1 898 Axel Hansens Boghandels For- 
retningslokaler i Slagelse. Rabatberettiget samtidig. Firma for- 
andret til: Vilhelm Jensen, Forretningsart: Sortimentsboghan- 
del og Papirhandel. Forretningen grundlagt 1842 af Cand. 
theoi. C. A. Lindberg (f 13. Juli 1882); overtaget i. Januar 
1858 af C. Kamman, og 1. April 1895 af Axel Hansen. — 
Medlem af Østifternes historisk-topografiske Selskab. 

Portrxt i Gads Saml.] 

• 10. Maj 1899 i Randers: Astrid Regitse Brix, født j. 
Novbr. 1875 i Tebstrup Ris, Datter af Lærer Frants Brix 
og Elsigne Kirstine Bremer. 

Jenssen-Tusch Christian Aage, Boghandler i 
Rudkjøbing, født 15. Februar 1869 paa Feldborggaard Skov- 
ridergaard i Haderup, Søn af Statsskovrider Sophus Georg 
Frederik Jenssen-Tusch og Petrine Marie Sophie Andersen. 
Lærling hos Adolf Jacobsen i Viborg fra 1. Oktbr. 188} til 
I. Oktbr 1887. Medhjælper hos Ahrent Flensborg i Ring- 
sted fra I. Oktbr 1887 til i. Maj 1889. Gardist fra 5. 
Maj 1889 til ;. Oktbr. 1890. Medhjælper hos Adolf Ja- 
cobsen fra 5. Oktbr. 1890 til i. Marts 1895; hos Th. Thrue 
i Aarhus fra i. Marts 189; til 2;. Juni 1897. Overtog i. Juli 
1897 S. Rosenstands Boghandel i Rudkjøbing. Rabatberet- 
tiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: C, Jenssen-Tusch, 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Kunst-, Papir- og Mu- 
sikhandel, Foriagsvirksomhed. Forretningen grundlagt 1862 
af Julius Rosenstand under Firma: Rosenstandske Bog- og 
Papirhandel; overtaget 1868 af S. Rosenstand, der hidtil 
havde været Prokurist hos Broderen, og som fortsatte For- 
retningen under eget Navn: S. Rosenstand. 172 

[Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum. Om Faderen se Bricka: 
Dansk biograf. Lex. VIII. Side 437.] 

* 30. August 1898: Anna Kirstine Schmidt, født 2;. Juni 
1875 i 0. Bording, Datter af Lærer Anton Schmidt og Ellen 
Andersen. 

Jepsen, August, Boghandler i Ribe, født 6. Septbr. 
1852 i Tønning (Sønderjylland), Søn af Toldassistent Hans 
Jepsen og Margrete Jacobs. Tog Styrmandsexamen i . Marts 
1878 paa Fanø. Har været Sømand og sejlet i Udenrigs- 
fart i 22 Aar med tydske, engelske og russiske Skibe. Har 
siden 1890 været Medbestyrer af sin Svigermoders Bog- 
handel i Ribe. Firma: Chr. F. Termansen. — Deltog i Pro- 
vindsboghandlerforeningens Tur til Lobeck 1905. 

[Portræt i Milo'ske Festalbum.] 

* 7. August 1887: Clementine Termansen, født 27. Ja- 
nuar 1862 i Ribe, Datter af Boghandler og Bogbinder Chri- 
stian Frederik Termansen og Sophie Noack. Hun har siden 
1880 assisteret i Forretningen, navnlig ved Bogføring. 

Jepsen, Carl Andreas, Boghandler i Frederikshavn, 
født 4. April 1 847 paa Gaarden Middag, Gjærum Sogn. ved 
Frederikshavn, Søn af Murer Niels Peter Jepsen og Nico- 
line Brochmann. Læriing hos Redaktør og Boghandler M. 
Vogelius i Frederikshavn fra i. Novbr. 1860 til i. Maj 1867. 
Lærte tillige Typografien og var ca. 1 Aar hos Bogtrykker 
P. Nielsen i Aarhus. Derefter igjen Medhjælper hos Vo- 
gelius, indtil Overtagelsen af denne Forretning, i. Maj 1872. 
Rabatberettiget 1875. Firma forandret til: C. A, Jepsen, 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- og Ga- 17} 

lanterihandel. Forretningen grundlagt 185} af M. Vogelius. 
— Har været Kasserer for Klubben »Foreningen« i Frede- 
rikshavn. 

^Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Milo'ske Festalbum. — 
Ora M. Vogelius se H. Wulff: Den danske Rigsdag, Side 321—22. Jfr. 
»Nord. Bogh. Tid.«, XXXI. Aarg., Nr. 18, 7. Maj 1897, i Anledning af 
hans 25 Aars Jubilæum.] 

* 17. Novbr. 1874: Juliane Marie Margrethe Sophie Wiche, 
født 22. Decbr. 1848 i Frederikshavn, Datter af Bager Bertel 
Wiche og Anna Chariotte Jensen. 

•* Niels Viggo Jepsen, født 2. Oktbr. 1878 i Frederiks- 
havn. Lærling hos Andreas Brandt i Rudkjøbing fra Au- 
gust 189J til 1898; derefter Medhjælper i Faderens Forret- 
ning. 

Jespersen, Edvard Julius Marie, var Forlags- 
boghandler i Kjøbenhavn. Han overdrog i. Januar 1898 
sin Forlagsforretning til sin yngste Søn, Halfdan Jespersen, 
og tilbragte sine sidste Aar hos sin Datter, Skolebestyrer- 
inde Ingrid Jespersen paa Østerbro i Kjøbenhavn. Han 
døde 12. Juni 1904 i Kjøbenhavn. 

rPortrart i Thaarups Saml. Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid.«, XXXVIIl. 
Aarg., Nr. 24, 17. Juni 1904. — Se 1. Udg., Side 91—92.] 

Jesperseiit Einar, Boghandler i Nakskov, født 19. 
April 1863 i Flensborg, Søn af Foriagsboghandler Edvard 
Julius Marie Jespersen og Henriette Klein. Tog den ud- 
videde Præliminærexamen 25. Juni 1879. Lærling hos Th. 
Thrue i Aarhus fra 1879 til 1880 og hos H. J. Tørsleff i 
Slagelse fra 1880 til 1883. Medhjælper hos P. Sørensen »74 

i Sorø fra 1883 ^il 1S84; hos Axel E. Aamodt fra 1884 til 
1885 og i Thierrys Boghandel i Nakskov fra 1885 til Ud- 
gangen af 1888. Overtog denne Forretning 1. Januar 1889. 
Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma: Thierrys Bog- 
handel (Einar Jespersen). Forretningsart: Sortimentsbog- 
handel, Papir-, Musik- og Kunsthandel, Bogbinderi. For- 
retningen grundlagt 18} 6 af Jean Peter Frederik Thierry 
(t 27. Juni 1858); derefter fortsat af Dennes Enke; over- 
taget 5. Decbr. 1858 af Peter Christian Theodor Jansen (f 
29. Decbr. 1877); overtaget 26. April 1878 af Edvard 
Jespersen, der atter overdrog den til sin Søn, Einar Jes- 
persen, ovennævnte Dato. 

[Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum.] 

* 4. August 1889: Vilhelma Hermansen, født 10. Marts 
1869 i Næstved, Datter af Fabrikant Henrik Hermansen, 
R. af D., og Cecilie Engberg. 

Jesperse n, Halfdan, Foriagsboghandler i Kjøben- 
havn, født 4. Juli 1870 paa Villa »Solbakken« i Taarbæk; 
Broder til Foregaaende. Lærling i Thierrys Boghandel i Nak- 
skov fra I. Septbr. 1885 til Juli 1886; hos M. G. Engsig i Fre- 
derikshavn fra Juli 1886 til August 1887; hos H. Sørensen i 
Holbæk fra August 1887 til Januar 1890. Medhjælper hos Al- 
bert Bayer i Aarhus fra i. Septbr. 1890 til i. Juli 1892; i 
Andr. Schous Boghandel fra Juli 1892 til Juli 1893; hos Vil- 
helm Tryde fra Juli 189} til Juni 1898. Overtog E. Jesper- 
sens Fortag I . Januar 1898, og ledede det selv fra Juni samme 
Aar. Firma uforandret: E, Jespersens Forlag. Medlem af 
Boghandlerforeningen 12. Oktbr. 1898. Forretningsart: For- 
lagsvirksomhed og Kunsthandel en gros. Forretningen grund- 175 

lagt I. Januar i86; af E. Jespersen, der nævnte Dato 
begyndte en Forlagsvirksomhed, samtidig med, at han over- 
tog Otto Schwartz's Sortiment, grundlagt af Denne 17. 
Septbr. 1850. Forretningen førtes indtil 19. Septbr. 1874 
under Firma: Otto Schwartz' Eftflg.; (medens Schwartz selv 
beholdt sit Forlag og expederede det i eget Navn.) Efter 
dette Finnas Ophævelse var E. Jespersen fra nævnte Dato 
og indtil ^ Oktbr. 1878 Medejer af Firmaet HofTensberg, 
Jespersen & Fr. Trap [Sammenslutning af Firmaerne: Jul. 
Hoffensbergs lith. Inst., Otto Schwartz' Eftflg. (E. Jesper- 
sen) og Em. Bærentzen & Co. lith. Inst. (Fr. C. H. Trap)]; 
overtog 26. April 1878 Thierrys Boghandel i Nakskov og 
var etableret som Sortimentsboghandler dér under dette 
Firma indtil ji. Decbr. 1888; hans Forlagsforretning førtes 
samtidig i Kjøbenhavn og fortsattes fremdeles under Firma: 
E. Jespersen, indtil i. Januar 1898, da han overdrog det 
til ovennævnte Søn. 

Portræt i Gads Saml.] 

* 2. Maj 1901 i Nymegen i Holland: Charlotte (Toetie) 
Gustavine Elisabeth Stok, født 17. Januar 1879 i Amsterdam, 
Datter af Importør Willem Stok og Clementine Gustavine 
Elisabeth v. Lens. 

Jessen^ Edvard Saabye, Boghandler i Fredericia, 
født )o. April 1844 i Nykjøbing paa Falster, Søn af Vej- 
pikør Just Urban Eugenius Jessen og Antonia Georgine 
Saabye. — Faderen gik som Frivillig med i Krigen 1848, 
hvor han blev taget til Fange; han døde 1851 som Over- 
sergent paa Sølvgadens Kaserne. Moderen var Søster til 
Boghandler Saabye i Ringsted. — Lærte Kolonial- og Pro- 176 

dukthandelen fra 1858 til 1863. Frekventerede 1863 — 64 
Svenné Langkjers Handelsakademi og rejste, efter aflagt 
Examen, til Hamborg, hvor han i iV« Aar, 1865 — 66, 
havde Plads i en optisk-meteorologisk Instrument-Forretning. 
Medhjælper hos Charles Guldberg i Nykjøbing paa Falster 
fra 1866 til 1872. Bestyrer af H. Blochs Boghandel i Næst- 
ved fra I. Novbr. 1872 til 15. Maj 1875. Overtog 15. Maj 
1875 L. W. Riemenschneiders Enkes Boghandel i Frede- 
ricia. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til : 
E. S. Jessen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- 
Musik- og Kunsthandel, Lejebibliothek og musikalske Instru- 
menter. — Forretningen grundlagt i. Januar 1842 af Major 
L. W. Riemenschneider (f 1868); derefter fortsat af hans 
Enke fra 1868 til 1875. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml., i Boghf.s og i Milo^ske Festal- 
bum, og paa Lønborgs Skand. Bogh. Jfr. »Nord. Bogh. Tid. c XXXIV. 
Aarg., Nr. 19, lo. Maj 1900, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum; 
»Hver 8. Dage, Oktbr. 1900, i Anledning af hans Sølvbryllup.] 

* 25. Oktbr. 1875: Karen Kirstine Caroline Arends, 
født 25. Februar 1842 i Roskilde, Datter af Apotheker Ni- 
colai Arends (f j. Februar 1845) og Karen Kirstine Kofoed 
(t Marts 1842). — Er Søster til afdøde Boghandler Wilh. 
Arends i Roskilde. 

** Aage Edvard Nicolaj Jessen, født 7. Juli 1878 i Frede- 
ricia. Lærling hos H. J. Tørsleff i Slagelse fra 1. Novbr. 
1893 til I. April 1897; derefter Medhjælper hos Chr. Juel 
i Aarhus indtil i. April 1899. Var i det følgende Aar paa 
de Brockske Handelsskoler i Kjøbenhavn. Har senere op- 
holdt sig i Udlandet. 177 

Jonsson, Bjørn, Boghandler og Redaktør i Reykja- 
vik, født 8. Oktbr. 1846 i Djupidal, Bardastrand Syssel, 
Søn af Repstyrer, Sognefoged Jon Jonsson og Sigrid Jons- 
datter. Tog Studenterexamen i Reykjavik 1869. Filo- 
sofikum i Kjøbenhavn 1871. Udgav 1872 og 187} to 
Aargange af Tidsskriftet »Skirnir«. Har siden 1874 været 
Redaktør af Bladet »Isafold«. Begyndte 1877 en For- 
lagsvirksomhed i Reykjavik og har udgivet en Del Bøger 
og Tidsskrifter paa Islandsk. Medlem af den islandske Bog- 
handlerforening og Medlem af Bestyrelsen for samme siden 
dens Stiftelse, 12. Januar 1889. Rabatberettiget dansk Bog- 
handler 1900. Firma: Bjørn Jonsson, Forretningsart: Sorti- 
mentsboghandel, Foriagsvirksomhed, Papirhandel. Har i 27 
Aar drevet et Bogtrykkeri, som er det største paa Island. 
Han er Forfatter til en Del mindre Skrifter paa Islandsk, 
deriblandt en islandsk Retskrivningsordbog. Har været Al- 
thingsmand og Byraadsmedlem (Reykjavik); Formand for 
den islandske Odd-Fellow Loge; Formand for det islandske 
literære Selskab, af hvilket han nu er Æresmedlem. Blev 
27. Januar 1904 udnævnt til R. af D. 

'Biografi og Portræt i det islandske Tidsskr., som udgaar i Kbhvn. : 
lKlm^cl(^in€, 1904 (X. Aarg., Side 120—26), redigeret af Docent, Dr. V. 
Gudmundsson. — Nyeste Forlagskatalog 1904] 

* 10. Novbr. 1874: Elisabeth Gudny Sveinsdatter, født 
17. Juli 1 8} 9 i Hunavatnssyssel, Island, Datter af Provst 
Sveinn Nielsson og Gudrun Jonssdatter. — Hun er Søster 
til nuværende Biskop, Hallgr. Sveinsson. 

Jonsson, Thorvaldur, Distriktslæge i IsaFjord, født 

j. Septbr. i8}7 paa Kirkjubær, Søn af Overretssagfører, 

12 178 

Redaktør Jon Gudmundsson. Student 18^7 i Reykjavik. 
Studerede Medicin i Kjøbenhavn fra 1857 ^^^ ^&(>o. Vendte 
af Helbredshensyn tilbage til Island. Tog medicinsk Ex- 
amen med i. Karakter 186} i Reykjavik. Var konst. Di- 
striktslæge i Vestamtets nordlige Distrikt med Bolig i Isa- 
fjord; senere i 6. Distrikt, Isafjords Syssel. Blev fastansat 
6. Februar 1865. Har siden 1877 havt Kommissionær i Kjø- 
benhavn, først F. H. Eibe, senere H. Hagenip, og nu Kom- 
missionsanstalten. Han maa derfor, selv om han har sin 
Hovedvirksomhed som Læge, tillige henregnes til Boghandler- 
standen. Han er Medlem af den islandske Boghandlerfor- 
ening, og han er opført i Den danske Boghandlerforenings 
officielle Fortegnelse over Medlemmerne som rabatberettiget 
Boghandler, under Firma: Thorvald Jonsson, — Forret- 
ningen blev i Efteraaret 1905 overdraget til Magnus Olafs- 
son, som fra i. Januar 1906 fører den i eget Navn. 

[Jfr. »Den danske Lægestande, Kbhvn. 1901, Side 545.] 

* 28. August 1864 i Reykjavik: Thorann Jonsdatter, 
født 2}. Decbr. 1842 paa Gilsbakke i Myrasyssel, Datter af 
Præsten Jon Hjørtsson og Kristin Thorvaldsdatter. Jordan, Caroline Marie Louise, var rabatberet- 
tiget Boghandler og Indehaver af L. Jordans Lejebibliothek 
i Kjøbenhavn. Hun døde 5. Decbr. 1895 i Kjøbenhavn. 
Lejebibliotheket overdroges derefter til Engberg & Flor, og 
det ejes siden 1897 *^f Chr. Flor. 

[Jfr. >Nord. Bogh. Tid. c, XXIX. Aarg., Nr. 50, 6. Decbr. 1895. — Se 
I. Udg., Side 95. j 179 

JueU Willy Christian Niels, fhv. Boghandler i 
Aarhus. Overdrog i. Novbr. 190) sin Forretning til Carl 
Lind og bosatte sig i Kjøbenhavn. 

fPortræl i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum. — Se 1. Udg., Side 
9^— 96.J 

* 6. Oktbr. 1895: Elisa Christine Staal, født 20. Juli 
1872 i Kolding, Datter af Gasværksbestyrer Laurits Chri- 
stian Staal og Johanne Gøhlmann. — Bedstefaderen var den 
som Patriot bekjendte Møller og Stænderdeputerede Staal 
i Taaming Mølle, hvis Navn findes anbragt paa Skamlings- 
bankens Støtte. 

Jung, Carl Emll^ Boghandler i Skive, født 20 Septbr. 
i8$8 paa Steenkjær i Lundum Sogn ved Horsens, Søn af 
Proprietær Adam Vilhelm Molkte Jung og Jacobine Dor- 
thea Birgitha Bang. — Farbroderen, Christoffer Jung, var 
Organist ved Domkirken i Aarhus; Morbroderen, Præsten 
Vilhelm Bang, er Forfatter til »Præstegaardsliv- m. m. - 
Lærling hos C. Edelmann i Horsens fra 1. Novbr. 1873 til 
I. Novbr. 1877. Medhjælper hos Samme fra i. Novbr. 
1877 til I. April 1879 og fra i. August 1880 til 1. Maj 
1881; hos Georg Schultz i Aalborg fra i. Maj 1881 til 1. 
Februar i 886. Etableret 4. Marts 1886 i Skive. Rabat- 
berettiget samtidig. Firma: Emil Jung. Forretningsart: Sorti- 
mentsboghandel, Papir-, Tapet-, Galanteri- og Kunsthandel. 
— Er Chef for Redningskorpset i Skive. 

[Portræt i Gads Saml., i Milo'ske F>stalbum og paa LttnborgsSkand Bogh j 

* 10. Marts 1888: Frederikke Ida Gerlach, født 10. Juni 
1864 i Kjøbenhavn, Datter af Possementmager Christian 
Hermann Geriach og Susanne Margrethe Rasmussen. \2* i8o 

** Vilhelm Herman Gerlach Jung, født i6. Novbr. 1888 
i Skive. Siden i. Juni 1904 Lærling hos Georg Schultz i 
Aalborg. 

Jørgensen, Alfred Andreas, Boghandler i Kjø- 
benhavn, født 19. Decbr. 1841 i Kjøbenhavn, Søn af Sko- 
magermester Søren Jørgensen og Caroline Frederikke Sand- 
berg. Lærling hos G. E. C. Gad fra Oktbr. 1855 til Oktbr. 
1860; derefter Medhjælper hos Samme indtil Novbr. 1868. 
Etableret 12. Novbr. 1868 i Kjøbenhavn, i Forening med 
Johannes Larsen (t ij. Marts 1869). Rabatberettiget ved 
Etableringen. Firma: Larsen & Jørgensen. Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Papir-, Kunst-, og Galanterihandel, 
Accidentstrykkeri ; var desuden, i Forening med Thaning & 
Appel, Forlægger af nogle Billedbøger. Disse er imidlertid 
enten udsolgte eller Restoplagene afhændede, saa Firmaet 
driver ikke længere Forlagshandel. Forretningens Firma 
er fremdeles uforandret, og A. A. Jørgensen var fra 1869, 
indtil han optog nedennævnte Søn som Medejer, Eneinde- 
haver af samme. 

[Portræt i Gads Saml. og i Thaarups Saml. — Nekrolog over Johannes 
Larsen i »Nord. Bogh. Tid.t, III. Aarg., Nr. 39, 19. Marts 1869. Jfr. 
»Nord. Bogh. Tid. c, XXVII. Aarg., Nr. 45, 10. Novbr. 1893, i Anledning 
af Firmaets i^ Aars Jubilæum.] 

* I. Novbr. 1872: Mille Caroline Adele Hanssen, født 
7. Februar 1844 i Kjøbenhavn, Datter af Vinhandler An- 
dreas Hvidberg Hanssen og Kristiane Ernestine Vedel. 

** Olaf Jørgensen^ født 8. August 1873 i Kjøbenhavn. 
Har siden August 1889 været Medarbejder i Faderens For- 
retning og er nu Associé i samme. i8i 

* ri. Septbr. 1900: Ellen Malmsteen, født 2}. Februar 
1 878 i Kjøbenhavn, Datter af Konditor Julius Malmsteen og 
Johanne Hovmand. 

Jørgensen, Carl, var Boghandler i Korsør, født 21. 
April 1868 paa Høgstedgaard ved Hjørring, Søn af Proprie- 
tær Jens Severin Jensen (f) og Lovise Jørgensen. Tog 
Præliminærexamen 188;. Lærling hos Viggo A. Hansen i 
Vejle fra Oktbr. 1885 til Oktbr. 1889. Medhjælper hos 
G. E. C. Gad fra 17. Januar 1890 til i. Juli 1892. Over- 
tog I. Juli 189} Sophie Harreschous Boghandel i Korsør. 
Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Cari 
Jørgensen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og 
Musikhandel. Forretningen grundlagt i. April 1871 som 
Filial af H. J. Tørsleffs Boghandel i Slagelse, først med 
Th. Schouboe, senere med Præsteenke Fauerschou som 
Bestyrer; overtaget af Frøken S. Harreschou i. April 1872. 
Filial i Halskov, bevilget 11. Decbr. 1901. — Han døde 
8. August 1902 i Korsør. 

[Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid.«, XXXVI. Aarg., Nr. 3}, 15. August 
1902. — Se I. Udg., Side 97.] 

• I. 16. Juli 189}: Fanny Harriet Claudewitz, født 2], 
Septbr. 1869 i Kjøbenhavn, f 25. Decbr. 1895 i Korsør, 
Datter af Sadelmagermester Niels Sophus Claudewitz og 
Emilie Marie Nielsen. 

♦ 2. 5. Oktbr. 1898: Carla Kayser, født 26. Februar 
1876 i Gjelballe ved Kolding, Datter af fhv. Gaardejer 
Frederich Kayser og Emma Rantzau. Hun fortsætter For- 
retningen efter sin Mands Død. Er fremdeles rabatberet- 
tiget. Firma forandret til: Carl Jørgensens Boghandei i 84 

Marts 1849 i Rostrup ved Hobro, Søn af Skolelærer og 
Kirkesanger Peter Michael Jørgensen og Karen Kirstine 
Jensen. Var Friskolelærer fra 1867, derefter fra 1869 til- 
lige Højskolelærer indtil 1874. Redaktør af »Kolding 
Folkeblad« fra 1874 til 1876. Udgiver og Redaktør af 
»Højskolebladet« siden 1876. Oprettede et Bogtrykkeri 
i Kolding 1878, kom derved ind paa Forlagsvirksomheden 
og grundlagde ved Udgivelsen af »Schrøder: Mads Mel- 
bye«, 1879, sin Forlagsforretning. Firma: Konrad Jørgen- 
sens Forlag. Forlaget havde Lokale i Kjøbenhavn og expe- 
deredes af V. Pontoppidan. Har nu ikke mere Expedition 
i Kjøbenhavn, har ingen nye Forlagsskrifter udsendt siden 
1894, og Forlaget har været under Oprømning i de sidste 
6 — 8 Aar. Nuværende Firma: *Konrad Jørgensens Bogtryk- 
keri. — Han har udgivet og tildels redigeret »Børnenes Blad« 
og har gjennem 25 Aar jævnlig leveret Smaavers som Billed- 
texter i dette Blad. Medlem af Bestyrelsen for Dansk Høj- 
skoleforening siden 1878. Formand for »Kolding Højskole- 
hjem« siden 1882. Har været Meddirektør i Kolding 
Folkebank og Formand for Vejle Amts Skytteforening. Var 
Landsthingsmand for 10. Kreds fra 1886 til 1894. 

[Portræt og Biografi i > Illustreret Tidendec, XXVIII. B. Nr. 4, 24. 
Oktbr. 1 886. Portræt i Boghf.s Festalbum og paa Lønborgs Skand. Bogh. 
Jfr. Povl Sveistrups Rigsdagskalender. Bricka: Dansk biograf. Lex. IX. 
Side 32 — 33, »Hojskolebladetc, 5. April 1901, »Søndagsbladetc, 26. Maj 1901, 
med Portræt er af Konrad Jørgensen og Hustru ] 

* 23. Juli 1887: Maren Nielsen Nørbye, født 10. Decbr. 
1854 i Kolding, Datter af Kalkværksejer, Sølyst ved Kol- 
ding, Jens Nielsen Nørbye og Ane Marie Andersen. i8; 

Jørgensen, Niels, Boghandler i Aalborg, født 27. 
Decbr. 1876 i Sønderby ved Ebberup, Søn af Gaardejer 
Jørgen Hansen og Maren Jensen. Tog Præliminærexamen 
Juli 1893. Lærling hos D. Davidsen i Skanderborg fra i. 
Marts 1893 til 1. April 1898. Medhjælper hos Alfred Rø- 
ster i Randers fra i. Novbr. 1898 til i. Novbr. 1900; hos 
H. Bentzon i Ribe fra i. August 1900 til i. April 1901; 
hos N. P. Hansen i Ringsted fra i. April 1901 til 1. Decbr. 
1902; hos Ole Wegge i Nakskov fra i. Decbr. 1902 til i. 
April 190}; hos Georg Schultz i Aalborg fra i. April 1903 
til I. April 1904; hos H. Udbye i Svendborg fra i. April 
1904 til I. August 1905. Etableret i. Novbr. 1905 i Aal- 
borg. Rabatberettiget samtidig. Firma: Niels Jørgensen. For- 
retningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Kunst-, Musik- og 
Galanterihandel. — Ugift. 

Kam la, Ferdinand Einar Edvard, Boghandler i 
Kjøbenhavn, født 8. Juni 1870 i Kjøbenhavn, Søn af Re- 
stavratør Ferdinand Einar Edvard Fritz Kamla og Anna 
Elisa Henriksen. Læriing hos Georg Chr. Ursins Eftflg. 
fra Marts 1886 til Marts 1890. Medhjælper hos Ernst 
Bojesen fra Novbr. 1890 til Juni 189^. Var Blikvarefabri- 
kant fra 1896 til 1898. Overtog 1. Januar 1899 Carl Pe- 
tersens Boghandel i Kjøbenhavn. Rabatberettiget ved Over- 
tagelsen. Firma forandret til: Carl Petersens BouhanJei F. 
Kamla. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Kunst- og 
Papirhandel. Forretningen grundlagt i Oktbr. 1876 af Alex- 
ander Andreas Schmidt (7 15. Maj 187Q) og Hans E. Bering, 
under Firma: Schmidt & Bering; overtaget i Novbr. 1878 
af Hjalmar Simesen; i. April 181X2 af Cari N. A. Petersen, 1 86 

i Forening med Daniel Peter Andersen, og Firmaet for- 
andredes til: Carl Petersen & Co. D. P. Andersen udtraadte 
I. April 1 89 1 (og etablerede sig i. August 1893 som Bog- 
og Papirhandler i Rønde); derefter Firma: Carl Petersen. 

[Portræt i Gads Saml.] 

* I. 16. Maj 1899: Agnes Schiønning, født 26. Oktbr. 
1878 i Kjøbenhavn, f i. April 1900 samme Sted, Datter 
af Direktør Julius Schiønning og Amalie Rindahl. 

* 2. 14. Oktbr. 190}: Betty Henriette Schrøder, født 
2 5 . Novbr. 1 88 1 i Kjøbenhavn, Datter af Grosserer Henrich 
Schrøder og Betty Jenny Laurine Hansen. Kamman, Conrad Hauser, fhv. Boghandler i Sla- 
gelse. Afstod sin Forretning omtrent 12. April (ikke 1. April) 
1895 til Axel Hansen. Har siden 13. Januar 1896 været 
Kasserer i Sparekassen for Slagelse og Omegn. 

[Se I. Udg., Side 99—100.] 

Hans anden Hustru: Juliane Charlotte Hansen, døde 
4. Oktbr. 1899 i Slagelse. 

KapeU Thorvald Christian Albert, fhv. Forlags- 
boghandler i Kjøbenhavn. Udtraadte 6. Juli 1896 af Fir- 
maet Andr. Schous Forlag. Var derefter i nogle Aar 
beskjæftiget ved Kontorarbejde i to forskjellige Bogtrykke- 
rier. Tiltraadte i. Januar 1903 Plads i Alexander Brandts 
Forlag, hvor han fremdeles er ansat. Er fra Januar 1904 
tillige Sekretær i Boghandlerforeningens Afregningsudvalg. 
- Ugift. 

[Se I. Udg., Side 100.] i87 

Kayser, Harald Valdemar^ fhv. Boghandler i Kjø- 
benhavn. Han hævede sin Forretning i. April 1898. Fik 
10. Januar 1898 Ansættelse ved Kjøbenhavns Vej- og Kloak- 
Anlæg. Udnævntes 8. Novbr. 1902 til Klokker ved St. 
Pauls Kirke i Kjøbenhavn. — Hans Fader døde 10. Oktbr. 
1895, hans Moder døde 7. Juni 1901. En Søster er gift 
med Forfatteren, Sognepræst Vilhelm Gregersen. 

[Om Faderen se: Bricka: Dansk biograf. Lex. IX. Side 115-19. Om 
Svigerfaderen se: samme Værk XI. Side 444—45. — Se 1. Udg., Side 101.] 

Klelbergy Christian Gottlieb, Boghandler i 
Svendborg, født 3. Juni 1862 i Fredericia, Søn af Murer- 
mester Niels Thomsen Kielberg og Sine Ellen Cathrine 
Sttitzer. Lærling hos Alfred Mogensen i Svendborg fra 1. 
Novbr. 1876 til i. Novbr. 1880. Medhjælper hos Ulrik 
Møller i Holbæk fra 1. Novbr. 1880 til 30. April 1885; 
hos Georg Schultz i Aalborg fra 21. Januar 1886 til i. Maj 
1889; hos A. C. Nielsen i Svendborg fra 1. Juni 1889 til 
Oktbr. 1890; efter A. C. Nielsens Død (Natten mellem 3. 
og 4. Oktbr., Kl. 12, 1890), Bestyrer af Forretningen for 
Enken, Margrethe Nielsen, indtil 10. April 1891, da han 
overtog samme. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma 
forandret til: Chr. G. Kielberg. Forretningsart: Sortiments- 
boghandel, Kunst-, Papir- og Musikhandel. Forretningen 
grundlagt i. Novbr. 1883 af A. C. Nielsen. 

[Portræt i Gads Saml. og i Milo*ske Festalbum.] 

* II. Juli 1893: Anna Pauline Bay, født 13. Juni 1869 
i Eskelund ved Brørup, Datter af prakt. Læge i Svendborg 
Niels Rudolph Bay og Julie Sophie Behn. — Moderen en 
Datter af Kjøbmand og Senator Behn i Sønderborg. i88 

Kiellerup) Harald, fhv. Boghandler i Sorø og Kjø- 
benhavn. — Faderen er senere udnævnt til Professor; Mo- 
deren døde 16. Marts 1896. — Overdrog 17. April 1894 
sin Boghandel til Peter Svegård, der havde været etableret 
i Sorø som ikke-rabatberettiget Bog- og Papirhandler siden 
17. April 1886, og som sammensluttede denne Forretning 
med sin egen. Rejste til Kjøbenhavn og etablerede 11. 
Juni 1895 en Boghandel påa Sølvtorvet. Rabatberettiget 
samtidig. Firma: Harald Kiellerup. Forretningsart: Sorti- 
mentsboghandel, Papir og Musikhandel. Overdrog i. Januar 
1899 Forretningen til Christian Pedersen. — Driver nu i 
eget Navn en en gros- og Agenturforretning i Læder- og 
Glasvarer i Kjøbenhavn. 

[Portræt i Thaarups Saml — Se i. Udg., Side 102.] 

* 4. Novbr. 1896: Anne Margrethe Bang, født 18. 
Marts 1873 i Sorø, Datter af Bryggeriejer Peter Lauritz 
Bang og Marie Skog. 

Kjerrumgaard, Holger Tang, Boghandler i Hjør- 
ring, født 2. Juni 1870, Søn af Bankfuldmægtig Henrik 
Kjerrumgaard og Margrethe Tang. Tog Præliminærexamen. 
Læriing hos Peter N. Langsted fra i. Oktbr. 1885 til i. 
Oktbr. 1889. Medhjælper hos Engelsen & Schrøder fra 1. April 
1 89 1 til 31. August 1897. Overtog i. Septbr. 1898 V. Heises 
Boghandel i Hjørring. Rabatberettiget ved Overtagelsen. 
Firma forandret til: V. Heises Efterfølger, H. Kjerrumgaard. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Kunst- og Papirhandel. 
Forretningen grundlagt 30. Oktbr. 1869 som Bogbinderi og 
Papirhandel; rabatberettiget 30. Septbr. 1878. — Ugift. 

rportræl i Gads Saml. l8q 

Klein, Camilla, Forlagsboghandler i Kjøbenhavn, 
født 21. Juni 1848 i Kjøbenhavn. Daner af Justitsraad 
Peter Klein, R. af D., og Ida Bramsen. — Faderen var 
Kasserer i Livrente- og Forsørgelses- samt Livsforsikrings- 
anstalten af 1842; (f 1859). Broderen var Boghandler Ru- 
dolph Klein (f 6. Maj 1890). — Var Medhjælper i Rudolph 
Kleins Forretning fra Novbr. 1875 til Maj 1890. Blev paa 
Boghandlerforeningens Møde 14. Juni 1890 antaget som 
Medlem af Foreningen, under Forudsætning af, at hun 
overtog Broderens Forlag. Overtog denne Forretning 2. 
Juli 1890. Firma: Kleins Forlag (Camilla Klein j. Forret- 
ningsart: Forlagsvirksomhed. Forretningen grundlagt 2}. 
Oktbr. 1869 af Rudolph Klein, som i 1883 tillige overtog 
Fr. Wøldikes Forlag. Dette Forlag var grundlagt 24. 
Oktbr. 1855. — Rudolph Kleins Sortiment var allerede 
I. Juni 1890 overdraget til Th. Sørensen, der førte det 
videre under Firma: Rudolph Kleins Efterfølger. — Har i 
Forening med M. Haagensen udgivet og redigeret >Adresse- 
bog for den danske, norske og svenske Boghandel«, XH. — XV. 
Aargang. — Ugift. 

Portract i Gads Saml. Forlagskatalog 1869—94. Om Rudolph Klein 
se: Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid.«, XXIV. Aarg., Nr. 47, 9, Maj 1890. 
Portræt og Biografi i »Adressebog for den danske, norske og svenske Bogh.«, 
XIII. Aarg. Jfr. >Nord. Bogh. Tid.*, XXVIII. Aarg., Nr. 45, 26. Oktbr. 
1894, i Anledning af Firmaets 25 Aars Jubilæum. [ 

Klindt, Henrik Christen, Boghandler i Svendborg. 
født 27. Marts 1875 i Vester Skjerninge, Søn af Lærer 
Joakim Christen Klindt og Henriette Christine Lau. Tog 
Præliminærexamen 1892. Lærling hos Bogbinder og Papir- 
handler G. Nissen i Faaborg fra 1. Septbr. 1892 til 1. Maj 190 

1894; i P' Brandts Boghandel i Svendborg fra i. Maj 1894 
til I. Maj 1897; derefter Medhjælper samme Sted til i. 
April 1898; hos Niels Christensen i Viborg fra 15. Oktbr. 
1898 til 15. Septbr. 1901. Overtog 2 3 . Septbr. 1901 Svend 
Westergaards Boghandel i Odense (grundlagt af Denne 1 1 . 
Oktbr. 1890). Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma for- 
andret til: Svend Westergaards Boghandel ved Henrik 
Klindt. Overdrog denne Forretning 5. Juni 190} til Chr. 
F. Larsen. Var Bestyrer af Carl Jørgensens Boghandel i 
Korsør fra i;. August 1903 til i. Juli 1904. Etableret 30. 
Maj 1905 i Svendborg. Rabatberettiget samtidig. Firma: 
Henrik Klindt. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, 
Musik- og Kunsthandel. — Ugift. 

Knudsen, Anton Mariusjohn, Boghandler i Odder, 
født 4. Maj 1864 i Mjesing ved Skanderborg, Søn af Lærer 
Anders Knudsen og Ane Kjerstine Johnsen. — Er Broder 
til Boghandler Knud Knudsen paa Nørrebro i Kjøbenhavn. 
— Tog Præliminærexamen i Juli 1880. Lærling hos D. 
Davidsen i Skanderborg fra 1 4. Juli 1 880 til 31. Marts 
1885. Medhjælper hos Viggo A. Hansen i Vejle fra 20. Au- 
gust 1885 til I. Maj 1886; hos A. C. Nielsen i Svendborg 
fra I. Maj 1886 til i. Novbr. 1887. Arbejdede ved Bog- 
binderiet i Tydskland fra 2. Novbr. 1887 til i. August 
1889. Etableret 1. Septbr. 1889 som Bogbinder og Papir- 
handler i Aarhus, men hævede denne Forretning, da han 
9. Oktbr. 1890 overtog E. Petersens Boghandel i Odder. 
Rabatberettiget 9. Decbr. 1890. Firma forandret til: John 
Knudsens Boghandel. Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Papir-, Kunst- og Galanterihandel, Lejebibliothek, Bogbinderi. 191 

Forretningen grundlagt i8. Decbr. 1864 af K. Bønnelycke; 
overtaget 12. Maj 1880 af Frøken Emma Petersen. 

'Portræt i Thaarups Saml. og i Milo*ske Festalbum.] 

* 24. August 1889: Anna Johanne Betty Falster, født 
27. Novbr. 1866 i Hamborg, Datter af Tømrer Caspar Pol- 
ster og Dorothee Ernestine Henriette Harling. 

Knudsen, Knud, Boghandler i Kjøbenhavn, født 1. 
Oktbr. 1872 i Mjesing ved Skanderborg; Broder til Fore- 
gaaende. — Tog 4. Klasses Hovedexamen ved Aarhus Latin- 
skole 1889. Lærling hos John Knudsen i Odder fra i. Novbr. 
i8qo til I. Novbr. 1892; i Thierrys Boghandel (Einar Jesper- 
sen) i Nakskov fra i. Novbr. 1892 til i. Novbr. 1894; der- 
efter Medhjælper samme Sted indtil i. Maj 1895; hos Chr. 
Juel i Aarhus fra i. Oktbr. 189; til i. Juli 1896; igjen hos 
John Knudsen fra 1. Juli 1896 til i. Juni 1897; hos Vil- 
helm Prior fra i. Juni 1897 til i. August 1898; hos Andr. 
Fred. Høst & Søn fra i. August 1898 til i. Novbr. 1899. 
Etableret 28. Oktbr. 1898 som Papirhandler paa Nørrebro 
i Kjøbenhavn. Rabatberettiget 1. Novbr. 1900. Firma: Knud 
Knudsens Bog- og Papirhandel, Forretningsart: Sortiments- 
boghandel og Papirhandel. 

Portræt i Gads Saml., 

* II. Septbr. 1898: Thyra Steffensen, født 28. April 
1873 i Odder, Datter af Glarmester Mads Steffensen og 
Inger Kirstine Andersen. 

Knudsen^ Søren Friis Smith, Boghandler i Struer, 
født 7. Maj 1854 paa Gaarden Sophienlund i Hjerm Sogn 
ved Holstebro, Søn af Proprietær Søncke Andreas Knudsen 192 

og Anna Cathrine Smith. — Nedstammer paa fædrene Side 
fra en gammel Sømandssl^gt, boende paa Vesterhavsøerne; 
Farfaderen, Løjtnant Knudsen, deltog i og gjorde sig be- 
mærket under Krigen med Englænderne i Aarhundredets 
Begyndelse. — Tog Examen fra Hærens Elevskole 1872; 
fra Rytteriets Korporal- og Sergentskole 1873; fra Officer- 
skolens yngste Klasse 1874, Lærebrev fra »Det danske 
Hedeselskab« 1878. Var i Militærtjenesten fra April 1869 
til Oktbr. 1876. Uddannet ved Hedeselskabet samt arbej- 
det ved Plantning og Opmaaling fra 1876 til 1878 inkl. 
Siden 1879 boet i Struer som Forpagter af en Landejen- 
dom. Fra 1879 til 188} tillige Bogholder ved »Limfjor- 
dens Østersfiskeri«. Etableret 15. August 188} i Struer. 
Rabatberettiget 11. April 1888. Firma: Smith Knudsen. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel og Papirhandel. Er 
desuden Landmand og siden Marts 1897 Expeditør i Struer 
for Det forenede Dampskibsselskab. — Fra 1886 til 1889 
Kommunekasserer i Struer. 

[Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum.] 

* 24. Maj 1879: Methea Nielsine Weilstrup, født 2. Juni 
1854 i Struer, Datter af Gjæstgiver og Landbruger Niels 
Weilstrup og Mette Madsen. 

** Oluf Smith Knudsen, født 7. Juni 188} i Struer. 
Læriing hos Chr. Jensen i Holstebro fra i. Oktbr. 1900 til 
I. Novbr. 1903. Er nu Medhjælper i Faderens Forretning. 

Koch, Jens Christian Bauer, Boghandler i Næst- 
ved, født 6. Septbr. 1873 i Følleslev, Søn af Isak Christian 
Koch, Provst for Smørum og Sokkelund Herred, og Isadora 
Oxholm. Tog I. Del af Artium. Lærling hos Povl Schøning «9J 

fra 189) til i.Septbr. 1896; derefter Medhjælper hos Samme 
indtil I. Septbr. 1897; ^^^ Johannes Bruun i Roskilde fra 
I. Septbr. 1897 til 1. April 1898. Overtog i. April 1898 
Emil Aarsleffs Boghandel i Næstved. Rabatberettiget ved 
Overtagelsen. Firma forandret til: J.ChnKoch. Forretnings- 
sart: Sortimentsboghandel, Musik-, Kunst- og Papirhandel. 
Forretningen grundlagt i 185 1 af H. Bloch (f 3. Marts 1875); 
overtaget 1874 af A. Galle (f 31. Maj 1888) og overtaget 
I. Januar 1886 af Emil Aarsleff. — Er Assistent ved Brand- 
væsenet. Formand for Næstved Sangforening. Kasserer for 
Næstved selskabelige Forening »Klubben«. 

[Portrxt i >Hver 8. Dage, August 1901, og i Gads Saml. Jfr. >Nord. 
Bogh. Tid.«, XXXV. Aarg., Nr. 32, 9. August 1901.] 

* 17. Septbr. 1899: Emmy Anna Augusta Lass, født 29. 
Juli 1871 i Næstved, Datter af Krigsassessor Johannes Lass 
og Johanne Worck. 

Kock, Anton Emil Ingver, fhv. Boghandler i Mar- 
stal. Overdrog 20. Maj 1897 ^'^ Forretning til Hans Eschen, 
og boer fremdeles i Marstal som Skibsrheder. 

[Portræt i Thaarups Saml. — Se i. Udg.. Side 105.] 

Hans Hustru: Ellen Cathrine Marine Bay, døde 6. Februar 
1903 i Marstal. 

Korner up, Aage, fhv. Boghandler i Kjøbenhavn, født 
30. Juli 1874 i Kjøbenhavn, Søn af Grosserer Mouritz Gle- 
rup Rafn Kornerup (t 11. Decbr. 188^) og Emma Jurgen- 
sen. Lærling hos Carl Larsen fra 1890 til August 1894; 
derefter Medhjælper hos Samme indtil Marts i8q6; hos Al- 
fred Clausen i Sorø indtil Marts 18Q7. Opholdt sig i Glas- 194 

gow fra I. April til 15. Septbr. 1897 f^r at studere Sproget. 
Medhjælper hos Niels Christensen i Viborg fra 1. Oktbr. 

1897 til April 1898; i Jydsk Fortags-Forretning fra April 

1898 til April 1899; hos Marius Gad fra April 1899 til 
Februar 1900. Overtog i. Februar 1900 F. Chr. Pios Sor- 
timentsboghandel. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma 
forandret til: Aage Kornerup, forhen F. Chr. Pio. Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel og Papirhandel; tillige Be- 
styrer af Kr. Vissings Stempelpapirudsalg. Forretningen 
grundlagt 2. Oktbr. i8j6 af F. Chr. Pio. Solgte Forret- 
ningen 27. April 1905 til H. Debell. 

[Portræt i Gads Saml.] 

* 4. Maj 1901: Gunver Augusta Spanget, født 7. Juni 
1878 i Kjøbenhavn, Datter af pens. Oberst i Artilleriet Chr. 
Theodor Nielsen, K. af D. og Dbmd., og Emilie Christine 
von Buchwald. — Børnene søgt Navneforandring. 

Kousgaard, Niels Brock, Forlagsboghandler i 
Kjøbenhavn, født ji. August i8}8 i Vindelev ved Vejle, 
Søn af Skolelærer Christen Jensen Kousgaard (f 5. Juli 
1885) og Hansine Cathrine Wedege Carøe (f 19. Juli 
1877). — Oldefader paa mødrene Side: Borgmester i Ran- 
ders, Etatsraad Johan Frederik Carøe, R. af D. (f 1819 i 
Randers); Bedstefader: Kystbefalingsmand Johan Frederik 
Carøe (f 1829 i Randers). Moderen var en Slægtning af 
St. St. Blicher. N. B. Kousgaard er opkaldt efter en Slægt- 
ning: Legatstifteren, Grosserer Niels Brock (f 1802 paa 
Christianshavn). — Var først en Tid ved Landvæsenet paa 
Røvedgaard ved Randers. Lærting og Medhjælper hos N. 
Schmidt i Randers fra i. Septbr. 1853 til 1. Novbr. 1859. »95 

Medhjælper hos Chr. G. Meyer i Stubbekjøbing fra i. Maj 
1 86 1 til I. Maj 1862. Etableret ). Juli 1863 i Kjøben- 
havn. Firma: *N. B, Kousgaard. Forretningsart: Forlags- 
virksomhed og Antikvarboghandel. Etablerede tillige For- 
aaret 1874 en Forlagsexpedition og Detailudsalg i Vejle. 
Har i Aarenes Løb kjøbt med Forlagsret en Del Restop- 
lag, deriblandt næsten hele C. G. Iversens ældre Forlag, 
Rasmus Nielsens Forlag i Odense, og hele N. Schmidts 
Forlag i Randers; desuden Oplagene af ca. 40 forskjellige 
»Danske Folkebøger«. — Er Ejer af en privat Bogsamling 
paa over 27,000 Bind, navnlig Bøger af theologisk og dansk 
historisk Art, deriblandt mange Værker af meget stor Sjæl- 
denhed; er tillige Ejer af en mindre Samling af Oldsager. 
Var i 188} Medstifter af »Den danske Lutherforening«, hvis 
Formaal særlig er Udgivelsen og Udbredelsen af Luthers 
Skrifter, og han er Formand for »Foreningen til ældre kri- 
stelige Opbyggelsesbøgers tro Udgivelse samt Udbredelse«. 
Har udgivet og redigeret »Ugeskrift for lutherske Christne« 
(udkom kun: Aargang 1870 i 26 Nr.). Han er desuden, 
dels navngiven, dels anonym. Udgiver af flere af Luthers 
Skrifter, f. Ex. »Anvisning til Bønnen«; Forklaring over 
Davids 51. Psalme«; »Forklaring over Esaias 53. Kapitel«. 
Og Udgivelsen af: Luthers Huspostille med Billeder, ved 
Biskop, Dr. Skat Rørdam; og Chr. Scrivers Sjæle-Skat, ved 
Vilh. Beck, skyldes hans Initiativ og Forarbejder. 

[Portræt i Boghf.s Feslalbum. Jfr. »Samfundet«, i. Marts 1905, om 
hans Forhold til Fr. SnecdorflF Birch.] 

* 28. Juli 1869: Anne Marie Sørensen, født 2 1 . August 
1842 i Haurum, Hornborg Sogn, Datter af Skolelærer og 
Sognefoged Søren Johansen (f) og Marie Christensen (f). 

i3* 196 

Bestyrer af Boghandelen i Vejle: Arild Brøchner Kous- 
gaard, født 17. Juni 1849 > Vindelev; Broder til N. B. Kous- 
gaard. — Er opkaldt efter en Slægtning: Sognepræst til 
Kollerup-Vindelev, Arild Brøchner (f 1846 i Kollerup). — 
Har været Medhjælper hos Broderen siden 1867. 

* 29. Novbr. 1885: Ane Cathrine Marie Johnsen, født 
^o. Oktbr. 1846 i Jelling, Datter af Gaardejer John Peder- 
sen (t 1858) og Karen Godskesdatter (f 1904). Krag, Christian Ernst, fhv. Boghandler! Kolding, 
født 7. Septbr. 1875 paa Thyholm, Søn af Distriktslæge Mau- 
ritz Gothold Ivar Vilhelm Krag og Magdalene Bruun. Tog 4. 
Klasses Hovedexamen ved Odense Latinskole 1892. Lærling 
i Hempelske Boghandel i Odense fra 1. Februar 1893 til 
31. Januar 1896; derefter Medhjælper samme Sted indtil 
1. Maj 1898; hos Alfred Lorenz i Leipzig fra i. Maj til 
27. Septbr. 1898; hos Calvarz & Go. i Beriin fra i. Oktbr. 
til 30. Novbr. 1898; hos Vilhelm Tryde fra i. Januar 1899 
til I. Marts 1900. Overtog i. Januar 1901 H. M. Lødings 
Efterfølgers Boghandel i Kolding. Rabatberettiget ved Over- 
tagelsen. Firma forandret til: Chr. E. Krag. Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Papir- og Kunsthandel. Solgte Forret- 
ningen 1 4. Oktbr. 1 904 til Axel Løngreen og fortsætter selv 
den i 1902 etablerede Papirhandel en gros, under Firma: 
"^Krag & Saxtorph Mikkelsen, med Hovedlager i Kolding, 
Udleveringslager i Aarhus og Prøvelager i København. Om 
Forretningens Forhistorie se: Axel Løngreen. 

[Portræt i Gads Saml. Jfr. iDen danske Lægestand«, 7. Udgave, Side 
172.] »97 

* 14- Maj 1901: Johanne Mikkelsen, født 25. Novbr. 
1876 i Mariager, Datter af Apotheker Chr. Mikkelsen og 
Louise Helweg. 

Kragelund, Christen Jensen Tott, fhv. Bog- 
handler i Holstebro. Overdrog 17. August 1897 Forretningen 
til Emil Ottesen, efter at have været etableret i over 45 Aar. 
— Han deltog i Krigen 1848 — 50. Har været Løjtnant i 
Politikorpset i Holstebro og Fattigkasserer. 

\St 1. Udgave, Side 107.] 

Hans Hustru: Hedevig Johanne Nerenst. døde 14. Juli 
1897 i Holstebro. 

Kristoffersen, Viggo, Boghandler i Nykjøbingpaa 
Falster, født 18. Septbr. 1878 i Ørritslev, Søn af Gaardejer 
Knud Kristoffersen og Ane Olsen Kjær. Læriing hos Ad. 
Fr. Maller i Silkeborg fra 2). Juni 1893 til i. Maj 1897. 
Medhjælper hos Cari Nordentoft i Løgstør fra 1. Maj til 
I. Oktbr. 1897; "gjcn hos Ad. Fr. Maller fra i. Oktbr. 1897 
til I. Novbr. 1899; hos H. Udbye i Svendborg fra 9. August 
1900 til I. Novbr. 1901; hos Chr. Henrichsen i Horsens fra 
I. Novbr. 1 90 1 til i.Maj 1905. Etableret 1 1. August 1905 i Ny- 
kjøbingpaa Falster. Firma: V. Kristoffersens Boghandel. Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- og Kunsthandel. 

* }. Juli 1905: Elisabeth Thomsen, født 19. Januar 
1875 i Odder, Datter af Bankdirektør Peter Silius Thomsen 
og Dorthea Elisabeth Bang. Lært Boghandelen hos Chr. Hen- 
richsen i Horsens fra i. Oktbr. 1895 til i. April 1899; der- 
efter Medhjælper hos Samme til 1. April 1900, og fra i. 
Novbr. 1900 til i. April 1904. 198 

Krøyer, Andreas Alfired, Boghandler i Kjøben- 
havn, født 17. April 1852 i Nakskov, Søn af Snedkermester 
Frederik Krøyer og Amalie Madsen. Læriing i Thierrys Bog- 
handel (Peter Jansen) i Nakskov fra April 1867 til April 
1 87 i; derefter Medhjælper samme Sted indtil April 1873. 
Var Soldat fra April 1873 til August 1874. Medhjælper i 
C. G. Iversens Boghandel fra August 1874 til April 1876; 
hos V. Schønemann i Nyborg fra i. Maj til 31. Juli 1876; 
fra I. August 1876 hos Fr. Wøldike, der døde 12. Marts 
1883, indtil Dennes Forretning derefter hævedes, August 
1883. Etableret 22. April 1884 paa Nørrebro i Kjøbenhavn. 
Rabatberettiget samtidig. Firma: Andr Krøyer, Forretnings- 
art: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- og Kunsthandel. 

[Portræt i Gads Saml. og paa Lønborgs Skand. Bogh.] 

* 17. Oktbr. 1884: Juliane Marie Sørensen, født 24. 
Juni 1 846 i Kjøbenhavn, Datter af Kontorbud Mads Søren- 
sen og Ane Margrethe Spelling. 

Krøytzer, Christen Frederik Laurits, Boghand- 
ler i Nexø, født 29. Novbr. 1847 > Nyborg, Søn af Sko- 
magermester Niels Krøytzer og Nicoline Frisch. — Moderen 
er Tante til Boghandler Chr. Frisch i Assens. — Lærling 
hos Chr. Frisch i Assens fra Maj 1862 til Novbr. 1868. 
Medhjælper i følgende Forretninger: Thierrys Boghandel i 
Nakskov; Theodor Jørgensen i Vejle; F. C. Lunds Enke i 
Grenaa som Bestyrer; Wilh. Arends i Roskilde; Marinus 
Petersens Boghandel i Hjørring, som Bestyrer, fra August 
1873 til August 1884. Etableret 12. August 1884 i Hjørring 
som rabatberettiget Boghandler. Overdrog Forretningen i. 
Oktbr. 1889 til P. Schibbye. Overtog i. August 1891 Wich- 199 

manns Boghandel i Nexø. Rabatberettiget ved Overtageisen. 
Firma forandret til: Chr, Krøytzer. Forretningsart: Sorti- 
mentsboghandel og Papirhandel. Forretningen grundlagt i. 
Septbr. 1861 af Kjøbmand, Cand. pharm. H. J. Wichmann; 
overtaget i. Maj 1882 af Johannes Marcker (nu Boghandler 
i Kjøbenhavn), som førte den under uforandret Firma. 

[Portræt i Gads Saml. og i Boghf.s Festalbum j 

* 21. April 189}: Dagmar Margrethe Marcker, født 20. 
August 1860 i Nexø, Datter af fhv. Kjøbmand og Kæmner, 
senere Sparekassebogholder og Branddirektør Jens Andreas 
Marcker og Sophie Fog. — Hun er Søster til Boghandler 
Johannes Marcker. 

Kønig, Christian Niels Frederik, Inspektør i 
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, født 24. Februar 
1867, Søn af Typograf Julius Valdemar Kønig og Anna 
Josephine Mathilde Thisted. Tog almindelig Forberedelses- 
examen 1884. Lærling hos Georg Chr. Ursins Efterfølger 
fra I. Marts 1882 til 1. Marts 1886; derefter Medhjælper 
hos Samme indtil i. Marts 1887; hos Ernst Bojesen fra 
I. April 1887 til 31. Decbr. 189;; i »Det nordiske Forlag« 
fra i. Januar 1896 til 31. Decbr. 1903; siden i. Januar 1904 
Inspektør i Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. — For- 
mand for Boghandler- Medhjælper- Foreningen fra 1891 til 
1895. Formand for Boghandler-Medhjælper-Foreningens Pen- 
sionsforening siden dennes Stiftelse, 24. Februar 1901. For- 
mand for Udvalget, der planlagde og gennemførte det første 
danske Medhjælpermøde i Fredericia og Vejle, 3. og 4. Juli 
1900. Har for Boghandler-Medhjælper-Foreningen udgivet 
>Bogen<, 1894. Har været Medredaktør af »Aarsskrift«, ud- 200 

givet af samme Forening, V., 1902, og af »Adressebog for 
den nordiske Boghandel«, XVI., 1901, og XVII., 1904. 

* 5. Februar 1897: Mariette Kirstine Johansen, født 
25. Januar 187; i Kjøbenhavn, Datter af fhv. Ølhandler 
Ole Johansen og Caroline Albertine Holm. 

Køster, Karl Janus, Kunsthandler i Kjøbenhavn, født 
28. Decbr. 1868 i Randers, Søn af Apotheker Janus Køster(t) 
og Kirstine Marie Rasmussen (f). — Faderen Fætter til Bog- 
handlerne Theodor Køster i Aarhus og Alfred Køster i Ran- 
ders. — Lærling hos Alfred Køster i Randers fra i . Septbr. 
1883 til I. April 1888. Medhjælper hos Otto B. Wroblev^rski 
fra 1. Oktbr. 1888 til i. Oktbr. 1889; hos Vilhelm Tryde 
fra I. Oktbr. 1889 til i. Septbr. 1896. Etableret 24. Oktbr. 
1896 i Kjøbenhavn. Rabat berettiget samtidig. Firma: Karl 
Køster. Forretningsart: Kunsthandel, Sortimentsboghandel og 
Papirhandel. 

[Portræt i Gads Saml.] 

* 26. Decbr. 1899: Else Marie Refsgaard, født 23. Novbr. 
1875 i Skive, Datter af Avlsbruger Andreas Peter Refsgaard (f) 
og Olivia Faurschou. 

Køster, Theodor Julius Wilhelm, fhv. Boghandler 

i Aarhus, født 29. Marts 1850 i Thyregod Præstegaard ved 
Vejle, Søn af Sognepræst Janus Køster og Franziska Sophie 
Wilhelmine Louise Løve. Lærling hos A. Levin i Aarhus 
fra 19 Oktbr. 1864 til i. Oktbr, 1868; derefter Medhjælper 
hos Samme indtil 31. Oktbr. 1869. Medhjælper hos G. E. 
C. Gad fra i. Novbr. 1869 til 1. Maj 1875. Bestyrer af 
Grøndahl & Søns Boghandel (ikke Bogtrykkeriet) i Chri- 201 

stiania fra i.Maj 1875 tii i. April 1888. Overtog 17. April 
1888 A. Levins Boghandel i Aarhus. Rabatberettiget ved 
Overtagelsen. Firma forandret til: Th. Køster. Forretnings- 
art: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- og Kunsthandel. 
Er tillige Medlem af »Norsk Boghandlerforening«. Forret- 
ningen grundlagt 1841 af Edvard Nicolai Kirkerup (f om- 
trent 1847 i en ung Alder); overtaget 1847 af A. Levin 
(f 15. August 1895). — Var, tillige med Emil Bergmann 
og Peter Bjørnbak, Medstifter af »Forlagsinstitutet«, et 
Firma, der aldrig officielt er opløst, men som dog ikke 
existerer mere. — Overdrog i. Januar 1906 Forretningen 
til Einar A. Gluud. 

'Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum. Jfr. »Nord. Bogh. Tid«, 
VII. Aargang, Nr. 15, 11. Oktbr. 1872, i Anledning af A. Levins 2^ Aars 
Jubilæum, og Nekrolog over Samme, XXVII. Aarg., Nr. 34, 25. August 1893] 

* 9. Juni 1898: Olla Kirstine Herskind^ født 23. Januar 
1849 i Aarhus, Datter af Tømmerhandler Søren Herskind 
og Anna Margrethe Winther. 

Køster, Carl Alfred Emil, Boghandler i Randers, 
født 14. Oktbr. 1857 i Thyregod Præstegaard ved Vejle; 
Broder til ovennævnte Th. Køster. Lærling hos H. F. Mansa 
i Randers fra Maj 187} til Maj 1877; derefter Medhjælper 
hos Samme indtil Maj 1881. Erholdt Myndi^^hedsbevilling 
}o. Juli 1881. Overtog 12. August 1881 Carl Breidahls Bog- 
handel i Randers, grundlagt af ham 25. Oktbr. 1866, men 
først antaget af Boghandlerforeningen 21. Maj l87^ Rabat- 
berettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Al/nJ 
Køster, Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Kunst- 
handel. 202 

[Portræt i Gads Saml., i Milo'ske Festalbum og paa Lønborgs Skand. 
Bogh.] 

* 2. Maj 1882: Josephine Cathrine Holm, født jo. April 
1 8; 7 i Kjøbenhavn, Datter af kgl. Sveitser Mads Knudsen 
Holm, Dbm., og Hanne Cathrine Madsen. Ladehoff, Carl Sophus, Boghandler i Middelfart, 
født 21. Marts 1861 i Hedegaarde ved Horsens, Søn af 
Gaardejer Cari Heinerich Ladehoff og Johanne Mathisen. 
— Farfaderen var Godsforvalter paa Boller, Kammerraad 
Claus Ladehoff (født 1794, f 1884). — Læriing hos D. Da- 
vidsen i Skanderborg fra i. Oktbr. 1875 til i. Novbr. 1880; 
derefter Medhjælper hos Samme indtil i. Maj 1882; hos 
August Nielsen i Middelfart fra i. Maj 1882 til i. Novbr. 
1886; hos Niels Christensen i Viborg fra 1. Novbr. 1886 
til I. Maj 1887. Arbejdet i Th. Petersens Protokolfabrik i 
Kjøbenhavn fra 1. Maj 1887 til i. April 1888. Etableret 
18. Maj 1888 i Middelfart. Rabatberettiget samtidig. Firma: 
Carl S. Ladehoff. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Pa- 
pir- og Galanterihandel. Overtog 18. Oktbr. 1899 Carl Lar- 
sens Boghandel i Middelfart og sammensluttede den med 
sin egen under uforandret Firma. — Denne Forretning var 
grundlagt af E. Rye; overtaget 1854 af N. H. Iversen; 9. 
Oktbr. 1861 af J. L. Hartmann; i. Januar 1877 af T. L. 
Gimpel; i. April 1880 af August Nielsen; i. Marts 1890 
af Chr. Larsen; efter Dennes Død overtaget 14. Marts 1894 
af Cari Larsen, der gik Konkurs 27. Oktbr. 1899. — Er 
Kasserer for Middelfart Søbadeanstalt. 

[Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum.] 203 

* 28. Maj 1889: Laura Honoré, født 21. Novbr. 1859 
i Middelfart, Datter af Skrædermester Daniel Honoré (f 22. 
Decbr. 1868) og Margrethe Olsen. 

Langhoff, Julius Emil Hansteen, Forlagsbog- 
handler i Kjøbenhavn, født 30. Septbr. 1853 i Onsberg 
Præstegaard paa Samsø, Søn af Sognepræst Julius Ferdi- 
nand Bierager Langhoff (f) og Dorthea Marie Hansteen (f). 
— Fætter til afdøde Poul Langhoff, tidligere Indehaver af 
J. H. Schubothes Boghandel. — Lærte Bogbinderiet hos L. 
P. From i Odense i 1870 og 1871. Lærling ved Boghan- 
handelen hos Th. Schouboe i Ringsted fra Efteraaret 1872 
til Begyndelsen af 1875. Var fra 1875 til April 1895 i J. 
H. Schubothes Boghandel; de første 3 Aar som Medhjælper, 
dernæst Prokurist og Forretningsfører indtil 1. Decbr. 1893. 
Etableret i. Maj 1895 i Kjøbenhavn. Firma: *Em, Lang- 
hoffs Forlag. Forretningsart: Forlagsvirksomhed. — Er For- 
stander for Poul Fechtels Stiftelse i Møntergade 28, der er 
stiftet 1570 af Møntmester P. Fechtel. Ifølge Fundatsen skal 
en af Stifterens Slægt, saa vidt muligt, være Forstander, og 
Em. Langhoff nedstammer paa mødrene Side fra Fechtel. 
Stillingen er ulønnet. 

[Om FechtcU Hospital sc: »Danske Magazinc, Tom. I. Side 161 ; Tom. II. 
Side tyo. Bruun: Kjebenhavn, I. Side 409. 

* 1882: Johanne Maria Eilertsen, født 12. August 1862 
i Kjøbenhavn, Datter af Pensionist Christen Eilertsen (v) 
og Rasmine Caroline Nielsen (7). 

Langhoff, Paul Bo Henrik Schubothe, var For- 
lagsboghandler i Kjøbenhavn. Han døde 16. Februar 1894 204 

i Kjøbenhavn og blev 22. Februar begravet paa Assistens 
Kirkegaard. 

[Portræt i Thaarups Saml. Nekrolog i »Dannebrogc, 18. Februar 1894. 
og i >Nord. Bogh. Tid.«, XXVIII. Aarg., Nr. 8, 2}. Februar 1894. — Se 
I. Udg., Side 1 12—13.] 

Langkilde, Niels August Emanael, Boghandler 
i Nyborg, født 21. Maj 1854 paa Kjærsgaard i Brendenip 
Sogn, Søn af Forpagter Christopher Langkilde og Ane Jo- 
sephine Petrine Lund. — Faderen blev senere Ejer af Chri- 
stianslund ved Bogense; Moderen en Datter af Provst Lund 
i Agerskov. — Tog Præliminærexamen ved Odense Latin- 
skole i Juli 1873. Lærling hos Wilh. Arends og hans Efter- 
følger, Erh. Flensborg, i Roskilde fra i. August 187? til 
1. Novbr. 1876- Medhjælper hos Peter Bjørnbak i Kjøben- 
havn fra I. Novbr 1876 til 1. Maj 1877; i Marius Madsens 
Papirhandel i Odense fra i. Maj 1878 til i. Novbr. 1885. 
Overtog 12. Septbr. 1886 Hother Ostermanns Boghandel i 
Nyborg. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret 
til: August Langkilde. Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Papir-, Tapet- og Galanterihandel. Forretningen grundlagt 
3. Juli 1857 3f S. Blumensaadt; overtaget i. Oktbr. 1867 
af A. H. Hahn, og 12. Novbr. i88j af Hother Ostermann. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Milo'ske Festalbum.] 

* 14. Novbr. 1886: Caroline Charlotte Brandt, født 
9. Februar 1860 i Neder Mølle ved Bogense, Datter af Møl- 
ler Jens Carl Brandt og Ane Margrethe Jensen. 

Langsted, Peter Nicolaj, var Boghandler i Kjø- 
benhavn. Overdrog af Helbredshensyn i. Januar 1905 For- 20; 

retningen til nedennævnte Datter. Elise Langsted. — Han 
døde 30. Septbr. 1905 i Kjøbenhavn. 

Portræt i Gads Saml. Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid t, XXXIX. Aarg., 
Nr, 40, 5. Oktbr. 1905. — Se i. Udg., Side 114-- 15.] 

Langsted, Elise Cathrine, Boghandler i Kjøben- 
havn. født 30. Juni 1876 i Kjøbenhavn. Datter af oven- 
nævnte Boghandler Peter Nicolaj Langsted og Caroline 
Marie Jensen. Har siden i. Oktbr. 1891 arbejdet i Faderens 
Forretning, dels som Lærling, dels som Medhjælper. Blev 
12. April 1905 antaget af Boghandlerforeningen, efter at hun 
havde overtaget Faderens Forretning i. Januar 1905. Firma 
forandret til : Langsteds Boghandel. Forretningsart: Sortiments- 
boghandel, Kunst-, Papir- og Musikhandel. — Ugift. 

Larsen, Carl, fhv. Boghandler i Middelfart, født 3. 
Novbr. 1869 i Boldrup ved Hobro, Søn af Gaardejer Lars 
Christensen og Ane Kirstine Nielsen. Tog Adgangsexamen 
til Fæstningsartilleriets Sekondløjtnantskole 1892. Læding i 
Qvistgaards Boghandel i Hobro fra 1. Maj 1884 til i. Maj 
1885; hos Marinus Petersen i Hjørring fra 1. Novbr. 1885 til 
I. Novbr. 1888; derefter Medhjælper hos Samme indtil 
I. Marts 1889; hos Carl A. Boesen i Aarhus fra i. Marts 
1889 tii I. Maj 1892. Overtog 14. Marts 1894 Chr. Lar- 
sens Boghandel i Middelfart. Rabatberettiget ved Overtagel- 
sen. Firma forandret til: Carl Larsen. Forretningsart: Sor- 
timentsboghandeL Papir- og Galanterihandel. Afstod 17. Oktbr. 
1899 Forretningen til Carl S. Ladehoff. Har siden den Tid 
drevet Papiragentur og Accidensbogtr>'kkeri. 

[Portræt i Milo'ske Festalbum. 206 

* 2i.Septbr. 189;: Anna Madsen^ født 31. Marts 1868 
i Middelfart, Datter af Entreprenør Kristoffer Madsen og 
Clausine Jørgensen. 

Larsen, Carl Frederik, Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 27. Oktbr. 1844 i Kjøbenhavn, Søn af Skibshovmester 
Andreas Larsen og Sophie Frederikke Jensen. Lærling hos 
J. F. Søborg i Kjøbenhavn og J. Jensen i Stege fra 1839 
til 1864. Medhjælper hos Charles Guldberg i Nykøbing paa 
Falster fra 1864 til 1865; hos P. G. Philipsen 1866; der- 
efter hos C. H. Bielefeldt i i Aar og hos Vilhelm Tryde 
i omtrent 10 Aar, indtil Novbr. 1876. Etableret 10. Decbr. 
1876 i Kjøbenhavn. Rabatberettiget 1877. Firma: Carl Lar- 
sen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Galanteri- 
og Kunsthandel, Forlagsvirksomhed (Dukketheaterbilleder og 
Texter; Handelsskolebøger). 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Boghf.s Festalbum. Jfr. 
»Nord. Bogh. Tid. c, XXXV. Aarg., Nr. 50, 6. Decbr. 1901, i Anledning 
af hans 2^ Aars Jubilæum.] 

* Karen Oline Bliitgen, født 17. Novbr. 185} i Særslev 
ved Jyderup, Datter af Snedker Carl BlQtgen og Bodil Marie 
Olsen. 

** Agnes Sophie Larsen, født 29. August 1888 i Kjøben- 
havn. Lærling i Faderens Forretning. 

Larsen, Carl Christian, var Boghandler i Middel- 
fart. Han døde ugift 3. Marts 1894 i Middelfart. Forret- 
ningen overgik derefter 14. Marts s. A. til Carl Larsen. 

[Jfr. >Nord. Bogh. Tid.*, XXVIII. Aarg., Nr. 11, 16. Marts 1894. — 

Se I. Udg., Side 115 — 16.] 207 

Larsen, Christian Frederik, Boghandler i Odense, 
født 17. Decbr. 1874 i Horsens, Søn af Kjøbmand Michael 
Larsen og Jacobine Gudme. Lærling hos C. Edelmann i 
Horsens fra i. Novbr. 1889 til i. Novbr. 1893. Medhjælper 
hos Kunsthandler William Christensen fra i. Juni til 31. 
Decbr. 1894; hos Marinus M. Schultz i Aalborg fra 1. Fe- 
bruar 189$ til I. Marts 1900; hos Søren Engsig i Frede- 
rikshavn fra I. Marts 1900 til i. Marts 1901; i Mackeprangs 
Boghandel i Nykjøbing paa Falster fra 1. Marts 1901 til 

I. Maj 1903. Overtog 5. Juni 1903 Svend Westergaards 
Boghandel i Odense. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma 
forandret til: Chr. F, Larsen, Forretningsart: Sortimentsbog- 
handel, Musik- og Kunsthandel. Forretningen grundlagt 

I I. Novbr. 1890 af Svend Westergaard; overtaget 23. Septbr. 
1 90 1 af Henrik Klindt, der bibeholdt Firmanavnet. — Ugift. 

Larsen, Frantz, fhv. Boghandler i Nibe. Overdrog 
I. April 1897 Forretningen til Chr. Andersen. Bosatte sig 
derefter i Kjøbenhavn, hvor han har havt Agentur i Mar- 
garine. Er nu Bogholder. 

s« I. Udg., Side 1 16.] 

Larsen, Vilhelm, Boghandler i Odense, født 21. Ja- 
nuar 1843 i Kjøbenhavn, Søn af Værtshusholder Hans Lar- 
sen og Ane Irene Busch. Lærling og Medhjælper hos E. 
L. Thaarup fra 23. April i8$7 til i. Juni 186$. Medhjælper 
i Hempelske Boghandel i Odense fra i. Juni 186; til i. Maj 
1876. Etableret i. Novbr. 1876 i Odense. Rabatberettiget 
samtidig. Finm: Vilhelm Larsen, Forretningsart: Sortiments- 
boghandel og Papirhandel. Oppebørselsagentur for Statsan- 208 

stalten for Livsforsikring. — Han skænkede sin betydelige 
Samling af ældre og nyere danske Forlagskataloger til Bog- 
handler- Medhjælper- Bibliotheket. Var i en Aarrække Re- 
visor for Odense Kommunes Regnskaber. — Ugift. 

[Portræt i Gads Saml , i Thaanips Saml. og paa Lønborgs Skand. Bogh 
Jfr. Katalog over Boghandler-Med hjælper- Bibliotheket, Kbhvn. 1900, Side 174 * Lehmann, Daniel Vilhelm Emil, Boghandler i 
Kjøbenhavn, født 16. Marts 1846 i Nykjøbing paa Falster, 
Søn af Toldkasserer i Odense, Etatsraad Johan Christian 
Julius Lehmann, R. af D., og Erasmine Henriette Fog. Tog 
Examen artium fra Odense Latinskole 1865. Lærling hos 
Georg Christian Ursin fra 22. August 186$ til 30. Juni 1868. 
Medhjælper i Gyldendalske Boghandel fra 1. Juli 1868 tii 
31. Decbr. 1876. Overtog 1. Januar 1877, i Forening med 
Cart Sechmann Stage, Gyldendalske Sortimentsboghandel 
(grundlagt 1 770). Rabatberettiget ved Overtagelsen. Medlem 
af Boghandlerforeningen 16. Novbr. 1878. Firma fra 1. Ja- 
nuar 1877 til 31. Decbr. 1879: Gyldendalske Boghandels 
Sortiment (Lehmann & Stage); fra 1. Januar 1880: Lehmann 
& Stage, Forretningsart: Sortimentsboghandel, Forlagsvirk- 
somhed, Skolemateriel. Fra 27. Juni 1896 Forhandlere af 
det kgl. Vaisenhus' Forlag, og fra 29. Septbr. 1896 Medlem 
af Direktionen (Bibliothekar) for Bibelselskabet for Dan- 
mark. Er tillige Kommissionær for »Svenska bokfOrldggare- 
foreningen« og >Nya bokfOrlåggarefOreningen« i Stockholm. 
Om Forretningens Grundlæggelse se: Jacob Hegel. — Med- 
stifter af Boghandler-Medhjælper-Bibliotheket, 1872, og Med- 
lem af sammes Bestyrelse i flere Aar. Revisor i Boghandler- 209 

foreningen i en lang Aarrække. Kasserer i De danske Bog- 
handleres Hjælpekasse siden Juni 1897. 

'Portræt i Gads Saml., i Thaanips Saml. og paa Lønborgs Skand. Bogh. 
Jfr. Delbancos Festskrift. Forlagskatalog 1877— 1901. Jfr. »Nord. Bogh. 
Tid.f, XXXV. Aarg., Nr. 55, 28. Dccbr 1901, i Anledning af Firmaets 
2 S Aars Jubilæum.] 

* 17. Juli 1878: Ingeborg Katy Har ries, født 16. April 
1 849 paa Stavnbjerggaard ved HorsenSp Datter af Proprietær 
Nicolaj August Theodor Harries og Adeline Siegfriede Deich- 
mann. — Moderens Fader, Ritmester Deichmann i Haders- 
lev, var Næstsødskendebarn til Ejeren af Gyldendalske Bog- 
handel. Kancelliraad Deichmann. 

Lehn, Vilhelm Sophus LUtchen, Boghandler i 
Hadsund, født 23. Decbr. 1850 i Dalby paa Hindsholm, 
Søn af Præst Conrad Frederik Erik Lehn (f 1886 i Kjøben- 
havn) og Edeline Cathrine Latchen (f 25. April 1897). Tog 
Lærerexamnn 1871 fra Skaarup Seminarium. Var Huslærer 
paa Maegaard ved Svendborg indtil Maj 1872; derefter 
Lærer ved et privat Drengeinstitut i Aalborg indtil April 
1873; Andenlærer ved Thise Skole ved Brønderslev indtil 
Oktbr. 1880. Var fra Oktbr. 1880 til Septbr. 1885 etableret 
i Vejle som Musik-, Papir- og Galanterihandler. Etableret 
9. Oktbr. 1883 i Hadsund. Rabatberettiget samtidig. Firma: 
V . Lutchen Lehn. Forretningsart: Sortimensboghandel, Papir-, 
Galanteri-, Tapet- og Legetøjshandel. — Fra Efteraaret 1902 
Medlem af Hadsund Kirkes Bestyrelse. 

'Portrjpt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Boghf.s Fesuibum.^ 

♦ I. Oktbr. 1880: Olga CharUte Grønborg, født 22. 
Septbr. 1852 i Brønderslev, f 9. Oktbr. 1896 i Hadsund, 

'4 210 Datter af Lærer Jens Peter Grønborg og Caroline Christine 
Bagger. — Farbroderen, Ove Grønborg, er under Pseudo- 
nymet »Peder Vendelbo« Forfatter til Piecen »Ragnarokkr 
& Gudernes Gjenkomst« og til »Vendelbomaal«. Lillienskjold, Hans Gustav, fhv. Boghandler i 
Fjerritslev, født 26. Januar 1864 paa Larsgaard i Aistnip 
Sogn, Søn af Proprietær Carl Sophus Lillienskjold og Mar- 
grethe Kirstine Dorthea Lorentzen. Lærling hos C. A. Jepsen 
i Frederikshavn fra i.Oktbr. 1880 til 1. Oktbr. 1884; der- 
efter Medhjælper hos Samme indtil i. April 1885; Soldat 
fra I. April 1885 til j. Oktbr. 1886. Medhjælper hos Mag- 
nus A. Schultz i Aalborg fra 1. Novbr. 1886 til i. Novbr. 
1893. Etableret i Fjerritslev i. Januar 1894. Rabatberettiget 
fra I. April 1898 til 1 . Januar 1 900. Firma: H. G. Lillienskjold. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel og Papirhandel. Solgte 
Forretningen 1 . Januar 1 900 til Frøken Johanne RendtorflF, 
der fortsætter den under Firma: *Magnus A. Schultz Filial. 
— Var Bogholder og Kasserer for Ingeniørfirmaet »Vulkan« 
i Aalborg fra 1. Oktbr. 1900 til 1. Februar 1904. Forret- 
ningsleder i F. V. Backhausens Forlagsforretning i Viborg 
fra I. Februar 1904 til 1. April 1905. Overtog 1. Maj 1905 
Aalborg Protokolfabrik (grundlagt af Axel Hjorth 1883). 
Firma forandret til: * Aalborg Protokolfabrik og PapirhandeL 

\]{t. »Danmarks Adels Aarbog«.j 

* 12. Oktbr. 1894: Maria Catharina de Le mos, født 
22. Oktbr. 1862 i Aalborg, Datter af Krigsassessor, fhv, 
Stabssergent og Sygehusinspektør Julius de Lemos, Dbmd. 
og Fortjenstmedaillen i Sølv, og Kristine Ingeborg Maarup. 21 1 

Lin dy Carl Sophas, fhv. Boghandler i Aarhus, født 
7. Juni 1879 i Nykjøbing paa Mors, Søn af Branddirektør, 
Landinspektør Janus Balthasar Krarup Lind og Christine 
Marie Begtrup. — Moderen Søster til Højskoleforstander 
Holger Begtrup. — Tog Præliminærexamen 1895. Lær- 
ling hos Chr. Sønderby i Lemvig fra 27. Februar 1896 til 
I. April 1899. Medhjælper hos Andersen & Schou i Hille- 
rød fra I. April 1899 til i. April 1901; hos John Knudsen 
i Odder fra 1. Oktbr. 1901 til 1. Septbr. 1902; hos Jens 
Møller i Helsingør fra 1. Novbr. 1902 til 1. Novbr. 1903. 
Overtog I. Novbr. 190J Chr. Juels Boghandel i Aarhus. 
Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Carl 
Lind. Overdrog 1. Januar 1905 sin Forretning til Kristian 
F. Møller. Om Forretningens Forhistorie se Denne. — Han 
var derefter en Tid i Udlandet. Har siden 4. Decbr. 1905 
været Medhjælper hos G. E. C. Gad. — Lgift. 

Lind, Jens Peter Madsen, Forlagsboghandler og 
Antikvarboghandler i Kjøbenhavn, født 3. Januar 186; i 
Gudum ved Lemvig, Søn af Gaardejer Jens Krogh Madsen 
Lind og Else, født Lind. Tog Skolelærerexamen 1886; Til- 
lægsexamen i Tydsk og Engelsk 1887. Var Lærer i 1887 og 
1888. Etableret 18. August 1889 i Kjøbenhavn. Firma: *J, 
P. Madsen Lind, Forretningsart: Antikvarboghandel og For- 
lagsvirksomhed. Kjøbte i 1896 en Del af Chr. Mackeprangs 
Forlag. — Er Medlem af Hovedbestyrelsen for Højres Ar- 
bejder- og Vælgerforening og af Bestyrelsen for Den kon- 
servative Klub. 

iNveslc Forlagskatalog 1004. Har tidligere udgivet ^7 Kat.il<)ger over 
Korlag og Antikvariat. 

>4* 212 

* 15- Maj 1894: Helene Marie Falkenberg, født 2. April 
1 87 1 i Skive, f 8. Februar 1902 i Kjøbenhavn, Datter af 
Garvermester Peder Christian Falkenberg og Marie Stjern- 
holm (f). 

Lind, Theodor, var Boghandler i Kjøbenhavn. Han 
døde 9. Juni 1896 paa »Frederikshøj« i Skovshoved. Hans 
Forretning solgtes derefter af hans Enke, 26. August s. A., 
til Valdemar Eckardt og Hans Frandsen, der overtog samme 
I. Oktbr. 1896. 

[Portræt i Thaarups Saml. Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid«, XXX Aarg., 
Nr. 24, 12. Juni 1896, af O. B. W. Om hans Broder, Biskop P. E. Lind, 
se Bricka: Dansk biograf. Lex. X. Side 302—03. — Se i. Udg., Side 1 18 — 19.J 

Lohse, Hans HInrich, fhv. Boghandler i Varde, 
Overdrog 1. Juli 1896 Forretningen til nedennævnte Søn, 
O. Lohse. Lever derefter som Privatmand i Varde. 

[Portræt i Thaarups Saml. - Se i. Udg., Side 119.] 

Lohse, Hans Ole Christian, Boghandler i Varde, 
født 23. August 1867 i Varde, Søn af forannævnte Bog- 
handler Hans Hinrich Lohse og Ane Bethilde Sand. Tog 
Præliminærexamen. Lærling hos Herman Bech i Lemvig 
fra 15. Juli i88j til 15. Oktbr. 1886. Medhjælper hos C. 
Neumann i Vejle fra 15. Oktbr. 1886 til i. Februar 1889; 
hos P. Blicher i Kolding fra i. Oktbr. 1889 til i. Oktbr. 
1890. Var Medejer af H. Lohses Boghandel i Varde fra i. 
Oktbr. 1890 til I. Juli 1896, da han overtog samme. Firma 
forandret til: H, Lohses Boghandel ved O. Lohse. Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, . Forlagsvirksomhed, Papir- 
handel en gros. Forretningen grundlagt 21. Oktbr. 1861 af 2IJ 

H.H. Lohse, der blev rabatberettiget é.Decbr. 1873. Filialer i 
Holsted, Ølgod og Nørre Nebel, bevilget henholdsvis 1 896, 1 6. 
Februar 1900 og 7. Septbr. 1904. — Er Formand for Kristelig 
Forening for unge Mænd i Varde. Medlem af Menighedsraadet. 

•Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum.] 

* 26. August 1891: Maren Nielsine Cathrine Thomsen, 
født 25. Septbr. 1869 i Vinding ved Vejle, Datter af Sk^a^ 
dermester Niels Christian Thomsen og Abelone Johanne Grøn. 

Lorenzen, Marens, Mag. art., tidligere Indehaver 
af J. H. Schubothes Boghandel i Kjøbenhavn. Solgte, som 
eneste ansvariige Interessent, J. H. Schubothes Boghandel 
}0. Novbr. 189} til J. L. Lybecker og E. A. Hirschsprung, 
der overtog samme i. Decbr. s. A. Han er derefter defini- 
tivt udtraadt af Boghandlerstanden. 

[Jfr. »Nord. Bogh. Tide, XXXIX. Aarg., Nr. 11, 16. Marts 1905. — 
Se I. Udg., Side 120—21.] 

Hans Hustru: Hansine Dorothea Jørgensen, døde 
9. Marts 1905 i Kjøbenhavn. Hun var fra 8. Oktbr. 1877 
ti! August 1880 Ejer af ovennævnte Forretning og var i 
den Tid Medlem af Boghandlerforeningen. 

Ladvigsen, Bertel Louis, fhv. Boghandler i Kjø- 
benhavn. Han udtraadte 1. April 1895 af Firmaet Povl 
Schøning& Co. Har siden 1. Maj s. A. været Medhjælper hos 
Vilhelm Tryde, og siden i . Februar 1 904 Prokurist hos Samme. 

[Se I Udg., Side 121—22.^ 

♦ }. Oktbr. 1896: Bertha Thomine Bendtsen, født 27. 
Maj 1873 i Hillerød, Datter af Karethmager Peter Christian 
Bendtsen og Anna Louise Sknrøe. 214 

Lundy Jens Carl, Boghandler i Kjøbenhavn, født 17. 
Decbr. 1865 i Roskilde, Søn af Slagtermester Otto Andreas 
Lund og Ida Aurelia Jacobsen. Student fra Roskilde Kathe- 
dralskole 1883; Cand. phil. 1884. Lærling hos Emil Flens- 
borg i Kjøbenhavn fra 1. Septbr. .1885 til 1. Juli 1888. 
Medhjælper hos Hannibal Walbom fra i. Septbr. 1888 til 
!. Septbr. 1893. Overtog i. Septbr. 1893 A.G.Andersens 
Boghandel paa Nørrebro. Rabatberettiget ved Overtagelsen. 
Firma forandret til: Carl Lund. Forretningsart: Sortiments- 
boghandel og Papirhandel. Forretningen grundlagt 29. Oktbr. 
1889 af A. G. Andersen. 

[Portræt i Gads Saml.] 

* 5. Maj 1898: Sophie Henriette Ahlefeldt-Laurvigen, 
født 21. April 1868 i Korsør, Datter af Toldforvalter Emil 
Frederik Ferdinand Heinrich Greve Ahlefeldt-Laurvigen og 
Caroline Bolette Ortved. Lundy Dorthe Jacobine (Bine), var Boghandler i 
Grenaa. Enke efter Boghandler F. C. Lund og Indehaver 
af Firmaet F. C. Lunds Boghandel. Hun døde 22. Juli 1898 
i Grenaa. Forretningen overgik derefter 14. August s. Aar 
til I. Chr Valeur FausbøU. 

[Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid.«, XXXII. Aarg., Nr. 30, 29. Juli 1898. 
— Se I. Udg., Side 122.] Lund, Louise Nathalie, var Boghandler i Kjøben- 
havn. Enke efter Boghandler Jacob Lund og Medindehaver 
af Firmaet Jacob Lunds Boghandel. Hun døde 28. Oktbr. 215 

1895 i Kjøbenhavn. Forretningen overgik derefter til hendes 
Kompagnon, Baldur Borgen. 

Jfr. »Nord. Bogh. Tid.«, XXIX. Aarg., Nr. 44, 1. Novbr. 1895. — 
Se I Udg, Side 123.] 

Ly becker, Johan Ludvig, Forlagsboghandler i Kjø- 
benhavn, født 30. Marts 1862 i Kjøbenhavn (Christianshavn), 
Søn af Handelsbogholder Carl Adolph Lybecker og Kirstine 
Marie Jessen. — Opkaldt efter Oldefaderen Johan Ludvig 
Lybecker, Amtmand over Hjørring Amt og bekjendt juridisk 
Forfatter. — Lærling og Medhjælper hos Andr. Fred. Høst 
& Søn fra 15. April 1877 til i. Juni 1887. Etableret i. Juli 
» 887 i Kjøbenhavn, ved Overtagelsen af C. A. Topps Bog- 
handel, grundlagt af Denne 17. Maj 1876. Rabatberettiget 
ved Overtagelsen. Firma: J. L. Lybecker. Forretningsart: 
Sortimentsboghandel. Solgte denne i. Juli 1890 til Daniel 
Smith. Etablerede 1. Marts 1888, i Forening med Einar 
Meyer, en Forlagsforretning. Firma: Lybecker & Meyer. 
Blev ved Einar Meyers Død, 26. Maj 1890, Eneejer af dette 
Firma. Medlem af Boghandlerforeningen i. Januar 1890. 
Kjøbte, foruden C. A. Topps, tillige O. H. Delbancos og 
E. L. Thaarups Forlagssk rifter. Overtog, i Forening med 
E. A. Hirschsprung, J. H. Schubothes Boghandel i. Decbr. 
1893 og sammensluttede hermed Firmaet Lybecker & 
Meyer, hvoraf han var Eneindehaver. Firma forandret til: 
Det Schubotheske Forlag. Forretningsart: Forlagsvirksomhed. 
C. A. Topps Forlag var grundlagt i. April 1876; O. H. 
Delbancos Forlag i. Januar 1865, og E. L. Thaarups For- 
lag 2. Juli 18?}. J. H. Schubothes Boghandel var grund- 
lagt omtrent 1728 af Frantz Christian Mumme; derefter har 2l6 

den havt følgende Ejere: 176;: Johan Friederich Heineck 
(t 3. Juni 1780); 1772: J. F. Heineck og Johan Jacob Fa- 
ber (t 27. Maj 1792); 1780: J. J. Faber og Andreas Nitschke; 
1792: Andreas Nitschke; i. Januar 179;: Johan Heinrich 
Schubothe (født 15. Maj 1761, f 4. August 1828); 1. Septbr. 
1828: Boe Søren Langhoff (f 4. Maj 1864); i. Januar 1862: 
Johan Henrik Schubothe Langhoff; derefter fra 8. Oktbr. 1877: 
Dennes Enke, Hansine Dorothea, født Jørgensen, indtil hen- 
des Giftermaal 1880 med Mag. art. M. Lorenzen, der var 
Eneejer indtil 16. April 1885, da Paul Langhoff overtog 
samme og førte den indtil 31. Decbr. 1892, da hans oven- 
nævnte Stedfader atter indtraadte i Forretningen og overtog 
den ansvariige Ledelse. 1835 kjøbte Forretningen Bogtryk- 
ker Sebastian Popps Forlag, og 1838 Frederik Brummers 
Foriag. — Var Revisor i »De danske Boghandleres Hjælpe- 
kasse« i 1 89 1. Medlem af Forlæggerraadet siden dets Stif- 
telse, 25. Oktbr. 1897, og Medlem af De danske Boghand- 
leres Fællesudvalg siden dets Stiftelse, samme Tid. Var 
Deltager i det 5. nordiske Boghandlermøde i Christiania 
(Juli 1 90 i) og valgtes ved det konstituerende Møde til Se- 
kretær for Danmark. Har skrevet et Par literaturhistoriske 
Feuilletoner i »Nationaltidende«, nogle Biografier i »Illu- 
streret Tidende«, en Afhandling om »Fénelon« i »Danskeren« 
(50 Særtryk) samt Afsnittet »Boghandelen og dens Forhold 
til Litteraturen« i det af J. Carisen, Hans Olrik og C. N. 
Starcke udgivne Værk »Danmarks Kultur ved Aar 1900« 
(3 5 Særtryk); Redaktør af »Nordisk Boghandlertidende« siden 
I. Juli 1893 og af »Literaturtidende«, udgivet af Boghand- 
lerforeningen, 1893—94. Har skrevet adskillige Artikler i 
begge disse Blade, bl. A. i det førstnævnte: »50 Aar«, et 217 

Bidrag til »Boghandlertidendes« Historie 1854—1904 (30 
Særtryk). — Ugift. 

[Portrart i »Adressebog for den nord. BoghandeU, XVII. Aarg , i Gads 
Saml., i Thaarups Saml. og paa Lanborgs Skand. Bogh. Derpaa findes og- 
saa Portræt af Einar Meyer. Forlagskatalog (Lybecker & Meyer), 1. Juni 
1889. — Om Oldefaderen se: N. M. Petersens Litt. Hist. V.; Worms 
Lexikon III. Side 487-88, og Erslews Forf. Lex II. Side 181—83. — 
Nekrolog over Einar Meyer i »Nord. Bogh. Tid.«, XXIV. Aarg., Nr. 50, 
JO. Maj 1890 Forlagskatalog (J. H. Schubothe) 1728—187.;. Jfr. »Nord. 
Bogh. Tid.t, XIII. Aarg, Nr. 29, 27 Decbr. 1878. i Anledning af Firmaets 
1^0 Aars Bestaaen. Nyrop: Den danske Boghandels Historie. Nekrolog over 
Boe Seren Langhoff i »Dansk Bogh Tid.«, X. Aarg, Nr. 49, 4. Juni 1864, 
og over Joh. Heinr. Schubothe Langhoff i »Nord. Bogh. Tid.c, XII Aarg., 
Nr. 15, 12. Oktbr. 1S77. Jfr. s. Blad, XXXVII. Aarg , Nr. 52, 11. Decbr. 
1903, i Anledning af Firmaets 175 Aars Jubilæum] 

Lynge, Herman Henrik Julius, var Boghandler 
i Kjøbenhavn. Han døde 5. Decbr. 1897 i Kjøbenhavn. 
Forretningen overgik derefter til hans nedennævnte Søn. 
Herman Lynge. Hans enestaaende Samlinger af Billeder, 
illustrerende Danmarks Historie fra de ældre Tider til Nu- 
tiden, erhvervedes efter hans Død af Frederiksborg Musæet. 
Alle hans øvrige betydelige Samlinger solgtes efter hans 
testamentariske Ønske ved 10 Auktioner i 1898 og 1899. 

Jfr Bricka: Dansk biograf. Lex, X. Side 53^. Nekrolog i »Nord Bogh. 
Tid.«, XXXI. Aarg., Nr. ^o, 10. Decbr. 1897 af Otto B. Wroblewski. — 
Se t Udg., Side 125 

Lynge, Herman Joliannes Vilhelm, Boghandler 
i Kjøbenhavn, født 25. Decbr. 1862 i Kjøbenhavn, Søn af Kan- 
celliraad, Boghandler Herman Henrik Julius Lynge og Wilhel- 
mine Andersen. Har siden sin Konfirmation været i Faderens 
Forretning og blev i j. Novbr. 1892 optaget som Kompagnon 
i samme. Efter Faderens Død, 5. Decbr. 1897. overtog han 2l8 

Forretningen som Eneejer. Firma fremdeles: Herman H. J. 
Lynge & Søn, Forretningsart: Antikvarboghandel. Lager om- 
trent 500,000 Bind. Blev 10, Juni 1903 Medlem af Bog- 
handlerforeningen. Forretningen var grundlagt af Chr. Tøn- 
der Sæbye; overtaget 26. Maj 1853 af Herman Henrik Ju- 
lius Lynge og Firmaet forandret til: H. H. J. Lynge. Efter 
Boghandler N. C. Ditlevsens Død kjøbte han, 18. Marts 1855. 
Dennes Forlag og forenede det med sin egen Forretning. — 
Har siden 1893 været Kasserer i den danske Raderforening. 
Han har leveret Bidrag til flere kunsthistoriske Værker, 
bl. A. til »Krohn: Samlinger til en beskrivende Skildring 
over danske Kobberstik, Raderinger, Illustrationer etc.*, E. 
Hannover: »C. W. Eckersberg« og »Constantin Hansen«, m. 
fl., og har endvidere udarbejdet de trykte Fortegnelser over 
Etatsraad F. S. Bangs Bog- og Kunstsamlinger, over G. Brj-n- 
julfsens, J. P. Traps, Professor F. Diderichsens og Andres 
Bibliotheker, over Grev Rantzaus og Grosserer V. Borgens 
Portrætsamlinger, samt de utrykte Kataloger over de Win- 
dingske Kunstsamlinger. Har affattet Fortegnelserne, 10 ialt. 
over Faderens efteriadte Samlinger af Malerier, Kobberstik, 
Raderinger, Autografer, Bøger, Mønter m. m. Han har fra 
ganske ung dyrket zoologiske, specielt malakologiske Studier, 
og har gennem flere Semestre overværet og deltaget i de 
zoologiske Forelæsninger og Øvelser ved Kjøbenhavns Uni- 
versitet; har dels ved egne Indsamlinger dels paa anden 
Maade, erhvervet sig en Samling af Mollusker, som er en 
af de største og bedste her i Landet. Har leveret Bidrag 
til flere saavel inden- som udenlandske malakologiske Af- 
handlinger, f. Ex. til: »Det videnskabelige Udbytte af Kanon- 
baaden ^Hauchs« Togter«, J. Collin: »Limfjordens marine 219 

Fauna«, og til flere af Ph. Dautzenbergs og H. Crosses mala- 
kologiske Afhandlinger. Har assisteret ved Udgivelsen af H. 
Posselt: Grønlands Brachiopoder og Bløddyr. Har leveret 
Bidrag til C. A. Westerlund: Synopsis molluseor. extramar. 
Scandinaviæ. Hans Privatbibliothek (naturvidenskabelig o. a. 
Uteratur) omfatter ca. 12,000 Bind, til hvilket han i 1903 har 
bygget en særlig Bibliotheksal. Han er Medlem af Natur- 
historisk Forening, Geologisk Forening, Selskabet for Hi- 
storie, Literatur og Kunst, Kgl. nord. Oldskrift Selskab, Ge- 
ografisk Selskab o. fl. Han har, navnlig for sine Studiers 
Skyld, gjort Rejser i Tydskland, Østerrig, Schweiz, Nord- 
italien, Frankrig, Sverig og Norge. 

Portræt i »Hver 8. Dag«, 31. Maj 190J, i »Verdensspejlet«, 7. Juni 
u)03, og i Gads Saml. Forlagskatalog 1892. Antikvar- Katalog Nr. 1 — 19. 
Om Firmaets ^o Aars Jubilæum se: »Nord. Bogh. Tid «, XXXVII. Aarg., 
Nr. 21, 22. Maj 1903; »Norsk Bogh Tid. c, 29. Maj 1903; xBorsenblatt 
t. d. d. Buchh«, 5. Juni 1903; »Dannebrog«, 26. Maj 1903; »National- 
tidende«, 26. Maj 1903; »Vort Land«, 26. Maj 1905; »Fyens Siifiitid.-, 
2S. Maj 190; j 

* 12. Maj 189}: Elisabeth Betty Julie Vaupel, født 21. 
Februar 1874 i Kjøbenhavn, Datter af Hattefrabrikant August 
Georg Heinrich Vaupel og Elise Margrethe Wustenberg. 

Lødingy Henrik Mathias, fhv. Boghandler i Kol- 
ding. Var Lærer fra 1858 til 1880 ved Kolding Realskole, 
hvorfra han afgik med Pension. Overdrog i Oktbr. 1894 sin 
Andel af Firmaet H. M. Løding til sin Kompagnon. M. M. 
Andersen. Denne afhændede 1. Januar 1901 Forretningen 
til Chr. E. Krag. - Har siden 1803 drevet en privat Vejer- 
forretning ved en af ham anlagt Brovægt ved Kolding Havn. 

Se I. l'dg., Side 127 220 

Løngreen, Axel David, Boghandler i Kolding, født 
15. Septbr. 1877 ' Odense, Søn af Sagfører Johan Gustav 
Løngreen og Jacobine Louise Madsen. Lærling hos Vilhelm 
Larsen i Odense fra 8. April 1892 til 8. April 1897. Med- 
hjælper hos J. C. Halvorsens Efterfølger i Horsens fra i. 
Maj 1897 til I. Maj 1898; hos Anthon B. Nielsen i Esbjerg 
fra I. Maj 1898 til 8. April 1899; hos Ole Wegge i Nak- 
skov fra I. Novbr. 1899 til i. April 1900; hos Christian 
Sønderby i Lemvig fra 1. April 1900 til 1. Juni 1904. 
Overtog 14. Oktbr. 1904 Chr. E. Krags Boghandel i Kol- 
ding. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: 
Axel Løngreen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Kunst- 
og Papirhandel. Forretningen grundlagt 1844 af M. P. Grau- 
balle; overtaget 1. Oktbr. 1860 af L. C. C. Estrup; i. Juli 
1875 af H. M. Løding, der i. Oktbr. 1889 optog M. M. An- 
dersen som Kompagnon; Forretningen overdraget M. M. An- 
dersen i Oktbr. 1894; overtaget 1. Januar 1901 af Chr. E. 
Krag. 

* 25. Oktbr. 1905: Carla Margrethe Olesen, født 20. 
Decbr. 1871 i Aalborg, Datter af Kjøbmand Ole Antonius 
Olesen (t) og Kirstine Glerup (f). Hun var Enke efter Bog- 
handler Christian Sønderby i Lemvig. Er Søster til Boghand- 
ler Chr. A. Olesen i Thisted og Niece af Boghandler Niels 
Christensen i Viborg. 

Mackeprangy Christian Ditlev, fhv. Forlagsbog- 
handler i Kjøbenhavn. Han gik Konkurs 3. Juni 1896. Hans 
Forlag solgtes ved Auktion til J. P. Madsen Lind og flere 
Andre. 

[Se I. Udg., Side 127 — 28.^ 221 

Madsen, Andreas Gjerluf, Boghandler i Tarm, 
født 15. Septbr. 1864 i Tarm, Søn af forhenværende Farver 
Gregers Madsen og Maren Gjerlufsen. Lærling hos O. Ly- 
becker i Tarm fra April 1879 til April 188}. Medhjælper 
i Andr. Schous Bog- og Papirhandel fra i. Novbr. 1883 til 
Novbr. 1884. Overtog 25. Novbr. 1884 Henrik J. J. Lissners 
Boghandel i Tarm. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Var 
ikke fuldmyndig, og Borgerskabet blev derfor løst af Fa- 
deren, ligesom Rabatberettigelsen endnu lyder paa Dennes 
Navn. Firma forandret til: C. Madsen. Forretningsart: Sor- 
timentsboghandel, Papir- og Galanterihandel. Forretningen 
grundlagt i. Januar 1865 af J. C. Christiansen; overtaget 
I. Januar 1867 af O. Lybecker, og 14. Septbr. 188} af 
Henrik J. J. Lissner. Filial i Skjern, bevilget 25. Oktbr. 1897. 

Portrxt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum.] 

* i4.April 1885: Else Sørensen Jødi i.Juni 1855 i Tarm, 
Datter af Gaardejer Søren Chr. Nielsen og Else Christensen. 

Madsen, Hans Poul Anton, Boghandler i Rødby, 
født 24. Juni i8;9 i Søllested ved Nakskov, Søn af Skræder- 
mester Mads Hansen og Maren Kirstine Johansen. — Hans 
Moder var Søster til Boghandler P. Bertelsens Hustru. — 
Uddannet i Snedkerhaandværket og beskjæftiget derved fra 
I. Marts 187J til Decbr. 1884. Derefter et Par Aar ved 
Bogbinderiet. Gik derpaa over til Boghandelen. Læriing hos * 
Th. Øberg i Nakskov. Bestyrer af P. Bertelsens Boghandel 
i Rødby fra 1. Septbr. 1889 til i. Januar 1896, til hvilken 
Tid han overtog denne Forretning. Rabatberettiget ved Over- 
tagelsen. Firma forandret til: Anton Madsens Boghandel. For- 
retningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik-, Galanteri- 222 

Og Tapethandel, Bogbinderi. Forretningen grundlagt i . Novbr. 
1867 af P. Bertelsen; efter Dennes Død, 6. Maj 1895, over- 
taget af Enken Dorthea, født Johansen. — Er Formand for 
Den borgerlige Sygekasse i Rødby. 

[Portræt i Gads Saml. og i Milo'skc Festalbum/ 

* 12. Juni 1891: Camilla Henriette Sabroe, født 28. 
Marts 1866 i Rødby, Datter af Graver ved Rødby Kirke- 
gaard Mathias Sabroe og Maren Mikkelsen. 

Madsen, Mads Peter, var Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 18. April 184J i Bagsværd ved Lyngby, Søn af Ejeren 
af »Bakkegaard«, Peter Madsen og Johanne Mouritzen. Blev 
efter Konfirmationen anbragt ved Manufakturhandelen. Stu- 
derede derpaa i nogle Aar Sprog og Æsthetik. Derefter i 
omtrent \\t Aar Lærling hos H. J. Tørsleff i Slagelse. Var 
Medhjælper i J. H. Schubothes Boghandel fra 1868 til Maj 1878: 
de sidste 3 Aar som Bestyrer. Grundlagde allerede 1. Januar 
1874 en Antikvarboghandel i Kjøbenhavn. Erkjendt rabat- 
berettiget 8. Marts 1882. Firma: M.P.Madsen. Forretnings- 
art: Sortimentsboghandel og Antikvariat. Han døde 14. Marts 
1895 i Kjøbenhavn. 

'Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid.«, XXIX. Aarg., Nr. ii, 15. Marts 1895.] 

"^ 20. Maj 1874: Hanne Petersen, født i. Juli 1848 
paa Hollandske Mølle ved Helsingør, Datter af Møller R. 
Petersen og Ingeborg Jurgensen. Hun fortsætter Forretnin- 
gen uforandret som rabatberettiget under Firma: M, P. Mad- 
sens Boghandel, med Cand. phil. G. Torst som Bestyrer. — 
En Datter er den dels under Mærket »Johanne«, dels under 
eget Navn bekjendte Forfatterinde Johanne Madsen. 

'Portræt i Gads Saml." 223 

Madsen, Viggo, Boghandler i Aalborg, født 6. Marts 
1870 i Horsens, Søn af Kjøbmand Behrend Madsen og Anna 
Lasson. Tog Præliminærexamen 1887. Lserling hos F. Ryb- 
ner Petersen i Aarhus fra i , August 1 887 til i . August 1 89 1 ; 
derefter Medhjælper hos Samme indtil i. April 1892. Sol- 
dat fra I. April 1892 til i. Oktbr. 1893 og Sekondløjtnants 
examen 1893. Medhjælper hos C. Edelmann i Horsens fra 
4. Oktbr. 1893 til I. April 1894. Var tjenstgjørende Officer fra 
1. April 1894 til I. April 1895. Medhjælper hos Adolf Jacob- 
sen i Viborg fra i. April 1895 til 1. April 1897; hos Jacob 
Zeuner i Aarhus fra i. April 1897 til i. April 1899. Overtog 
28. Marts 1899 Anton E. Reventlows Boghandel i Aalborg. 
Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Viggo 
Madsen, Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Tapet-, 
Musik- og Kunsthandel. Forretningen grundlagt 30. Oktbr. 
1885 af Chr. Winther (nu P'orhandler af musikalske Instru- 
menter i Kjøbenhavn); overtaget 15. Juni 1897 af Anton 
E. Reventlow. 

Portrjct i Gads Saml ^ 

* 22. Maj 1900: Marie Louise Thranum, født 10. Marts 
1875 i Viborg, Datter af Kjøbmand Clemen Poulsen Thra- 
num (t 28. Novbr. 1899) 3f Marie Kirstine Dige. 

Malta-Mfflller, Frederik Christian, fhv. Bog- 
handler i Aarup og i Ringe, født 9. Marts 1856 i Randers, 
Søn af Christian Malta-Muller, Sognepræst til Kippinge og 
Brarup paa Falster, og Anna Hedevig, født Maller. — For- 
ældrene ere Sødskendebørn. Farfaderen var Dr. phil. Jera- 
mias Muller, Sognepræst til Vejby og Tibirke; Morfaderen 
var Johan Ernst Muller, Sognepræst til Pedersborg og Kin- 224 

dertofte. — Lærte Købmandshandel hos Chr. Kronmann 
i Saxkjøbing fra i. Maj 1870 til i. Novbr. 1874. Lærte 
Bogbinderiet hos J. F. Nielsen i Nykjøbing paa Falster fra 
I. Novbr. 1874 til i. Maj 1879. Etableret i. August 1879 
i Aarup paa Fyn. Firma: F. C. Malta-MolIer. Forretnings- 
art: Bog- og Papirhandel. Solgte denne Forretning til Johan 
Isbrand 18. Juni 1882 (og Isbrand afhændede den i.Oktbr. 
1898 til Joh. K. Mortensen). Etableret paany i Ringe paa 
Fyen 14. Septbr. 1882. Firma og Forretningsart som oven- 
for. Afhændede denne Forretning, der blev rabatberettiget 
18, Septbr. 1895, til Chr. Schou 19. April 1900. — Har 
siden 19. April 1903 drevet en Manufakturhandel paa Øster- 
bro i Kjøbenhavn. 

r Portræt i Thaarups Saml., i Milo'ske Festalbum og paa Lønborgs Skind. 
Bogh.] 

* 22. Oktbr. 1886 i Mathæuskirken i Kjøbenhavn: Agathe 
Ludviga Spies, født 3. Juli 1860 i Maribo, Datter afCand. 
pharm. Vilhelm Theobald Spies, Medicinalrevisor, Boghol- 
der, og Caroline Marie Charlotte Lorenz. — Moderens Bro- 
der er Etatsraad, Professor Dr. Ludvig Lorenz, Medlem af 
Videnskabernes Selskab. Mansa, Harald Ferdinand, fhv. Boghandler i Ran- 
ders, nu Antikvarboghandler i Kjøbenhavn. Overdrog 1 . Ja- 
nuar 1895 Boghandelen i Randers til J. P. Mynster. Flyt- 
tede i. Maj s. Aar sit Foriag til Kjøbenhavn, og etablerede 
samtidig en Antikvar-Bog- og Musikhandel dér. Firma: *H. 
F. Mansa. Er Medlem af Dansk Musikhandlerforening. 

[Se I. Udg., Side 129—30.] Mansa^ Jacob Henrik, fhv. Forlagsboghandler i Kjø- 
benhavn. Ophævede Forlaget 4. April 1894. Virkede i 
Aarene 1895 — 99 ved Dagmartheatret henholdsvis som Pri- 
vatsekretær, Regnskabsfører og Billetkasserer. Var Bestyrer 
af Aktieselskabet »Saxo« (Bog -Antikvariat og Papirhandel) 
paa GI. Kongevej i Kjøbenhavn fra 31. Maj 1901 til i. Maj 
1903, da dette Selskab ophævedes. Boer nu paa Hoved- 
gaarden >Sø< paa Mors. 

[Se I. Udg., Side 130.] 

* 12. Juni 1900: Dorthea Margrethe Møller, født. 28. 
Novbr. 1879 i Ebeltoft, Datter af Kjøbmand Otto Møller 
og Juliane Marie Petersen. 

Marcker, Jøi^en Johannes Adam, Boghandler 
i Kjøbenhavn, født 27. Novbr. 18; 3 i Nexø, Søn af Kjøb- 
mand og Kæmner Jens Andreas Marcker og Anna Johanne 
Sophie Kirstine Fog. Oplært ved almindelig Kjøbmandshan- 
del fra August 1868 til Sommeren 1873; fra den Tid ind- 
til Vinteren 1876 besøgte han Kunstakademiets Skole for 
Malere og gjennemgik de forskjellige Klasser med Undtagelse 
af den sidste (Malerklassen); afbrød Studiet paa Grund af 
Sygdom. Fik efter aftjent Værnepligt Plads hos H. J. Wich- 
mann i Nexø, hans senere Svigerfader, og var Medhjælper 
der fra August 1878 til i. Maj 1882, da han overtog For- 
retningen. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Førte Forret- 
ningen under Firma: Wichmanns Boghandel, indtil i. August 
1891, da han solgte den til Chr. Krøytzer. — Deltog med 
Statsunderstøttede i en Række Feriekursus for teknisk Skole- 
undervisning og ledede Undervisningen ved Nexø tekniske 
Skole i de 1 2 Aar, han havde Forretning i denne By. Var 

15 226 

i 5 Aar Medlem af Skolekommissionen og Medlem af Kom- 
missionen til Bedømmelse af Svendeprøver i Nexø. Var end- 
videre i en Aarrække Medlem af Bestyrelsen for den sel- 
skabelige Forening for Nexø og Omegn. — Kjøbte 1 5. Juni 
1892 en Papirhandel i Kjøbenhavn; blev samtidig antaget 
som Rabatberettiget. Firma: Johannes Manker. Forretnings- 
art: Sortimentsboghandel og Papirhandel. 

[Portræt i Gads Saml. og paa Lanborgs Skand. Bogh ] 

* 30. August 1 881: Sophie Christine Christofore Grønne- 
gaard, adopteret Wichmann, født 9. Januar 1856 paa Paa- 
rupgaard ved Maribo, Datter af Forpagter André Grønne- 
gaard og Nicoline Wichmann. 

Matthiesen^ Severin, Boghandler i Tønder, født 
5. Juli 1841 i Østerby ved Dahler-Østerby, Søn af Skræder- 
mester Matthias Peter Matthiesen og Marie Christiansen. 
Tog i 1859 og 1 86 1 Examen som Fuldmægtig i Toldfaget 
og i 1863 Examen som Officers- Aspirant. Lærling hos Fr. 
Drøhse i Tønder fra 1862 til 1. Januar 1865; derefter Med- 
hjælper hos Samme indtil i. Januar 1875. Etableret i. Ja- 
nuar 1875 ved Overtagelsen af P. Siemonsens Forretning, 
der var grundlagt i Tønder et Aarstid i Forvejen. Rabatberet- 
tiget samtidig. Firma forandret til: Severin Matthiesen. Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Kunsthandel, Lære- 
midler. — Er Medlem af »Algem. deutsche Sprachverband « . 

* 23. Novbr. 1879: Marie Luise Amalie Knutzen, født 
17. August 1856 i Slesvig, Datter af Landmand i Slesvig 
By Claus Hinrich Knutzen og Dorothea Friederika Martinsen. 

** Severin Matthiesen, født 7. April 1882. Lærested i 
Meldorf i Holsten. Nu Forretningsfører i Faderens Forretning. 227 

Melchiorsen, Andreas Paulin, Boghandler i 
Sundbyvester, født 12. Maj 1849 i Randers, Søn af Kjøb- 
mand og Raadmand Gerhard Fasting Melchiorsen og Mette 
Gjedske Borre. Frekventerede Randers lærde Skole fra 1 860 
til 1865. Var ved Kolonialfaget en gros fra 186; til 1878. 
Etableret som Bog- og Papirhandler 28. Septbr. 1878 i 
Sundbyvester. Erkjendt rabatberettiget 10. Novbr. 1886. 
Firma: A.P.Melchiorsen, Forretningsart: Sortimentsboghan- 
handel, Papir- og Tapethandel. 

[Portrart i Gads Saml., i Milo'ske Festalbum og paa Lønborgs Skand. 
Bogh. Jfr. »Nord. Bogh. Tid.«, XXXVII. Aarg., Nr. 39, 25. Scptbr. 1903, 
i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum, hvori dog bør ændres, at han er 
født 12. Maj, og at Faderen var Raadmand, ikke Gaardejer.] 

* 4. Decbr. 1891 i Roskilde Domkirke: Sophie Amalie 
Schou, født 5. April 1868 i Roskilde, Datter af Kjøbmand 
Johannes Christian Frederik Schou og Johanne Birgitte Bod- 
holt. — Af Slægten Secher. 

rjfr. V. A. Secher: Meddelelser om Slægten Secher Aarhus 1885.] 

Meylingy Holger, Boghandler i Skjelskør, født i6. 
Juli 1872 i Odense, Søn af Vinhandler en gros Carl Mey- 
ling og Flora Sand. — Faderens Broder er den theologiske 
Forfatter, Præsten H. E. Meyling. — Frekventerede Odense 
Kathedralskole, men maatte, paa Grund af Faderens Død, 
udgaa af tredie Klasse. Læriing i Hempelske Boghandel i 
Odense fra i. Maj 1889 til 1. Maj 1892; derefter Med- 
hjælper samme Sted indtil i. August 189;; hos G. E. C. 
Gad fra i. Septbr. 1895 til jo. Septbr. 1896; hos Peter 
Svegård i Sorø fra i. Oktbr. 1896 til 31. Marts 1897; ^^^ 
Svend Westergaard i Odense fra i. April 1897 til 15. Novbr. 
1 899. Derefter Bestyrer af Johs. Brorsens Boghandel i Faa- 228 

borg indtil 28. April 1900, da han, i Forening med F. C. 
Alstrøm, overtog denne Forretning. Rabatberettiget ved Over- 
tagelsen. Firma forandret til: F. C. Alstrøm & Meyling. 
Om Forretningens Art og Forhistorie se: Alstrøm. Trak sig 
i August 1902 ud af denne Forretning. Overtog 19. Novbr. 
1902 Balowske Boghandel i Skjelskør. Rabatberettiget ved 
Overtagelsen. Firma forandret til: Holger Meyling. Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik-, Kunst-, Tapet- 
og Galanterihandel. Forretningen grundlagt 7. Novbr. 1 88 1 af 
Frøken Anna Bulow; ved hendes Giftermaal, 22. Marts 1883, 
forandredes Firmaet til Balowske Boghandel. — Er Medlem 
af Bestyrelsen for Skjelskør Turistforening og Kasserer i 
Handels- og Kontoristforeningen. — Ugift. 

[Portræt i Gads Saml.] Michaelsen^ Siegfried, var Boghandler i Kjøben- 
havn. Var fra i. Marts 1888 til 1. August 1889 i Faderens 
en gros Forretning. — Medlem af Sprogforeningen. Han 
døde 15. Juli 1896 i Kjøbenhavn. Forretningen overgik der- 
efter til Einar Møller. 

[Nekrolog i >Nord. Bogh. Tid.t, XXX. Aarg., Nr. 29, 17. Juli 1896. 
Jfr. >Nogle Betragtningerc i samme Blad, XXVIII. Aarg., Nr. 14 o. flg. 
— Se I. Udg., Side 132—33.] 

* 15. Novbr. 1894 i hendes Forældres Hjem: Agnesa 
Lucca Komtesse af Tramp, født 9. August 1869 paa Kyø, 
Store Aistrup Sogn, Datter af Greve Christian af Tramp til 
Kyø, og Chariotte Frederikke, født Komtesse Knuth af 
Knuthenborg. — Hun er senere gift med Dr. phil. Cari 
Hansen i Kjøbenhavn. 229 

Michelsen, Peder Wolff, Boghandler i Kjøben- 
havns født 14. Februar 18; 2 i Ørbæk ved Svendborg, Søn 
af Lærer Hans Michelsen og Johanne Jocoba Bruun. Lært 
Boghandel og Bogbinderi hos V. Schønemann i Nyborg fra 
I. April 1867 til I. April 1871; derefter Medhjælper hos 
Samme indtil i. Januar 1872. Senere videre Uddannelse i 
Bogbinderiet hos UniversitetsbogbinderD. L. Clement i Kjøben- 
havn fra Januar 1872 til April 1873. Medhjælper hos J. L. 
Hartmann i Middelfart fra 1874 til 187;; dernæst hos V. 
Schønemann fra Septbr. 1875 til i. Maj 1876; hos August 
Bang fra i. Maj 1876 til i. Maj 1880. Etableret 24. Maj 
1880 i Kjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. Firma: P. Af/- 
chelsen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Mu- 
sikhandel. — Ugift. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaanips Sam)., i Boghf.s Festalbum og paa 
Lønborgs Skand. Bogh. Jfr. »Nord. Bogh. Tid.«, XXXIX. Aarg., Nr. 21, 
2). Maj 1905, i Anledning af hans 2^ Aars Jubilæum.] Mikkelsen, Mikael Peter Marius, fhv. Boghand- 
ler i Kjøbenhavn, født 18. Juni 1873 i Aarhus, Søn af 
Møbelhandler Seier Mikkelsen og Marie Petersen. Lærling 
hos Alb. Bayer i Aarhus. Medhjælper hos Carl A. Boesen 
i Aarhus; hos Otto Grøn; i C. W. Stincks Boghandel, og 
hos Andr. Fred. Høst & Søn. Overtog 20. Marts 1904 H. J. 
Hallings Boghandel i Kjøbenhavn. Rabatberettiget ved Over- 
tagelsen. Firma forandret til: M. P. M. Mikkelsen. Over- 
drog 10. Decbr. 1904 Forretningen til Arnold Jensen. — 
Etablerede i. Decbr. 1904 en Papir-, Musik- og Kunsthandel 
i Kjøbenhavn. Firma: *M, P. M. Mikkelsen. — Ugift. 2}0 

MilOy Carl Christian, Boghandler og Bogtrykkeri- 
ejer i Odense, født 31. Oktbr. i8;i i Kornerup Præste- 
gaard ved Roskilde, Søn af Sognepræst Frederik Vilhelm 
Milo og Chartotte Emilie Bruun. — Faderen var Søn af 
Boghandler, Kancelliraad Johan Milo i Odense og Broder 
til Boghandler Hans Christian Andreas Milo. — Frekven- 
terede Roskilde Kathedralskole fra 1863 til 1869. Volontør 
hos Georg Chr. Ursin fra 2. Maj 1870 til 1. Maj 1874; 
derefter Medhjælper hos Samme indtil i. Juni 1875; Med- 
hjælper hos HoflFensberg, Jespersen & Trap fra i. Oktbr. 
1875 til I. Septbr. 1876; i den Milo'ske Boghandel i 
Odense fra 3. Oktbr. 1876 til Ejerens (Onkelens) Død, 11. 
Decbr. 1881. Overtog denne Forretning i. Januar 1882. 
Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma fremdeles: Den 
Milo'ske BoghandeL Forretningsart : Sortimentsboghandel, For- 
lagsvirksomhed, Papir- og Kunsthandel, Bogtrykkeri, Stem- 
pelpapirforhandling. Medlem af Boghandlerforeningen i Kjch 
benhavn siden 8. Juli 1898. Har Udlevering af Det Milo'ske 
Forlag i Kommissionsanstalten i Kjøbenhavn. — Forretningen 
grundlagt 12. Septbr. 1748 af Johan Friedrich Milo (f 
1783); derefter overtaget af Sønnen, Frederik Wilhelm Milo 
(født 1759, t 1844); dernæst i Juni Maaned 1824 af Den- 
nes Søn, Kancelliraad Johan Milo (født 1788, f 1861); der- 
næst I. Juli 1860 af Dennes Søn, Hans Chr. Andr. Milo 
(født 19. Januar 18 19, f 11. Decbr. 1881). Ved Forretnin- 
gens 125 Aars Jubilæum stiftede H. C. A. Milo Legater til 
Beløb 24,000 Kr. Han kjøbte Herregaarden »Hesbjerg« (600 
Tdr. Land, c. 2 Mil fra Odense), hvilken ifølge hans testa- 
mentariske Bestemmelse 1896 overgik til Firmaets nuværende 
Ejer, der i 1 899 kjøbte Ubberud Kirke (Hesbjergs Sognekirke) Og lagde den ind under Gaarden. — Bogtrykkeriet, som er et 
af de største og ældste i Danmark udenfor Kjøbenhavn, er under 
den nuværende Ejer betydelig udvidet og beskjæftiger ca. 30 
Arbejdere og 7 Hurtigpresser, som drives ved elektrisk Kraft; 
det erholdt Medailler paa Udstillingen i Odense 1885, i Kjøben- 
havn 1888, paa Verdensudstillingen i Chicago 1893 og 
i Stockholm 1897. — Chr. Milo var Medstifter af »Den 
danske Provindsboghandlerforening«, han valgtes paa Mødet 
i Odense, 4. August 1891, til Formand for samme, og er 
gjenvalgt de følgende Aar. Har i Boghandlerforeningen været 
Medlem af forskjellige vigtige Udvalg. 12. Septbr. 1898 fej- 
rede Firmaet sit 1 50 Aars Jubilæum ved en Fest i Odense, 
ved hvilken Lejlighed der blev afsunget en Kantate af An- 
dreas DoUeris, og ved en Fest som Chr. Milo samme Aar 
gav paa Hesbjerg for sine Kolleger i den danske Provinds- 
boghandlerforening, overrakte denne ham et ualmindelig ele- 
gant og kunstnerisk udstyret Album med Portræter i Foto- 
grafi af alle Foreningens Medlemmer og med Prospekter fra 
de danske Provindsbyer. I Anledning af det sjeldne Jubi- 
læum (Firmaet er paa 5. Generation gaaet i Arv i samme 
Familie) udgav Firmaet et rigt illustreret Festskrift under 
Titel: »Huset Milo, 1748—1898«, udarbejdet af Profes- 
sor Cami I lus Ny ro p. — Han har været Medlem af Odense 
Ligningskommission, og dels er dels har været Medlem af 
følgende Institutioners Bestyrelse: . Den fynske Garderfor- 
ening, Odense Klub, Dronningens Asyl i Odense, Den danske 
Bogtrykkerforening, Odense Svineslagteri, Fyns Telefonsel- 
skab, Odense Oliemølle og Carl Petersens Fabriker Odense 
og Kjøbenhavn, Kasserer for Fyns Stifts patriotiske Selskab 
og Den 18. danske Landmandsforsamling i Odense 1900, Med- 2}2 

lem af Komiteen for Danmarks Deltagelse i »rexposition 
universelle de livres i Paris 1894« m. fl. — Har fore- 
taget 14 Udenlandsrejser, den længste paa 3 Maaneder, og 
har besøgt de fleste af Europas Lande. Han udnævntes 25. 
Novbr. 189; til R. af D. og 8. August 1900 til R. af i. Klasse 
af den svenske Wasa-Orden. 

[Portræt af Chr. Milo og Firmaets tidligere Indehavere i »Adressebog for 
den danske, norske og svenske Bogh.c, XV. Aarg., med Text af Andr. D., 
i C. Nyrops Festskrift i Anledning af den Milo'ske Boghandels 150 Aars 
Jubilæum. Portræt i Gads Saml., i Thaanips Saml., i Boghf.s Festalbnm 
og paa Lønborgs Skand. Bogh. Forlagskatalog 1823 — 1888, samt Tillæg 
1904. Katalog over Bøger til nedsat Pris 1888 og 1902. Jfir. Mindeblad 
om Milo'ske Boglades 125 Aars Jubilæum, Odense 1873 og C. Nyrop: Hu- 
set Milo, Odense 1898. »Nord. Bogh. Tid.c, VIII.Aarg., Nr. 11, 12. Septbr. 
1873, XVI. Aarg., Nr. 26, 13. Decbr. 1881, XXXII. Aarg., Nr. 36, 9. 
Septbr. 1898, Nr. 37, 16. Septbr. 1898. »Borsenblattc, 10. Septbr. 1898: 
>Zur hundertfiinfzigjåhrigen Jubelfeier des Hauses Milo in Odense 1748 — 1898. 
Ein buchhånd lerisches Bild aus der dånischen Provinz«, af C. B. Lorck. 
Firmaet omtaltes desuden ved denne Lejlighed i alle Landets Blade. Nyrop : 
Den danske Boghandels Historie, II. Adressebog for den nord. Boghandel, 
XVII. Aarg, V. Afd.] 

* 3. Oktbr. 1882: Ida Vilhelmine Petersen, født 23. Maj 
1857 i Odense, Datter af Herredsfoged, Justitsraad Frederik 
Julius KOnnemann-Petersen, R. af D., og Anna Marie Leth. 
— Paa fædrene Side stammer Slægten fra Norge; paa 
mødrene Side fra en anset, gammel Søofficersla^. 

** Erik Milo, født 17. Oktbr. 1886 i Odense. Var fra 
I. Septbr. 1903 til i. Septbr. 1905 Lærling i P. Brandts 
Boghandel i Svendborg. Derefter hos Vilhelm Tryde. 

Moldty Johannes Christian August, Boghandler 
og Redaktør i Sønderborg, født 8. August 183$ i Nordborg 
paa Als, Søn af Skipper Hans Christian Moldt og Anna 
Maria Schnack. Var i en Aarrække Fuldmægtig paa Nord- 23? 

borg Amtsstue, men blev afskediget efter Krigen 1864, da 
han ikke kunde bruges af de nye Magthavere; blev senere 
af Befolkningen valgt til Kredskasserer for Sønderborg, en 
kommunal Post, som han opgav 1. Juni 187$ for at over- 
tage Redaktionen af »Dybbøl-Posten«. Dette Blad har han 
siden redigeret og er siden 1. Januar 1884 tillige dets Ud- 
giver; fra I. Januar 1907 fratræder han Redaktionen deraf. 
Etableret som Boghandler i Sønderborg 18. Novbr. 1879. 
Rabatberettiget samtidig. Firma: Johannes Moldt Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Galanterihandel, 
Lejebibliothek. — Han er omtrent tolv Gange dømt for 
politiske Presseforseelser og har tre Gange afsonet Fæng- 
selsstraf i GlUckstadt og i Flensborg. Er Medlem af Besty- 
relsen for Vælgerforeningen for Nordslesvig. 

[Portraet og Biografi i »Illustr. Tidende«, Nr. 3 1, 4. Maj 1890. Jfr. Haand- 
bog i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie, udgivet af Franz v. Jessen, 
Side 598. »Nord. Bogh. Tide, XXXVIII. Aarg., Nr. 46, 17. Novbr. 1904, 
i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum.] 

* 10. Juni 1881: Frederikke Jacobine Hollænder, født 
1 3. Juli 1848 i Nordborg paa Als, Datter af Gaardejer Peter 
Hansen Hollænder og Dorothea Sophie Schmidt. 

Mortensen, Johannes Karl, Boghandler i Aarup, 
født 18. Marts 1866 i Hemmet ved Tarm, Søn af Lærer 
Lars Mortensen og Karen Petersen. Lærling hos Carl A. 
Boesen i Aarhus fra 1885 til 1887; Medhjælper hos J. Ras- 
mussen i Kjøge fra 1887 til 1889; hos K. Skaarup i Sla- 
gelse fra 1889 til 1891; hos N. P. Hansen i Ringsted fra 
1 89 1 til 1898. Etableret i. Oktbr. 1898 ved Overtagelsen 
at Joh. Isbrands Bog- og Papirhandel i Aarup. Rabatberet- 
tiget samtidig. Firma forandret til: Joh. K. Mortensen, For- 234 

retningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Tapet- og Galan- 
terihandel. Forretningen grundlagt 1866 af Johannes Ravn 
(nu Bogbinder i Fredericia); overtaget i. August 1879 af C. 
F. Malta-Maller, og 18. Juni 1882 af Joh. Isbrand. — Ugift. 

[Portræt i Gads Saml.] 

la Motte, Ulrich Christian Friedrich, var Bog- 
handler i Sønderborg. Han døde 8. Maj 1 899 i Sønderborg. 
Forretningen, som dermed ophørte at være dansk-rabatberet- 
tiget Boghandel, fortsættes af Hermann Gewallig under 
Firma: *Motte'sche Sortimentsbuchhandlung. 

[Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid.«, XXXIII. Aarg., Nr. 20, 19. Maj 1899. 
— Se I. Udg., Side 136.] 

Mailer, Adolph Frederik, fhv. Boghandler i Silke- 
borg, født 28. Oktbr. 1 86 1 i Bryndum ved Varde, Søn af Sogne- 
præst Casper ChristoflFer Moller og Hedevig Margrethe Hov- 
mand. — Faderens Broder var Undervisningsinspektør, Pro- 
fessor N. V. Maller. — Tog Præliminærexamen i Thisted 
1877. Lærling hos Brødrene Salmonsen fra 19. Februar 
1878 til I. Novbr. 1882. Medhjælper hos Viggo A. Hansen 
i Vejle fra i. Novbr. 1882 til 1. April 1884; Soldat fra 
I. April til I. Oktbr. 1884. Hos Erh. Flensborg i Roskilde 
fra I. Oktbr. 1884 til 1. Septbr. 1888. Overtog 15. Oktbr. 
1888 Fr. Ravns Boghandel i Silkeborg. Rabatberettiget ved 
Overtagelsen. Firma forandret til : Ad. Fr. Moller. Forret- 
ningsart: Sortimensboghandel, Papir-, Tapet- og Musikhan- 
del. Forretningen grundlagt 1. Novbr. 1864 af Carl Chr. 
Nielsen; overtaget i Juli 1883 af Oluf Mulvad, og i. Januar 
1886 af Fr. Ravn. — Var kommunal Revisor fra 1896 til 2J5 

1902. Er Kasserer for Turistforeningen i Silkeborg. — Over- 
drog I. Januar 1906 sin Forretning til P. H. Raae. 

[Portract i Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Milo'ske Festalburo.] 

* 1 5. Oktbr. 1 890 i Holstebro: Sophie Rudolphine Schultz, 
født 18. Decbr. 1859 i Rendsborg, Datter af Apotheker Au- 
gust Julius Schultz og Karen Marie Bruun. 

Mflller, Axel Heinrich^ Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 27. Juni 1860 i Kjøbenhavn, Søn af Malermester Ernst 
Heinrich Moller og Anna Magdalene Beitin. Læriing og 
Medhjælper hos Th. Lind fra i . Oktbr. 1 874 til 3 1 . August 
1887. Overtog I. Oktbr. 1887 Ledelsen af »Indre Missions 
Boghandel« i Kjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. For- 
andrede Firmaet til: Bethesdas Boghandel. Boghandelen ejes 
af »Kirkelig Forening for den indre Mission i Kjøbenhavn« 
og drives for dennes Regning. Den blev etableret ved Be- 
thesdas Indvielse, 26. Septbr. 1882, som Sortimensboghan- 
del og Foriagsforretning, under Firma: »Indre Missions Bog- 
handel« og under Ledelse af Chr. Christiansen (født 4. Maj 
1848, t 28. Oktbr. 1889). Det var kun Sortimentsboghan- 
delen, som I. Oktbr. 1887 overdroges til Axel Moller, me- 
dens Christiansen vedblev at lede Foriagsforretningen indtil 
sin Død. Nu drives Forretningen samlet under Et og har 
tillige Papirhandel. — Var Medlem af Sortimentsboghand- 
lerforeningens Bestyrelse fra April 1898 til April 1904. Er 
Medlem af Bestyrelsesraadet for »Kristelig Forening for unge 
Mænd« i Kjøbenhavn; Kasserer for Midnatsmissionen; Kas- 
serer for Søndagsskoleudvalget i Kjøbenhavn. 

'Portrxt i Gads Saml. og i Thaarups Saml. Nekrolog over Chr. Christian 
sen i »Nord. Bogh. Tid.«, XXIV. Aarg., Nr. i8, i. Novbr. i88v) af A. 
M^uiler ] 236 

* 19- Septbr. 1896: Elna Marqaard, født 7. Maj 1867 
i Fredensborg, Datter af Stationsforstander Gustav Marquard 
(t) og Oline Balthazar Christensen. 

Mynster, Jacob Peter, fhv. Boghandler i Randers, 
født 2. Marts 1866 i Harlev Præstegaard, Søn af Provst Ole 
Frederik Hjeronimus Mynster og Louise Sophie Marie Ra- 
dinger. — Bedstefaderen og Biskop Jacob Peter Mynster 
vare Fættere. — Tog 4. Klasses Hovedexamen i88j. Lærling 
hos H. Hagerup fra 1. Novbr. 1887 til i. Novbr. 1892. Med- 
hjælper hos Cario Clausen i Holbæk fra i. Novbr. 1892 
til 1. Januar 1895. Overtog 1. Januar 189; H. F. Mansas 
Boghandel i Randers. Rabatberettiget ved Overtagelsen. 
Firma forandret til: H. F. Mansas Efterfølger (J. P. Myn- 
ster). Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- 
og Kunsthandel. Forretningen grundlagt i. Oktbr. 1864 af 
H. F. Mansa. 11. Juni 1898 ophævedes Forretningen. Han 
flyttede derefter til Kjøbenhavn og forlagde bl. A. L. Bud- 
des sidste Bog: »En Historie om, hvoriedes Fa'er ganske 
alene klarede det hele«, 1899. Etableret i. Maj 1902 i 
Ruds Vedby. Firma: *J. P. Mynster. Forretningsart: Papir-, 
Galanteri- og Tapethandel. Solgte Forretningen 15. Novbr. 
1905 til P. N. Sandfeld Petersen (født 19. Februar 1871 i 
Sandfeld i Brande; lært hos A. P. Bech i Herning). Er nu 
Agent i Kjøbenhavn hos L. Levison, jun. 

[Om Slægten Mynster se bl. A.: Bricka: Dansk biograf. Lex. XII. Side 

4 og følg-J 

* 25. Oktbr. 1901 : Andrea Paaline Bjørn, født 24. Septbr. 
1 868 i Holbæk, Datter af Isenkræmmer Andreas Marcus Bjørn 
og Jensine Caroline Nielsen. Møller, Olaf Einar, Boghandler i Kjøbenhavn, født 
2. Oktbr. 1 87 1 i Kjøbenhavn, Søn af Adjunkt ved Haderslev 
lærde Skole Christen Frederik ChristoflFer Møller og Elise 
Marie Emilie Bruun Muus. — Faderen var efter Krigen 
Medstifter og Medejer af »Haderslev Læreres Skole« i Kjø- 
benhavn. — Blev Student fra Birkerød Latinskole 1890; 
tog Filosofikum 1891. Læriing hos Papirhandler J. Chr. 
Petersen fra 1. Juli til i, Septbr. 1891, derefter Læriing 
hos Siegfried Michaelsen fra i. Septbr. 1891 til i. Septbr 
1893. Volontør hos Andr. Fred. Høst & Søn fra i. Septbr. 
1893 til I. Januar 1894. Medhjælper hos Siegfried Michael- 
sen fra I. Januar 1894 til i. August. 1896. Etableret i. 
August 1896 ved Overtagelsen af Siegfried Michaelsens For- 
retning. Firma forandret til: Siegfried Michaelsens Efterfølger, 
Einar Møller, Overtog tillige 26. Maj 190J V. Oscar Sø- 
tottes Sortimentsboghandel og Foriag. Blev rabatberettiget 
samtidig. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Specialitet: 
Import af udenlandsk Literatur, Antikvariat og Foriag. 

* 15. Juni 1897: Julie Cathrine Jensen^ født 24 Decbr. 
1869 i Kjøbenhavn, Datter af Snedkermester Henrik Jensen 
og Kristine Amalie Andersen. 

Møller, Jens Sophus, Boghandler i Helsingør, født 
22. April 1852 i Nyborg, Søn af Sognepræst til Aarby Me- 
nighed Joachim Christian Møller og Caroline Gustave Borg- 
strøm. — Farfaderen var Professor ved Kjøbenhavns Uni- 
versitet, Dr. theol. Jens Møller. Faderens Broder. Valdemar 
Møller, var Translatør og Boghandler i Frederikshavn; en 
Halvbroder, Johannes Møller, er Præst i Odense. — Tog 
.den udvidede Præliminærexamen 2;. Juli 1869 ved Slagelse 2)8 

Realskole. Lærling hos H. J. Tørsleff i Slagelse fra i . Au- 
gust 1869 til I. April 1873. Medhjælper hos H. Hagerup 
fra I. Septbr. 1874 til i. Novbr. 1877. Bestyrer af J. L. 
Wisbechs Sortimentsboghandel i Kolding fra i . Novbr. 1 877 
til I. Novbr. 1878. Kjøbte 1. Oktbr. 1878 J. Wagners 
Boghandel i Helsingør, men overtog først personlig Ledel- 
sen af denne Forretning 1. Novbr. 1878. Rabatberettiget 
ved Overtagelsen. Firma forandret til: Jens Møllen Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Forlagsvirksomhed, Kunst-, 
Galanteri-, Papir- og Musikhandel. Forretningsfører for >Pro- 
vindsboghandlernes Almanakforlag«, Agent for Hornung & 
Møllers Pianofortefabrik og for Nye danske Brandforsikrings- 
selskab. Forretningen grundlagt i Maj 1842 af J. Wagner. 
Han startede Helsingør Centraltykkeri og vilde have drevet 
det for egen Regning. Da Byraadet imidlertid nægtede Bor- 
gerskab dertil, stiftedes det som privat Aktieselskab. Han 
er selv tredie Ejer deraf. — Var 1875 — 1876 Medlem af 
Bestyrelsen for Boghandler-Medhjælper-Bibliotheket og 1876 
— 1877 Formand for samme. Indledede paa Boghandler- 
mødet i Odense, 4. August 1891, en Diskussion om Papir- 
fabrikernes Stilling til Bog- og Papirhandlerne, samt en Dis- 
kussion om Almanakhandelen; han valgtes paa dette Møde 
til Medlem af Foreningens Bestyrelse og til Sekretær for 
samme. Han er Medlem af Kommissionsanstaltens Besty- 
relse og af De danske Boghandleres Fællesudvalg. Paa Pro- 
vindsboghandlerforeningens aariige Møder har han hyppig 
taget Del i Forhandlingen. Har skrevet adskillige Artikler i 
»Den nordiske Bog\'erden« og i »Nordisk Boghandlertidende«; 
desuden en Del Sange ved Boghandlermøder og andre fest- 
lige Lejligheder. Han er siden 1886 Medlem af Helsingørs Handelsforening, og har i en Aarrække været Næstformand 
i Helsingørs kgl. priviligerede Skydeselskab. Han valgtes 
1899 af Byraadet til Fattigforstander i Helsingør, og har 
siden uafbrudt beklædt denne Stilling. Har udgivet nogle 
Smaaskrifter paa eget Forlag, og har i flere Aar udgivet og 
redigeret nogle mindre Kalendere. Har foretaget en Tydsk- 
landsrejse 1876, en Norgesrejse 1880 og et Par Sverigsrejser 
1888 og 1892. 

[Portrst i Boghandler-Medhjælper-Foreningens Aarsskrift 1902, i Gads 
Saml., i Thaarups Saml., i Boghf.s og i Milo'ske Festalbum og paa Løn- 
borgs Skand. Bogh. Forlagskaulog 1842— 1 903. Jfr. »Nord. Bogh. Tid.t, 
XXXVII. Aarg., Nr. 39, 25. Seplbr. 1903, >SøndagsbladeU, »111. Familie 
Jouma!« o. fl. Blade, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum. Om Farfade- 
ren se: Erslews Forf. Lex. II. Side 389—98 og Suppl. II. Side 491—92; 
om Faderen se: Erslews Forf Lex. II. Side 399 — 400 og Suppl. II. Side 
493—94; om Farbroderen se: Erslews Suppl. II. Side 50^.] 

* I. Juli 188 j: Hilda Margrethe Christine Gulbrandsen, 
født 4. Septbr. 1855 i Helsingør, Datter af Herreekviperings- 
handler Ludvig Hans Henrik Gulbrandsen og Camilla Hen- 
riette Backe. — Farfaderen var den bekjendte Bestyrer af 
det kgl. Vaisenhus, A. F. C. Gulbrandsen. Møller, Johan Peter Emil, fhv. Boghandler i Kjø- 
benhavn. Overdrog 1. Oktbr. 1898 sin Forretning til V. Os- 
car Søtofte og udtraadte samtidig af Boghandlerforeningen, 
ifølge Meddelelse paa Mødet 12. Oktbr. 1898. Han har 
senere i henimod 4 Aar været fast ansat hos den over hele 
Landet kjendte »Foreningen til lovordnet Udryddelse af 
Rotter i Danmark.« løvrigt lever han i Kjøbenhavn som 
Privatmand. 

[Se I. Ldg., Side 159—40.] 240 

Møller, Johannes, Boghandler i Kallundborg, født 
1 8. Januar 1873 i Østrup ved Otterup i Nordfyen, Søn af 
Godsejer, Stamhusbesidder Elias Møller og Thora Nue. Tog 
almindelig Forberedelsesexamen 1 4. Juli 1 890. Lærling hos 
H. Hagenip fra 31. Juli 1890 til 30. Juli 1894. Medhjælper 
hos Carl Larsen i Middelfart fra i . Septbr. 1 894 til i . Marts 
1895; hos O. Willerup i Vordingborg fra i. Maj 1896 til 
1. Maj 1897; hos Jul. Gjellerup fra i. Februar til 1. Maj 
1 898 ; hos A. Stabel i Trondhjem fra i . Maj 1 898 til i . Juli 
1899; igjen hos Jul. Gjellerup fra i. Oktbr. 1899 til i. April 
1900; hos A. Bryndum i Kallundborg fra i. April til i. 
August 1 900, da han overtog denne Forretning. Rabatberet- 
tiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Johannes Møller. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papirhandel en gros, Ta- 
pet-, Musik-, Kunst- og Galanterihandel. Forretningen grund- 
lagt 29. Oktbr. 1867 af A. Bryndum. 

[Portræt i Gads Saml.] 

* 22. Oktbr. 1905: Ulla Theodora Svanholm, født 31. 
Decbr. 1 874 i Roskilde, Datter af Restauratør Lauritz Theo- 
dor Svanholm (f) og Caroline Constantine Adler. 

Møller^ Kristian Frederik, Boghandler i Aarhus, 
født 26. Decbr. 1879 i Nørre Felding, Søn af Sognepræst 
Jens Peter Møller og Marie Sofie Nielsen. Tog Præliminær- 
examen 1896. Lærling hos Chr. Jensen i Holstebro fra i. 
Novbr. 1 896 til i . Oktbr. 1 900. Medhjælper hos Magnus A. 
Schultz i Aalborg fra i. Oktbr. 1900 til i. Oktbr. 1904. Over- 
tog I. Januar 1905 Carl Linds Boghandel i Aarhus. Rabat- 
berettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Kristian F, 
Møller, Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Kunst- 241 

handel, fotografiske Artikler. Forretningen grundlagt 1 9. Novbr. 
1888 af Daniel Bang; overtaget i.Oktbr. 1893 af Chr. Juel, 
og 1. Novbr 190J af Carl Lind. — Ugift. 

Møller, Johan Christian Alfred Marius, Bog- 
handler i Kjøbenhavn, født 16. Oktbr. 18^3 i Kjøbenhavn, 
Søn af fhv. Kunstdrejermester Niels Møller og Ane Marie 
Schiødt. Frekventerede det von Westenske Institut fra 1860 
til 1 869. Lærling hos Th. Michaelsen i Kjøbenhavn fra 1 6. 
Oktbr. 1869 til I. Novbr. 1874; derefter Medhjælper hos 
Samme indtil 31. Maj 1876. Medhjælper hos A. Giese fra 
1. Juni 1876 til I. Oktbr. 1879. Etableret i. Novbr. 1879 
paa Vesterbro i Kjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. 
Firma: Marius Møller. Forretningsart: Sortimentsboghandel. 
Papir-, Musik- og Kunsthandel. — Kasserer for St. Petri 
Selskab. Har i Tidsrummet 1869 — 1905 foretaget Rejser til 
Norge, Sverig,Tydskland. Østerrig, Belgien, Frankrig, Schweiz 
og Italien. — Ugift. 

'Portran i Gads Saml. og i Boghf.s Festalbum. Jfr »Nord. Bogh. Tid.«, 
XXXVIII. Aarg., Nr. 43, 27. Oktbr. 1904, i Anledning af hans 2^ Aars 
Jubilarum. 

Møller, Niels Philipsen, Boghandler i Skjærbæk i 
Sønderjylland, født 13. Maj 1874 i Jægerup ved Voiens, 
Søn af Gaardejer Philip Hansen Møller og Kathrine Marie 
Hansen. — Forældrene sønderjydske Bønder. Faderen var 
i mange Aar Kredsdagsmedlem og Lægmedlem af Synode- 
udvalget for Haderslev Provsti. — Lærte Bogbinderi hos 
P. Christensen (Hans Lauridsens Boghandel) i Haderslev 
fra 1890 til 1894, og Boghandel fra 1894 ^i' 1^95* ^^^r 
Volontør samme Sted fra 1895 til 1897 og Medhjælper fra 

16 242 

1897 til 1900. Etableret 15. Maj 1900 i Skjærbæk. Rabat- 
berettiget samtidig. Firma: Niels Ph. Møllen Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Papir- og Kunsthandel, Bogbinderi, 
Accidenstrykkeri og Billed-Indramning. 

[Jfr. »Modersmaalet«, sidst i August 1904, paa Grund af Politiforholds- 
regler, i Anledning af Udstillingen af Matzen: Die nordschleswigsche Op- 
tantenfragec.] 

* 6. Oktbr. 1900: Mette Kjestine Marie Schmidt, født 
28. Septbr. 1877 i Sillerup, Haderslev Amt, Datter af Mejeri- 
bestyrer Asmus Jørgensen Schmidt og Anne Marie Frede- 
rikke Hansen. — Faderens Broder er den bekjendte Dyr- 
læge J. Schmidt i Kolding. 

Nansen^ Peter, Cand. phil., Forfatter, Meddirektør 
for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, født 20. Januar 
1 86 1 i Kjøbenhavn, Søn af Sognepræst Ferdinand Peter 
Nicolai Nansen (f 1899) ^S Johanne Henriette Buchheister 
(f 1870). — Farfaderen var Etatsraad M. L. Nathanson, 
Chef for Huset Meyer & Trier (i forrige Aarhundredes Be- 
gyndelse), socialøkonomisk Forfatter og Redaktør af »Ber- 
lingske Tidende«, tillige bekjendt for sin Virksomhed for 
Forbedring af Jødernes Stilling i Danmark. Moderens Bro- 
der var forhenværende Kommitteret ved Statsbanerne og 
Redaktør af »Beriingske Tidende«, H. Buchheister. Han 
er iøvrigt bl. A. beslægtet med Digteren Henrik Hertz og 
Højskoleforstander Ernst Trier. — Tog Studenterexamen 
1879, Filosofikum 1880. Studerede i nogle Aar Statsviden- 
skab. Var Journalist: 1880 ved »Beriingske Tidende«, i88j 
ved »Nationaltidende«, fra 1884 til 1895 inkl. ved »Poli- 
tiken«. Indtraadte fra Januar 1896 i Gyldendalske Bog- 24? 

handels Ledelse. Var med i Planerne og Forberedelserne 
til Sammenslutningen af Gyldendalske Boghandel og »Det 
nordiske Forlag«. Blev efter denne Sammenslutnings Fuld- 
byrdelse Meddirektør for dette Aktieselskab: Gyldendalske 
Boghandel, Nordisk Forlag. (Om Forhistorie, Firma og For- 
retningsart se: Jacob Hegel.) Medlem af Boghandlerfor- 
eningen 1904. Han redigerede 1889 — 90 Maanedsskriftet 
>Af Dagens Krønike«, og har desuden under Navn udgivet 
følgende Bøger: »Unge Mennesker«, Kbhvn. 188}; »Kam- 
merater«, 1884; »Korte Veje«, 1890; »Et Hjem«, 1891; »Fra 
Rusaaret«, 1892; »Julies Dagbog«, 1893; »Maria«, 1894; 
»Guds Fred«, 189$; »Judiths Ægteskab«, 1898; »Troskabs- 
prøven«, 1899; af alle disse Bøger er udkommet tydske Ud- 
gaver, flere af dem foreligger tillige paa adskillige andre 
Sprog. Har desuden udgivet en Del Oversættelser fra Svensk 
og Fransk samt i 1894 Pragtværket »Verdens Storbyer«. — 
V^ar som Student en Tid Formand i Klubben »Academicum«, 
Forløberen for Studentersamfundet. Var i nogle Aar Vice- 
formand i Joumalistforeningen. Medstifter af og Medlem af 
Bestyrelsen for Dansk Automobilselskab. Medlem af Dansk 
Forfatterforening. 

[Portnet, malet af Regitze Winge; fotografisk Gjengivelse heraf i Han- 
delen. Portrart og Biografi i P. Hansen: »111. dansk Litt. Hist.«, III. Side 
8 »4 — 17. Jfr. Bricka: Dansk biograf. Lex XII. Side 1 36— J7; Salomons Konv. 
Leks. XIII. Side 145; Hagerups Konv. Leks. VII. Side 6-7 {meå F^r- 
Uæt); Allers Konv. Leks. IV. Side 644— .; 5 (med Portræt;.] 

* I. Louise Brock, Skuespillerinde, født 14. Marts 1864 
i Kjøbenhavn, t 6. Decbr. 1900 samme Sted. 

* 2. Betty Anna Maria Miiller, Skuespillerinde, født 
19. Marts 187J i Kjøbenhavn, Datter af Theaterdirektør, 
Skuespiller Frederik Muller (f 1895) og Skuespillerinde 244 

Marie Jørgensen. — Faderen hørte til en gammel bekjendt 
Skuespillerslægt. Moderen er i andet Ægteskab gift med 
Skuespiller Johannes Ring. 

Neumann, Carl Frederik, Boghandler i Vejle, født 
7. August 1857 i Assens, Søn af Sadelmagermester Adam 
Henrik Neumann og Karen Marie Poulsen. Lært Bogbinderi 
hos C. H. Torp i Odense fra 1873 til 1879. Volontør og 
Medhjælper hos Theodor Jørgensen i Vejle fra 1880 til 
1884. Overtaget denne Forretning 27, April 1884. Rabat- 
berettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: C. Neu- 
manns Boghandel Forretningsart: Sortimentsboghandel, Pa- 
pir, Musik- og Kunsthandel. Forretningen grundlagt 15. Au- 
gust 1866 af Theodor Jørgensen; overdraget i Decbr. 1869 til 
Joh. Voigt; atter overtaget af Jørgensen Foraaret 1870. Filial 
i Give, bevilget i j. Oktbr 1899. — Var Medindbyder til Stif- 
telsen af »Den danske Frovindsboghandlerforening«. Er Med- 
lem af Bestyrelsen for Vejle Musikforening og Kasserer for 
samme. Medlem af Bestyrelsen for Vejle Turistforening. Er 
Sekretær for Vejle Kunstforening. Medlem af Bestyrelsen 
og Sekretær for Vejle Musæumsforening. Medlem af Besty- 
relsen for Folkeuniversitetsforeningens Vejle Afdeling og Re- 
visor ved Aktieselskabet »Vejle Theater«. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml., i Boghf.s og i Milo'ske Festal- 
bum, og paa Lønborgs Skand. Bogh.j 

* 29. August 1885: Helene Marie Wegener, født 10. 
April 1864 i Vejle, Datter af Farvermester Otto Wegener 
og Ane Marie Hansen. 

** Otto Christian Neumann, født i. Oktbr. 1886 i Vejle. 
Tog Præliminærexamen 1903. Lærling fra i. Januar 1904 til 245 

I. Septbr. 1905 i Faderens Forretning; derefter Lærling i 
Huwaldsche Buchhandlung i Flensborg. 

Niclasen, PouU Boghandler i Thorshavn paa Fær- 
øerne, født 5. Januar 1852 i Sørvaag paa Vaag, Færøerne, 
Søn af Odelsbonde Niclas Samuelsen og Susanne Cathrine, 
Datter af Odelsbonde Olaf Poulsen. Tog Lærerexamen i 
Thorshavn. Lærte Boghandelen hos H. N. Jacobsen i Thors- 
havn fra 1. Maj 1891 til i. Maj 1893; derefter Medhjælper 
hos Samme indtil ly Septbr. 1903, da han optoges som 
Medejer af Forretningen. Firma forandret til: H. N. Jacob- 
sens Boghandel. Om Forretningens Art og Forhistorie se: 
H. N. Jacobsen. — Han har under Vakance været konst. 
Lærer baade ved Kommuneskolen og Realskolen samt ved 
Lærerskolen i Thorshavn. Han er tillige Kasserer for og 
Medlem af Kommissionen for Thorshavn Kommuneskole og 
Medlem af Færø Amts Skoledirektion. Er korresponderende 
Rheder for Aktieselskabet »Kongshavn«. Er Formand i Di- 
rektionen for Aktieselskabet »Færø Amtstidendes Bogtryk- 
keri«. Medlem af Færøernes Lagting, valgt første Gang i 
Thorshavn (Sydstrøm Præstegjæld) 189}. Medlem af Thors- 
havn Menighedsraad. 

* 6. Juni 1891: Sigrid Jacobsen, født 24. April 1854 
i Thorshavn, Datter af Boghandler H. N. Jacobsen og Jo- 
hanne Marie Hansdatter. 

Nielsen, Anthon Bendix, fhv. Boghandler i Es- 
bjerg. Anlagde en Filial i Bramminge, bevilget 9. Februar 
1898. Opgav 10. Juli 1899 sit Bo sonr Konkurs. Fik senere 
Akkord og Boet udleveret til fri Raadighed under )i. Marts 246 

!900. Flyttede derefter til Kjøbenhavn, hvor han driver 
Agentur og Kommissionsforretning. — Ugift. 

[Se 1. Udg., Side 141—42.] 

Nielsen, Carl, Boghandler i Haderslev, født 20. Maj 
1860 i Haderslev, Søn af Gjæstgiver Niels Hartvig Nielsen 
og Anna Kathrine Jessen Dahl. Lærling i Th. Sabroes Bog- 
handel i Haderslev fra 1875 til 1879; derefter Medhjælper 
samme Sted indtil 1882 og hos Axel Sabroe fra 1882 til 
1896. Overtog Dennes Forretning 1. Januar 1896. Rabat- 
berettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til : Sabroes Bog- 
handel, Carl Nielsen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Papir-, Kunst- og Musikhandel, Bogbinderi. Forretningen 
grundlagt 16. Januar 1803 af Bogbinder, senere Raadmand 
C. Nissen ; fra 1 8} i førtes Boghandelen af Dennes Søn, Niels Nis- 
sen. Efter deres Død overgik Forretningen 8. Oktbr. 1839 til 
Theodor August Møller, og i. Oktbr. i86j til Th. Sabroe; der- 
efter I . April 1 882 til Sønnen, Axel Sabroe, som aftiændede den 
I. Januar 1896. — Er Medlem af Bestyrelsen for Understøt- 
telsesforeningen og af Bestyrelsen for »Harmonient i Haderslev. 

[Portræt i Milo'ske Festalbum.] 

* I. 16. Oktbr. 1886: Mette Johanne Christine Jessen 
Toft, født 15. Januar 1862 i Hammelev, f }. Juni 1897 
i Haderslev, Datter af Landmand Laurids Jessen Toft og 
Nielsine Petersen. 

* 2. 24. April 1903: Kristense Mathilde Julie Matthiesen, 
født 7. Februar 1873 i Bylderup, Datter af Gaardejer Chri- 
stian Matthiesen og Mette Helene Martensen. 

** Niels Hartvig Nielsen, født 15. Juli 1888 i Haders- 
lev. Læriing i Faderens Forretning siden i. April 1904. 247 

Nielsen, Emil Frits Georg, Boghandler i Aarhus, 
født 28. Februar 1877 ' Kjøbenhavn, Søn af Silke- og Klæde- 
handler Frits Georg Nielsen, Kaptajn i det borgerlige In- 
fanteri, og Emilie Gruse. Tog Studenterexamen 1895; Filo- 
sofikum 1896. Lærling hos H. Hagerup fra i. April 1896 til 
1. April 1900; derefter Medhjælper hos Samme indtil i). 
April 1901 ; hos Adolf Jacobsen i Viborg fra 13. April 1901 
til I. April 190); hos Lobcke & Nøhring i Lobeck fra i. 
April til i.Oktbr. 1903; hos Th. Køster i Aarhus fra i.Oktbr. 
1903 til I. Marts 1904. Overtog i. Januar 1904 F. Rybner 
Petersens Boghandel i Aarhus; men overtog først personlig 
Ledelsen deraf i. April s. A. Rabatberettiget ved Over- 
tagelsen. Firma fremdeles: F. Rybner Petersens Boghandel 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- og 
Kunsthandel. Forretningen grundlagt 9. Novbr. 1867 af 
F. Rybner Petersen, som 15. April 1894 overdrog den til 
N. G. E. Nielsen og Aug. Tørsleff. Ved Tørsleffs Død, 4. 
Februar 1899, indtraadte hans Enke, Lorenze født Bense, 
som Medejer. Forretningen havde Filial i Hadsten fra i. 
Novbr. 1900 til i. Januar 1905, til hvilken Tid Bestyreren 
deraf, J. B. Aastrup, overtog denne og blev rabatberettiget 
Boghandler dér. — Ugift. 

Nielsen, Karl Nikolaj Hellemann, Boghandler 
i Grenaa, født i. Januar 187; i Kirke Hyllinge ved Ros- 
kilde, Søn af Skolelærer Otto Karl Nielsen og Garoline 
Thomasine Hellemann. Tog Præliminærexamen i Sommeren 
1892. Læriing hos Erh. Flensborg i Roskilde fra Maj 1893 
til Maj 1897; derefter Medhjælper hos Samme indtil 1;. 
Februar 1903. Overtog i. Marts 1903 Ghr. Valeur Faus- 248 

bølls Boghandel i Grenaa. Rabatberettiget ved Overtagelsen. 
Firma forandret til: Hellenumn Nielsen (FausbøUs Efterfølger). 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Kunst- og Ga- 
lanterihandel. Forretningen grundlagt 184) af F. C. Lund; 
efter hans Død, 19. Decbr. 1846, fortsat af Enken Jacobine 
født Starck indtil hendes Død, 22. Juli 1898; derefter over- 
taget af J. Chr. Valeur Fausbøll 14. August 1898, og efter 
hans Død, 5. Juli 1901, fortsat af Enken Anna, født Valeur, 
indtil hendes Død, 29. Oktbr. 1902. 

* 20. Juli 1903: Henrika Jansine Friis, født 2}. Oktbr. 
1 880 i Dragør, Datter af Lods Henrik Friis og Ane Theisen. 

Ni el sen 9 Niels Andreas Lindkjær, Boghandler 
i Kjøbenhavn, født 2. Oktbr. 1880 i Kjøbenhavn, Søn af 
Anders Nielsen, forhen Restauratør af gamle og ny Espla- 
nadepavillon, og Eline Margrethe Rask. Tog Præliminær- 
examen i Juni 1898. Lærling hos H. Christensen paa GI. 
Kongevej fra i. Juli 1898 til 1. Juli 1901. Medhjælper hos 
Hannibal Walbom fra i. Juli 1901 indtil 6. Decbr 1905, 
da han overtog denne Forretning. Rabatberettiget ved Over- 
tagelsen. Firma forandret til: Hannibal Walboms Efterfølger, 
Om Forretningens Art og Forhistorie se: Hannibal Walbom. 
- Ugift. 

Ni el sen 9 Frederik Ludvig, fhv. Boghandler i 
Rønne. Hævede sin Forretning i August 1895. Flyttede 
derefter til Kjøbenhavn, hvor han nu er beskæftiget ved en 
Dampskibsexpedition. Paa Boghandlerforeningens Møde 2}. 
Oktbr. s. A. blev han udslettet af Listen over Rabatberettigede. 

[Se I. Udg., Side 142.] 249 

Nielsen, Martin Sander, Boghandler i Kjøbenhavn, 
født i6. Maj 1872 i Kjøbenhavn, Søn af Partikulier Jørgen 
Nielsen og Mariane Kaiser. — Han er Broder til Boghand- 
ler Viggo Nielsen, Istedgade i Kjøbenhavn. — Tog Præli- 
minærexamen 1 887. Lærling hos F. C. Mathisen fra i . Maj 
1887 til I. Maj 1890; hos August Bang fra 1. Maj 1890 
til I. Maj 189]; derefter Medhjælper hos Sidstnævnte indtil 
I. Oktbr. 1900. Etableret 13. Novbr. 1900 paa Frederiks- 
berg i Kjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. Firma: Martin 
Sielsen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Mu- 
sikhandel. — Er Medlem af Ligningskommissionen paa Fre- 
deriksberg, og Kasserer for Frederiksberg Detailhandlerfor- 
ening. — Ugift. Nielsen, Jørgen Viggo, Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 25. Juni 1877 i Kjøbenhavn; Broder til Foregaaende. 
Lærling hos E. J. Pontoppidan fra 1. Oktbr. 1892 til i. 
Oktbr. 1896; derefter Medhjælper hos Samme indtil i. April 
1901; hos V. Oscar Søtofte fra 1. April 1901 til i. Februar 
1902; hos Olaf O. Barfod & Co. fra i. Februar 1902 til 
I. Februar 190}. Etableret i. Maj 1903 paa Vesterbro i 
Kjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. Firma: Vi<iiio Nielsen. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Musikhandel. 
— Var Medlem af Bestyrelsen for Boghandler-Medhjælper- 
Foreningen fra April 1901 til April 1903; deraf Næstfor- 
mand det sidste Aar. 

* I. Juni 1905: Laura Emilie Madsen, født 25. Juni 
1882 i Kjøbenhavn, Datter af Murmester Peter Madsen og 
Laura Amalie Sørensen. 2 50 

NI el sen 9 Niels Carl Emil, Boghandler i Gjentofte, 
født 14. Marts 1867 i Aarhus, Søn af Skomagermester Jens 
Nielsen og Ane Kirstine Halling. Tog Præliminærexamen 
ved Aarhus Kathedralskole 188). Lærling hos Th. Thrue i 
Aarhus fra i. Juni 188) til i. Juni 1887; derefter Med- 
hjælper hos Samme indtil 15. Oktbr. 1891; hos S. Madsen 
& Co. fra 15. Oktbr. 1891 til 1. Oktbr. 1892; hos J. Chr. 
Petersen fra i, Novbr. 1892 til 15. April 1894. Overtog 
1 5. April 1894, i Forening med Aage Aug. Tørsleff, F. Rybner 
Petersens Boghandel i Aarhus. Rabatberettiget ved Over- 
tagelsen. Firma forandret til: F. Rybner Petersens Boghan- 
del ved N. C. E. Nielsen og A. Tørsleff. Efter Sidstnævntes 
Død, 4. Februar 1899, fortsattes Forretningen med Dennes 
Enke, Lorenze, født Bense, som passiv Kompagnon. Over- 
drog denne Forretning i. Januar 1904 til Emil Nielsen; 
men bestyrede den for Kjøberen indtil 1 . April s. A. Etab- 
leret 25. Novbr. 1904 i Gjentofte. Rabatberettiget samtidig. 
Firma: Gjentofte Boghandel ved N. C. E. Nielsen, Forretnings- 
art: Sortimentsboghandel, Musik- og Papirhandel. 

[Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum.] 

* 22. Maj 1899: Laura Gunhilda Christiane IVissing, 
født 2. April 187} i Aarhus, Datter af Garvermester Walde- 
mar Wissing og Petrine Jensine Dyrehauge. 

Nielsen, Niels Frederik, fhv. Boghandler i Ran- 
ders. Solgte sin Forretning i. August 1904 til Jens Ballund. 
Derefter Rejsende for »Jydsk Papirlager« i Randers. Nu 
Agentur i Papir for egen Regning samme Sted. 

Tortræt i Gads Saml. og i Milo'skc Festalbum. — Se i. Udg., Side 

M^— 43-] 251 

Nielsen, Poul Alexander, Boghandler i Mariager, 
født 22. Decbr. i8;6 i Odense, Søn af Handelsagent Hen- 
rik Ferdinand Nielsen og Christine Christensen. Læriing 
hos Th. Gundestrup i Odense fra 1871 til 1876. Medhjælper 
hos Larsen & Jørgensen i Kjøbenhavn fra 1876 til 1877; 
hos C. A. Jepsen i Frederikshavn fra 1877 til 1878; hos 
Anker Heegaard jun. i Kjøbenhavn fra 1879 til 1886. Over- 
tog i Oktbr. 1886 O. H. Guldbergs Enkes Boghandel i Ma- 
riager. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret 
til: Poul Nielsen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Pa- 
pir-, Galanteri- og Tapethandel, Handel med Elektroplet, 
Cigarer og Tobakker, Lærredsmærkefabrik, Dampskibsexpe- 
dition. Forretningen grundlagt 1855 af O. H. Guldberg, 
rabatberettiget 14 Decbr. 1861; efter hans Død, Marts 1882, 
overtaget af Enken, Magdalene, født Leerbeck; fra 1884 til 
Oktbr. 1886 ejedes Forretningen af Otto Hornum. 

'Portrzt i Gads Saml. og paa Lønborgs Skand. Bogh.j 

* 9. April 1884: Anna Rosenstand, født 8. Juli 1860 
i Horsens, Datter af Malermester Theodor Rosenstand og 
Helene Frederikke Andersen. 

Nielsen, Sophus Vilhelm, Boghandler i Varde. 
født 4. Januar 1861 i Varde. Søn af fhv. Boghandler Niels 
Ochsen Moller Nielsen (født 8. Decbr. 183}) og Cathrine 
Stenbæk Clausen. Tog den udvidede Præliminærexamen fra 
Kolding Skole 16. Juli 1877. Læriing hos Faderen fra Au- 
gust 1877 til 30. April 1880, og hos Georg Schultz i Aal- 
borg fra I. Maj 1880 til 1. Maj 1881. Medhjælper hos 
Faderen fra 1. Maj 1881 til 1. Juli 1889. Overtaget Dennes 
Forretning 2. Juli 1889. Rabatberettiget ved Overtagelsen. 252 

Firma: N. O. M. Nielsens Boghandel, Forretningsart: Sorti- 
mentsboghandel, Kunst-, Musik- og Papirhandel, Bogbinderi, 
Lejebibliothek. Forretningen grundlagt 8. Decbr. 1858. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaanips Saml. og i Milo'ske Festalbum.] 

* 14. Novbr. 1890: Jensine Clausen, født 7. Septbr. 
1870 i Horsens, Datter af Apotheker Sigfred Janus Gotthoff 
Carus Clausen og Sophie Frederikke Topp. 

Ni eissen 9 Carl Marius, Boghandler i Stege, født 
23. Februar 1846 i Hals, Søn af Lærer Niels Nielssen og 
Helene Marie Heiss. — Hans Datter, Dagmar Nielssen, er 
gift med Boghandler Knud Poulsen i Hillerød. — Lærling 
hos Marinus M. Schultz i Aalborg fra i. Maj 1860 til i. 
Maj 1865; derefter Medhjælper hos Samme indtil 1. Novbr. 
1865. Medhjælper hos Peter Daugaard i Svendborg fra 
I. Novbr. 1865 til i. Novbr. 1866; hos C. H. Bielefeldt 
fra 1. Novbr. 1866 til i. Maj 1868; hos F. H. Eibe fra 
I. Maj til I. Novbr. 1868; hos Niels Christensen i Viboi^ 
fra I. Novbr. 1868 til i. April 1869; hos C E. Saabye i 
Ringsted fra 1. Novbr. 1869 til i. Maj 1871; Bestyrer hos 
L. W. Riemenschneiders Enke i Fredericia fra i. Maj 1871 
til 1. Septbr. 1875. Overtog i. Oktbr. 187} J. Jensens Bog- 
handel i Stege. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma 
forandret til: C. M, Nielssen. Forretningsart: Sortimentsbog- 
handel, Kunst-, Papir- og Galanterihandel, Rullegardiner og 
Tapeter, Agentur for Camillus Nyrops Etablissement i Kjø- 
benhavn. Forretningen grundlagt 19. Oktbr. 1850 af Lærer 
Jacob Jensen (f 5. Juni 1889 i Kbhvn.). — Er Overlig- 
ningskommissær for Stege; Medlem af Møens Diskontobanks 
Direktion. 25J 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml., i Boghf.s og i Milo'ske Fest- 
album og paa Lønborgs Skand Bogh. Jfr. »Møens Folkeblad«, og > Møens 
Avisc, Oktbr. 1898, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum] 

* 19. Septbr. 1875: Jensine Jakobine Lauritzen, født 
I. Maj 185) i Horsens, Datter af Skomagermester Knud 
Lauritzen og Else Marie Jacobsen 

** Carl Knud Lauritz Nielssen, født 2}, Februar 1876 
i Stege. Lærling i Aar i Faderens Forretning, og hos S. 
Rosenstand i Rudkjøbing fra i. Maj 1892 til i. Maj 1895: 
derefter Medhjælper hos C. A. Jepsen i Frederikshavn og 
Carl Hinding i Næstved. Siden i. Maj 1900 i Faderens 
Forretning. 

** Karin Nielssen, født 16. Marts 1880 i Stege. Lær- 
ling og Medhjælper i Faderens Forretning i 5 Aar; Med- 
hjælper hos Marinus M. Schultz i Aalborg fra 1. August 
1899 til I. April 1901; derefter i Hjemmet fra i. April 1901 
til I. Oktbr. 1902. Medhjælper hos G. E. C. Gad siden i. 
Oktbr 1902. 

Nordentoft, Niels Larsen, Boghandler i Thisted, 
født 21. Januar 183! i Nordentoft ved Thisted, Søn af 
Gaardejer Lars Nielsen Nordentoft og Maren Petersen Øster- 
gaard. Var først i en Del Aar anbragt ved Landvæsenet. 
Etableret i. Januar 1855 ved, i Kompagniskab med Kateket 
C. A. Hansen, der havde oprettet en Bog- og Papirhandel, 
at kjøbe P. A. Kreibergs Boghandel i Thisted, hvorved de 
to Forretninger, der begge var rabatberettigede, sammen- 
sluttedes til een. Firma forandret til: Hansen & Norden- 
toft. Rabatberettiget ved Etableringen. Overtog Forretningen 
alene i. Januar 1856. Firma forandret til: S\ L. Nordentoft. 254 

Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papirhandel, Lejebib- 
liothek. — Cand. theol. C. A. Hansen (f som Præst paa 
Fur) havde grundlagt sin Forretning i Thisted 1852. 

[Portræt i Thaarups Saml., i Boghf.s og i Milo'ske Festalbum. Jir. »Nord. 
Bogh. Tid.c, XXXVIII. Aarg., Nr. 55, 29. Decbr. 1904, i Anledning af 
hans 50 Aars Jubilxum.] 

* I. 5. Maj 185 j: Dorthea Kir^ine Poulsen, født 5. 
Juli 1826 i Hassing, f 6. August 1862 i Thisted, Datter af 
Skolelærer Christian Poulsen og Inger Petersen. 

* 2. 5. Juni 1870: Ane Marie Nielsen, født 6. Decbr. 
1834 i Skuerup ved Sorø, Datter af Landmand Niels Fred- 
riksen og Ellen Nielsen. 

Nordentoft, Carl Christian, Boghandler i Løg- 
stør, født 3. Februar 1855 i Nors ved Thisted, Søn af Bog- 
handler Niels Larsen Nordentoft og Dorthea Kirstine Poul- 
sen. Lærling hos Faderen fra 1. Maj 1869 til i. Maj 1874. 
Medhjælper hos A. Levin i Aarhus fra 1. Maj til i. Novbr. 
1874; hos G. E. C. Gad fra i. Maj 1876 til 1. Marts 1879. 
Overtog I. April 1879 L. H. Spliids Boghandel i Løgstør. 
Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til; Carl 
Nordentoft. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Ga- 
lanteri- og Musikhandel, Kollektion for Klasselotteriet, Vare- 
lotteriet og det dansk-vestindiske Lotteri, Stempelpapirfor- 
handling. Forretningen grundlagt 18. Juli 1847 af L, H, 
Spliid (t 20. Decbr. 1893). Var i Aarene 1896 — 99 Med- 
lem af Løgstør Skolekommission. Medstifter af og Kasserer 
for Løgstør Musikforening. 

tPoriræl i Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Milo'skc Festalbum. Ne- 
krolog over L. H. Spliid i »Nord. Bogh. Tid.«, XXVII. Aarg., Nr. ^6, 
22. Decbr. 1893.J 255 

* 28. Decbr. 188} : Alba Helene Elisabeth Dorothea Sø- 
rensen^ født 24. April 1861 i Kjøbenhavn, Datter af Kan- 
celliraad, fhv. Distriktsforstander Henrik Sørensen, Dbm., og 
Anna Helene Nissen (f). 

Nordentoft, Martin, Boghandler i Kjøbenhavn, født 
27. August 1860 i Thisted; Broder til ovennævnte Cad 
Nordentoft. Tog den udvidede Præliminærexamen 1875. 
Lærting hos Faderen fra 1875 til 1879. Medhjælper hos 
G. E. C. Gad fra 1879 til 1883 og fra 1885 til 1886. Af- 
tjente sin Værnepligt ved Intendanturen og blev Korporal 
i dette Korps. Etableret 14. Decbr. 1886 i Kjøbenhavn. 
Rabatberettiget samtidig. Firma: M. Nordentoft. Forretnings- 
art: Sortimentsboghandel, Papirhandel, Kommissionsforret- 
ning for Boghandlere. Solgte 1894 Forretningen til Bog- 
handlerforeningen i Kjøbenhavn, hvorefter Boghandelen og 
Papirhandelen ophævedes, medens Kommissionsforret- 
ningen, tilligemed F. H. Eibes, H. Hagerups, P. J. Schmidts 
og E. L. Thaarups Forretninger af samme Art, sammenslut- 
tedes I. Juli 1894 under Firma: Boghandlerforeningens Kom- 
missionsanstalt. Anstaltens oprindelige Virksomhed begyndte 
dog allerede 29. April 1894, men kun med F. H. Eibes 
Kommittender. Han har siden været Direktør herfor. Han 
blev Medlem af Boghandlerforeningen 9. Maj 1894. Anstal- 
tens Bestyrelsesraad er følgende sex Boghandlere: Eiler H.Ha- 
gerup (Formand), J. Frimodt, Hans Frandsen, Jens Møller, 
Chr. Milo og Andreas Dolleris. De tre første ere valgte af 
Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn; de tre sidste af Den 
danske Provindsboghandlerforening. 

r Portrart i Gads Saml 256 

* II. Maj 1889: Anna Dorthea Pedersen, født 17. Oktbr. 
1 86 1 i Kjøbenhavn, Datter af Restauratør Hans Peter Peder- 
sen (t) og Sofie Frederiksen. 

Norup, Wllllaniy var Boghandler i Nykjøbing paa 
Sjælland, født 5. Februar 1869 i Fredericia, Søn af Kaptajn 
i Fodfolket, Cari Sophus Norup og Emilie Rosing. Tog 
Præliminærexamen 1885. Lærling hos Axel Andersen fra 
1. August 1885 til 1. Marts 1892. Medhjælper hos C. Kam- 
man i Slagelse fra i. Marts 1892 til i. Marts 189^; hos 
Erh. Flensborg i Roskilde fra 1. Novbr. 1894 til i. Oktbr. 
1898; igjen hos Axel Andersen fra i. Novbr. 1898 til 1. Maj 
1899. Bestyrer af Otto Hornums Boghandel i Nykjøbing 
paa Sjælland fra i. August 1899 til i. April 1900, da han 
overtog samme. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma 
forandret til: William Norup Om Forretningens Art og For- 
historie se: Poul Helms. Han døde ugift 12. Maj 1901 
i Nykjøbing paa Sjælland. Forretningen overgik i. Juli s. A. 
til Poul Helms. 

[Portræt i Gads Saml. Jfr. »Nord. Bogh. Tid.t, XXXV. Aarg., Nr. 20, 

17. Maj 1901.J 

Nyeborgy Albert William, Boghandler i Kjøben- 
havn, født 18. Marts 1874 i Voer ved Randers, Søn af fhv. 
Sognepræst Peter Severin Nyeborg og Ida Oline Hagen. 
— Moderens Broder er Komponisten og Musikhistorikeren 
S. A. E. Hagen. — Lærling hos Chr. F. Rømer fra i. Juni 
1892 til I. Juni 1896; derefter Medhjælper hos Samme 
indtil I. Marts 1897; ^^^ Harald Kiellerup fra 1. Marts 
til I. Oktbr. 1897; hos August Bang fra i. Novbr. 1897 257 

til I. April 1898; hos E. J. Pontoppidan fra i. April 1898 
til I. Februar 1905. Etableret i. Februar 1905 i Kjøbenhavn. 
Rabatberettiget samtidig. Firma: A, W.Nyeborg, Forretnings- 
art: Sortimentsboghandel, Papir- og Musikhandel. — Har 
foretaget Rejser i Tydskland, Schweiz, Tyrol, Italien, Fran- 
krig og Sverig. — Ugift. 

Nyrop, Louis Klein, Boghandler i Kjøbenhavn, født 
9. Februar 1870 i Kjøbenhavn, Søn af prakt. Læge Frank- 
lin Nyrop og Marie Louise Ernestine Klein. Student fra 
Metropolitanskolen 1888; Cand. phil. 1889. Studerede Jura 
1890—91. Lærling hos Georg Chr. Ursins Efterfølger fra 
I. August 1892 til 24. Decbr. 1894. Medhjælper hos Otto 
Harrassowitz i Leipzig fra 2. Januar 189; til 31. Decbr. 
189$; hos Alphonse Picard & fils i Paris fra Januar til 
Decbr. 1896. Overtog i. Januar 1898, i Forening med Gart- 
ner Prior, Georg Chr. Ursins Efterfølgers Boghandel. Med- 
lem af Boghandlerforeningen 1898. Firma fremdeles: Georg 
Chr Ursins Efterfølger, Om Forretningens Art og Forhistorie 
se: Gartner Prior. 

Torlræt i Gads Saml] 

* 26. August 1898: Ella Ingeborg Wulff, født 24. April 
1875 i Kjøbenhavn, Datter af Valdemar Emil Wulff, Direktør 
for »Det danske Petroleums Aktieselskab -, og Cathinca Berg. 

Nørgaard, Jens Breinholt, fhv. Boghandler i Thi- 
sted, født 7. Juni 1875 i Thisted, Søn af Overiærer Gravers 
Nørgaard og Anna Hausgaard. Tog Præliminærexamen ved 
Thisted Realskole Juli 1891. Lærling hos N. L Nordentoft 

i Thisted fra 1. August 1891 til i. Oktbr. 1895; derefter 

17 258 

Medhjælper hos Samme indtil i. April 1898; hos Alfred 
Clausen i Sorø fra 1. April 1898 til i. April 1899; hos 
Magnus A. Schultz i Aalborg fra i. April 1899 til 1. Juli 
1900. Overtog I. August 1900 Fr. Wisborgs Boghandel i 
Thisted. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret 
til: J. Breinholt Nørgaard. Forretningsart: Sortimentsboghan- 
del, Papir-, Musik- og Kunsthandel. Forretningen grundlagt 
1. Maj 1855 af C. Sønderbeck (f 8. Maj 1896); overtaget 
1881 af Chr. Nordentoft; 1. Maj 1890 af Fr. Wisborg. — 
Han er Udgiver af »Vejviser for Thisted og Ringkjøbing 
Amter.« — Overdrog i. April 1906 sin Forretning til K. Aas 
Andersen. 

[Portraet i Gads Saml. Om C. Sønderbeck se: iNord. Bogh. Tid.c, XXX. 
Aarg., Nr. 20, i^. Maj 1896. Om K. Aas Andersen se: »Tilføjelser og 
ReUelser« i denne Bog.j 

* 3. August 1902: Gerda Edele Augusta Biilow, født 
22. Novbr. 1879 i Sorø, Datter af Materialist, Cand. pharm. 
Fritz Ulrick Btilow og Signe Olsen. 

Olesen, Christen Andreas, Boghandler i Thisted, 
født 2. Maj 1862 i Aalborg, Søn af Kjøbmand Ole Antonius 
Olesen og Christine Nicoline Gleerup. — Han er Broder 
til Fru Caria Løngreen i Kolding. Moderen er Søster til 
Boghandler Niels Christensens Hustru i Viborg. — Læriing 
hos Marinus M. Schultz i Aalborg fra 1. Novbr. 1876 til 
I. Novbr. 1 88 i; derefter Medhjælper hos Samme indtil i. 
Maj 1883; hos V. Heise i Hjørring fra 1. Maj 1883 til 
30. Oktbr. 1896. Etableret i. Novbr. 1896 ved Overtagel- 
sen af J. Søltofts Forretning i Thisted. Firma forandret til: 
Chr, A, Olesen, Rabatberettiget 1. April 1897. Forretnings- 259 

art: Sortimentsboghandel, Papir- og Musikhandel, lidt For- 
lag. Forretningen grundlagt 1877 af Lærer M. S. Andersen; 
overtaget 1885 af J. Søltoft. 

[PortTdSi i Gads Saml. og i Thaanips Saml j 

* 17. Maj 1901: Kathrine Simone Thomsen, født 5. 
Decbr. 1874 i Herning, Datter af Bager Lauritz Christian 
Thomsen og Karen Klitsgaard. 

Ollvarlnsy Elna Margaretha Bohn, Boghandler 
i Svaneke, født 12. Decbr. 1842 i Svaneke, Datter af By- 
skriver, Kancelliraad Johan Finchenhagen Olivarius og Ellen 
Margrethe Bohn. Etableret i . Marts 1 876 i Svaneke. Rabat- 
berettiget 26. Novbr. 1879. Firma: E. Olivarius, Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Galanteri- og Lege- 
tøjshandel, Stempelpapirforhandling. — Ugift. 

[Portrart i Gads Saml. og i M i lo'ske Festalbum. Jfr. »Nord. Bogh. Tid. €, 
XXXV. Aarg., Nr. 9, 1. Marts 1901.] 

Olsen, Anna Marie Bfllowy fhv. Boghandler i 
Skjelskør. Overdrog 19. Novbr. 1902 Forretningen til Hol- 
ger Meyling. Hendes Mand er fremdeles Handelsgartner i 
Skjelskør. 

[Portrart i Gads Saml. — Se i. Udg., Side 147-48.1 

Olsen, Angnst OeoiY Hartvig, Boghandler i Has- 
lev, født 23. Novbr. 187} i Kjøbenhavn, Søn af Husejer 
Niels Olsen og Maren Kirstine Jensen. Lærling hos S. Thiele 
fra I. Oktbr. 1888 til 1. Oktbr. 1892; derefter Medhjælper 
hos Samme indtil 1. April 1893; hos H. Christensen fra 
3. Oktbr. 1893 til I. Marts 189S. Etableret 8. April 189; 

17- 26o 

i Haslev, i Forening med Johs. Andersen. Rabatberettiget 
samtidig. Firma: Olsen & Andersen. Sidstnævnte udtraadte 
1. Juli 1899 og etablerede sig i Karise. Firma derefter: 
Aug. Olsens Boghandel Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Papirhandel, Accidenstrykkeri. — Han er Formand i Haslev 
Handelsforening. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Milo'ske F'estalbum.j 

* V Novbr. 1895 : Anna Olivia Jacobsen, født 29. Decbr. 
1867 i Kjøbenhavn, Datter af Skibsbygmester Carl Lauritz 
Jacobsen og Signe Johansen. 

Olsen, Christian Peter Valdemar^ fhv. Bog- 
handler i Vordingborg. Overdrog i. Januar 1895 sin For- 
retning til Frederik Thune. Har siden 1. Novbr. 1895 været 
Bogholder ved et Assuranceselskab i Kjøbenhavn. 

[Se I. L'dg., Side 149. 

Olsen 9 Frederik Christian Emil, fhv. Boghandler 
i Maribo. Overdrog i. Marts 1901 sin Forretning til Jens 
Sørensen. Flyttede derefter til Kjøbenhavn, hvor han lever 
som Rentier. 

[Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum.j 

Hans Hustru: Thora Augusta Emilie Skaarup, døde 29. 
Oktbr. 1903 i Kjøbenhavn. 

[Se I. IJdg., Side 149—50.] 

Olsen^ Jens Olaf Dalsgaard, Boghandler i Es- 
bjerg, født 21. Decbr. 1862 i Løgstør, Søn af Kjøbmand 
Niels Kristian Bernhardt Olsen og Sophie Hedevig Dals- 
gaard. Læriing hos Th. Thrue i Aarhus fra i. Novbr. 1877 2bl 

til I. Novbr. 1881; derefter Medhjælper hos Samme indtil 
15. Oktbr. 1887; hos August Bang fra 15. Oktbr. 1887 til 
I. Novbr. 1888; hos Adolf Jacobsen i Viborg fra i. Maj 
1889 til I. August 1890. Etableret 12. Novbr. 1890 i Es- 
bjerg. Rabatberettiget samtidig. Firma: J. Dalsgaard Olsen. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Kunst-, Musik-, 
Galanteri- og Tapethandel. 

[Portræt i Gads Saml. og i Mito'ske Festalbum. Jfr. Familien Kjeldsens 
Stamtavle i »Samlingcrtil jydsk Historie og Topografi«, 2. Række, II. B. 3. H.] 

* 12. August 1898: N ICO Reventlow, født 23. Juni 1879 
i Grenaa, Datter af Skoleinspektør Helanius Conrad Revent- 
low, R. af D., og Anna Marie Rasmussen. 

Olsen, Oluf Rasmus, Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 16. Decbr. 1875 i Brønderslev, Søn af Snedkermester 
Thomas Christian Olsen og Karen Marie Rasmusdatter. Tog 
Præliminærexamen 1893. Lærling i H. Hagerups Boghandel 
og Forlag fra i. Septbr. 1893 til i.Septbr. 1897; derefter 
Medhjælper samme Sted indtil i;. August 1902. Etableret 
som Papirhandler paa Østerbro i Kjøbenhavn 7. Decbr. 1903. 
Firma: Oluf Olsen. Ophævede denne Forretning 15. Oktbr. 
1904. Medhjælper i Skandinavisk Boghandel ved Olaf Ger- 
hardt fra dette Firmas Grundlæggelse, 4. Novbr. 1904, til 
15. Oktbr. 1905, da han overtog samme. Rabatberettiget 
ved Overtagelsen. Firma forandret til: Skandinavisk Boghan- 
del ved Oluf R. Olsen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Papir- og Kunsthandel. - - Ugift. 

Olsen, Siegfried Micliael, var Bo^'handler og Bog- 
trykker i Storehedinge, født 8. August 1835 i Kjøbenhavn, 262 

Søn af Murermester Johannes Olsen og Ulrikke Louise Lund* 
strøm. Lært Bogtrykkeriet i H. H. Thieles Officin i Kjøben- 
havn fra 1850 til 1855 og senere arbejdet ved dette Fag. 
Etableret 12. August 1861 i Storehedinge. Rabatberettiget 
Efteraaret 1864. Firma: Siegfr. Olsen. Forretningsart: Sor- 
timentsboghandel, Papirhandel, Bogtrykkeri. Er tillige Ud- 
giver og Redaktør af »Stevns Avis«. — Formand i jy Aar 
for Vaabenbrødreafdelingen i Storehedinge. Udnævnt til 
Dbm. 24. Septbr. 1884. Han døde 21. Maj 1905 i Store- 
hedinge. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml., i Boghf.s og i Milo'ske Fest- 
album og paa Lønborgs Skand. Bogh. Nekrolog 1 »Nord. Bogh. Tid.«, 
XXXIX. Aarg., Nr. 21, 25. Maj 1905.] 

* 8. Decbr. 1859: Hanne Charlotte Amalie Hanson, født 
2. April 1834 i Roskilde, Datter af Redaktør og Bogtrykker 
Christian Johan David Hanson og Hanne Margrethe Lund- 
strøm. 

Olsetiy Christian Johan David, Boghandler i Store- 
hedinge, født 19. April 1 86 1 i Storehedinge, Søn af oven- 
nævnte Boghandler og Bogtrykker Siegfried Olsen og Hanne 
Chariotte Amalie Hanson. Har siden sin Konfirmation 187; 
arbejdet i Faderens Forretning. Overtog samme 7. Februar 
1906. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: 
Siegfr. Olsens Boglade. Om Forretningens Art og Forhistorie 
se ovenfor. — Ugift. 

Ottesen, Emil Sofus, Boghandler i Holstebro, født 
2. Novbr. 1869 i Tranekjær paa Langeland, Søn af pens. 
Godsforvalter paa Tranekjær Slot, Sofus Marius Andreas 26j 

Ottesen og Emily Damm. Lærling hos Andreas Brandt i 
Rudkjøbing fra i. Oktbr. 1885 til i. Oktbr. 1890; (han lærte 
tillige Bogbinderiet og gjorde Svendestykke, med Karak- 
teren »Særdeles vel udført«, ji. Oktbr. 1890); derefter 
Medhjælper hos Samme indtil i. August 1893; hos Aug. 
Langkilde i Nyborg fra i. August 1893 til i. August 1894. 
Bestyrer af Andreas Brandts Boghandel i Rudkjøbing fra 
I. August 1894 til I. Septbr. 1897. Overtog 17. August 
1897 Chr. Kragelunds Boghandel i Holstebro. Rabatberet- 
tiget ved 17. Septbr. s. A. Firma forandret til: Emil Ottesens 
Boghandel. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Kunst-, Pa- 
pir- og Tapethandel, Lejebibliothek, Bogbinderi, Kollektion 
for alm. dansk Vare- og Industrilotteri. Forretningen grund- 
lagt i Foraaret 1852 af Chr. Kragelund, der blev rabatberet- 
tiget samme Aar. — Han er siden 1901 Medlem af Hol- 
stebro Borgerklubs Bestyrelse. Han har 1901 startet Hol- 
stebro Musikforening og er Medlem af dens Bestyrelse siden 
dens Stiftelse. 

'Portræt i Gads Saml.j 

* 23. Oktbr. 1898: Marie Svendsen, født 16. Marts 1870 
i Rudkjøbing, Datter af Rebslager Niels Peter Svendsen og 
Ane Kirstine Rosalie Kristensen. 

Pedersen, Peter Christian, fhv. Boghandler i 
Kjøbenhavn, født 12. Juli 1870 i Kjøbenhavn, Søn af Gros- 
serer Hans Peter Pedersen og Anna Christine Helene von 
Thun. Lærling i Andr. Schous Bog- og Papirhandel (Alex. 
Brandt) fra Foraaret 1885 (*> Aar før Konfirmationen) til 
1890; derefter Medhjælper samme Sted indtil Januar 1896; 
senere Medhjælper hos Efternævnte: Rasmus Hansen i 264 

Odense, Th. Thnie i Aarhus, Halvorsen & Larsen i Chri- 
stiania i 2 Aar, og hos Th. Linds Efterfølger. Overtog 
I . Januar 1 899 Harald Kiellenips Boghandel paa Sølvtorvet 
i Kjøbenhavn, grundlagt af Denne 11. Juni 189;. Rabatberet- 
tiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Christian Peder- 
sen (H. Kiellerups Efterfølger). Overdrog i. Januar 1901 For- 
retningen til Jens A. Frederiksen. Udvandrede derpaa til 
Amerika, og boer nu i Strathcona, Alberta, Canada. — Ugift. 

Petersen^ Carl Christian Johannes, Boghandler 
i Stege, født jo. Maj 1877 i Vejle, Søn af Kjøbmand Peter 
Petersen og Louise Amaline Augusta Reymann. Tog Præ- 
liminærexamen i Juni 1893. Lærling hos M. Digmann i 
Silkeborg fra i. Septbr. 1893 ^J' '• Septbr. 1897. Med- 
hjælper hos Niels Søndergaard i Nykjøbing paa Mors fra 
15. Septbr. 1897 til 15. Septbr. 1898; i M. Chr. Macke- 
prangs Boghandel i Nykjøbing paa Falster fra 15. Septbr. 
1898 til I. Maj 1899; hos Andreas Dolleris i Vejle fra i. 
I. Maj 1899 til I. Maj 1902; hos Erh. Flensborg i Roskilde 
fra I. Maj 1902 til i. Oktbr. 1905. Etableret 26. Oktbr. 
1905 i Stege. Rabatberettiget samtidig. Firma: Carl Peter- 
sens Boghandel. Forretningsart: Sortimentboghandel, Papir-, 
Musik- og Kunsthandel. — Ugift. 

Petersen^ Carl Nicolai August, fhv. Boghandler 
i Kjøbenhavn. Overdrog 1. Januar 1899 sin Forretning til 
F. Kamla. Er nu Medindehaver af Firmaet: *Ed. F. Philip- 
sen & Ko. i Kjøbenhavn. Forretningsart: Kunstforlag og 
en gros Forretning. 

Se I. Udg., Side 151 — 52.] 26; 

Petersen, Charles Valdemar Bernhardt, Bog- 
handler i Kjøbenhavn, født i . Juni 1 87 1 i Kjøbenhavn, Søn 
af Tømmermester Bendt Petersen og Emilie Augusta Plum. 
Lærling hos Thorvald Petersen fra i . Septbr. 1 887 til i . Septbr. 
1891 ; derefter Medhjælper hos Samme indtil i. Februar 190J. 
Tog Borgerskab 26. Marts, og blev etableret 16. Maj 190J 
paa Vesterbrogade i Kjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. 
Firma: Charles Petersen, Forretningsart: Sortimentsboghan- 
del. Papir- og Musikhandel. — Ugift. Petersen, Emil, Boghandler i Nykjøbing paa Fal- 
ster, født 28. Maj 1860 paa Ourø pr. Holbæk i Frederiks- 
borg Amt, Søn af Sognepræst Jørgen Gottfred Petersen og 
Mariane Camilla Smith. Lærling hos Thomsen & Bojesen 
i Kjøbenhavn fra Maj 1876 til Efteraaret 1879. Medhjælper 
hos Ernst Bojesen 2 Maaneder i Efteraaret 1879; hos Fr. 
Wøldike fra i. Novbr. 1880 til 31. Decbr. 1882; i M. Chr. 
Mackeprangs Boghandel i Nykjøbing paa Falster fra 2. Ja- 
nuar 1883 til 1. Septbr. 1888; Volontør hos Gustav Fock 
i Leipzig fra i. Decbr. 1888 til jo. Marts 1889. Overtog 
7. Maj 1889 Rasmus Bies Boghandel i Nykjøbing paa Fal- 
ster. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: 
Emil Petersen, Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, 
Kunst-, Musik-, Galanteri- og Tapethandel. Forretningen 
grundlagt 9. Maj 1854 af Charles Guldberg (f 9. Marts 1899), 
rabatberettiget 30. Maj 1856; overtaget 1874 af Brown & 
Andersen; fra 1875 Eneejer Jørgen Andersen; overtaget 
I. Januar 1880 af Carl Kirchheiner, og 1. Januar 188; af 
Rasmus Bie. 266 

[Portnet i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum. Nekrolog over Charles 
Guldberg i »Nord. Bogh. Tid.c, XXXIII. Aarg., Nr. u, 17. MarU 1899 
af O. B. W.] 

* II. August 1891: Anna Benzon, født )o. Maj 1868 
i Nykjøbing paa Falster, Datter af Skibsbygmester Eggert 
Christoffer Benzon og Maren Jensmine Holst. 

Petersen, Henrik Ry bner^fhv. Boghandler i Skive, 
født 17. Marts 1838 i Hejlskov Præstegaard ved Skive, Søn 
af Sognepræst Peter Christian Petersen og Johanne Elisa- 
beth Rybner. — Moderen en Datter af Apotheker Rybner, 
Ejer af Svaneapotheket i Aalborg. — Var Isenkræmmer og 
Galanterihandler i Skive fra 1868 til 1870. Etableret i Aar- 
hus fra I. Juli 1870 til i. Oktbr. 1872, i Forening med Bro- 
deren, F. Rybner Petersen. Overtog 1. Oktbr. 1872 H. B. 
Soetmanns Boghandel i Skive. Rabatberettiget ved Over- 
tagelsen. Firma forandret til: H. Rybner Petersen. Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Kunst-, Galanteri- og Papir- 
handel. Forretningen grundlagt 1850 af Ludvig Eye (f 1870 
i Løgstør som Redaktør af Byens Avis); efter ham overtaget 
af Chr. Kragelund, senere Boghandler i Holstebro, og efter 
ham, 1855, af Cand. phil. H. B. Soetmann. Overdrog i. Ja- 
nuar 1906 Forretningen til nedennævnte Søn, Volmer Ryb- 
ner Petersen. 

Tortræt i Gads Saml., i Thaarups Saml., i Milo'ske Festalbum og paa 
Lønborgs Skand. Bogh. Jfr. iNord. Bogh. Tid.t, XXXI. Aarg., Nr. 59, 
I. Oktbr. 1897, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum.] 

* 29. Oktbr. 1871: Clara Georgine Kirstine Nielsen, født 
5. Maj 1845 i Skive, f 15. Februar 1904 samme Sted, 
Datter af Farver Søren Nielsen (f 1883) og Andrea Soet- 
mann (7 18. Oktbr. 1 90 i). 267 

Petersen, Volmer Rybner, Boghandler i Skive, 
født JO. Decbr. 1876 i Skive, Søn af ovennævnte Boghand- 
ler Henrik Rybner Petersen og Clara Georgine Kirstine 
Nielsen. Lærling hos Faderen fra i. Maj 1891 til 1. Maj 
1895; derefter Medhjælper hos Samme, indtil han, i. Ja- 
nuar 1906, overtog Forretningen. Rabatberettiget ved Over- 
tagelsen. Firma uforandret: f/. Rybner Petersen, Om Forret- 
ningens Art og Forhistorie se ovenfor. — Ugift. 

Petersen, Frederik Nicolaus Rybner, var Bog- 
handler i Aarhus. Overdrog i;. April 1894 sin Forretning 
til N. C E. Nielsen og A. Tørsleff. Flyttede derpaa selv 
til Kjøbenhavn, hvor han var beskæftiget ved Kontorarbejde 
til han døde dér, 16. Januar 1896. 

'Nekrolog i >Nord. Bogh. Tid.«, XXX. Aarg., Nr. 4, 24. Januar 1896. 
— Se I. Udg., Side 154 ] 

HansSøn:i4Jo///?3^/>/2^rP^/^rs^/2, har siden I. Februar 1900 
været Fuldmægtig hos Th. Linds Efterfølger (Hans Frandsen). 

•^Sc I. Udg., Side 155.] 

Petersen, Karl Kristian, Boghandler i Jyderup, 
født 2. August 1868 i Holbæk, Søn af Karethmager Lars 
Petersen og Marie Kathrine, født Petersen. Lærling og Med- 
hjælper hos C. Kamman i Slagelse fra i. Maj 1886 til 
I. Maj 1 89 i; Medhjælper hos F. C. E.Olsen i Maribo fra 
t. Maj 1891 til t. Maj 1892; hos Harald Kiellerup i Sorø 
fra I. Maj til 1. Oktbr. 1892. Etableret 8. Novbr. 1892 
ved Jyderup Station. Firma: Karl Petersen. Rabatberettiget 
17. Oktbr. 1894. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Pa- 
pir- og Galanterihandel. 268 

[Portræt i Gads Saml.] 

* 6. Maj 189}: Ingeborg Henriette Jørgensen, født 17. 
Novbr. 1867 i Kjøbenhavn, Datter af Skomager Frits Lau- 
rentius Jørgensen og Elise Hansen. 

Petersen, Peter, Boghandler i Nyborg, født 9. Juli 
1857 i Kolding, Søn af Brænderibestyrer Peter Petersen og 
Ane Marie Nielsen. Lærling hos L. C. C. Estrup i Kolding fra 
1 87 1 til 1875. Medhjælper i Qvistgaards Boghandel i Hobro 
fra 1875 til 1876; hos N. L. Nordentoft i Thisted fra 1876 
til 1878; hos V. Schønemann i Nyborg fra 1879 til 1897. 
Overtog I. August 1897, i Forening med C. Schønemann, V. 
Schønemanns Boghandel i Nyborg. Rabatberettiget ved Over- 
tagelsen. Firma fremdeles: V. Schønemann. Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- og Kunsthandel, Forlags- 
virksomhed, Bogbinderi, Bogtrykkeri og Stentrykkeri, Linier- 
anstalt. Forretningen grundlagt 14. Maj 1859 af V. Schøne- 
mann. 

f Portræt i Gads Saml.' 

* 28. Septbr. 1897: Elfrida Therese Schønemann, født 
27. Novbr. 1863 i Nyborg, Datter af Boghandler Claus 
Maximilian Vilhelm Schønemann og Christine Nikoline Jør- 
gensen. 

Petersen, Thorvald, Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 9. Maj 1854 i Kjøbenhavn, Søn af Partikulier Chr. Peter- 
sen (t 28. August 1895) og Jacobine Jensine Gemzøe. — 
Moderens Fader var Provsten Conrad Christian Gemzøe. — 
Frekventerede Schneekloths Latin- og Realskole fra 1861 
til 1869. Læriing og Medhjælper i C. Plenges Musikhandel; 269 

derefter hos A. Giese i Kjøbenhavn i omtrent j Aar. Etab- 
leret 19. April 1 88 1 paa Vesterbro i Kjøbenhavn. Rabat- 
berettiget samtidig. Firma: Thorvald Petersen, Forretnings- 
art: Sortimentsboghandel (navnlig Skolebogs- og Salmebogs- 
forretning), nogen Forlagsvirksomhed, særlig musiktheoretiske 
Lærebøger, Hovedoplag for Vesterbro og Frederiksberg af 
Wilh. Hansens Musikforlag, Musik- og Papirhandel. 

[Portræt i Gads og i Thaarups Saml.] 

* 14. Januar 1891: Emma Marie Christiane Becker, født 
1;. Marts 1868 i Kallundborg, Datter af Sadelmagermester 
Christian Frederik Ferdinand Becker og Elisabeth Wilhel- 
mine Henriette Frederikke Bidsted. 

Helm-Petersen, Søren Frederik, Justitsraad, 
var Forlagsboghandler i Odense. Han døde 3. Novbr. 1897 
i Odense. Forlaget solgtes til H. Hagerup 2. Marts 1899. 

[Om Hcmpelske Boghandels Hundrcdaars Jubilæum se »Nord. Bogh. Tid.i, 

XXX. Aarg., Nr. 56, jo. Decbr. 1896. Nekrolog over S. F. Helm -Petersen, 

XXXI. Aarg., Nr. 44, 5. Novbr. 1897. — Se 1. Udg., Side 155—57.] 

Phllipsen^OustaVy Boghandler i Kjøbenhavn, født 
27. Oktbr. 185} i Kjøbenhavn, Søn af Boghandler Philip 
Gerson Philipsen (født 27. Juli 1812, f 15. April 1877), og 
Bella Nathanson. — Faderens Broder var afdøde Boghand- 
ler Moritz Philipsen i Odense. — Blev Student 1871, og 
tog fuldstændig juridisk Examen 31. Maj 1875. Var fra 1875 
til 1877 autoriseret Sagførerfuldmægtig hos Højesteretsad- 
vokat C. S. Henrichsen og samtidig Volontør (Assistent) i 
Justitsministeriet. Efter Faderens Død, 15. April 1877, over- 
tog han i Forening med Broderen, Ludvig Philipsen, Ledel- 270 

sen af Forretningen og fik Prokura 27. April 1877. Over- 
tog I. Januar 1880 Forretningen i Forening med Broderen. 
Medlem af Boghandlerforeningen 26. Novbr. 1879. Firma 
fremdeles: P. G. Philipsen. Forretningsart: Forlagsvirksom- 
hed og Sortimentsboghandel. Forretningen grundlagt af P. 
G. Philipsen 3. Juli 1834; efter hans Død fortsat af Enken 
indtil 3 1. Decbr. 1879. — Kjøbte paa Oehlenschlagersel- 
skabets Auktion 5. April 1884 denne Forfatters samtlige 
Skrifter med Forlagsret. Forlaget solgtes 12. Oktbr. 1895, 
fra I. Januar 1896 at regne, til »Det nordiske Forlag«. Sor- 
timentet solgtes, fra samme Tid at regne, til Anton Ander- 
sen, der førte det videre under Firma: Akademisk Boghan- 
del. — Har været Medlem af forskjellige Udvalg i Boghand- 
lerforeningen og har den væsentligste Andel i Omredigeringen 
af Foreningens Vedtægter i 1884. Har indledet Diskussioner 
paa det nordiske Boghandlermøde i 1884, og holdt Fore- 
drag i Juridisk Forening om Kolportagespørgsmaalet og som 
Correferent om den literære Ejendomsret. Var fra i . Januar 
1896 til Udgangen af 1903 Formand i Aktieselskabet »Det 
nordiske Fortags« Bestyrelse. Er fra i. Januar 1904 Næst- 
formand i Bestyrelsen for Gyldendalske Boghandel^ Nordisk 
Forlag. Er Bestyrelsesmedlem i Forening for Boghaandværk 
og Fagskole for Boghaandværk. Fra i. Oktbr. 1901 Formand 
i Arbejdsraadet og fra 1901 Medlem af den permanente 
Voldgiftsdomstol. Medlem af Bestyrelsen for Kjøbenhavns 
liberale Vælgerforening. Var fra 28. Marts 1893 til 1904 
Medlem af Kjøbenhavns Borgerrepræsentation; derefter Raad- 
mand. Var Folketingsmand for Kjøbenhavns 4. Valgkreds 
fra 1898 til 1903. — Ugift. 271 

rPortrxt i Thaarups Saml. og paa Lønborgs Skand. Bogh. Forlagskata- 
log 1834—1891. Jfr. Delbancos Festskrift. Nekrolog over P. G.Philipsen 
i »Nord. Bogh. Tid.c, XI. Aarg., Nr. 45, 20. April 1877. Om Firmaets ;o 
Aars Jubilæum se »Nord. Bogh. Tid. c, XIX. Aarg., Nr. i, 2. Juli 1884. 
Jfr. Bricka: Dansk biograf. Lex., XIII. Side 96—99.] Philipsen, Ludvig, var Boghandler i Kjøbenhavn. 
Han døde ugift 23. August 1895 i Kjøbenhavn. Forretningen 
overgik derefter til ovennævnte Broder, Gustav Philipsen. 

[Nekrolog i »Dannebrog«, 25. August 1895, og i »Nord. Bogh. Tid.o 
XXIX. Aarg., Nr. 35, 30. August 189;. — Se 1. Udg., Side 1^8.] 

Plo, Valdemar Vilhelm, var Forlagsboghandler i 
Kjøbenhavn. Han døde 9. Oktbr. 1902 i Kjøbenhavn, og 
blev begravet fra Frue Kirke 1 4. Oktbr. Forretningen overgik 
derefter til hans Svigersøn, T. C. Branner. 

[Portræt i Gads Saml. Jfr. »Nord. Bogh. Tid. c, XXXVI. Aarg., Nr. 33, 
15. August 1902, i Anledning af hans 50 Aars Jubilæum. Til en Fest, som 
paa denne Dag afholdtes paa den kgl. Skydebane, skrev Andr. D. og Nicolaj 
Bøgh Sange. Nekrolog over V. Pio i samme Blad, XXXVI. Aarg., Nr. 41, 
10. Oktbr. 1902. — Se I. Udg., Side 198—59.] 

Hans Hustru: Wilhelmine Emilie Clausen, døde 10. 
Oktbr. 1904 i Kjøbenhavn. 

[Nekrolog over Fru Pio i »Nord. Bogh. Tid.«, XXXVIII. Aarg., Nr. 41, 
13. Oktbr. 1904.J 

Plo, Frederik Carl Christian, var Boghandler i 
Kjøbenhavn. Han overdrog i. Februar 1900 sin Sortiments- 
forretning til Aage Kornerup, og fortsatte derefter sin For- 
lags- og en gros Forretning (Papir- og Billedartikler). Han 
døde 12. Marts 1904 i Ordrup. 

[Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid.«, XXXVIII. Aarg., Nr. 1 1, 18. Marts 1904. 
Se I. Udg., Side 159.] 272 

Hans Hustru: Alma Caroline Christine Clausen, 

fortsætter Forretningen under uforandret Firma: *F. Chr. 
Pio, med nedennævnte Søn som Bestyrer. 

** Ferdinand Christian Pio, født i8. Marts 1880 i Kjø- 
benhavn. Har været Lærling og Medhjælper hos Faderen. Pontoppidan, Christian Frederik, Boghandler 
i Nykjøbing paa Falster, født 21. Juni 1850 i Nakskov, Søn 
af Apotheker Frederik Andreas Waldemar Pontoppidan og 
Louise Petrea Cathrine Reiersen. — Oldefaderens Fader var 
Dr. theol. Erik Pontoppidan, Biskop i Bergen, og siden Pro- 
kantsler i Kjøbenhavn. Oldefaderen var Kontreadmiral Chr. 
Fr. Pontoppidan; Faderen og Moderen vare Søskendebørn. 
— Lærling i Thierrys Boghandel i Nakskov fra 10. Oktbr. 
1865 til I. Oktbr. 1867; Lærling og iMedhjælper i Gylden- 
dalske Boghandel fra i. Novbr. 1867 til i. April 187}. 
Overtog 1. April 1874 M. Chr. Mackeprangs Boghandel 1 
Nykjøbing paa Falster. Rabatberettiget ved Overtagelsen. 
Firma fremdeles: M, Chr. Mackeprangs Boghandel. Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Kunst- og Galanteri- 
handel, Bogtrykkeri, begyndt 1878, Borgerskab hertil 24. 
Oktbr. 1 89 1, senere udvidet flere Gange. — Forretningen 
grundlagt 1. August 1835 af H. Berggreen; overtaget 1. 
April 1847 af M. Chr. Mackeprang (7 Natten mellem 24. 
og 25. Januar 1878). 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml., i Boghf.s og i Milo*ske Fest- 
album og paa Lønborgs Skand. Bogh. Jfr. >Nord. Bogh. Tid.«, XXXIII. 
Aarg., Nr. 13, 29. Marts 1899, og »Hver 8. Dag«, 23. April 1899, i An- 
ledning af hans 25 Aars Jubilæum. Nekrolog over M. Chr. Mackeprang i 
»Nord. Bogh. Tid.«, XII. Aarg., Nr. 36, 1. Februar 1878] r~ 273 

* 12. April 1876: Marie Elisabeth Pontoppidan, født 
18. Septbr. 1 8; I i Ribe, Datter af Etatsraad Carl Ludvig 
Ferdinand Pontoppidan, By- og Herredsfoged i Nykjøbing 
paa Falster, og Emma Theodora Rosen. — Apotheker Pon- 
toppidan og Etatsraad Pontoppidan, Mandens og Hustruens 
Fædre, vare Brødre. 

** Svend Pontoppidan, født 12. Juni 1886 i Nykjøbing 
paa Falster. Lærling hos Erh. Flensborg i Roskilde siden 
10. August 1903. Pontoppidan, Erik Johannes, Boghandler i Kjø- 
benhavn, født ;. Januar 1861 i Ørre ved Herning, Søn af 
Sognepræst Otto Reinhold Emil Pontoppidan og Thora Wil- 
helmine Rud. — Oldefaders Fader var Biskop, Prokantsler 
Erik Peter Pontoppidan. Erik P. er Fætter til Boghandlerne 
Chr. Pontoppidan i Nykjøbing paa Falster og Otto Willerup 
i Vordingborg. — Lærling hos Vilhelm Prior fra i. Maj 
1877 til I. Maj 1880; derefter Medhjælper hos Samme ind- 
til I. April 1 88 i; hos P. Michelsen i Kjøbenhavn fra i. 
April 1881 til I. Novbr. 1882; i Rudolphi & Klems An- 
tikvariat i Zarich fra i. Novbr. 1882 til ji. Decbr. 188}; 
i Tidsrummet fra i. Januar 1883 til i. Marts 1885 Med- 
hjælper hos: Gustav Brauns i Leipzig, Ludvig Hofstatter i 
Halle og Emil Flensborg i Kjøbenhavn. Etableret 8. Maj 
1885 paa Frederiksberg. Rabatberettiget Oktbr. 1885. Firma: 
E.J.Pontoppidan, Forretningsart: Sortimentsboghandel, Pa- 
pir- og Musikhandel. — Revisor i de danske Boghandleres 
Hjælpekasse. 

[Portræt i Gads Sami., i Thaarups Saml. og paa Lønborgs Skand. Bogh.] 

18 274 

* }i. Maj 1892: Anna Katrine Wissing, født 28. Septbr. 
1 87 1 i Kjøbenhavn, Plejedatter af Direktør, Proprietær Chr. 
de Ramsault til Albertslund. 

Pontoppidan 9 Thor Hermann Conrad Marias, 

Boghandler i Kjøbenhavn, født }. August 184} paa Asgaard 
ved Grenaa, Søn af Odin Pontoppidan, først Ejer af As- 
gaard, senere af Ørbækgaard ved Grenaa, og Marie Char- 
lotte Christiane Krebs. Landmand fra 1859 til 1883. Var 
Officersaspirant i Vinteren 1864; afgik til Fredericia i Slut- 
ningen af April s. A. Laa til Tjeneste i Nyborg ved 19. 
Bataillon 1867 — 68; i Lejren ved Hald 1868 — 70. Fik 
fornyet Afskedspatent som Kaptajn i 1890. Volontør hos 
Fr. Bertelsen i »Bethesda« fra i.Maj 1883 til August 1886. 
Skriver i Statistisk Bureau fra August 1886 til Maj 1894. 
Overtog I. Januar 1895 Forretningsførelsen for: Kirkelig 
Forening for den indre Mission i Danmark. Firmaet, der er 
rabatberettiget for religiøs Literatur, er grundlagt i.Oktbr. 
1868 og har Lokale i »Siloam« paa Frederiksberg i Kjøben- 
havn. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Forlagsvirksom- 
hed og Kolportage af gudelige Skrifter. Bogudvalget for 
Kolportage er: Provst P. E. Bluhme i Tikjøb og Provst 
Fr. Zeuthen i Fredericia. — Han opholdt sig Vinteren 1869 
i Italien; paa Madeira i Vinteren 1882 — 83; har desuden 
gjort flere Rejser til England, Schweiz, Tydskland, Østerrig, 
Sverig, Frankrig og Italien. — Ugift. 

[Portræt i Gads Saml. Forlagskatalog 1904.J 

Pontoppidan, Valdemar, var Forlagsboghandler 
i Kjøbenhavn. Hans Fortag solgtes i Decbr. 1893 til Frøken r 275 

Nic. M. Kjær, der i Forening med Frøken E. H. Døcker 
drev Forlagsboghandel i Kjøbenhavn under Firma: N. M. 
Kjærs Forlag (Døcker & Kjær). Hans Hovedexpedition af 
Jydsk Forlags-Forretnings og Konrad Jørgensens Forlag over- 
droges I. Januar 1894 til F. Brown. Han døde ugift 4. 
April 1894 paa Kommunehospitalet i Kjøbenhavn. 

[Nekrolog I »Nord. Bogh. Tid.«, XXVIII. Aarg., Nr. 14, 6. April 1894, 
hvor dog Dødsdagen fejlagtig anføres til 5. April. — Se 1. Udg., Side 161 — 62.] 

Poalsen, Carl Peter Johannes^ fhv. Boghandler i 
Kjøbenhavn. Udtraadte 31. Marts 1901 af Firmaet Voldby 
& Poulsen. Dette Firma blev hævet i. Oktbr. 1902. Har 
siden 1. Oktbr. 1901 været Fuldmægtig hos Chr. Flor. — 
Ugift. 

[Portræt i Gads Saml. — Se 1. Udg., Side 162.J 

Poulsen, Knud Albert, Boghandler i Hillerød, født 
9. Marts 1877, Søn af pens. Stationsforstander Poul Oluf 
Poulsen og Julie Anna Christine Jacobsen. Lærling hos 
Harald Kiellerup i Sorø fra 1 3. Septbr. 1893 til 20. April 1894 
og, efter denne Forretnings Salg, hos Alfred Clausen i Sorø 
fra I. Maj 1894 til 15. Juni 1897. Medhjælper hos Emil 
Petersen i Nykjøbing paa Falster fra 15. Juni 1897 til i. 
Maj 1899; hos C. M. Nielssen i Stege fra i. Maj 1899 til 
I. Januar 1900; hos P. Christensen i Haderslev fra i. Fe- 
bruar 1900 til I. April 1901; igjen hos Alfred Clausen fra 
I. April 1901 til I. August 1902. Bestyrer af Carl Jørgen- 
sens Boghandel i Korsør fra i. August 1902 til i. August 
1903. Overtog 3. August 1904 Andersen & Schous Boghan- 
del i Hillerød. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma for- 276 

andret til: Andersen & Schous Efterfølger (Knud Poulsen). 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Tapet-, Musik- 
og Kunsthandel. Forretningen grundlagt 1839 ^^ Johan 
Julius Vosbein; ved Dennes Død, 2. Juni 1846, overtaget 
af Kæmner Laurids Krog, der tillige var Udgiver og Redak- 
tør af »Frederiksborg Amtstidende«, som udkom to Gange 
ugentlig og blev trykt hos Brill i Kjøbenhavn. Efter Krogs 
Død. 14. Decbr. 1848 paa en Rejse, fortsatte Enken, Thrine, 
født Grundtvig, Forretningen, med J. P. Nielsen (f 23, Novbr. 
1893, ^0^ Høs^ & Sø") ^^^ Bestyrer, indtil i.Septbr. 1850, 
da den overtoges af Wm. Jensen (f Oktbr. 1900); overdraget 
18. Oktbr. 1892 til Axel Andersen, der i. Marts 1893 op- 
tog Hans Schou som Kompagnon og forandrede Firmaet til: 
Andersen & Schou. Sidstnævnte udtraadte 1. Maj 1897 for 
at bosætte sig i Lyngby, og Andersen var derefter Eneejer 
indtil Overdragelsen. Har havt Filialer i Gilleleje og Græ- 
sted, men har ophævet dem begge i Juli 1905. Blev i Som- 
meren 1904 tildelt Ernst Bojesens Rejselegat, men kunde, 
paa Grund af Etablering, ikke modtage samme. — Medlem 
af Bestyrelsen for Sønderjydsk Forening for Frederiksborg 
og Omegn. 

[Nekrolog over J. P. Nielsen i >Nord. Bogh. Tid.<, XXVII. Aarg., Nr.48, 
24. Novbr. 1893, og over Wm. Jensen, XXXIV. Aarg., Nr.44, 2. Novbr. 1900] 

* 2 2. Juli 1904: Dagmar Henriette Sofie Niels sen, født 
8. Decbr. 1878 i Stege, Datter af Boghandler Carl Marius 
Nielssen og Jensine Jakobine Lauritzen. 

Prieme, Oscar Emanuel Theodor, Forlagsbog- 
handler i Kjøbenhavn, født 20. Januar 185} i Kjøbenhavn, 
Søn af Bøssemager Johannes Adolph Fritz Christian Seve- 277 

rin Prieme og Antoinette Sophie Margreth Job. Lærling 
hos Bog- og Papirhandler C. F. C. Jensen i Kjøbenhavn i 
4 Aar; Lærling og Medhjælper i C. Plenges Musikhandel 
fra 1869 til 1 87 1. Etableret 16. Oktbr. 1871 i Kjøbenhavn. 
Firma: *0. Prieme, Forretningsart: Forlagsvirksomhed, spe- 
cielt »Kongeriget Danmarks Handelskalender« og Adresse- 
bøger. — Ugift. 

Prior, Hans Vilhelm Eller, Boghandler i Kjøben- 
havn, født 10. April 1835 i Mølgaard, Vandborg Sogn ved 
Lemvig, Søn af Sognepræst Andreas Peter Prior og Han- 
sine Vilhelmine Eller. — Paa fædrene Side en gammel 
Præsteslægt og i Slægt med Ole Borch, Stifteren af Borchs 
Kollegium, og paa mødrene Side med den berømte Læge 
Thomas Bartholin og Ole Worm. — Var fra i. Oktbr. 1849 
til I. Marts 1850 i Handelslære hos sin Onkel, Kjøbmand 
Jørgen Adolph Prior i Aarhus. Lærling hos H. J. Bing & 
Søn fra 1. April 1850 til 31. Marts 18^5. Medhjælper i 
Literarische artistische Anstalt der I. G. Cottaschen Buch- 
handlung i Munchen fra i. Maj 1855 til i. Juni 1857; hos 
F. H. Schimpf i Triest fra i. August 1857 t" '• August 
1858; hos Perthes Besser & Mauke i Hamborg fra 1. Septbr. 
1858 til I. April 1859. Etableret 21. Maj 1859 i Kjøben- 
havn. Rabatberettiget samtidig. Firma indtil Juli 1876: Wil- 
helm Priors Boghandel ; efter den Tid : Vilhelm Priors Hof 
boghandel. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Forlagsvirk- 
virksomhed, Kommissionsforretning for Boghandlere. Med- 
lem af Boghandlerforeningen 13. April 1863. Kommissionær 
for »Svenska bokf5rlaggaref0reningen« siden 7. August 1873, 
og for den norske Boghandlerforening siden 16. Septbr. 1873. 278 

Medlem af Afregningsudvalget 1882 og 1883, og siden 1901 
Formand i samme Udvalg. Medlem af Udvalget til Revision 
af Boghandlerforeningens Vedtægter 1884; af Udvalget om 
Lovforslaget angaaende den literære og kunstneriske Ejen- 
domsret samt af Boghandlerforeningens betydeligste Udvalg. 
Blev 3. Juli 1876 af Hellernes Konge udnævnt til Kgl. 
græsk Hofboghandler. Næstformand i Boghandlerforeningen 
1894. Medlem af Kjøbenhavns Brandforsikrings Repræsen- 
tantskab. Kasserer for »Det forenede Velgørenhedsselskab« 
siden 23. August 1898. Medlem af Overbestyrelsen for »De 
samvirkende sønderjydske Foreninger«. Medlem af Repræ- 
sentantskabet for trængende Efterslægt af Medlemmerne i 
den ophævede civile og adskillige Stænders Hjælpekasse. 
Har foretaget Rejser i Tydskland, Østerrig, Schweiz, Italien, 
Frankrig, England, Holland, Norge og Sverig. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaanips Saml. og paa Lenborgs Skand. Bogh. 
Forlagskatalog 1895. Jfr. Delbancos Festskrift. Nyrop: Den danske Boghan- 
dels Historie, II. Side 247. Biografi i »Nord. Bogh. Tid. c, XVIII. Aarg., 
Nr. 48, 16. Maj 1884, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum. »Dannebrogc, 
17. Maj 1899; »Aftenpostene, 24. Maj 1899 (med Portræt); »Hver 8. Dag«, 
28. Maj 1899 (med Portræt) i Anledning af hans 40 Aars Jubilæum.] 

* 12. August 1864: Anna Maria Wørmer, født ij. Fe- 
bruar 1844 i Hanstholm ved Thisted, t i}. August 1890 i 
i Kjøbenhavn, Datter af Fyrinspektør ved Hanstholm Fyr 
Heinrich Julius Wørmer og Aurelia Kathrine Gesner. — 
Farfaderen indvandret fra Tydskland; Morfaderen var Sogne- 
præst i Nysted. 

Prior, Aage, Boghandler i Kjøbenhavn, født 14. Novbr. 
1866 i Kjøbenhavn, Søn af Hofboghandler Hans Vilhelm 
Eller Prior og Anna Maria Wørmer. Tog i . Del af Artium 279 

med I. Karakter 1884. Lærling hos Lehmann & Stage tra 
}0. August 1884 til 1. Septbr. 1887. Medhjælper hos v. Zahn 
& Jaensch i Dresden fra 1 . Septbr. 1 887 til i . Septbr. 1 888 ; 
hos H. le Soudier i Paris fra i. Oktbr. 1888 til August 
1889, og siden Oktbr. 1889 Medhjælper i Faderens Forret- 
ning. Blev 14. Novbr. 1900 optaget som Medejer i Faderens 
Forretning: Vilhelm Priors Ho/boghandel. Medlem af Bog- 
handlerforeningen Decbr. 1900. — Var i 189} — 94 Medlem af 
Boghandler-Medhjælper- Foreningens Bestyrelse. Var Med- 
udgiver af »Bogen«. Har under Pseudonymet Axel Larsen 
skrevet Festskriftet i Anledning af S. Børgesens & Co.s 50 
Aars Jubilæum. Har udgivet: Poul Møller: En dansk Stu- 
dents Eventyr, 1899; Jens Baggesen : Komiske Fortællinger, IL 
1906; Poul Chievitz : Anette, 1906, o. fl., samt Priors Lomme- 
atlas over Danmark (1891; 8. Udg. 190$)» hvortil han har 
tegnet adskillige Kort. Har desuden tegnet Illustrationer til 
flere Bøger, og en Mængde Julekort. — Har foretaget Rejser 
i Tydskland, Østerrig, Sverig, Frankrig, Belgien, Holland, 
Italien og Schweiz. 

rPortræi i Gads Saml.] 

* 2. Novbr. 1894: Anine Thomsen, født 14. August 
1870 i Brabrand, Datter af Sognepræst Peder Nordentoft 
Thomsen og Vincentia Michelsen. 

Prior, Andreas Gartner Sommery Boghandler i 
Kjøbenhavn, født 18. Novbr. 1847 J Vandborg ved Lemvig, 
Broder til ovennævnte Hofboghandler Vilhelm Prior. Læriing 
og Medhjælper hos Vilhelm Prior fra 1864 til 1872. Etableret 
som rabatberettiget Boghandler i Kjøbenhavn fra 6. Marts 1873 
til }o. Juni 1876. Firma: Gartner Priors Boghandel. For- 28o 

retningen, hvis Hovedbranche var Import af fremmed Lite- 
ratur, sammensluttedes derefter med Georg Chr. Ursins Efter- 
følgers Boghandel (J. Holm), hos hvem han var Prokurist 
fra I. Juli 1876 til }i. Decbr. 1897. Overtog 1. Januar 
1898, i Forening med Louis K. Nyrop, denne Forretning. 
Medlem af Boghandlerforeningen samtidig. Firma fremdeles: 
Georg Chr. Ursins Efterfølger. Forretningsart: Forlagsvirk- 
somhed, Sortimentsboghandel, Indførsel af fremmed Litera- 
tur til skandinaviske Boghandlere. Forretningen grundlagt 
!}. Novbr. 1855 af Georg Christian Ursin (f 19. Septbr. 
1872); derefter overdraget af hans Enke i. Januar 1873 til 
Cand. phil. J. J. Holm, der var Indehaver indtil Udgangen 
af 1897. — Han er Forfatter af: »I Foraarstiden«, Novelle, 
Kbhvn. 1882. Deltog i Boghandlermødet i Christiania 1901. 

[Portræt i Gads Saml. og i Thaarups Saml.] 

* 5. Decbr. 1884: Margrethe Helene Lyhne, født 15. 
Juni 1861 i Thisted, Datter af Snedker Anker Storm Lyhne 
og Andrea Katrine Færgegaard. 

** Povl Prior, født 29. Decbr. 1885 i Kjøbenhavn, 
siden i. August 1904 Lærling hos Georg Chr. Ursins Efter- 
følger. 

Raae, Peter Henrik Jordan, Boghandler i Silke- 
borg, født 21. Juni 1879 i Kallundborg, Søn af Kjøbmand 
Wisti Raae og Vilhelmine Christiane Bodholdt. Tog Pra&- 
liminærexamen 189$. Læriing hos A. Bryndum i Kallund- 
borg fra Oktbr. 189J til Oktbr. 1899. Medhjælper hos Ad. 
Fr. Maller i Silkeborg fra Oktbr. 1899 ^il April 1901; hos 
Frederik Thune i Vordingborg fra April til Septbr. 1901; 
hos Vilhelm Jensen i Slagelse fra Novbr. 1901 til Februar 28l 

1903; hos W. Mauke Sohne i Hamborg fra Februar 1903 
til Februar 1904; hos Busck & Wisbech fra Februar 1904 
til Oktbr. 1905. OvertOfe i. Januar 1906 Ad. Fr. Mollers 
Boghandel i Silkeborg. Rabatberettiget ved Overtagelsen. 
Firma forandret til: P. //. Raae, Om Forretningens Art og 
Forhistorie se: Ad. Fr. Moller. — Ugift. 

RamlaUy Erik Skeel, Boghandler i Kjøbenhavn, født 
12. Oktbr. 1877 i Kjøbenhavn, Søn af Grosserer Jacob Au- 
gust Ramlau og Mariane Jacobine Pingel. Tog Præliminær- 
examen i 1894 fra Borgerdydskolen paa Østerbro. Lærling 
hos Georg Chr. Ursins Efterfølger fra i. August 1894 til 
I. August 1898; derefter Medhjælper hos Samme indtil 
I. April 1899; hos C. M. Ebeel i Zorich fra i. Novbr. 1899 
til I. August 1900; hos C. H. Bielefeldt fra 15. Oktbr. 1900 
til I. Februar 1901; hos Andr. Fred. Høst & Søn fra i. Fe- 
bruar 1901 til I. Juni 1902. Overtog i. Januar 1903 Olaf 
O. Barfods & Co.s Boghandel. Rabatberettiget ved Over- 
tagelsen. Firma forandret til: Erik Ramlau, Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Papir-, Kunst- og Musikhandel. For- 
retningen grundlagt 27. Novbr. 1862 af Karl Schønberg 
(som desuden 23. Juli 1857 havde begyndt en Forlagsvirk- 
somhed); overtaget i. Januar 1898 af Olaf O. Barfod og 
M. A. Schlawitz, medens Schønberg samtidig udskilte og 
bortflyttede Forlaget. Schlawitz udtraadte af ovennævnte 
Firma i. April 1901, og Barfod var derefter Eneejer indtil 
Overdragelsen. 

* 27. April 1903: Magda Petrine Rossing, født 5. Juni 
1874 i Stubbekjøbing. Datter af Kjøbmand Christian Jacob 
Rossing og Axeline Pingel. 282 

Rasmasseny Andreas Christian^ Boghandler i 
Kjøbenhavn, født 25. Septbr. 1869 i Kjøbenhavn, Søn af 
Mægler Sophus Georgius Bemhardius Rasmussen og Ane 
Johanne Kom. Tog 4. Klasses Hovedexamen 1887. Lær- 
ling hos Edv. Baastrup fra 1888 til 1890; hos Lybecker 
& Meyer fra 1890 til 1892. Medhjælper hos Lehmann & Stage 
fra 1892 til 1894; hos Peter N. Langsted fra 1894 til 1897; 
i Det Schubotheske Forlag fra 1 . August 1 897 til 31. August 
1899. Overtog 18. Septbr. 1899 Th. Bergs Boghandel i Kjø- 
benhavn, grundlagt af Denne 27. Oktbr. 1896. Rabatberet- 
tiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Christian Ras- 
mussen, Forretningsart: Sortimentsboghandel og Papirhandel. 
— Var i nogle Aar Bibliothekar i Boghandler-Medhjælper- 
Bibliotheket. 

[Portræt i Gads Saml.] 

* Valborg Daniella Jensen, født 9. Januar 1878 i Kjø- 
benhavn, Datter af Skomagermester Anton Emil Jensen og 
Anna Margrethe Christensen. 

Rasmussen, Jens Jalius Grottrapt fhv. Boghand- 
ler i Kjøge. Overdrog i. Septbr. 1897 Forretningen til sin 
Søn, Jens Peter Emil Rasmussen, og bosatte sig derefter i 
Birkerød, hvor han lever som Partikulier, Musiklærer og 
Pianofortestemmer. 

[Se I. Udg., Side 164—65.] 

Rasmussen, Jens Peter Emil, Boghandler i Kjøge, 
født 8. Novbr. 1870 i Kjøge, Søn af Boghandler Jens Julius 
Grottrup Rasmussen og Caroline Vilhelmine Jørgensen. — 
Han er Broder til Chr. L. Grottrup i Ribe. — Lærling i 28} 

Faderens Forretning fra i. Maj 1885 til ji. Decbr. 1886; 
hos C. B. Haldkjær i Sorø fra i. Januar til 31. Decbr. 1887; 
atter i Faderens Forretning indtil i. Maj 1888. Med- 
hjælper hos Th. Thrue i Aarhus fra i. Maj 1888 til i. Juli 
1890; i Faderens Forretning fra i. Maj 1891 til 31. August 
1897. Overtog I. Septbr. 1897 J- Rasmussens Boghandel i 
Kjøge, grundlagt af Denne 2. Novbr. 1869. Rabatberettiget 
ved Overtagelsen. Firma fremdeles: J, Rasmussen. Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik-, Kunst- og 
Tapethandel. — Har foretaget gjentagne Rejser i Tydskland, 
Østerrig, Schweiz, Italien, Norge og Sverig. 

[Portræt i Gads Saml. og i Milo*ske Festalbum. Jfr. >Nord. Bogh. Tid.«, 
XXVIII. Aarg., Nr. 44, 2. Novbr. 1894, i Anledning af Firmaets 25 Aars 
Jubilæum.] 

* I. Septbr. 1898: Kamma Bertha Elisabeth Christen- 
sen, født 27. April 1878 i Kjøbenhavn, Datter af Uhrmager 
Erik Peter Christensen og Camilla Frederikke Henningsen. 

Rechtwigy Alfred John Ludvig, fhv. Boghandler 
i Roskilde. Overdrog i. August 1895 sin Forretning til Jo- 
hannes Bruun. Har siden Efteraaret 1896 været Medhjælper 
hos G. E. C. Gad. — Ugift. 

[Se 1. Udg., Side 16^.] 

Reimery Ernst Frederik, Boghandler i Aalborg, 
født 28. April 1855 i Gudum ved Aalborg, Søn af Lærer 
Ernst Frederik Reimer og Marie Vilhelmine Jacobsen. Lær- 
ling hos Magnus A. Schultz i Aalborg fra 1. Maj 1871 til 
1. Maj 187$; derefter Medhjælper hos Samme indtil i. Maj 
1877; hos S. Friedlænder i Kjøbenhavn fra i. Maj til 1. 
Novbr. 1877; hos Emil Bergmann fra 1. Novbr. 1877 til 284 

I. April 1880; hos C. H. Bielefeldt fra i. April 1880 til 
15. Septbr. 188}. Overtog i. Oktbr. 1883 Kr. Hansens Bog- 
handel i Aalborg, grundlagt af Denne 4. Novbr. 1 879. Rabat- 
berettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Frederik 
Reimer, Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Kunst- 
og Tapethandel. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml., i Milo'ske Festalbum og paa 
Lønborgs Skand. Bogh.] 

* 10. Juni 1887: Maren Birgitte Algreen, født 14. Fe- 
bruar 1862 i Vrejlev i Vendsyssel, Datter af Sognepræst 
Peder Kjellerup Algreen (f 27. Maj 1877) og Bertha Marie 
Kristiane Sørensen. — Morfaderen var Provst J. K. Søren- 
sen i Karby paa Mors. 

[Jfr. Fr. Nygård: P. K. Algreens og Provst J. K. Sørensens Levnedsløb. 
Nykjøbing paa Mors, 1883.] 

Reitzel, Christian Frederilc Theodor Martin, 

Boghandler i Kjøbenhavn, født 18. Septbr. 1828 i Kjøben- 
havn, Søn af Boghandler Carl Andreas Reitzel (født 4. Oktbr. 
J789, f 7. Juni 1853) og Sophie Thostrup. Var fra 1834 
til 1843 Elev i det v. Westenske Instituts studerende Klas- 
ser. Gjennemgik derpaa et Kursus i Graners Handelsaka- 
demi fra I. Novbr. 1844 ^il V- Oktbr. 1845. Lærling i C. 
A. Reitzels Boghandel fra i. Novbr. 1845 til i. Januar i8;i; 
derefter Medhjælper samme Sted indtil 7. Juni 1853, da 
hans Fader døde. 1 Forening med Bogholder L. R. Møller 
Bestyrer af Boghandelen, der førtes under Firma: C. A. 
Reitzels Bo og Arvinger, fra 8. Juni 1853 ^1 2. Juli 1858, 
til hvilken Tid han sammen med sin Broder, Carl Reitzel, 
blev Ejer af Forretningen. Derefter Firma: C. A. Reitzel. 285 

Medlem af Boghandlerforeningen 24. Januar 1855. Æres- 
medlem af samme 17. Februar 1897. Kommissionær for 
»Svenska bokfOrlaggarefOreningen«. Forretningsart: Forlags- 
virksomhed og Sortimentsboghandel. Overdrog i. Januar 
1893 Forlagsforretningen til George C. Grøn og fortsætter 
derefter Sortimentsforretningen , i Forbindelse med Carl 
Reitzel og Carl Andreas Reitzel, under det gamle Firma: 
C. A. Reitzel. Forretningen grundlagt 1. Maj 18 19 af Kan- 
celliraad Carl Andreas Reitzel. — Medlem af Boghandler- 
foreningens Afregningsudvalg fra 1862 til 1867; Kasserer 
for de danske Boghandleres Hjælpekasse fra 1871 til 1889; 
Formand for Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn i 1868, 
1869 og fra 1888 til 1896. Decisor i De danske Boghand- 
leres Hjælpekasse siden 1897. Var Formand for »Cæcilia- 
foreningen« fra 1884 til 1902 og blev i Septbr. 190J udnævnt 
til Æresmedlem af <lenne Forening. R. af D. 4. Oktbr. 1889. 

[Portræt, malet af Frants Henningsen, Portræt og Biografi i »Adresse- 
bog for den danske, norske og svenske Bogh.<, XIV^ Aarg., i Gads Saml., 
i Thaarups Saml. og paa Lønborgs Skand. Bogh. Forlagskatalog 1819— 1889. 
Jfr. Delbancos Festskrift. Nyrop: Den danske Boghandels Historie, II. Bricka: 
Dansk biograf. Lex, XIII. Side 617— 18. P. Hansen: Dansk Litt. Hist., II. 
Side } 16—17. Otto B. Wroblcwski: Ti Aar i C. A. Reitzels Boglade, Side J4. 
G. V'ilh. Martensen: Fra mine første 2^ Aar i C. A. Reitzels Boglade, 1904. 
Nekrolog over C. A. Reitzel af Chr. H. Kaikar i »Dansk Bogh. Tid c, I. Aarg , 
Nr. 20, II. Novbr. 1854. Jfr. Artiklerne: »Firmaet C. A. ReitzeU i »Nord. 
Bogh. Tid.f, III. Aarg., Nr. 4^, 30. April 1869 og »Brodrene Reitzel« i s. Blad, 
XVII. Aarg., Nr. 55, 29. Juni 1883, og »Hundredaarsdagen efter C. A. 
Reitzels Fødsel« i s. Blad, XXIV. Aarg., Nr. 14 og 15, 4. og 11. Oktbr. 
1889. »Dansk Kirketid.«, Nr. 42, 1889, af C. J. Brandt; 

* 6. Juni 1861: Emilie Charlotte Sophie Lindorff, født 
6. Februar 1831 i Kjøbenhavn, Datter af Sekretær Frederik 
Christian Georg Lindorflf og Louise Amalie Brummer. — 
Moderen Datter af Boghandler Friederich Brummer. 286 

Reitzely Carl Valdemar, Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 2. Juli 1833 i Kjøbenhavn; Broder til Foregaaende. 
Frekventerede det v. Westenske Institut indtil 1849. Lær- 
ling i C. A. Reitzels Boghandel fra 1849 ^il Decbr. 1853. 
Medhjælper hos Carl Gerolds Sohn i Wien fra Decbr. 185} 
til Maj 1855; i Eisen'sche Hofbuchhandlung i KOln fra Maj 
1855 til Maj 1856; derefter igjen i sin Faders Forretning 
fra Juni 1856 til 2. Juli 1858. Overtog i Forening med 
Broderen, Theodor Reitzel, Faderens Forretning 2. Juli 1858. 
Medlem af Boghandlerforeningen 2. Marts i8;9. Nuværende 
Firma: C. A. Reitzel. Forretningsart: Sortimentsboghandel. 
Har fra 1872 til 1882 og siden 1885 ledet Boghandlerfor- 
eningens selskabelige Sammenkomster. Formand for Bog- 
handlerklubben. Har udarbejdet og udgivet » Fortegnelse over 
danske Kunstneres Arbejder paa de ved det kgl. Akademi 
for de skjønne Kunster i Aarene 1807 — 1882 afholdte Char- 
lottenborg-Udstillinger«, Kbhvn. 1883. Endvidere: »Forteg- 
nelse over de i det kgl. kjøbenhavnske Skydeselskab og 
danske Broderskab bevarede Medlemsskiver, 1752 — 1896«. 
Kbhvn. 1897. Modtog paa sin 70 Aars Fødselsdag en Hæders- 
Adresse fra Boghandlerforeningens Medlemmer. Opholdt sig 
i Udlandet 1853 — 5 6 og har desuden foretaget Rejser i Tydsk- 
land, Sverig og Norge. R. af D. 2. August 1890. 

[Portræt, malet af Frants Henningsen, i Gads Saml., i Thaarups Saml. og 
paa Lønborgs Skand. Bogh. Jfr. Delbancos Festskrift. Nyrop: Den danske 
Boghandels Historie, II. Bricka: Dansk biograf. Lex., XIII. Side 618. Otto 

B. Wroblewski: Ti Aar i Reitzels Boglade, Side 34. H. C. Andersen: Kjendte 
og glemte Digte, Side jjy. G. Vilh. Martensen: »Fra mine første 25 Aar i 

C. A. Reitzels Boglade«, 1904. »Nord. Bogh. Tid. c, XXXVII. Aarg., Nr. 27, 
3. Juli 1903.J 287 

* I. Juni 1859: Augusta Dorothea Jøhnke, født 25. Maj 
183$ i Kjøbenhavn, f 24. Septbr. 1889 samme Sted, Datter 
af Snedkermester Josias Heinrich Jøhnke og Henriette Louise 
Lindstedt. 

Reitzel, Carl Andreas, Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 18. Februar 1860 i Kjøbenhavn, Søn af Boghandler 
Carl Valdemar Reitzel og Augusta Dorothea Jøhnke. Lær- 
ling hos H. Hagerup fra 1. Juni 1876 til 24. Marts 1880. 
Medhjælper hos C. Koenitzer, Filiale d. Jaegerschen Buch- 
handlung, i Frankfurt am Main fra Juni 1880 til August 1882; 
hos A. Ghio i Paris fra Novbr. 1882 til Juni i88j; hos C. 
A. Reitzel fra i. Juli 1883 til 31. Decbr. 1891. Optaget som 
Associé i Forretningen i. Januar 1892. Firma: C. A Reitzel. 
Forretningsart siden i. Januar 1893: Sortimentsboghandel. 
Medlem af Boghandlerforeningen 17. Februar 1892. -— Ugift. 

[Portræt i Gads Saml., Thaarups Saml. og i Boghf.s Festalbum. j 

Reventlow^ Anton Elisens, fhv. Boghandler i 
Hjørring og Aalborg. Overdrog 17. April 1897 Forretningen 
i Hjørring til Cari Beck. Overtog 15. Juni 1897 Chr. Win- 
thers Boghandel i Aalborg. Rabatberettiget ved Overtagel- 
sen. Firma forandret til: Anton E. Reventlow (forhen Chr. 
Winther). Overdrog denne Forretning 28. Marts 1899 til Viggo 
Madsen. Forberedte derefter, i Forening med fhv. Boghand- 
ler V. Heise, Dannelsen af Aktieselskabet »Papiriageret«. 
Dette Selskab, hvis fuldstændige Firma var: Papiriageret, 
danske Bog- og Papirhandleres Aktieselskab, startedes i Juni 
1900 med en Aktiekapital paa 80,000 Kr. Bestyrelsen be- 
stod af en Forretningsfører: V. Stegmann, og en Kontrol- 288 

komite: Boghandler Niels Christensen i Viborg, fhv. Bog- 
handler V. Heise i Charlottenlund og Overretssagfører Axel 
Salomonsen i Kjøbenhavn. Firma tegnedes enten af Forret- 
ningsføreren alene eller af to af Kontrolkomiteens Medlemmer. 
Han var Forretningsrejsende for dette Selskab indtil dets 
Konkurs, 2;. Maj 1901. Er nu Papirgrosserer i Kjøbenhavn. 

[Portræt i Milo'ske Festalbum. — Se i. Udg., Side 169—70.] 

Richter, Albert, var Boghandler i Kjøbenhavn. Han 
døde ugift 4. Marts 1899 i Kjøbenhavn. Forretningen over- 
gik derefter til J. E. Wismann. 

[Portræt og Biografi i >Iil. Tid.c, 26. Marts 1899. Portræt i Thaarups 
Saml. Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid. c, XXXIII. Aarg., Nr. 10, 10. Marts 
1899. ^^^' Bricka: Dansk biograf. Lex., XIV. Side 94. — Se i. Udg., 
Side 170— 71.J 

Richter, Vilhelm Pagh, Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 3. Oktbr. 4879 i Kjøbenhavn, Søn af Overretssagfører 
Vilhelm Richter og Augusta Pagh. Lærling hos P. Michel- 
sen fra I. August 1897 ^i' ^5- J^^^ i9<>o* Medhjælper hos 
Caesar Schmidt i ZOrich fra 1$. August 1900 til i;. Juli 
1 90 i; i Bureau international pour la propriété littéraire et 
artistique i Bern fra 15. August til i. Decbr. 1901; i »Det 
nordiske Forlag« fra i. Decbr. 1901 til 31. Decbr. 1904; 
i Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag fra i . Januar til 
31. Decbr. 1905. Overtog i. Januar 1906, i Forening med 
Wilhelm Brinkmann, dette Firmas Skolemateriel- Afdeling, 
grundlagt 11. Oktbr. 1902. Firma: Brinkmann & Richter. 
Forretningsart: Skolemateriel, Forlagsvirksomhed. — Ugift. 

[Katalog over dansk og fremmed Skolemateriel, Nr. 1 — 7. — Om Rich- 
ters Fader se Bricka: Dansk biograf. Lex., XIV. Side 94 — 95. — Om Wil- 
helm Brinkmann se: »Tilføjelser og Rettelserc i denne Bog.] 289 

RiegelSy Hans Jøi^en, Boghandler i Lemvig, født 
29. Novbr. 1878 i Ølgod, Søn af Kjøbmand Hans Christian 
Riegels og Marie Kathrine Madsen. Lærling hos Dalsgaard 
Olsen i Esbjerg fra i. April 1892 til i. April 1896; der- 
efter Medhjælper hos Samme indtil i. Marts 1900; hos Cari 
Hinding i Næstved fra i. Marts 1900 til i. Juli 1905. Over- 
tog I. August 190; Chr. Sønderbys Boghandel i Lemvig. 
Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Hans 
Riegels, Chr. Sønderbys Efterfølgen Forretningsart: Sortiments- 
boghandel, Papir- og Kunsthandel, Accidenstrykkeri. Forret- 
ningen grundlagt 1848 af J. B. Gjørup; overtaget 1849 af 
J. F. Wohlgefarth; 1858 af J. H.W. Buck; 6. Februar 1861 
af Kæmner C. C. Lund, 26. August 1887 af Theodor Peter- 
sen, I. Juli 1 89 1 af Hans Petersen, og i. Januar 1894 af 
Christian Sønderby, efter Dennes Død, 16. Juli 1901, fortsat 
af Enken, Caria Margrethe, født Olesen. — Ugift. 

Rom, Niels Christian^ Forlagsboghandler i Kjøben- 
havn, født 4. August 1839 ' Brøndbyøster ved Kjøbenhavn, 
Søn af Møllebygger Herman Rom og Christiane Møller. Tog, 
18 Aar gammel, Skolelærerexamen 1857; ^^^ derefter Skole- 
lærer indtil I. Juli 187$, da han tog Afsked fra sit Embede 
i Føvling ved Horsens og flyttede til Kjøbenhavn. Etableret 
I. Juli 1876 i Kjøbenhavn. Firma: A'. C Rom. Forretnings- 
art: Forlagsvirksomhed, Skolemateriel og Papirhandel; driver 
endvidere siden 1888 med kongelig Bevilling Bog- og Sten- 
trykkeri. — Medlem af Boghandlerforeningen 1899. Medlem 
af Dansk Papirhandlerforening,og af Kjøbenhavns Bogtrykker- 
forening. Var i en Aarrække Formand i Danmarks Lærer- 
forening og er Formand for »Dansk Husflidsselskab«. Stif- 

19 290 

teisen af dette Selskab til Husflidens Fremme (iSyj) skyldes i 
Hovedsagen ham. Han er Forfatter til det kulturhistoriske 
Værk »Den danske Husflid«, Kbhvn. 1871 (2. Oplag 1898K 
»Haandgjerningsbog for Ungdommen«, Kbhvn. 1875 (i i. Op- 
lag 1905). Bogen er udkommen paa Hollandsk (2. Oplag), 
Tydsk og delvis paa Svensk. Han har desuden skrevet en 
Mængde Afhandlinger om Husflid og andre almennyttige 
Emner i Tidsskrifter og Blade. Har paa mange Udenlands- 
rejser besøgt de fleste af Europas Lande. Blev R. af D. 
14. August 1879, Justitsraad 11. Novbr. 1898, Dbmd. Marts 
1905, Officer af den græske Frelsersorden Novbr. 1905. 

[Portræt i Gads Saml, i Thaarups Saml., i Boghfs Festalbum og paa 
Lønborgs Skand. Bogh. Forlagskatalog 1903. Biografi i > Husvennen« Nr. ;6, 
1 880. Jfr. >Nord. Bogh. Tid.«, XXXV. Aarg., Nr. 26, 28. Juni 1901, i 
Anledning af hans 25 Aars Jubilæum.] 

* 13. Maj 1860: Ane Louise Nicolaisen, født 26. Oktbr. 
1835 i Græshave ved Nakskov, Datter af Sadelmagermester 
Rasmus Nicolaisen og Marie Hein. 

Ronge^ Emil Johan Vilhelm^ Boghandler i Kjøben- 
havn, født 30. Marts 1871 i Kjøbenhavn, Søn af Glashandler 
V^ilhelm Carl Joseph Ronge og Josephine Louise Antoinette 
Siegler. — Farfaderens Broder var den bekjendte Glashandler 
Ronge paa Østergade i Kjøbenhavn, som paa sin 100 Aars 
Fødselsdag udnævntes til R. af D. — Lærling og Medhjælper 
hos Edv. Baastrup fra i. Septbr. 1887 ^*' '• Novbr. 1899. 
Etableret 17. Novbr. 1899 paa Frederiksberg i Kjøbenhavn. 
Rabatberettiget samtidig. Overtog tillige, i. April 1900, Emil 
Hansens Boghandel paa Frederiksberg. Firma: E. Ronge. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel og Papirhandel. 291 

* 14- Novbr. 1900: Mine Albertha Dorthea Larsen, født 
12. Marts 1873 paa Frederiksberg, Datter af Frugt-, Grønt- 
og Delikatessehandler Niels Larsen og Dorthea Mortensen. 

Rosenstandy Sigvard, fhv. Boghandler i Rudkjø- 
bing. Overdrog i. Juli 1897 sin Forretning til C. Jenssen 
Tusch. Han er nu Klasselotterikollektør i Rudkjøbing. 

Se I. Udgave, Side 172/ 

Rump^ Gudmund Poul^ fhv. Boghandler i Kjøben- 
havn, født 23. August 1871 i Odense, Søn af Fabrikant 
Poul Heinrich Rump og Christine Jensine Lange. — Slæg- 
ten, saavel paa fædrene som mødrene Side, skal stamme fra 
Holland. Farfaderen indvandrede fra Rusland, vistnok 1808. 
Af Faderens Brødre kan nævnes: Landskabsmaler, Professor 
Gotfred Rump og fhv. Justitsminister, Amtmand Nicolai 
Rump. — Tog 4. Klasses Hovedexamen ved Odense Latin- 
skole 1887. Lærling i Milo ske Boghandel fra 14. August 
1887 til August 1892; derefter Medhjælper samme Sted 
indtil I. Maj 1894; hos Anton E. Reventlow i Hjørring fra 
I. Maj til ;. August 1894; i Andr. Schous Boghandel fra 
5. August 1894 tJI >• Oktbr. 1899. Overtog i. Oktbr. 1809 
Bjørnbak & Davidsens Boghandel i Kjøbenhavn. Rabatberet- 
tiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Gudmund Rump. 
Forretningen grundlagt 2. Maj 1896 af Axel Bjørnbak og 
Th. Davidsen. Ved Rumps Overtagelse af Boghandelen 
beholdt Bjørnbak selv Papirhandelen, som han fortsatte 
og senere solgte til Niels Ehlert, medens Davidsen søgte 
Rabatberettigelse og etablerede sig paany i Kjøbenhavn. 
Han ophævede Forretningen i Marts 1004. Indtraadte fra 292 

August s. A. i Firmaet *Johs. Koren i Kjøbenhavn, der 
driver Kommissionsforretning for flere udenlandske Huse. 
Var fra i8. Februar til i. Oktbr. 1903 Medindehaver af 
Firmaet Fr. Markvardt & Co.s Kunstforlag. — Var fra 1897 
til sin Etablering Medlem af Bestyrelsen for Boghandler- 
Medhjælper Foreningen, var Næstformand 1898 og 1899, og 
i Redaktionsudvalget for »Aarsskriftet« 1898. 

[Portræt i Gads Saml.] 

* 26. Oktbr. 1902: Inger Catharina Hermann, født 8. 
Januar 1877 i Fredericia, Datter af Snedkermester Matthias 
Hermann og Anna Cathrine Christensen. — Fædreneslægten 
nedstammer fra Grenoble i Frankrig og udvandrede under 
Hugenot- Forfølgelsen. Faderen hører til den fransk refor- 
merte Menighed i Fredericia. 

Røgind, Olaf Henrik William, Boghandler i Fre- 
dericia, født 15. Decbr. 1850 i Mygind ved Randers, Søn 
af Sognepræst Peter Christian Røgind og Elise Kirstine 
Langballe. Læriing hos Ulrik Møller i Holbæk fra i. Februar 
1867 til I. Februar 1870. Medhjælper i F. Karps Boghandel 
i Fredericia fra 1. April 1870 til i. Novbr. 1872; hos Wil- 
helm Arends i Roskilde fra i. Novbr. 1872 til i. Novbr. 
1873; hos E. Jespersen i Kjøbenhavn, hvis Firma paa denne 
Tid overgik til Hoffensberg, Jespersen & Trap, fra i. Maj 
1874 til I. Novbr. 1875; atter i F. Karps Boghandel fra 
I. Januar til i. Novbr. 1876. Medejer af Carl Breidahls 
Boghandel i Randers fra i. Novbr. 1876 til i. Januar 1878; 
Overtog F. Karps Boghandel i Fredericia i. Januar 1878; 
officielt dog først fra i. Januar 1879. Rabatberettiget fra 
sidstnævnte Dato. Firma: F. Karps Boghandel (O. Røgind), 29J 

Forretningsart: Sortimentsboghandel, Musikalie-, Kunst- og 
Papirhandel, Lejebibliothek, samt Agentur for Hornung & 
Møllers Pianoforter. Forretningen grundlagt i. Maj 1868 af 
Krigsraad F. Karp. 

Tortræt i Gads Saml., i Thaarups Saml., i Milo'ske Festalbum og paa 
Lønborgs Skand. Bogh.] 

* I}. Maj 1879: Louise Wilhelmine Marie Karp, født 
6. Decbr. 1 846 i Fredericia, Datter af Boghandler, Krigsraad 
Fritz Casper Joachim Karp og Margrethe Magdalene Johansen. 

Rømery Christian FrederilCy Boghandler i Kjøben- 
havn, født i. Marts 1865 i Taftebjerg paa Samsø, Søn af 
Lærer Holger Carl Leonhardt Rømer og Mariane Berthel- 
sen. — Oldefaderen var »Oberkiøbmand paa Kysten Guinea«, 
Ludwig Ferdinand Rømer, der 1760 udgav »Tilforladelig 
Efterretning om Kysten Guinea«, trykt hos Ludolph Hen- 
rich Lullies Enke, og forsynet med et kobberstukket Titel- 
billede af L. F. R. — Lærling hos Georg Schultz i Aalborg 
fra April 1879 til Marts 188}. Medhjælper hos H. Olaf Han- 
sen i Aarhus fra Marts 1883 til Marts 1886; hos P. Hau- 
berg & Co., senere Johan Møller, i Kjøbenhavn fra Oktbr. 
1888 til April 1890. Etableret 6. Maj 1890 i Kjøbenhavn. 
Rabatberettiget 14. Juni s. A. Firma: Christian F, Rømer, 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Kunsthandel. 
— Sekondløjtnant ved 20. Bataillon. Var tjenstgørende Se- 
kondløjtnant ved 4. Regiment fra Oktbr. 1887 til Oktbr. 1888. 
Efter Ansøgning indkaldt til Efteraarsmanøvren i 1889 ved 
}. Regiment. Gjennemgik et Kursus paa Skydeskolen i Juni 
1898. Indkaldt til Kjøbenhavns Væbning 1894 og 189S. Staar 
endnu til Raadighed ved Kjøbenhavns Væbnings 2. Bataillon. 294 

— Indtraadte 1901 i Bestyrelsen for »Selskabet af jo. Juni 
1865« til Opklædning af fattige Konfirmander. Har deltaget 
i Arbejdet for Børnehjælpsdagen fra dets Begyndelse; valg- 
tes 1905 til Næstformand i Universitetskredsens Lokalkomite. 

— Foretog 1900 en Rejse gjennem Tydskland til Paris. 

Tortræl i Gads Saml. og i Thaarups Saml/ 

* 28. Oktbr. 1892: Agnes Johanne Wilhelmine Jensen^ 
født 16. Juli 1 87 1 i Kjøbenhavn, Datter af Restauratør Chri- 
stian Jensen og Wilhelmine Johanne Krause. 

Rønnow, Hansine Caroline Mathilde, Boghand- 
ler i Ordrup ved Charlottenlund, født 4. August 1852 i 
Faaborg, Datter af Skibskaptajn Rasmus Rasmussen og Karen 
Marie Christensen. Læriing og Medhjælper hos C. C. U. John- 
sen i Faaborg: som Ugift fra 1867 til 1878, som Enke fra 
1880 til 1892. Etableret 14. Maj 1892 i Ordrup. Rabat- 
berettiget samtidig. Firma: Caroline Rønnow. Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Papir- og Musikhandel. 

'Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Milo'ske Festalbum. 

* 20. August 1878: Reserveløjtnant, Styrmand i Fyrskibet 
>Trindelen«, Carl Christian Frederik Rønnow, født 20. Au- 
gust 1S47 i Faaborg, 721. Marts 1879 paa Søen, Søn af 
Len-arefabrikant Karl Knudsen Rønnow og Marie Frercksen. 

Sabroe, Axel Vilhelm Theodor, fhv. Boghandler 
og Redaktør i Haderslev. Overdrog i. Januar 1896 Bog- 
handelen til Carl Nielsen. To Aar senere solgte han Dag- 
bladet »Modersmaalet« med tilhørende Trykkeri til et Aktie- 
selskab. Har siden den Tid været Ejer af Landejendommen 
Bygebjerg« med tilhørende Damp -Teglværk i Aastrup ved Haderslev Fjord. — Er Medlem af Tilsynsraadet for Aktie- 
selskabet »Modersmaalet«. Medlem af Bankraadet for Indu- 
stri- og Landmandsbanken. Kirkeældste; Medlem af Haders- 
lev Provstisynode og af Sogneraadet. 

Se I. Udg., Side 174—7; 

Salmonsen, Isaac, Boghandler i Kjøbenhavn, født 
27. Februar 1846 i Kjøbenhavn, Søn af Fabrikant Heymann 
Salmonsen og Dina Jacobsen. — En Broder, Morits Salmon- 
sen, som var Medstifter af Firmaet, men kort efter traadte 
ud deraf, er nu Magistratsembedsmand og Literat i Chicago 
og Medarbejder ved »Salmonsens Konversationsleksikon-. 
En anden Broder var den tidlig afdøde Cand. polit, Carl 
Salmonsen, Medudgiver af »Den nordiske Bogverden«, Med- 
arbejder ved > Dansk biografisk Lexikon<:^ og Forfatter til 
en Del Afhandlinger i Blade og Tidsskrifter. — Lærling og 
Medhjælper hos P. G. Philipsen fra 1861 til 1871. Etab- 
leret 10. Oktbr. 1871 i Kjøbenhavn, i Forening med oven- 
nævnte Broder, Morits Salmonsen. Rabatberettiget samtidig. 
Medlem af Boghandlerforeningen 7. Decbr. 1881. Firma 
fremdeles: Brødrene Salmonsen. Forretningsart: Forlagsvirk- 
somhed og Sortimentsboghandel. Kjøbte i Septbr. i8q6 hele 
V. Hostrup Schultz* Forlag. — Fra 1877 til i88s Formand for 
Boghandler-Medhjælper-Bibliotheket. Var fra 1. Januar i8gs 
til 1 90} Formand for Afregningsudvalget. Er Formand for 
^ Fagskolen ', og Medlem af Forlæg^'orraadet. Har skrevet 
en Del Artikler i -Nordisk Boghandlertidcnde« og andre 
Blade; er Forlægger af og Medarbejder ved »Salmonsens 
Konversationsleksikon«, der bærer hans Navn. Udgav fra 1. 
Januar 1877 »Den nordiske Bogverden-, der kun udkom 296 

samme Aar. Medlem af Selskabet for Historie, Literatur og 
Kunst. Har gjort Rejser i Norge, Sverig, Tydskland, Frank- 
rig, Schweiz m. fl. Lande. — Ugift. 

[Buste, modelleret af Billedhugger Nicolai Schmidt (udstillet paa Char- 
lottenborg 1897). Portræt i Gads Saml., i Thaanips Saml. og paa Lønborgs 
Skand. Bogh. Jfr. Delbancos Festskrift. Dagbladet »Københavnc 19. Juli 
1891. .Nord. Bogh. Tid.«, XXX. Aarg., Nr. 41, 9. Oktbr. 1896. >Poli- 
tikenx, 10. Oktbr. 1896 og 31. Oktbr. 1901. Det norske »Hver 8. Dag«, 
23. Septbr. 1899. »Verdens Gang«, 2. Maj 1902. »Illustr. Tid.«, 15. Juni 
1902. »Hver 8. Dag«, 3. Novbr. 1902.] Sand- Sørensen, Jacob, Boghandler i Vamdrup, 
født }. Maj 1868 i Varde, Søn af Skræder Iver Sand Søren- 
sen og Helene Jensine Sylvestersen. Tog alm. Forberedel- 
sesexamen 1884. Læriing hos H. Lohse i Varde fra i. Juli 
1884 til I. Juli 1888; derefter Medhjælper hos Samme ind- 
til I. Decbr. 1890; hos C. Haugaard i Viborg fra i. Decbr. 
1890 til I. Marts 1891; hos Søren Engsig i Frederikshavn 
fra I. Marts 1891 til 14. Februar 1892; igjen hos H. Lohse 
fra 14. Februar 1892 til i. Septbr. 1893. Etableret i. Septbr. 
1893 i Vamdrup. Fivman Jacob Sand. Rabatberettiget 1899. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Kunsthandel, 
Bogbinderi og Accidenstrykkeri. 

Tortræt i »Danmarks Industri og Haandværk«, Side 649, og i Gads Saml/ 

* 19. August 1896: Nicoline Jensen, født 5. Juni 1876 
i Venge, Datter af Stationsmester Jens Peter Jensen og Marie 

Andersen. 

Saxtorph-Becky Albert Harry, var Boghandler 
i Kjøbenhavn, født 2. Oktbr. 1869 i Kjøbenhavn, Søn af 
Manufakturhandler Preben Saxtorph-Beck og Araminta Orth. 297 

Lærling hos Edv. Baastrup fra Oktbr. 1885 til Oktbr. 1889; 
derefter Medhjælper hos Samme indtil 1. Juli 1897. Etableret 
leret 1 8. August 1 897. Rabatberettiget samtidig. Firma : A. Sax- 
torph-Beck. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Musik-, Pa- 
pir- og Kunsthandel. — Han døde 20. Juni 1901 i Kjøbenhavn. 

Tortræt i Gads Saml. Jfr. .Nord. Bogh Tid.«, XXXV. Aarg., Nr. 26, 
28. Juni 1901.J 

* 1896: Esther Christensen, født 24. Maj 1876 
i Holstebro, Datter af Kontorchef Knud Christensen og Anna 
Frølund. Hun fortsætter Forretningen under uforandret Firma: 
A. Saxtorph'Beck, og er fremdeles rabatberettiget. 

Bestyrer siden i. Januar 1904: Asger Koefoed, født 
23. Novbr. 1872 i Kjøbenhavn. Lærling hos Thorvald Peter- 
sen fra 1889 til 1893. Medhjælper hos C. Kamman i Slagelse 
fra 1893 til 1895; hos Georg Schultz i Aalborg fra 189$ 
til 1896; hos Axel Andersen fra 1896 til 1898; hos Otto 
Jensen fra 1898 til 1902; hos Povl Hansen fra 1902 til 1903. 

Schibbye, Peter, Boghandler i Hjørring, født 23. 
Novbr. 1859 i Hjørring, Søn af Kjøbmand og Sparekasse- 
direktør Peter Mathias Anton Schibbye og Margrete Sofie 
Smidt. Lærling hos Magnus A. Schultz i Aalborg fra i. Maj 
i874 til I. Maj 1878; derefter Medhjælper hos Samme ind- 
til I. April 1 88 i; hos H. Hagerup fra i. Novbr. 1881 til 
I. Marts 1882; i Hempelske Boghandel i Odense fra 1. 
Marts 1882 til 1. Januar 1885; i J. Chr. Petersens Papir- 
handel i Kjøbenhavn fra 1. Januar 188 s til 1. Septbr. 1886; 
i Budtz Mallers & Co.s Kunsthandel fra 1. Novbr. 1886 til 
I. Oktbr. 1889. Overtog i. Oktbr. 1889 Chr. Krøytzers 
Boghandel i Hjørring, grundlagt af Denne i. August 1884. 298 

Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: P. 
Schibbye. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Kunst- og 
Papirhandel, Agentur for det kgl. oktr. Brandassurance-Kom- 
pagni for Varer og Effekter. — Ugift. 

[Portræt i Gads Saml.] 

Sc h j el de, Lau ri tsWirenfeld, Boghandler i Skagen, 

født ly.Oktbr. 1863 i Mariager, Søn af Lærer Rasmus Schjelde 
og Marie Elisabeth Cathrine Spliid. Lærling i F. Karps Bog- 
handel i Fredericia fra i. Maj 1878 til 1. Maj 1882. Med- 
hjælper hos Theodor Øberg i Nakskov fra i. Maj 1882 til 
I. Maj i88j; hos Chr. Kragelund i Holstebro fra i. Maj 
1883 til I. April 1885. Tog Sekondløjtnantsexamen 15. Marts 
1 886. Medhjælper hos A. Bryndum i Kallundborg fra i . Novbr. 
1886 til 30. August 1890. Etableret 18. Novbr. 1890 i Skagen. 
Rabatberettiget samtidig. Firma: Laurits Schjelde. Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- og Galanteri- 
handel. Han er Grundlægger af den første Boghandel, der 
har været i Skagen. — Er Formand for Ligningskommis- 
sionen i Skagen. Meddirektør for Skagens Sparekasse. 

'Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum.] 

* 6. Oktbr. 1890: Henriette Louise Hansen^ født 14. Au- 
gust 1870 i Kallundborg, Datter af Bagermester Christian 
Hansen (f) og Emma Louise Eilertsen (f). 

Schlawitz, Edvard Julius, Boghandler i Ebeltoft, 
født 19. Juli 1834 i Aarhus, Søn af Carl Frederik Schlawitz 
og Eva Marie Holm. Tog farmaceutisk Kandidatexamen 
i Juni 1858 og var Farmaceut fra 1849 ^^^ ^863, Gjæstgiver 
fra 1864 til 1 88 1. Overtog i. Maj 1881 Adolf Lyngbyes 299 

Boghandel i Ebeltoft. Rabatberettiget Ved Overtagelsen. 
Firma: J. Schlawitz, Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Papir- og Galanterihandel. Forretningen grundlagt i. August 
1852 af Jens Chr. Elling, der blev rabatberettiget 29. Januar 
1857; efter Dennes Død, 29. Februar 1872, fortsat af Enken, 
Johanne, født Petersen, med Sønnen, Johan Carl Christian 
Elling, som Bestyrer, indtil den, 1. Novbr. 1874, blevover- 
taget af Adolf Lyngbye. 

* 14. Maj 1864: Wilhelmine Dorothea Siegumfeldt, 
født I. Maj 1834 i Aarhus, Datter af Tobaksfabrikant, Told- 
assistent Christian Anton Siegumfeldt og Dorothea Maria 
Elisabeth Hielmdrop. 

SchlawitZy Marcus Anton^ fhv. Boghandler i Kjø- 
benhavn, født 9. Septbr. 1871 i Ebeltoft, Søn af Boghandler, 
Cand. pharm. Edvard Julius Schlawitz og Wilhelmine Doro- 
thea Siegumfeldt. Lærling hos Lars Jacobsen & Søn i Ran- 
ders fra 9. Marts 1887 til i. Maj 1891; derefter Medhjælper 
hos Samme indtil i. April 1892; hos S. Friedlænder fra 
7. April 1892 til I. Septbr. 1893; hos H. J. Halling fra 
1. Septbr. 1893 til 31. Marts 1894. Soldat fra 10. April 1894 
til 1 1. Oktbr. 1895; igjen hos H. J. Halling fra I5.0ktbr. 1895 
til I. Septbr. 1897; hos Karl Schønberg fra i. Septbr. 1897 
til 1. Januar 1898. Overtog 1. Januar 1898, i Forening med 
Olaf O. Barfod, Karl Schønbergs Sortimentsboghandel. Rabat- 
berettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Olaf O. Bar- 
fod & Co. (forhen Karl Schønberg). Udtraadte af Firmaet i. 
April 1901. Er nu Repræsentant for Papirfirmaet Møller & 
Landschultz i Kjøbenhavn. 

* Hilda Augusta Salmonsen, født 29. Januar 1880 i Kjø- }00 

benhavn, Datter ^f Kjøbmand Valdemar Elis Salmonsen og 
Albertine Josephine Jønsson. 

Schlichtkrully Julius, fhv. Boghandler i Kjøben- 
havn. Overdrog i. April 1902 sin Forretning til Th. Linds 
Efterfølger. Er fremdeles Indehaver af Stempelpapirforhand- 
lingen, der bestyres af nævnte Firma. — Har siden August 
1902 været Assistent i »Borger\'ennen af 1788«. — Ugift. 

[Se I. Udg., Side 178.] 

Schmidt, Jens Christian Frederik, Boghandler 
i Hellerup, født 17. Oktbr. 1849 i Kjøbenhavn. Lærling 
hos Jacob Erslev fra Marts 1864 til Maj 1869. Medhjælper 
i C. Plenges Musikhandel fra Maj 1869 til April 1872; i 
Oscar Risoms Musikhandel fra Oktbr. 1872 til Decbr. 1875. 
Etableret 11. Decbr. 1875 i Kjøbenhavn. Rabatberettiget 
Marts 1883. Firma: Chr. Schmidt. Forretningsart: Sorti- 
mentsboghandel, Papir- og Musikhandel. Anlagde i Septbr. 
1892 en Filial i Hellerup under Firma: Hellerup Bog-, 
Papir- og Musikhandel (Chr. Schmidt). Denne bestyredes af 
nedennævnte Døtre indtil 10. Oktbr. 1896, da han afstod 
Boghandelen i Kjøbenhavn til Holger Esmann, og selv over- 
tog Forretningen i Hellerup. Rabatberettiget fremdeles. Firma: 
Hellerup Bog- og Papirhandel, Chr, Schmidt. Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- og Kunsthandel. 

Tortræl i Gads Saml. Jtr. »Nord. Bogh. Tid.c, XXXIV. Aaj-g., Nr 49, 
7. Oecbr. 1900, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum.] 

* 1 873 : Isaura Henriette Claudine Schmidt, født 22. Decbr. 
1846 i Kjøbenhavn, Datter af Bogholder Carl Henrik Olaf 
Schmidt (7) og Maria Magdalene Holm (f). ** Christine Anine Petrea Schmidt y født 19. Novbr. 1874 
i Kjøbenhavn. Har været Bestyrer af Filialen i Hellerup og 
er nu Medhjælper hos Faderen. 

** Maria Claudia Schmidt, født 5. Septbr. 1879 i Kjø- 
benhavn. Lærling og Medhjælper hos Faderen siden April 
1894. 

Schmidt, Peter Jakob, var Boghandler i Kjøben- 
havn, født 9. Januar 1826 i Randers, Søn af Snedkermester 
Nikolai Schmidt (f ij. Februar 1843 i Randers) og Bene- 
dicte Maria Feilberg (7 7. Januar 1861 i Randers). — Far- 
faderen Skibsbygger Niels Smidt (7 1814, 50 Aar gammel). 
Morfaderen, Sognepræst Jens Feilberg (•^ 1808, 76 Aar gam- 
mel). Oldefaderen, Sognepræst Chr. Volkersen (7 1785, 45 
Aar gammel). Fætter til Universitetsbibliothekar Sophus 
Birket Smith. — Lærling hos sin Farbroder, Exam. juris, 
Boghandler Joh. Fr. Smith (født 1802, f 1870) fra April 
1840 til I. Juli 1843, til hvilken Tid Broderen, Niels Schmidt 
(født 9. Maj 1818, t 8. Juni 1889), overtog Forretningen; 
Lærling hos Denne indtil Novbr. 1844. Medhjælper hos 
Andr. Fred. Høst fra Novbr. 1844 til Februar 1845; hos 
Andreas Basse i Aarhus fra Maj 1845 til Maj 1846; hos 
Niels Schmidt i Randers fra Maj 1846 til Maj 1849. Fra 
Maj 1849 til April 1851 Underjæger ved 2. Forstærknings- 
Jægerkorps; deltog i Slaget ved Isted 25. Juli i8')0. Bog- 
handler i Ebeltoft fra Oktbr. 1851 til August 1852. Etab- 
leret 21. Oktbr. 1852 i Kjøbenhavn. Rabatberettiget sam- 
tidig. Firma: P.J.Schmidt. Forretningsart: Sortimentsbog- 
handel, Forlagsvirksomhed, Kommissionsforretning for Bog- 
handlere. Overdrog i. Juli 1894 Kommissionsforretningen 302 

til » Boghandlerforeningens Kommissionsanstalt c. Har udgivet, 
dels gennemset og dels forfattet følgende Stamtavler: »Stam- 
tavle over de til Brødrene Petersens Jomfrukloster adkomst- 
berettigede Familier«, Kbhvn. 1884; »Slægten Glahn, Sværd- 
og Spindesiden«, Kbhvn. 1885; »Slægten Feilberg, Mands- 
og Kvindelinien«, Kbhvn. 1890; »De Brock-Bredalske Legat- 
Stamtavler«, 5. Udgave, Kbhvn. 1892. — Han døde i. April 
1897 ^ Kjøbenhavn. 

[Portræt i Thaarups Saml. Jfr. »Nord. Bogh. Tid.t, XXIII. Aarg., Nr. 54, 
21. Juni 1889. Nekrolog i s. Bl. XXXI. Aarg., Nr. 14, 9. April 1897.^ 

* 29. Oktbr. 1876: Petrine Christine Elisabeth 

Hammershøiy født 2. Juli 1842 paa Søgaard i Emdrup 
ved Kjøbenhavn, Datter af Ejer af Søgaard, Peter Hammers- 
høj (f 1867) og Juliane Eleonora Tolstrup (f 1899). — 
Fortsætter Forretningen efter Mandens Død. Blev paa Bog- 
handlerforeningens Møde 9. Februar 1898 erkjendt som 
rabatberettiget. Fi rma fremdeles : P. J. ScA/n/rf/. Forretnings- 
art: Forlag og Subskriptioner. 

Schnippy August Peter Ludvig, var Boghandler 
i Helsingør. Han døde 2. April 1898 i Helsingør. Forret- 
ningen fortsattes af hans Enke, Ida Louise, født Hansen, ind- 
til I. August 1899, da hun overdrog den til J. C. Borregaard. 

[Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid.t, XXXII. Aarg., Nr. 15, 15. April 1898, 
at J. M(øller), hvor dog Dødsdagen fejlagtig anføres til i. Apri!. — Se 
I. Udg., Side 180— 81. j 

SchoUyChristian^Boghandleri Ringe, født24.Novbr. 
1 86} i Kjøbenhavn, Søn af Boghandler Ferdinand Andreas 
Valdemar Schou (født 14. Juni 1829, f 26. Oktbr. 1889) og Thora Nathalie Nissen. Lærling hos Marinus M. Schultz 
i Aalborg fra i. Maj 1879 til jo. April 188}; derefter Med- 
hjælper hos Samme indtil 30. April 1886; hos C. Ferslew 
& Co. fra I. Marts 1887 til jo. April 1888; hos Andr. Fred. 
Høst & Søn fra i. Maj 1888 til ji. Marts 1889; hos V. 
Thaning & Appel fra i. April 1889 til ji. Decbr. 1890. 
Indtraadt i Firmaet: Andr. Schous Forlag, i. Januar 1891. 
Samtidig udtraadte Jacob H. Mansa. Firmaet ejedes derefter 
af ham og Th. Kapel indtil i. Juli 1896, da Sidstnævnte 
udtraadte, og Schou derpaa var Eneejer indtil 19. Septbr. 
1898, da han overdrog Forretningen til Alex. Brandt. Var 
derefter Medhjælper hos S. Engsig i Frederikshavn fra i . Oktbr. 
1898 til I. Marts 1900. Medlem af Boghandlerforeningen fra 
18. Februar 1891 til 1898. Overtog 9. April 1900 Malta- 
Mullers Boghandel i Ringe, grundlagt af Denne 16. Septbr. 
1882. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Overtog tillige 1. 
Januar igoj Arnold Jacobs Bog- og Papirhandel i Ringe. 
Firma: Chr. Schou. Forretningsart: Sortimentsboghandel og 
Papirhandel. Om Faderens Forlag se: Alex. Brandt. 

'Portnrt i Gads Sam!, 

* 17. August 1900: Emilie Hedelund, født 8. Januar 
1870 i Flade ved Frederikshavn, Datter af Kantor og Lærer 
Jørgen Herman Hegelund, Dbmd., og Sørine Birgitte Sø- 
rensen. 

SchoUy Hans Elias, Boghandler i Lyngby, født 12. 
Januar 1865 i Vejle, Søn af Kjøbmand Andreas Jensen Schou, 
nu i Kjøbenhavn, og Sarine Holst. Lærling hos Viggo A. 
Hansen i Vejle fra i. Maj 18S0 til 1. Maj 1884; derefter 
Medhjælper hos Siimme indtil 1. Maj 1885; hos C. Kamman 304 

i Slagelse fra i. Maj 1885 til i. Juli 1886; hos Viggo A. 
Hansen fra i. Juli 1886 til 15. Marts 1887; hos Th. Gunde- 
strup i Odense fra 15. Marts 1887 til 1. April 1891; hos 
Th. Køster i Aarhus fra 1. April til i. Novbr. 1891; i 
K. Kristensens Boghandel i Ribe som Bestyrer fra i . Novbr. 
1 89 1 til I. Oktbr. 1892; hos Axel Andersen i Hillerød fra 
I. Oktbr. 1892 indtil han, i. Marts 1893, optoges som Kom- 
pagnon i Firmaet. Erkjendt rabatberettiget 10. Maj 1893 
Firma: Andersen & Schou. Forretningsart: Sortimentsbog- 
handel og Papirhandel. Udtraadte af Firmaet i. Maj 1897 
Overtog samme Dato J. G. Ballebys Boghandel i Lyngby 
Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Hans 
Schou. Forretningsart: Sortimentsboghandel og Papirhandel 
Forretningen grundlagt 9. Decbr. 1882 af Johs. Gravenhorst; 
overtaget i. April 1893 af J. G. Balleby. 

[Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum.j 

* 7. Novbr. 1893: Elisabeth Dorthea Wolder, født 14. 
Novbr. 1868 i Humble, Datter af Kjøbmand Marcus Wolder 
og Marie Andersen. Schou, Johan Carl Ferdinand, Boghandler i Kjø- 
benhavn, født 9. Januar 1844, Søn af Skibstømrer Peter 
Christian Schou og Anna Marie Madsen. Var Bogbinder 
fra 1873 til 1885. Etableret i. April 1877 ved Overtagelsen 
af P. Børresens Bog- og Papirhandel paa Christianshavn. 
Rabatberettiget 7. Oktbr. 1885. Firma forandret til: J. C 
F. Schou. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og 
Musikhandel. 

JPortræt i Gads Saml. og paa Lønborgs Skand. Bogh.] 

* 4. Marts 1881 : Anna Frederikke Aarsleff, født i. April 305 

1852 i Nyborg, Datter af Manufakturhandler Ludvig Aarsleff 
og Julie Meyer. — Hun er Søster til Boghandler Emil Aars- 
leff tidligere i Næstved, nu i Kjøbenhavn. 

Stedsøn: Carl Gastav Dohm Schou, født 9. April 1877 
i Kjøbenhavn. Lærling hos J. C. F. Schou fra 1891 til 189$. 
Medhjælper hos Chr. Steinbach fra 1895 til 1897; hos Hen- 
riques & Bonfils fra 1897 ^'1 1901; nu i Stedfaderens For- 
retning. 

Schouboe, Jens Eriksen, var Boghandler i Ribe. 
Ophævede sin Forretning i. April 1898. Skjænkede sam- 
tidig sit Bibliothek, 3000 Bind stort, til Ribe Amtsraad som 
Grundlag for et Folkebibliothek for Ribe og Omegn. — Han 
døde ugift 4. Decbr. 1901 i Ribe Domsogn. 

Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid.«, XXXV.Aarg., Nr. 52, ij. Decbr. 1901. 
- Se I. Udg., Side i8j. 

Schouboe, Poul Sadolin, Boghandler i Kjøben- 
havn, født 15. Juni 1874 i Ringsted, Søn affhv. Boghandler 
Niels Theodor Schouboe, nu Afdelingschef hos L. Levison 
jun., og Vilhelmine Frederikke Jensen. Lærling hos Georg 
Chr. Ursins Efterfølger i j Maaneder, derefter hos Johs. 
Bachmann i Randers fra 14. Oktbr. 1889 til 14. Oktbr. 1892 
og Medhjælper hos Samme indtil i. Februar 1893; hos 
Emil Wiene fra i. Februar 189^ til 17. April 1900; hos 
G. E. C. Gad fra 1. Oktbr. 1900 til Maj 1901. Overtog 
20. Maj 1 90 1 Marius Gads Boghandel paa Østerbro i Kjø- 
benhavn. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret 
til: Poul Schouboe. Forretningsart: Sortimentsboghandel, 

Papir- og Kunsthandel. Forretningen grundlagt 19. Marts 

20 3o6 

1889 af R. W. Mariboe (ikke rabatberettiget): overtaget 10. 
Marts 1895 af Marius Gad. — Har været Medlem af Bog- 
handler-Medhjælper-Foreningens Bestyrelse. 

* 10. Januar 1904: Ida Pauline Egede-Lassen, født 29. 
Septbr. 1877 i Nykjøbing paa Falster, f 7. Oktbr. 1905 i 
Kjøbenhavn, Datter af Manufakturhandler Peter Nicolai Las- 
sen (t I. Novbr. 1878) og Frederikke Catarina Lemvigh 
Maller. — Moderen gift anden Gang med Kjøbmand Rein- 
hold Jessen i Nykjøbing paa Falster. 

[Jfr. P. J. Schmidt: Slægten Glahn. Kbhvn. 1885, Side 8. Denne Slam- 
tavle udviser hendes direkte Slægtskabsforhold til Grønlands Apostel, Hans 
Egede. Hun fik i Februar 1901 kgl. Bevilling til at føre Navnet Egede- 
Lassen.] 

Schultz, Georg Carl Christian, Boghandler i Aal- 
borg, født 31. August 1849 i Aalborg, Søn af Kunstdrejer 
Georg Friederich Schultz og Inger Kirstine Christensen Bej- 
strup. — Han er ikke i Familie med Boghandlerne Mag- 
nus A. og Marinus M. Schultz i Aalborg, og har saa godt 
som ingen nulevende Slægtninge. — Lærling hos H. Arntzen 
i Aalborg fra i. Septbr. 1863 til i. Oktbr. 1864 (da Arntzen 
ophørte), og hos Magnus A. Schultz i Aalborg fra i . Novbr. 
1864 til 31. Oktbr. 1868; derefter Medhjælper hos Samme 
indtil 30. April 1869; hos Niels Christensen i Viborg fra 
I, Maj 1869 til 30. April 1870; atter hos Magnus A. Schultz 
fra I. Maj 1870 til 15. Marts 1874. Etableret 6. Maj 1874 
i Aalborg. Rabatberettiget samtidig. Firma: Georg Schultz, 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Kunst-, Papir-, Musik- 
og Galanterihandel. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml., i Boghf.s og i Milo'ske Fest- 
album og paa Lønborgs Skand. Bogh. Jfr. >Nord. Bogh. Tid.*, XXXIH. 
Aarg., Nr. 18, 5. Maj 1899, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum] 307 

* 5- Maj 1875: Margrethe Bønding, født 22. Decbr. 
1852 i Viborg, Datter af forhenværende Snedker, Partikulier 
Jens Bønding og Ane Elisabeth Gustavussen. 

** Jens Georg Schultz, født 28. Marts 1881 i Aalborg. 
Lærling hos Faderen. Medhjælper hos Ahrent Flensborg i 
Ringsted, Th. Køster i Aarhus, og nu igjen i Faderens For- 
retning. 

** Carl Holger Schultz, født 28. Decbr. 1883 i Aalborg, 
Lærling og Medhjælper hos Faderen. Siden 15. April 1904 
Medhjælper i Colbergs Boghandel i Rønne. 

Schultz, Johan Martin, Boghandler i Aalborg, født 
7. Septbr. 1 85 1 i Aalborg, Søn af Boghandler Marinus Mar- 
kowitz Schultz (født 18. Maj 1818 i Aalborg, f 15. Oktbr. 
1883) og Marie Wilhelmine Hoppe. — Er Fætter til neden- 
nævnte Boghandler Magnus A. Schultz. — Var Discipel i 
Aalborg Kathedralskole indtil 5. Klasse. Lærling hos Fade- 
ren fra Juli 1865 til 1869. Medhjælper hos Andr. Schou 
fra Maj 1871 til Novbr. 1874; derefter Medhjælper i sin 
Faders Forretning indtil han overtog denne, 1. Maj 1884. 
Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firmaet, der indtil 1863 
var: M. M. Schultz, er fremdeles: Marinus M. Schultz. For- 
retningsart: Sortimentsboghandel, Forlagsvirksomhed, særlig 
Skolekort, Musik-, Kunst- og Papirhandel, Galanterivarer. 
Har været Hovedkommissionær for »Det jydske historisk- 
topografiske Selskab«. Forretningen grundlagt i.Juni 1847 
af M. M. Schultz, efter hvis Død den fortsattes af Enken 
indtil I. Maj 1884. — Er Kasserer for Klubben »Enigheden« 
i Aalborg; Medlem af Bestyrelsen og Medstifter af Koncert- 
foreningen i Aalborg. 

20. jo8 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml., i Boghf.s og i Milo'ske Festalbum 
og paa Lønborgs Skand. Bogh Forlagskatalog 1 847 — 1 87 5 . Jfr. > Nord. Bogh. 
Tid.c, VI. Aarg., Nr. 53, 31. Maj 1872, i Anledning af Forretningens 25 
Aars Jubilæum. Nekrolog over M. M.Schultz i »Nord. Bogh. Tid.« XVIII. 
Aarg., Nr. 16, 19. Oktbr. 1883. Jfr. s Bl. XXXI. Aarg., Nr. 22, 4. Juni 
1897, i Anledning af Firmaets 50 Aars Jubilæum] 

* 10. Novbr. 1880: Marentine Vilhelmine Schultz, født 
2. Juni 1855 i Aalborg, Datter af Skomagermester Vilhelm 
Claudius Schultz og Gedske Dorthea Petersen. — Hun er 
Kusine til sin Mand. 

** Marinus Schultz, født 15. Februar 1884 i Aalborg, 
Lærling hos Faderen fra i. Juli 1899 til 30. Juni 1901. 
Volontør hos Jurany & Hensels Nachf. (W. Jones) i Wies- 
baden fra i. Juli 1901 til i. Oktbr. 1902. Medhjælper hos 
Richard Zeeck (Papirhandel) i Berlin fra 1. Oktbr. 1902 til 
I. April 190); fra 1. Maj 1903 til i.Juli 190$ Medhjælper 
hos L. Juergens (Papirhandel) i Berlin; derefter i Faderens 
Forretning. 

Schultz, Magnus Andreas, Boghandler i Aalborg, 
født 2. Juli 1839 i Aalborg, Søn af Skomagermester Julius 
Christian Schultz og Karen Kirstine Nyborg. — Er Broder- 
søn af Marinus M. Schultz. — Tog Handelsbetjentexamen 
for Kjøbmandslauget i Aalborg 1858. Lærling hos Marinus 
M. Schultz fra 1853 ^Jl <86o. Medhjælper hos C. H. Biele- 
feldt fra 1860 til 1863. Etableret 9. Juni 1863 i Aalborg. 
Rabatberettiget samtidig. Firma: Magnus A. Schultz. Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Forlagsvirksomhed, Papir-, 
Kunst-, Musik- og Tapethandel. Overtog i. Januar 1904 
S. Asmussens Bogbinderi og Posefabrik og Adolph Holsts 
lithografiske Etablissement, der samlet drives under Firma: 309 

*Adolph Holst Filial i Fjerritslev. — Var Medlem af Be- 
styrelsen for Provindsboghandlerforeningen af 1874 og er 
Revisor i »Den danske l^rovindsboghandlerforening« af 1891. 
Medlem af Bestyrelserne for: Aalborg Kunst-Musæum, Aal- 
borg Folkebibliothek, Foredragsforeningen, Kunstforeningen 
og Understøttelsesforeningen i Aalborg. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaanips Saml., i Boghf.s og i Milo'ske Festal- 
bum og paa Lønborgs Skand. Bogh. F'orlagskatalog 1875. Biografi, i An- 
ledning af hans 25 Aars Jubilæum, i »Nord. Bogh. Tid.<, XXII. Aarg., 
Nr. 5j, 8. Juni 1888. Jfr. s. Bl. Nr. 54, 15. Juni 1888] 

* 20. Juli 1866: Stine Neergaard, født 24. Septbr. 1844 
paa Momtofte ved Thisted, Datter af Proprietær Thomas 
Neergaard til Momtofte og Christiane Mørup. 

** Karl Julius Schultz, født 10. Septbr 1869 i Aalborg. 
Læriing hos Faderen fra 1. August 1886 til i. Juli 1888 
og hos Erh. Flensborg i Roskilde fra 1. Juli 1888 til i. Juli 
1890; derefter Medhjælper hos Samme indtil i. Juli 1891; 
hos G. E. C. Gad fra 1. Septbr. 1891 til i. April 1893; 
siden 1. Novbr. 1893 i Faderens Forretning som Prokurist. 

** Svend Einer Schultz, født 25. August 1877 i Aal- 
borg. Læriing hos Faderen siden i. Septbr. 1893. Uddan- 
nede sig senere i forskjellige Firmaer i Papirfaget i Kjøben- 
havn og Berlin etc. Er fra 1. Januar 1904 Bestyrer af oven- 
nævnte Firma: Adolph Holst. 

Bestyrer af Filialen i Fjerritslev siden i. Januar iqoo: 
Johanne Ida Christiane Rendtorff, født 6. Decbr. 1856 paa 
Nørrebjerggaard i Han Herred. 

Schwartz, Otto Frederik, var Forlagsboghandler 
i Kjøbenhavn. Han døde 25. Juli 1902 paa sin Villa i 
Fredensborg. Forlaget overgik dels til Thaning & Appel, 310 

der i de senere Aar havde havt Udleveringslager deraf, dels 
til Det Schubotheske Forlag. 

rOm hans 50 Aars Jubilæum se: >Nord.«Bogh. Tid.<, XXXIV. Aarg., 
Nr. 38, 21. Septbr. 1900. Nekrolog i XXXVI. Aarg., Nr. ji, 1. August 
1902. — Se I. Udg., Side 186.] 

Hans Hustru: Marianna Cathrine Louise Wilhelmine Ro- 
sing, døde 29. April 1896 i Fredensborg. 

Schflthy Ludvig, Boghandler i Kjøbenhavn, født 8. 
Septbr. 1874 i Kjøbenhavn, Søn af Kjøbmand Niels Jørgen 
Sophus Schyth og Helga Sivertsen. Lærling i Mackeprangs 
Boghandel i Nykjøbing paa Falster fra i. Maj 1889 til 30. 
April 1893; derefter Medhjælper samme Sted indtil 30. April 
1894; hos Jul. Gjellerup fra i. Septbr. 1894 til 30. Marts 
1895; hos H. Christensen fra i. April 1895 til 30. Marts 
1897; i Franzsche Hofbuchhandlung i Monchen, hos H. Erier 
i Beriin og hos Jules Peelmann i Paris fra 1897 ^1 1899. 
Overtog 1. April 1899 And r. Schous Sortimentsboghandel i 
Kjøbenhavn. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma for- 
andret til: Andr. Schous Bog- og Papirhandels Efterfølger, 
Ludvig SchUth. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Arkitek- 
turboghandel og Forlag. Om Forretningens Forhistorie se: 
Alex. Brandt. Overdrog 1. Oktbr. 1903 Sortimentsfor- 
retningen til Holger Ferlov. Fortsætter selv, under Firma: 
* Ludvig Schiithy sin Arkitekturboghandel og sit Forlag. 
— Han har, for sin Uddannelses Skyld, gjennemrejstTydsk- 
land, Italien og Frankrig i Aarene 1897 — 99- 

[Portræt i Gads Saml/ 

* 8. Septbr. 1899: Inger Marie Sidenius, født 8. April 
1 876 i Nykjøbing paa Falster, Datter af Kjøbmand Frederik Chr. Sidenius, senere Direktør for Sukkerfabriken i Ny- 
kjøbing paa Falster, og Sophie Dresler. 

Schønberg, Karl Kristian Stefan Kaspar Alelcs- 
ander Henrilc, Boghandler i Kjøbenhavn, født 3. August 
1832 i Kjøbenhavn, Søn af Dr. med., Etatsraad, første Hof- 
medikus, Jørgen Johan Albrecht Schønberg og Franciska 
Viktoria Karoline Schøpf. — Moderen blev anden Gang 
gift med C. C. B. Liebenberg, der, efter at have været 
Kabinetssekretær hos Frederik den Syvende, døde som Etats- 
raad og Bankdirektør. — Gik i Borgerdydsskolen i Kjøben- 
havn og det v. Westenske Institut fra 1842 til 1847; be- 
sogte Sorø Akademi fra 1848 til 1850; gjennemgik derefter 
et Kursus i Langkjers Handelsakademi. Lærling og Med- 
hjælper hos Andr. Fred. Høst fra 1851 til 1856. Etableret 
2;. Juli 1857 som Forlagsboghandler i Kjøbenhavn; for- 
enede hermed, 27. Novbr. 1862, en Sortimentsboghandel. 
Medlem af Boghandlerforeningen 2. Oktbr. 1857. Firma: 
Karl Schønberg. Forretningsart: Forlagsvirksomhed og Sor- 
timentsboghandel. Overdrog 1. Januar 1898 sin Sortiments- 
boghandel til Olaf O. Barfod og M, A. Schlawitz, medens 
han selv førte Forlaget videre indtil i. Januar 1905, da 
han overdrog det til Em. Bierberg og Mikael H. Jensen. — 
Har været Decisor i Boghandlerforeningen fra 1885 til 1887. 
Har været Næstformand fra 1899 til 1904. Udnævnt til Æres- 
medlem 1904. Modtog paa sin 70 Aars Fødselsdag et Sølv- 
drikkehorn i antik Stil samt en Adresse med Portrætter af For- 
fattere, udkomne paa hans Forlag. — R. af D. 12. April 1898. 

Portr.^i i Gads Saml., i Thaarups Saml. og paa Lunborgs Skand. Bogh. 
Forldjrskatalog 1876. I Anledning af han^ 2^ Aars Jubiljfum Biograti 1 »Nord. 312 

Bogh. Tid.«, XVII. Aarg., Nr. j, 21. Juli 1882, af — d— n- 'd: Th. Mi- 
chaelsen). Jfr. Nyrop: Den danske Boghandels Historie, II. Side 246. Ers- 
lews Forf. Lex.^ Suppl. III. Side 134. >Højskoiebladetc Nr. 60, 1882 (>Til 
Karl Schønbergf, et Digt af Andr. D.). »Nord. Bogh, Tid.€, XXXVI. Aarg., 
Nr. 32, 8. August 1902^ XXXIX. Aarg., Nr. 10, 9. Marts 1905. Om Salget 
af Forlaget se: »Dannebrogc, 1. Januar 1905; »Dansk Kirketid. c, 15. Januar 
1905, af J. P. B. Portræt og Biografi i »FolkelaKning«, 5. Marts 1905; i 
»Søndagsbladet«, 21. Maj 190;, af Johannes Schrøder; »Vort Samfundc, 1. 
Marts 1905, af V. J. Hoff. Om hans Fader se: Bricka: Dansk biograf. Lex., 
XV. S. 436 — 38. Erslews Forf. Lex., III. S. 1 34—41 ; Suppl. III. S. 133—34; 
Thiele: Thorvaldsens Biografi, II. S. 3113 — 56; Clausen: Mit Levneds og 
min Tids Historie, S. 95—96; C. Hauch: Minder fra min første Udenlands- 
rejse, S. 114 — 18, 134, 321; Ingemann: Romancer, Sange og Eventyrdigte, 
V. (1845), S. 153; Jul. Petersen: Koleraepidemieme S. 16 — 17.] 

* 5. Maj 1866: Lovise Johanne SchytZy født 4. Februar 
1837 i Kjøbenhavn, Plejedatter af Kommerceraad Svenné 
Langkjer og Kirstine Margrethe Møller. — I deres Hus er 
hun opdraget fra sin spæde Barndom. 

Schønemann, Claus Maximilian Vil helm , var 

Boghandler i Nyborg. Overdrog i. August 1897 Forretningen 
til sin ældste Søn, Christian Schønemann, og Svigersønnen 
P. Petersen. — Han døde 25. Marts 1900 i Nyborg. 

[Portræt i Milo'ske Festalbum. Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid.<, XXXI V. 
Aarg., Nr. 13, 30. Marts 1900, af A. Busk. — Se i. Udg., Side 188.] 

Schønemaniiy Christiafiy Boghandler i Nyborg, 
født 1 5. Maj 1860 i Nyborg, Søn af Boghandler Claus Maximi- 
lian Vilhelm Schønemann og Christine Nikoline Jørgensen. 
Tog Præliminærexamen 1875. Lærling hos Faderen. Varet 
Par Aar hos Erh. Flensborg i Roskilde. Prokurist i Fade- 
rens Forretning fra 1885 — 1897. Overtog 1. August 1897, i For- 
ening med P. Petersen, denne Forretning. Rabatberettiget ved 
Overtagelsen. Firma fremdeles: V. Schønemann. Forretnings- 313 

art: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- og Kunsthandel, 
Bogbinderi, Bogtrykkeri og Stentrykkeri, Linieranstalt, For- 
lagsvirksomhed, herunder indbefattet de af Krigsministeriet 
udgivne Skrifter, Skemaer m. v. Forretningen grundlagt 14. 
Maj 1859 af V. Schønemann. i. Marts 1906 adskiltes Forret- 
ningen i to Dele, saaledes at P. Petersen beholdt Sortiments- 
boghandelen og hvad dertil hører under det gamle Firma: 
V. Schønemann, medens Christian Schønemann overtog For- 
laget, Bogbinderiet, Bog- og Stentrykkeriet samt Papirhan- 
delen en gros, og fortsætter samme under Firma: C. Schøne- 
mann, — Medlem af Nyborg Byraad. 

'Portræt i Gads Saml. og i Milo*ske Fcstalbum. Forlagskatalog 1860—90] 

* 30. Oktbr. 1896: Andrea Johanne Pouline Bielefeldt, 
født 5. Februar 1874 i Havdrup ved Roskilde, Datter af 
Lærer i Havdrup August Evacio Bielefeldt (t) og Ane Helene 
Kirstine Gildberg. — Faderen var Broder til Professor V. 
Bielefeldt og til afdøde Boghandler C. H. Bielefeldt. 

Schøtiingy Povly Boghandler i Kjøbenhavn, født 17. 
Maj 1863 i Citadellet i Kjøbenhavn, Søn af Oberst, Kaserne- 
kommandant Valdemar Schøning og Nicoline Sophie Malling. 
Læriing i C. W. Stincks Boghandel fra 1. Februar 1879 til 
i.Septbr. 1883. Medhjælper hos Emil Flensborg i Kjøben- 
havn fra I. Septbr. 1883 til i. Maj 1884; hos G. E. C. Gad 
fra I. Maj 1884 til 1. April i8go. Etableret 24. April 1890 
i Kjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. Firma: Povl Schø- 
ning. Optog I. Oktbr. 1892 Bertel Ludvigsen som Kom- 
pagnon; derefter Firma: Povl Schøning & Co. Ludvigsen 
udtraadte 1. April 189 s, og Firmaet ændredes atter til: 
Povl Schuninfi. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- 3*4 

og Kunsthandel, Forlagsvirksomhed. Overdrog i. Januar 1901 
Ledelsen af Forretningen til Ove Høegh Vogelius. — Han 
har siden i. Januar 1901 været Direktør for Dansk Rejse- 
bureau. — Var Medlem af Bestyrelsen og Forretningsfører 
for Koncertforeningen i Kjøbenhavn, som ophørte at existere 
med Sæsonen 1892 — 93. 

[Portræt i Gads Saml.] 

* 25. Maj 1892: Andrea Louise Vilhelmine Stockmarr, 
født 27. Maj 1866 i Kjøbenhavn, Datter af kgl. Kapelmusikus 
Ferdinand Nicolaj Tycho Stockmarr og Anna Emilie Raun. 

Sidenius, Christian Benjamin, Boghandler i Ny- 
sted, født 23. Juli 1826 i Brandstrup paa Lolland, Søn af 
Sognepræst Niels Sidenius og Cathrine Magdalene, født Si- 
denius. Tog Handelsexamen fra GrQners Akademi 1845. Etab- 
leret 17. Decbr. 1850 som Kjøbmand i Nysted. Etableret som 
Boghandler }. Decbr. 1875. Rabatberettiget samtidig. Firma: 
Chr. B. Sidenius. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- 
og Galanterihandel, Cigar- og Tobaksforretning Optog 3. Maj 
1900 sin nedennævnte Søn Niels Sidenius som Medejer af 
Firmaet, som derefter forandredes til: Chr B. Sidenius og 
Søn. — Er Forligsmægler for Nysted Forligskreds; Kasserer 
og Regnskabsfører for Nysted Sygekasse. 

[Portræt i Gads Saml.] 

* 26. Septbr. 1852: Thorbjørg Gudmundsen, født 26. 
Septbr. 1832 i Kjøbenhavn, f 26. Februar 1898 i Nysted. 
Datter af Sognepræst i Nysted Thorgejr Gudmundsen og 
Marie Langeland. 

Sidenius, Niels, Boghandler i Nysted, født 10. Ja- 
nuar 1856 i Nysted, Søn af Boghandler Christian Benjamin V5 

Sidenius og Thorbjørg Gudmundsen. Var først Lærling ved 
Tobaksforretningen. Medhjælper og Medbestyrer i Faderens 
Forretning siden 1886. Blev j. Maj 1900 optaget som Med- 
ejer deraf, og Firmaet derefter forandret til : Chr, B. Sidenius 
og Søn, Tog I. Septbr. 1905 Borgerskab som Bogtrykker 
og Bogbinder. — Ugift. 

rPorlræt i Gads Saml^ 

Skaarup, Kornelius, var Boghandler i Slagelse. født 
9. Juni 1859 i Flakkebjerg By, Søn af Lærer i Flakkebjerg 
Christian Skaarup og Cornelia Schousboe. Lærling hos Emil 
Fix i Næstved fra i. April 1873 til i. April 1877; derefter 
Medhjælper hos Samme indtil i. April 1883 ; i Alfred Mogen- 
sens Boghandel i Svendborg som Bestyrer fra i. Maj i88j 
til I. Marts 1885. Etableret 26. Marts 1885 i Slagelse. Ra- 
batberettiget samtidig. Firma: K. Skaarup. Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Fapir-, Musik- og Tapethandel. Filial 
ved Høng Station, bevilget 8. Novbr. 1905. — Han døde 
18. Februar 1903" i Middelfart. 

'Portræt i Gads Saml., i Boghf.s og i Milo'ske Festalbum, og paa Lon- 
burgs Skand. Bogh. Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid. c, XXXV'II. Aarg., Nr. 9, 

27. Febr. 190; 

* II. Novbr. 1887: Anna Catrine Jacobsen, født 
2 s. Decbr. 1867 i Svallerup ved Kallundborg, Datter af 
forhenværende Bagermester, nu Rentier i Rørby ved Kal- 
lundborg, Søren Peder Jacobsen og Louise Marie Rørbech. 
Hun fortsætter Forretningen efter sin Mands Død, under 
Firma: K. Skaarups Boghandd, med nedennævnte S. N. Søren- 
sen som Bestyrer og Prokurist. 

So ren Kusk Sielsin Sørensen, født 8. Januar 1864 i 
Elsø paa Mors, Søn af Landmand, Boelsmand Niels Chr. ?i6 

Sørensen Kusk og Maren Poulsen. Lærling hos C. Sønder- 
bechs Efterfølger (Chr. Nordentoft) i Thisted fra i. Maj 1879 
til I. Maj 1883. Medhjælper hos N. L. Nordentoft i Thisted 
fra I. Maj i88j til i. Marts 1887; hos V. Schønemann i Ny- 
borg fra I. Marts 1887 til i. Marts 1888; hos Alfred Clau- 
sen i Sorø fra i. Marts 1888 til i. April 1892; hos K. 
Skaarup i Slagelse siden i. April 1892. Har under K. Skaa- 
rups Sygdom og efter hans Død været Bestyrer af Forret- 
ningen. 

* n. Oktbr. 1895: Signe Jørgensen, født 10. Januar 
1 87 1 i Fjenneslev ved Sorø, Datter af Boelsmand Jørgen 
Poulsen og Ane Nielsen. 

SkoUy Anders Poulsen, fhv. Boghandler i Hammel, 
Overdrog i. Oktbr. 1897 Forretningen til nedennævnte Søn, 
Nikolaj Skou. Boer selv fremdeles i Hammel og lever som 
Partikulier. 

[Se I. Udg., Side 190.] , 

Skouy Nikolaj Carl Anders Ehnhuus, Boghandler 
i Hammel, født 23. April 1869 i Hammel, eneste Søn af 
Boghandler Anders Poulsen Skou og Kirstine Ehnhuus. Tog 
Forberedelsesexamen 1888. Lærling hos F. Rybner Peter- 
sen i Aarhus fra i. Juli 1889 til i. April 1892. Derefter 
Medhjælper hos Mansas Efterfølger (J. P. Mynster) i Ran- 
ders fra Marts 1895 til April 1896; hos Niels Christensen 
i Viborg fra April 1896 til 18. April 1897. Overtog Fade- 
rens Forretning i Hammel i. Oktbr. 1897. Rabatberettiget 
ved Overtagelsen. Firma forandret til: A^. Skou. Forretnings- 
art: Sortimentsboghandel, Papir-, Kunst-, Galanteri- og Tapet- V7 

handel. Forretningen grundlagt i 1876 og erkjendt rabat- 
berettiget 14. Februar (890. 

[Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum.] 

* Signe Nielsen, født 16. Oktbr. 1876 i Hinge i Kjel- 
lerup, Datter af Detailhandler Chr. Nielsen og Marie Kir- 
stine Overgaard. 

Smith, Daniel Peter, fhv. Boghandler i Kjøbenhavn. 
Forretningen blev hævet 1897, og paa Boghandlerforeningens 
Møde 7. Juli 1897 t^'^v han slettet som rabatberettiget. Han 
trak sig derefter tilbage til Privatlivet. 

Se I. Udg., Side 191.J 

Sonne, Georg Eduard Hans, fhv. Boghandler i 
Kjøbenhavn, født i. Decbr. 1858 i Kjøbenhavn, Søn af Gros- 
serer Thomas Sonne og Anna Kathrine Smith. Volontør hos 
Hjalmar Simesen fra i. Juni 1880 til 30. April 1882. Med- 
hjælper hos P. Hauberg & Go. fra i. Maj 1882 til 15. April 
1884; hos Librairie Nilsson i Paris fra 1884 til 1888. Etab- 
leret som Papir- og Kunsthandler i Paris fra April 1888 til 
Novbr. 1889. Etableret 23. Maj 1896 i Kjøbenhavn. Rabat- 
berettiget sr.mtidig. Firma: Georg Sonne. Forretningsart: 
Sortimentsboghandel og Papirhandel. Ophævede denne For- 
retning \Sqq og blev slettet paa Boghandlerforeningens Ijste 
6. Septbr. s. A. Anlagde i April 1902 en Fabrik paa Nørrebro 
i Kjøbenhavn. Firma: Kjøbenhavns Facondrejeri. — Ugift. 

Stage, Carl Sechmann, Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 4. Novbr. 1846 i Kjøbenhavn, Søn af Finantshoved- 
kasserer Gari Sechmann Stage og Johanne Garoline Wil- ?i8 

helmine Manthey. Lærling og Medhjælper i den Gylden- 
dalske Boghandel fra den 28. August 1863 til 31. Decbr. 
1876. Overtog I. Januar 1877, i Forening med Daniel Vil- 
helm Emil Lehmann, Gyldendalske Sortimentsboghandel. 
Rabatberettiget ved Overtagelsen. Medlem af Boghandler- 
foreningen 16. Novbr. 1878. Firma fra i. Januar 1877 til 
31. Decbr. 1879: Gyldendalske Boghandels Sortiment (Leh- 
mann & Stage). Fra I. Januar 1880: Lehmann & Stage. For- 
retningsart: Sortimentsboghandel, Forlagsvirksomhed, Skole- 
materiel. Fra 27. Juni 1896 Forhandlere af det kgl. Vaisen- 
hus* Forlag, og fra 29. Septbr. 1896 af Forlaget for Bibel- 
selskabet for Danmark. Er tillige Kommissionær for »Svenska 
bokf5rlaggaref5reningen« og for »Nya svenska bokfdrlåggare- 
fOreningen« i Stockholm. Om Forretningens Grundlæggelse 
se: Jacob Hegel. — Ugift. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og paa Lønborgs Skand. Bogh. 
Jfr. Delbancos Festskrift. »Nord. Bogh. Tid.<, XXXV. Aarg., Nr. 55, 
28. Decbr. 1901, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum.] 

Steinbachy Christian Johannes, Boghandler i 
Kjøbenhavn, født 24. August 1865 i Kjøbenhavn, Søn af 
Gas- og Vandmester Edvard Steinbach og Emma Caroline 
Sandgaard. Lærling og Medhjælper hos Andr. Fred. Høst 
& Søn fra 1880 til 1894. Etableret i. Oktbr. 1894 ved Over- 
tagelsen af Johan Lindemanns Papir- og Kunsthandel paa 
Vesterbro i Kjøbenhavn (grundlagt af Denne 17. Marts 1891). 
Rabatberettiget ved Etableringen. Firma forandret til: Chr. 
Steinhach, Forretningsart: Sortimentsboghandel, Kunst- og 
Papirhandel. 

'Portræt i Gads Saml.] V9 

* 17. Juli 1897: Marie Jensen^ født \-j, Maj 1870 1 
Herslev ved Fredericia, Datter af Gaardmand Knud Jensen 
og Maren Henriksen Jagd. 

Stjernholm, Rasmus, Forlagsboghandler i Kjøben- 
havn, født 27. Juli 1872 i Skive, Søn af Træhandler Peter 
Johannes Stjernholm og Christiane Jensen. Lærling hos Emil 
Jung i Skive fra i. Oktbr. 1886 til i. Oktbr. 1890; derefter 
Medhjælper hos Samme indtil i. Marts 1891. Soldat fra 
I. Marts til 1. Oktbr. 1891. Medhjælper hos Søren Engsig 
i Frederikshavn fra 1. Oktbr. 1891 til 1. Maj 1893; hos Al- 
fred Jacobsen og A. Christiansens Kunstforlag fra 1. Maj 
1893 til I. Januar 1894. Etableret 1. Februar 1894 i Kjø- 
benhavn. Er senere flyttet til Frederiksberg. Firma: */?. Stjern- 
holms Forlag. Forretningsart: Forlagsvirksomhed. Er tillige 
Indehaver af »Dansk Akvarie-lnstitut«, den eneste Special- 
forretning i Skandinavien, der har Lager af tropiske Akvarie- 
fisk, Reptilier, Amfibier, Akvarier og Akvariehjælpemidler. 

'Forlagskatalog 1904] 

* 14. Septbr. 1894: Dagmar Cohen, født 25. Maj 1873 
i Kjøbenhavn, Datter af Bogtrykkeriejer Nicolai Cohen og 
Emilie Becker. 

Stochholm, Johan Christoffer, fhv. Boghandler 
i Kjøbenhavn, født 19. Maj 1850 i Ørsted ved Randers, Søn 
af Provst Peder Wandet Stochholm, R. af D. og Dbm., og 
Emilie Henriette Wahl. — Farfaderen, Jens Stochholm, var 
konstitueret Biskop i Aalborg. Faderen har i Forening med 
Biskop Daugaard udgivet den i talrige Oplag udkomne »Dau- 
gaard & Stochholms Bibelhistorie«. — Lærling i Riemen- )20 

Schneiders Boghandel i Fredericia fra i. Marts 1870 til 1. 
August 1872. Medhjælper hos August Bang fra 1. Augast 
1872 til I. Marts 1877. Etableret 17. Oktbr. 1877 i Kjø- 
benhavn under Firma: Dansk Kunsthandel. (Handel med 
Malerier og Forlag af enkelte Værker om Kunst). Etableret 
som Boghandler i Kjøbenhavn 27. Novbr. 1888. Rabatberet- 
tiget samtidig. Firma: J. C. Stochholm. Forretningsart: Sor- 
timentsboghandel og Forlagsvirksomhed; var tillige Ejer og 
Leder af »Permanent Kunstudstilling«. Ophævede i Oktbr. 
1892 sin Sortimentsboghandel. Etablerede samtidig en For- 
retning med fotografiske Apparater og Artikler. Firma: */ C. 
Stochholm. — Har anonymt udgivet flere mindre Arbejder af 
æsthetisk og polemisk Natur, samt jævnlig skrevet i Dags- 
pressen om Forhold vedrørende Boghandel, Kunst, Æsthetik 
og Kynologi. Han er Forfatter til: »Populær Vejledning i 
Fotografi«. Kbhvn. 1899 (2. Oplag 1903). »ABC for Amateur- 
fotografer«, 1900 (4. Opl. 1902). Han redigerede og forlagde 
»Tidsskrift for Amatørfotografer«, der udkom 1904 — 05. Har 
foretaget flere Udenlandsrejser, saaledes i 1899 til Tydskland, 
Italien, Grækenland, Tyrkiet, Rumænien og Ungarn, og i 
1901 til Tyrol og Norditalien. 

* 27. August 1880: Ida Marie Jensen, født 22. Januar 
1848 i Grindsted ved V^ejle, Datter af Distriktslæge Jens 
Jensen og Nicoline Stochholm. — Moderen Søster til oven- 
nævnte Provst P. W. Stochholm. Strandberg, Peter Julius, var Forlagsboghandler 
i Kjøbenhavn. Han døde 3. Februar 1903 i Kjøbenhavn. 
Forretningen fortsættes derpaa af hans Enke. ^21- 

TNekrolog i >Nord. Bogh. Tid.c. XXXVII. Aarg., Nr. 6, 6. Februar 
190^ - Se I. Udg., Side 19J — 94.: 

* 2). Novbr. 1863: Dina Henriette Søeborg, født 
I. Decbr. 1842 i Kjøbenhavn, Datter af Skomagermester 
Johan Gotfred Søeborg og Marie Henriette Sternberg. Fort- 
sætter sin afdøde Mands Forretning under uforandret Firma: 
*7(i/. Strandberg, med nedennævnte Søn som Bestyrer. — 
Hun er pseudonym Forfatterinde til »C. Helsteds Kogebog« 
(1876). s^ Tusinde. 190^ og til »C. Helsteds Syltebog«, 
I90^ 

Strandberg, Olaf Julius, Forlagsboghandler og Pa- 
pirhandler i Kjøbenhavn, født 1 1 . Juli 1868 i Kjøbenhavn. Søn 
af Forlagsboghandler Peter Julius Strandberg og Dina Hen- 
riette Søeborg. Tog Examen ved Graners Handelsakademi 1888. 
Lærling hos Thorvald Petersen fra Januar 188? til Oktbr. 188«;. 
Medhjælper hos Faderen siden 1885 og efter Dennes Død, 
^ Februar iqo^ Bestyrer af Forretningen. Firma: *Jul. 
Strandberg. Forretningsart: Forlagsvirksomhed, Papirhandel 
en gros & en detail, Bogtrykkeri. Papirforretningen har han 
selv grundlagt. Tog Borgerskab som Detailhandler 1894; 
som Grosserer 1896; som Bogtrykker 1904. — Han har 
komponeret en Del Orkesterarbejder, Ouverturer, Kantater 
og Sangmusik, har udgivet flere Musikalier og har faaet ad- 
skillige større Kompositioner udførte i Tivolis Koncertsal 
ved Georg Lumbye: hans Musik er ogsaa opført i Udlandet. 

Portræt, malet af Poul Bang. f^)rtr.cl 1 »Næstved Tidende^ og »Præsto 
Amts Avis« 21. Aprrl 1X9;. 

* 17. Septbr. 1896: Anna Gram, født 22. August 187^ 

i Kjøbenhavn, Datter af fhv. Direktør i Bikuben, Etatsraad 

21 322 

Oluf Justus Christian Frederik Gram, R. af D., og Kathrine 
Westphal. 

Stuckenberg, Tyge Fog, fhv. Boghandler i Kjø- 
benhavn, født 28. Oktbr. 1869 ved Vridsløselille, Søn af Ho- 
spitalsforvalter, Cand. phil. og Exam. jur. Frederik Henrik 
Stuckenberg og Johanne Georgine Fog. — Faderen var i 20 
Aar Redaktør og Udgiver af »Nordisk Tidsskrift for Fæng- 
selsvæsen«. Broderen var Forfatteren Viggo Stuckenberg. — 
Læriing og Forretningsfører i Aug. Arenholts Papirhandel fra 
I. Maj 1884 til I. Juli 1897. Etableret i. Juli 1897 ^^d, i For- 
ening med V. Clausen, at overtage Aug. Arenholts Papir- 
handel i Kjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. Firma for- 
andret til: Clausen & Stuckenberg. Rabatberettiget fraSeptbr. 
1897 ^'1 1902; i den Tid: Sortimentsboghandel og Papir- 
handel; siden alene Papirhandel og Protokolforretning. Firma 
uforandret: *Clausen & Stuckenberg, 

rOm Faderen og Broderen se: Bricka: Dansk biograf. Lex., XVI. Side 
•531-33] 

* Rosalia Wigaard, født 4. Decbr. 1869 i Kjøbenhavn, 
Datter af Kjøbmand Peter Andreas Wigaard og Caroline 
Vilhelmine Appelberg. 

Svegftrdy Jens Peter^ Boghandler i Sorø, født 14. 
Marts 185^ Højstrup Skole ved Sæby, Søn af Lærer Kri- 
sten Jensen Sveegaard og Gjertrud Line Else Katrine Kjelds- 
datter Dubgaard. Var først Huslærer, siden Højskolelærer i 
henved 30 Aar, deraf i 5 Aar Forstander for Sorø Højskole. 
Har under sin Boghandlervirksomhed været Lærer ved denne 
Skole indtil 1900. Etableret 17. April 1886 i Sorø. Firma: ?2J 

• 

Peter Svegård. Overtog 17. April 1894 H. Kiellerups Bog- 
handel i Sorø og forenede den med sin egen Forretning. 
Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firmaet, der hidtil har 
været: Peter Svegård, blev 1906 forandret til: Svegårds 
Boghandel, Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, 
Galanteri-, Kunst- og Tapethandel, Musik og Musikinstru- 
menter, Antikvariat og lidt Forlag, fotografiske Artikler, Bog- 
binderi (siden Juni 1889) og Værksted for Billedindram- 
ning. Forretningen grundlagt 1878 af Cand. phil. Søren Grøt- 
ner, men var ikke rabatberettiget; ved Nytaar 1879 over- 
taget af P. Sørensen, der blev rabatberettiget 26. Novbr. 
1879; overtaget i^ Novbr: 1891 af H. Kiellerup. — Haner 
Medlem af følgende Selskaber: Det kgl. nordiske Oldskrift- 
Selskab, Den danske historiske Forening, Den norske histo- 
riske Forening, Jydsk historisk topografisk Selskab, Østifter- 
nes historisk topografiske Selskab. Har været Medlem af For- 
retningsudvalget for Frederiksborg og Sorø Amters Skytte- 
foreninger. Har foretaget Rejser i Norge, Sverig, Tydskland 
og Schweiz. 

Portrzt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Milo'ske Festalbum.^ 

* 51. August 1882: Ane Boline (Bodil) Kaae, født 12. 
Novbr. 184^ i Saltvig, Stokkemarke Sogn paa Lolland, Datter 
af Gaardejer Ole Jensen Kaae og Kirstine Christensen. — 
Er gjennem Moderen i Slægt med Boghandler Chr. Hen- 
richsen i Horsens og ligesom han med »Danmarks første 
seminarieuddannede Skolelærer*. 

Svelstrup, Emil, Boghandler i Kjøbenhavn, født 
4. Decbr. 187^ i Kjøbenhavn, Søn af Maskinmester i Ma- 
rinen Rudolf Emil Sveistrup og Thora Vilhelmine Frederikke 324 

Sørensen. Lærling i Bethesdas Boghandel fra i. Marts i88q 
til 28. Februar 1893; derefter Medhjælper samme Sted ind- 
til } I . August 1 893 ; hos Frits Sørensen i Rønne fra i . Septbr. 
1893 til 30. April 1894; hos Axel Andersen fra 1. Juni 1894 
til 1. Maj 1895; hos Vilhelm Prior fra 1. Juni 1895 til i. 
Novbr. 1899. Etableret 7. Juli 1900 paa Aaboulevarden i 
Kjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. Firma: Emil Sveistrup. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Kunsthandel. 

r Portnet i Gads Saml. 

* 2. Maj 1901: Helene Louise Køhlerstrøm, født 12. 
April 1876 i Kjøbenhavn, Datter af Partikulier Jens Peter 
Hansen Køhlerstrøm og Caroline Johanne, født Køhlerstrøm. 

Svendstrup, Hans Nlnus Balter, var Boghandler 
i Præstø. Udnævntes 25. August 1899 til R. af D. Han døde 
25. Novbr. 1904 i Præstø. Forretningen blev derefter hævet. 

[Portræt i Gads Saml. Om hans 25 Aars Jubilzum se »Nord. Bogh.Tid.c, 
XXXII. Aarg., Nr. 3.;, 26. August 1898. Nekrolog i XXXVIII. Aarg., 
Nr. 48, I. Decbr. 1904. Jfr »Dannebrog«, 26. Novbr. 1904. — Se i. Udg., 
Side 19^.] 

Salling, Hans Adolph, Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 2^. Juni 187^ i Randers, Søn af Manufakturhandler 
Hans Christian Mouritzen SøUing og Christiane Karoline 
Helene Antonie, født Sølling. — Begge Forældres Fædre 
vare Præster. — Lærling hos Alfred Køster i Randers fra 
I. August 1888 til I. Juli i8q2. Medhjælper hos C. Edel- 
mann i Horsens fra 1. Juli 1892 til i. Maj 1893; hos Carl 
Jørgensen i Korsør fra i. August 189^ til 1. Februar 1894; 
hos N. Fr. Nielsen i Randers fra i. Maj 1894 til 1. Marts 
i8q6; hos C. M. Nielssen i Stege fra 20. Januar til i. Septbr. 1897; hos L Levison jun. fra 1. Oktbr. 1897 t>' i- Oktbr. 
1899; i Andr. Schous Boghandel fra 1. Oktbr. 1899 til 1. 
Oktbr. 1901. Overtog 1. Oktbr. 1901 Ludvig Voldbys Bog- 
handel paa Ørstedsvej i Kjøbenhavn. Rabatberettiget ved 
Overtagelsen. Firma forandret til: H. A. Sølling, Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- og Kunsthandel. 
Forretningen grundlagt 15. Maj 1897 ^f Ludvig Voldby. 

* 29. Maj 1905: Emma Hermandine Jensen Thorsagen 
født ^ Septbr. 1874 i Svaneke, Datter af Skoleinspektør 
Conrad Zink Jensen Thorsager, Dbmd.. og Olivia Birgitte 
Holst. 

Sønderby, Christian Andreas, var Boghandler 
i Lemvig, født 2. April 1868 i Randers, Søn af Gjørtler 
Christian Sønderby og Kirstine Sørensen. Lærling hos Lars 
Jacobsen & Søn i Randers fra 15. Decbr. 1882 til 15. Decbr. 
1886; derefter Medhjælper hos Samme indtil ji. Marts 1889, 
og fra ^ Oktbr. 1890 til 31. Marts 1891; hos Niels Chri- 
stensen i Viborg fra i. April 1891 til i. Novbr. 189;. Over- 
tog I. Januar 1894 Hans Petersens Boghandel i Lemvig. 
Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Chri- 
stian Sønderby, Om Forretningens Art og Forhistorie se: Hans 
Riegels. — Han døde 16. Juli 1901 i Lemvig. 

Portræt i Gads Saml. og i Milo ske Festalbuin. Nekrolog i Nord. Bogh. 
Tid.«, XXXV. Aarg., Nr. 29, 19. Juli 1901. 

* 23. April 1894: Carla Margrethe Olesen. Hun 

fortsatte Forretningen efter sin Mands Død som Rabatberet- 
tiget, under uforandret Firma. Afstod Forretningen 1. August 
1905 til Hans Riegels. — Ægtede 2 s. Oktbr. 190S Bog- 
handler Axel Løngreen i Kolding. 326 

Søndergaard, Niels Kristian Larsen, Boghand- 
ler i Nykjøbing paa Mors, født 12. Decbr. 1868 i Sønder- 
gaard i Redsted paa Mors, Søn af Gaardejer Laust Kristen- 
sen og Kirstine Nielsen. Lærte Bogbinderiet i 4 Aar. Lær- 
ling hos Jens Arnum (Forpagter af J. P. Jakobsens Boghan- 
del) i Askov fra 1. Januar 1890 til 1. Januar 1892. Med- 
hjælper hos Hans Kr. Hovmøller i Nykjøbing paa Mors fra 
1. Januar 1892 til 1. Januar 1894, da han overtog denne 
Forretning. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma for- 
andret til: Niels Søndergaard. Forretningsart: Sortiments- 
boghandel, Papir-, Musik-, Kunst-, Galanteri- og Tapethandel. 
Forretningen grundlagt 7. Decbr. 1878 af Hans Kr. Hov- 
møller, der blev rabatberettiget i^ Oktbr. 1883. — Han 
deltog i ProvindsboghandlerforeningensTure til Leipzig 1896 
og til Lubeck 1905. Var i omtrent 6 Aar Formand for Ny- 
kjøbing Skyttekreds. 

rPortræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Miio'ske Festaibum. Jfr. 
>Nord Bogh. Tid.t, XXXVII. Aarg., Nr. 5«;, 22. Decbr. 1905.^ 

* 27. April 1895: Dorothea Tøfting Huus, født 27. April 
1873 i Erslev paa Mors, Datter af Gaardejer Peder Villadsen 
Huus og Inger Kirstine Madsen. 

Sørensen, Albert Martin, Boghandler i Kjøben- 
havn, født 27. Januar 1864 i Kjøbenhavn, Søn af fhv. Brænde- 
handler, Partikulier Lars Sørensen og Johanne Christine 
Abrahamsen. Læriing hos Hannibal Walbom fra 1. Marts 
1878 til 1. Marts 1882; derefter Medhjælper hos Samme ind- 
til August 188?; hos Hoffensberg & Trap fra 1. August 188^ 
til I. April 1 88 s. Ved Intendanturen fra 1. April 1885 til 
I. April 1888 og gjennemgik Reserveintendantskolen i Vin- 327 

teren 1886 — 1887. Etableret 2. Maj 1888 i Kjøbenhavn. 
Rabatberettiget samtidig. Flyttede ^ Juni 1890 til Frede- 
riksberg. Firma: Albert Sørensen. Forretningsart: Sortiments- 
boghandel, Papir-, Musik- og Kunsthandel. — Er siden 1902 
Bestyrelsesmedlem i Sortimentsboghandlerforeningen og Se- 
kretær i samme siden April 1904. Medlem af »De danske 
Boghandleres Fællesudvalg«. 

Portrzt i Gads Saml.] 

* 2. Decbr. 1890: Signe Berthine Carlsen, født 26. Juni 
1867 i Kjøbenhavn, Datter af Skomagermester Peter Carl- 
sen og Karen Marie Simonsen. 

Sørensen, Fester Theodor, Boghandler i Aaben- 
raa, født 7. Maj 1841 i Aabenraa, Søn af Boghandler Nico- 
lai Sørensen og Christiane Fischer. — Farfaderen stammer 
fra Ribe og hed Niels Sørensen Barfod; Faderen var Dbmd.; 
Moderen var Søster til den slesvigske Patriot, Redaktør og 
Stifter af Bladet »Freja«, Frederik Fischer; hun var dekoreret 
for Pleje af syge og saarede danske Soldater i 1848 — 50 og 
1864. — lærling og Medhjælper hos Faderen indtil 1. Ja- 
nuar 1868, da han overtog Forretningen. Rabatberettiget. 
Firma forandret til: F.Sørensen. Forretningsart: Sortiments- 
boghandel, Forlagsvirksomhed, Papir- og Kunsthandel, Land- 
korthandel. Boghandelen grundlagt 1844 af Nicolai Søren- 
sen. Forretningen grundlagt 1809 og har hele Ti en været 
i samme Families Eje. 

Portræt i Thaarups Saml. Om Frederik Fischer se Bncka: Dansk biograf. 
Lex., V. S. 167 08. 

* 7. Oktbr. 1870: Metta Damm, født 19. Septbr. 18^9 
paa Brunde Teglgaard ved Aabenraa. Datter af Landmand 328 

og Teglværksejer Jes Petersen Damm (født 1807, f 1896) 
og Cecilie Maag. 

Sørensen, Frits Louis, Boghandler i Rønne, født 
12. Novbr. 1856 paa Valbygaard ved Slagelse, Søn af Han- 
delsgartner Rasmus Nielsen Sørensen og Mathilde Danckert. 
Tog Præliminærexamen 1872. Lærling hos P. Bjømbak og 
Dennes Efterfølger, L. F. Bjerg, i Rønne fra 1872 til 1875. 
Medhjælper hos C. H. Bielefeldt fra 1875 til 1879. Etab- 
leret ^o. Novbr. 1879 i Rønne. Rabatberettiget samtidig. 
Firma : Frits Sørensens Boghandel. Forretningsart: Sortiments- 
boghandel, Papir-, Musik- og Galanterihandel, Forlagsvirk- 
somhed, Lejebibliothek. Forretningen grundlagt 1857 af 
J. Henriksen; overtaget 1868 af P. Bjørnbak, og 1874 af 
L. F. Bjerg. Efter Dennes Konkurs, 8. Juli 1879, og Lagerets 
Realisation, begyndte Frits Sørensen Forretningen paany. 
Filial i Allinge siden 1891: Allinge Bog- og Papirhandel. 
- [Ugift. Tortræt i Gads Saml , i Boghf.s og i Milo'ske F'estalbum. Jfr. »Nord. 
Bogh. Tid.*, XXXVIII. Aarg., Nr. 49, 8. Decbr. 1904, i Anledning af hans 
25 Aars Jubilæum. — Jfr. 1. Udg., Side 197. Sørensen^ Jens, Boghandler i Maribo, født 3. Juli 
1871 i Rørth ved Odder, Søn af Gaardejer Søren Pedersen 
og Karen Rasmussen. Tog Præliminærexamen ved Silkeborg 
Realskole i Sommeren 1889. Lærling hos Ad. Fr. Maller i 
Silkeborg fra Oktbr. 1889 til Maj 189}. Frekventerede Jyl- 
lands Handelsakademi i Sommeren 189). Medhjælper hos 
Chr. G. Kielberg i Svendborg fra Novbr. 189} til April 
1894. Soldat i Sommeren 1894. Medhjælper hos C. J. Hau- gaard i Viborg fra i;. Oktbr. 1894 til 1. Marts 189;; hos 
F. C. E. Olsen i Maribo fra i. Marts 1895 til 1. Marts 
1901, da han overtog denne Forretning. Rabatberettiget ved 
Overtagelsen. Firma forandret til: F\ C. E. Olsens Bog- og 
Papirhandel, J, Sørensen. Forretningsart: Sortimentsboghan- 
del, Papir- og Galanterihandel, Biiledforretning, Bogbinderi. 
Forretningen grundlagt 11. Januar 186^ af F. C. E. Olsen, 
der blev rabatberettiget 1871. 

* 27. August 1901: Dorothea Thomasine E/sen, født 
7. Januar 1874 paa Hørregaard ved Haderslev. Datter af 
Proprietær Jacob Madsen Efsen og Marie Cathrine Sophie 
Hjort. 

Sørensen, Sofus Carl Grandjean, Boghandler 
i Kolding, født 11. Juli 1868 paa Mosegaard paa Lolland, 
Søn af Landmand Carl Sofus Sørensen og Henriette Vil- 
helmine Frisenette. — Faderens Broder er fhv. Boghandler 
P. Sørensen i Sorø. Moderen i Slægt med Boghandler M. 
Digmann i Silkeborg. — Lærling hos P. Sørensen i Sorø 
fra I. Maj 1883 til 1. August 1887. Medhjælper hos M. G. 
Engsig i Frederikshavn fra i. August 1887 til 23. Marts 
1890; hos Søren Engsig fra 1. Novbr. 1890 til 1. Februar 
1891; hos P. Blicher i Kolding fra 1. Februar 1891 til 
I. Novbr. 1 89 s. Etableret 17. Marts 1896 i Kolding. Rabat- 
berettiget samtidig. Firma: S. Grandjean Sørensen. Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- og Galanteri- 
handel. 

■F^ortræt i Gads Sjml og i Thaarups Saml 

* Anna Schytte, født 11. Juni 1870 i Kolding, Datter 
af Kjøbmand Peier Schytte og Anna Petersen. 3?o 

Sørensen, Thomas, var Boghandler i Kjøbenhavn. 
Solgte i 1899 sin Forretning til Tillges Boghandel, og ud- 
traadte samtidig af Boghandlerforeningen. — Han døde 24. 
Januar 1905 i Kjøbenhavn. 

[Nekrolog i »Nord Bogh. Tid.«, XXXIX. Aarg., Nr. 5, 2. Februar 1905. 
— Se I. Udg., Side 197—98/ 

Søtofte, Vilhelm Oscar, Bog- og Papirhandler i 
Gilleleje, født 11. Marts 1872 paa Frederiksberg i Kjøben- 
havn, Søn af Bygmester Niels Søtofte og Cathrine Nielsen. 
Tog alm. Forberedelsesexamen 1888. Lærling hos P. Hau- 
berg & Co. fra 1. Olctbr. 1888 til 1. Marts 1889; derefter 
hos Georg Chr. Ursins Efterfølger indtil 1. Oktbr. 1892. 
Medhjælper hos V. Thaning & Appel fra i. Oktbr. 1892 
til I. Oktbr. 1893; hos Hannibal Walbom fra i. Oktbr. 189J 
til 1. August 1894; hos Albert Sørensen fra 1. April til 31. 
Decbr. 1895; igjen hos Hannibal Walbom fra 1. Januar 1896 
til I. Oktbr. 1898. Overtog 1. Oktbr. 1898 Joh. Møllers 
Boghandel i Kjøbenhavn. Rabatberettiget ved Overtagelsen. 
Firma forandret til: V. Oscar Søtofte. F'orretningsart: Sor- 
timentsboghandel, Papir- og Kunsthandel. Forretningen grund- 
lagt 17. Septbr. 1850 af Otto Schwartz; overtaget 1. Januar 
1865 af E. Jespersen; 19. Septbr. 1874 af HoflFensberg, 
Jespersen & Trap; i. Marts 1877 af P. Hauberg, der førte 
samme under Firma: P. Hauberg & Co.; i. Januar 1884 af 
Johan Møller og Peter Paulsen; efter Sidstnævntes Død, 
4. Februar 1889, fortsat af Møller, der 1. Januar 1890 for- 
andrede Firmaet til: Johan Møller. — Forretningen hævedes 
I. Juni 1903, til hvilken Tid han etablerede en Bog- og 
Papirhandel i Gilleleje. Firma: *K Oscar Søtofte. — Han er Medlem af Komiteen for den projekterede Jernbane: 
Hornbæk— Gilleleje. Formand for Gilleleje Borgerforening. 

-Portræt i Gads Saml. Jfr. Artiklen om Otto Schwartz' ^o Aars Jubilsrum 
1 »Nord. Bogh. Tid.c, XXXIV. Aarg., Nr. )8, 21. Septbr 1900. Nekrolog 
over P. Poulsen i XXIII. Aarg., Nr. 55. 8. Februar 1889, af P. Haase.; 

* 29. Novbr. 1902: Yelva Julie Mariane Schousgaard, 
født 4. Maj 1879 i Kjøbenhavn, Datter af instrumentmager 
Wilhelm Schousgaard og Caroline Christensen. 

Termansen, Christian Frederik, var født 21. 
Maj 1814 i Ribe, Søn af Boghandler og Bogbinder Clemen 
Nielsen Termansen og Else Cathrine Meiner. Lærte hos 
Faderen og arbejdede .senere i Bogbinderfaget i Flensborg. 
Kiel, Hamborg og Kjøbenhavn. Var fra 1847 til )i. Decbr. 
18;^ Bestyrer af Faderens Boghandel, og havde i samme 
Tidsrum Borgerskab som Bogbinder. Overtog Forretningen, 
der var grundlagt i8n af Faderen, 1. Januar i8;6. Rabat- 
berettiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Chr. F. 
Termansen. Var i 20 Aar Direktør i Discontobanken i Ribe; 
endvidere Byraadsmedlem. — Han døde 12. Juli 1886 i Ribe. 

■ Portræt i Thaarups Saml Jfr. »Nord. Bogh. Tid. c, VI. Aarg., Nr. iC, 
8. Decbr. 1871, og XXI. Aarg., Nr. 3. 16. Juli 1886.1 

* 2;. Oktbr. 1850: Sophie Catharlne Noack, født 
31. Januar 1826 i Flensborg, Datter af Skibsfører Johan 
Peter Noack og Ingeborg Christiansen. Fortsætter fremdeles 
Forretningen som rabatberettiget Boghandler, med Sviger- 
sønnen, August Jepsen, som Medbestyrer. Firma som hidtih 
Chr. F. Termansen. Forretningsart: Sortimentsboghandel. Pa- 
pirhandel og Bogbinderi. 

^Portræt i Gads Saml.' ^2 

Thaarup, Axel Christen Frederik Philip, fhv. 
Boghandler i Kjøbenhavn. Overdrog i. Juli 1894 sin Kom- 
missionsforretning til »Boghandlerforeningens Kommissions- 
anstalt«. Har siden været Grosserer i Kjøbenhavn. 

[Se I. Udg., Side 198— 99. j 

Thaning, Niels Frederik Vilhelm Lyngbye, 

Boghandler i Kjøbenhavn, født 5. Juni 1837 i Hunseby 
Præstegaard paa Lolland, Søn af Sognepræst, Konsistorial- 
raad Vilhelm Thaning og Mette Kathrine Lyngbye. — Er 
Fætter til afdøde Etatsraad, Professor, Dr. jur. Jul. Gram, 
hvis Søster er Moder til Professor ved Kjøbenhavns Uni- 
versitet, Dr. jur. Jul. Lassen. — Gik i Nykjøbing Kathedral- 
skole fra 1848 til 1852, og i Herlufsholms Skole fra Som- 
meren 1852 til Sommeren 18^4, samtidig med sin senere 
Kompagnon, L. C. Appel. Lærling hos H. Hagerup fra i. 
Septbr. 1854 ti' ^' Septbr. 1857 (^n Del af Læretiden blev 
eftergivet); derefter Medhjælper hos Samme indtil 1. Januar 
1864. Deltog i Felttoget fra Januar 1864 til Decbr. s. A., 
først som Menig ved i. Regiment, efter Vaabenhvilen som 
Skriver ved nørrejydske Armekorps og 4. Division. Derefter 
Medhjælper i C. C. Loses Forretning fra 15. Januar 1865 
til I. Maj 1866. Etableret 31. Maj 1866, i Forening med 
Lauritz Christian Appel (f 14. Septbr. 1893). Rabatberet- 
tiget ved Etableringen. Firma: V. Thaning & Appel. Forret- 
ningsart: Sortimentsboghandel, Kunst- og Papirhandel, For- 
lagsvirksomhed, særlig Børnebøger i stort Antal. Medlem 
af Boghandlerforeningen 20. Maj 1881. Forlaget solgtes i. 
Oktbr. 1894 til V. Hostrup Schultz, der i Septbr. 1896 over- 
drog det til Brødrene Salmonsen. Var Eneejer af Forret- ningen fra 26. August 1893 til i. Januar 1897, paa hvilken 
Dag han optog Andreas Nicolai Bertelsen som Kompagnon. 

- Formand for Boghandlerforeningens Afregningsudvalg fra 
I. Januar 1890 til i. Januar 1893. 

Portræt i Gads Saml. og paa Lenborgs Skand. Bogh. Forlagskatalog 
1876. Jfr. Dclbancos Festskrift. »Nord. Bogh. Tid.«, XXV. Aarg.. Nr. 50, 
29. Maj 1891, i Anledning af Firmaets 2^ Aars Jubilæum. 

* 18. Maj 1870: Julie Augusta Schleisner, født 11. Ja- 
nuar 1850 i Kjøbenhavn, Datter af Klædefabrikant og Farver 
Christian Andreas Schleisner og Ane Henriette Bjørneboe. 

- - Faderen var Fætter til Etatsraad, Stadslæge, Dr. med. 
Schleisner samt til afdøde Genremaler, Professor Schleisner. 

Thiele, Just Sophus Anton, fhv. Boghandler, nu 
Bogtrykker i Kjøbenhavn. Overdrog 15. Februar 1897 sin 
Boghandel til E. Jacobsen Ellegaard. Driver efter den Tid 
alene Bogtrykkeri, Papir- og Korthandel. Firma: ^Bogtrykkeriet 
Mercantii S. Thieles Papir- og Korthandel. 

Se I. Udg., Side 201. 

Thlm, Otto, Boghandler i Glostrup, født 21. Marts 
1876 i Hammel, Søn af Skovkasserer ved Frijsenborg, Hans 
F^r. Gregorius Thim og Mathilde Rosenstand. Lærling hos 
E. S. Jessen i Fredericia fra i. Maj i8qi til 1. Maj i8Qn. 
Medhjælper hos H. Olaf Hansen i Hobro fra 1. Maj i8p5 
lil I. Maj 189Q; hos C. Neumann i Vejle fra 1. Maj 1899 
til I. Februar iqoi; i F. Rybner Petersens Boghandel i 
Aarhus fra 1. Februar 1901 til 1. Juli 1904; igjen hos 
H. Olaf Hansen fra 1. August 1904 til 1. April 190S. Etab- 
leret I. Novbr. 1905 i Glostrup. Rabatberettiget samtidig. n4 

Firma: Glostrup Boghandel ved Otto Thim. Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Papir-, Galanteri- og Kunsthandel. — 
Ugift. 

Thomsen, Hans Peter, var Boghandler i Sæby. 
Han døde 15. Maj 1904 i Sæby. Forretningen overgik der- 
efter, I. Oktbr. 1904, til hans Svigersøn, Jacob Jørgensen. 

[Portræt i Gads Saml. og i Milo'ske Festalbum. Nekrolog i »Nord. Bogh. 
Tid.«, XXXVIII. Aarg., Nr. 20, 20. Maj 1904. — Se 1. Udg., Side 201 — 02.* 

Thomsen, Sigvald Theobald, var Boghandler i 
Kjøbenhavn. Hævede sin Forretning 15. Marts 1898. Haa 
døde ugift 17. Marts 1899 i Kjøbenhavn. 

[Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid.t, XXXIII. Aarg., Nr. 12, 24. Marts 1899. 
— Se I. Udg., Side 202.] 

Thrue, Theodor Waldemar, Boghandler i Aar- 
hus, født I . Novbr. 1 864 i Aarhus, Søn af Boghandler Theo- 
dor Mathias Thrue (født 28. Marts 1833, f 15. Oktbr. 1890) 
og Camilla Caroline Nielsen. Tog 1880 Realafgangsexamen ; 
1881 Commercialexamen fra Ecole industrielle cantonale i 
Lausanne. Lærling fra 27. Septbr. 1881 til i. Maj 1885^ 
først en kort Tid hos sin Fader, og den øvrige Tid hos 
Erh. Flensborg i Roskilde; derefter Medhjælper i Faderens. 
Forretning. Tog Sekondløjtnantsexamen 1887; udnævntes til 
Sekondløjtnant 1888 og gjorde som saadan Tjeneste som 
Ordonansofficer ved 8. Regiment, og var senere Tjenstgjørende 
1890. Overtog Faderens Forretning i Aarhus i. Juli 1891. 
Rabatberettiget 9. Decbr. 1891. Firma fremdeles: Th. Thrue, 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir- og Kunsthandel^ »5 

Bogtrykkeri, Linieranstalt, Forlagsvirksomhed. Forretningen 
grundlagt 27. Januar 1817 af Jacob Jessen Jensen (født q. 
Septbr. 1788, t 28. Januar 18^7), under Navn af Jessenske 
Boghandling; fortsat af Enken, Christiane, født Gyberg, der 
I. April i8j7 antog Cand. phil. J. W. Bruun som Bestyrer; 
overtaget 25. Juli 1842 af Kollekter A. Basse; derefter 1. Ja- 
nuar 1858 af Theodor Mathias Thrue. Bogtrykkeriet, der er 
et af Landets første, er anlagt 187V. det er gjentagne Gange 
udvidet betydeligt og har nu egen Bygning. Det erholdt 
Sølvmedaille paa Udstillingen i Horsens 1905. — Var Med- 
lem af Bestyrelsen og Kasserer for Jydsk Forlags-Forretning 
fra Aktieselskabets Stiftelse, 2. August 1895, til Udgangen af 
1901. Er Medlem af Bestyrelsen for det borgerlige Skyde- 
selskab. Han har gjort flere større Rejser i Europa. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Milo'ske Festalbum. Jfr. 
»Jubilæums Almanak«, udgivet 28. Marts 1900, i Anledning af Bogtrykkeriets 
2^ Aars Bestaaen. Nekrolog over Th. Math. Thrue i »Nord. Bogh. Tid.«, 
XXV. Aarg , Nr. 17, 24. Oktbr. 1890.] 

* 29. April 1899: Johanne Marie Sørensen, født 20. 
Marts 1874, Datter af Husejer Frederik Sørensen og Elisa- 
beth Petersen. 

Thune^ Carl Mathias, Boghandler paa Samsø, født 
2 s. Novbr. 18^8 i Vejle, Søn af Boghandler og Bogbinder 
Jacob Christian Thune og Hansine Nicoline Helbæk. — 
Faderen gift anden Gang med Helene Sophie Simesen, en 
Søster til den i Krigen 1864 fra Flensborg fordrevne Pro- 
fessor R. Simesen, og Sødskendebarn til afdøde Boghandler 
J. L. Wisbech. — l^ærling hos Faderen fra 185) til 1858. 
Arbejdede i Falcks Enkes Bogbinderi i Kjøbenhavn fra Oktbr. 
1858 til Foraaret i86^ Overtog 1. Oktbr. i86} Faderens n6 

Forretning i Tranebjerg paa Samsø, men maatte tildels lukke 
denne 6 Uger efter, paa Grund af Indkaldelse til og Del- 
tagelse i Krigen 1864. Rabatberettiget ved Etableringen. 
Firma forandret til: C.M.Thune, Forretningsart: Sortiments- 
boghandel, Papir-, Tapet- og Galanterihandel. Station for 
Det danske meteorologiske Institut. Faderen grundlagde sin 
Forretning 1828 i Vejle, og havde der et vel anset Bog- 
binderi; flytfede 1857 ^i' Samsø, hvor han fortsatte Forret- 
ningen. 

[Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Milo^ske Festalbum • 

* 8. Decbr. 1865: Pouline Sophie Schwensen, født i. 
Marts i8}4 i Gamst i Andst Sogn, Datter af Snedker og 
Gaardejer Frederik Schwensen og Magdalene Sophie Volder. 
— Faderens Broder var Ejer af Slotsmøllen i Kolding, der 
brændte under Krigen 1848. 

** Sophie Thune, født 5. Januar 1874 i Tranebjerg. 
Har siden 1889 arbejdet dels i Faderens Forretning, dels 
hos Broderen, Frederik Thune i Vordingborg. 

Thune, Frederik Jacob Christtan, Boghandler 
i Vordingborg, født 30. Maj 1870 i Tranebjerg paa Samsø, 
Søn af Boghandler Carl Mathias Thune og Pouline Sophie 
Schwensen. Lærling i Faderens Forretning fra i. Maj 1884 
til I. Januar 1889. Medhjælper hos Andreas Jensen i Præstø 
fra I. Januar til i. Novbr. 1889; hos Emil Aarsleff i Næst- 
ved fra I. Novbr. 1889 til 1. Novbr. 1892; hos F. Rybner 
Petersen i Aarhus fra i. Novbr. 1892 til jo. Septbr. 189?; 
igjen hos Emil Aarsleff fra 1. Oktbr. 189} til 31. Decbr. 
1894. Overtog i. Januar 1895 Chr. Olsens Boghandel i 
Vordingborg. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma for- n7 

andret til: Frederik Thune, Forretningsart: Sortimentsbog- 
handel, Papir-, Tapet-, Musik- og Galanterihandel, Lejebib- 
liothek. Forretningen er grundlagt 17. Decbr. 1855 af P. Chr. 
Olsen; overtaget 18. Oktbr. 1892 af Sønnen, Chr. Olsen. 
— Er Kasserer for Vordingborg Sangforening og for Vor- 
dingborg Foredragsforening. 

Portræt i Gads Saml. og i Miio'ske Festalbum. 

* 30. Maj 1897: Camilla Margrethe Olsen, født n- Ju'i 
1872 i Vordingborg, Datter af fhv. Boghandler, Forligs- 
mægler. Kancelliraad Peter Christian Olsen og Anna Mar- 
grethe Petersen (7 5- Maj 1895). 

Tillge, Holger Frederik von Støcken^ Boghand- 
ler i Kjøbenhavn, født 10. Septbr. 186 s i Kjøbenhavn (i 
samme Ejendom, hvor Forretningen nu findes), Søn af fhv. 
Boghandler Elias Johannes Svane von Støcken Tillge (født 
12. Oktbr. 1834. f 7. Juli 1895) og Andrea Frederikke 
Lunde. Moderen Datter af Jemstøber P. F. Lunde, R. 
af D., i sin Tid Borgerrepræsentant, Stænderdeputeret, Folke- 
thingsmand og i Fyrrerne virksom Deltager i det politiske 
Liv. — Tog Examen artium som Privatist med j. Karakter 
1884; Cand. phil. med Udmærkelse 1885. Lærling først i 
Faderens Forretning, senere i C. W. Qvistgaards Boghandel 
i Hobro fra Novbr. 1880 til 1. Februar 1882. Deltog der- 
efter atter i Faderens Forretning fra 1884 til 1888. Volon- 
tør i V^ictor Zimmers Buchhandlung i Breslau fra i . Oktbr. 
1888 til I. April i88q; Medhjælper i Friedr. Weinbergers 
llofbuchhandlung i Bad Kissingen, Bayern, fra 8. April 1889 
til 7. Oktbr. i8qo; i C. G. Iversens Boghandel fra 1. Novbr. 

1890 til i8q2. i Sommeren 1892 optaget som Medejer af 

22 Firmaet C. G. Iversens Boghandel, i. Oktbr. s. A. overtaget 
denne Forretning alene. Rabatberettiget ved Overtagelsen. 
Firma forandret til: Tiligets Boghandel, Forretningsart: Sor- 
timentsboghandel, Forlagsvirksomhed, Papirhandel. Medlem 
af Boghandlerforeningen 14. Decbr. 1892. Forretningen grund- 
lagt 14. Maj 1846 af C. G. Iversen, der 1. Januar 1857 over- 
drog den til Th. Michaelsen og E. S. Tillge, og selv flyttede 
til Kolding. Th. Michaelsen udtraadte 19. Juli 1869, hvor- 
efter E. S. Tillge blev Eneejer af Forretningen. Kjøbte 1 899 
Rud. Kleins Efterfølgers (Th. Sørensens) Boghandel og for- 
enede den med sin egen Forretning. — Har været Medlem 
af Fællesudvalget og flere andre Udvalg. Har besørget første 
Korrektur paa Larsen: Dansk-Norsk-Engelsk Ordbog; leveret 
Texten til et Par Børnebøger og Artikler til forskjellige 
Dagblade. Har sammen med sin Hustru oversat: >J. P. Mol- 
ler: Mit System« til Tydsk. Han har to Gange været 
Senior i Studenterforeningen. Rejste 1880 i Finland som 
Skibsdreng, i 1886 i England og Skotland, og har desuden 
foretaget flere Rejser i Tydskland, Bøhmen, Frankrig, Hol- 
land, Belgien, England, Norge og Sverig. 

[Portræt i Gads Saml. Jfr. »Nord. Bogh. Tid.«, XXX. Aarg., Nr. 19, 
8. Maj 1896, i Anledning af Firmaets 50 Aars Jubilæum. Om Morfaderen 
se: >Nord. Conv. Lex.«, IV. B. S. 715, og Erslews Forf. Lex. Suppl., II. 
S. 266. Om Faderen se: Delbancos Festskrift og »Nord. Bogh. Tid.«, XXVI- 
Aarg., Nr. 70, 7. Oktbr. 1892. Nekrolog over C. G. Iversen i >Nord. Bogh. 
Tid.«, XV. Aarg., Nr. 38, 4. Marts 1881, og Delbancos Festskrift. Nekro- 
log over E. S. Tillge i »Nord. Bogh. Tid.«, XXIX Aarg., Nr. 28, 12. Juli 

* 5. Maj 1892 i Bad Kissingen: Marie Eva Halk, født 
15. August 1872 i Kissingen, Datter af Buttnermeister Franz 
Carl Halk, Indehaver af Das eiserne Kreuz, og Emilie Ca- 
roline Bomly. n9 

Tinglefy Peter Nissen^ Boghandler i Faxe, født 
2^ Februar i8;4 i Rends, Burkal Sogn i Nordslesvig, Søn 
af Gaardejer Dins Nissen Tinglef og Anna Asmussen. — 
Fødegaarden har i 2 — 300 Aar været i Familiens Besiddelse. 
— Lærling i en Manufakturforretning i Flensborg fra Maj 
1870 til Maj 1874. Volontør i V. Nielsens Boghandel i 
Faxe fra Maj 1874 til 31. Decbr. 1877. Overtaget denne 
Forretning 1. Januar 1878. Rabatberettiget ved Overtagelsen. 
Firma forandret til: P, N. Tinglef. Forretningsart: Sortiments- 
boghandel, Papir- og Galanterihandel, Varelotterikollektion. 
Forretningen grundlagt 1. Novbr. i86c) af V. Nielsen (f Marts 
1902 i Kjøbenhavn), erkjendt rabatberettiget 6. Decbr. l87^ 
Grundlagde 1. Novbr. 1885 en Filial i Præstø, der 1. Juli 
1886 overdroges til dens Bestyrer, Andreas Jensen. Har 
siden 1897 ^^^''^1 ved Faxe Ladeplads. — Var Medlem af 
det i 1891 af Den danske Provindsboghandlerforening ned- 
satte Udvalg til Ordning af Papirhandelen. Var fra 1901 
til 1903 Formand for Foreningen >'De sydsjællandske Bog- 
handlere*. Er fra i. Januar 1898 Medlem af Faxe-Hylleholt 
Sogneraad. Formand for Torvebestyrelsen. Medlem af Be- 
styrelsen for Faxe Haandværker- og Industriforening. Med- 
stifter af og Repræsentant for Banken for Faxe og Omegn. 
Besøgte 1889 Udstillingen i Paris, og har foretaget flere 
Rejser til Tydskland, Frankrig, Belgien, Holland, Norge og 
Sverig. ^Portræt, malei af A. A. Axelstrom, i Gads Saml., i Boghf.s og i Milo'ske 
Festalbum, paa Lenborgs Skand. Bogh. og i »Aftenposten«. 31. Decbr. 1902. 
Jfr. .Nord. Bogh. Tid... XXXVI. Aarg . Nr. 56, ]o. Decbr. 1902, af Max 
.Sommer, 1 Anledning af hans 25 Aars Jubilæum, hvor dog fe|lagtig anføres, 
at Tinglef har været Ejer af Dauws Forretning 1 Præstø.' 

22* HO 

* 25. Novbr. 1880: Ellen Christine Franzen, født 7. 
Novbr. 1858 i Fjolde, Bredsted Amt i Sønderjylland, Datter 
af fhv. Førstelærer i Faxe Andreas Martin Franzen, Dbmd., 
og Elise Larsen. — Hendes Søster, Lise Amalie Franzen, 
er gift med Boghandler Andreas Jensen i Præstø. 

Toppy Carl Anton, fhv. Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 16, Novbr. 1839 i Aalborg, Søn af Institutbestyrer Peder 
Helidor Hviid Topp og Kirstine Nielsen. Lærling hos H. Amtzen 
i Aalborg fra i. Maj 1854 til i. Novbr. 1859. Medhjælper i 
F. H. Eibes Boghandel fra 1860 til Ejerens Død, 9. April 
1 87 i; derefter Forretningsfører for Firmaet indtil i. April 
1 876. Etableret 1 . April 1 876 som Boghandler-Kommissionær 
og Foriægger i Kjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. Sor- 
timentsboghandelen aabnedes først 17. Maj 1876. Firma: 
C. A. Topp. Overdrog i. Juli 1887 Fortags- og Sortiments- 
forretningen til J. L. Lybecker; førte derefter Papir- og Kunst- 
handel samt Kommissionsforretning for Boghandlere. Paany 
erkjendt rabatberettiget 11. Maj 1892. Overdraget Sorti- 
mentsboghandelen til J. H. Halling i. April 1893. Er for 
Tiden Rejseinspektør for Creditreformfo reningen for Danmark. 

'^Porlræl i Thaarups Saml. Forlagskatalog 1876 — 83 

* 1. Maj 1868: Augusta Vilhelmine Dø mel, født 19. 
April 1 84 1 i Kjøbenhavn, Datter af Tømrermester og Ejen- 
domsbesidder Johan Cari Dømel og Anna Maria Christiansen. 

Torp, Theodor Emil, Boghandler i Kjøbenhavn, 

født 19. Marts 1870 i Kjøbenhavn, Søn af Forretningsfører 
Peter Eduard Torp og Mariane Marie Jørgensen. Lærling 
hos N. Olaf Møller fra Februar i88s til Februar 1889. Med- J4» 

hjælper hos Chr. Kragelund i Holstebro fra i. Marts 1889 
til 1. Marts 1890; hos Jul. Gjellerup fra 1. Marts 1890 til 
1. August 1895; hos Marius Gad fra i. Septbr. til 1. Novbr. 
1895; hos Emil Wiene fra i. Novbr. 1895 til i. Februar 
1896; hos H. Hagerup fra 1. Februar til 15. Juni 1896; 
igjen hos Marius Gad fra 1. Oktbr. 1896 til 1. Septbr. 1897; 
hos H. J. Halling fra i. Septbr. 1897 ^i' i- Januar 1900. 
Etableret 1. Marts 1900 paa Amagerbrogade (Sundby) i 
Kjøbenhavn ved Overtagelse af en Papirhandel, der blev 
grundlagt i April 1899 af Niels From. Rabatberettiget Decbr. 
1901. Firma forandret til: Th,E.Torp. Forretningsart: Sorti- 
mentsboghandel, Papir-, Galanteri- og Musikhandel. 

* I. Septbr. 189S: Wilhelmine Kirstine Mortensen, født 
8. Maj 1868 i Kolding, Datter af Skomagermester Karl Lud- 
vig Mortensen og Ellen Marie Schmidt. — Moderen i Slægt 
med Hans KrQger fra Bevtoft. 

Torsty Carl Frederik Gustav^ Boghandler i Kjø- 
benhavn, født I). Maj 1847 i Kjøbenhavn, Søn af Kancelli- 
raad Philip Andreas Torst, Assistent i Kultusministeriet, og 
Valerie Johanne Cecilie Flindt. Student 1865; Cand. phil. 
1867. Lærling hos Otto Schwartz Efterfølger (E. Jespersen) 
fra I. Februar 1867 til i. April 1870. Medhjælper i F. A. 
Brockhaus' Sortiment & Antiquariat i Leipzig fra 1870 til 
1875. Etableret 26. Februar 1875 i Kjøbenhavn, Firma: 
*G. Torst, Forretningsart: Sortimentsboghandel og Antikva- 
riat. Var rabatberettiget fra Etableringen til 11. Novbr. 1879. 
Har siden 1879 arbejdet i M. P. Madsens Boghandel og sam- 
tidig ført sin egen selvstændige Kommissionsboghandel, har 
bl. \. hele Tiden været Kommissionær for F. A. Brockhaus H2 

i Leipzig. Er siden 14. Marts 1895 Bestyrer af M. P. Mad- 
sens Boghandel. 

* 7. Septbr. 1872: Hertha Cornelia Kjeldsen, født 6. Maj 
1852 i Værslev ved Kallundborg, f 19. Oktbr. 1874 i Leipzig, 
Datter af Fabrikant Anders Peter Kjeldsen og Christine Jensen. Truelsen, Jens Morten Peter Martius, Bog- 
trykker og Forlagsboghandler i Kjøbenhavn, født 3. Septbr. 
1853 i Pillemark paa Samsø, Søn af Herredsfuldmægtig 
Morten Truelsen og Emilie Milling. Lærte Typografien hos 
Siegfr. Olsen i Storehedinge og arbejdede senere ved dette 
Fag i J. H. Schultzs Bogtrykkeri, hos O. C. Olsen og J. Jør- 
gensen & Co. i Kjøbenhavn samt flere Steder i Udlandet, 
bl. A. i længere Tid i det Pierersche Hofbuchdruckerei i 
Altenburg. Etableret 17. Juli 1883 som Bogtrykker i Kjø- 
benhavn. Firma: *Martius Truelsen. Har fra samme Tid 
drevet Forlagsvirksomhed. Hans første Begyndelse var »Al- 
manak for Bogtrykkere*^, 1883, som han selv satte det meste 
af og selv trykte. Har tillige Papirhandel. — Han har for- 
fattet og udgivet: »Statistisk Oversigt over Typografien i Dan- 
mark«, Kbhvn, 1882; »Et Par Ord om Trefarvetryk«, 1895. 
Han er Medlem af Forretningsudvalget for Kjøbenhavns Bog- 
trykker-Forening, og er Formand for Bogtrykfagets Vold- 
giftsret. Har rejst en Del i Udlandet. 

Om hans Forretning se: »Buch- und Steindrucker«, 1895, Nr. 10, S. 262; 
1898, Nr. 9, S. 646; 1904, S. 328. ^Journal f. Buchdruckerkunstc, 189S, 
Nr. I, S. 25^. »Zeitschr. f. Deutschlands Buchdr«, 1896, S. 242. »Borsen«. 
1901, Nr. 79 En faglig Udtalelse . »Papier Zeitung«, 1901, Nr. 29, S. 1091. 
»Borsenblait«, 13. Maj 1903, S. 5816. »Kunstgarten«, 1904, Nr. ?, S. 54 
»Archiv t. BuchgewerbeA. 1904. S. 194. * 21. April 1886: Maria Eleonora Strøm, født 10. Ja- 
nuar 1844 i Kjøbenhavn, Datter af Tobaksfabrikant Rasmus 
Nielsen Strøm og Petrine Dorthea Milling. 

Tryde^ Vilhelm Adolph Conrad^ Boghandler i 
Kjøbenhavn, født )o. Oktbr. 1837 paa Gaarden »Nøjsom- 
hed« i Lyngby Sogn, Søn af Proprietær, Exam. jur. Frederik 
Vilhelm Tryde og Frantzine Emilie Huulevad. — Slægten er 
en gammel dansk Præsteslægt; dens Navn stammer fra lands- 
byen Tryde i Skaane, hvorfra Slægtens Stamfader emigre- 
rede ved Skaanes Afstaaelse. - lærling hos J. Wagner 
i Helsingør fra 1. Maj 1852 til i. Maj 18^7. Medhjælper 
hos H. J. Bing & Søn fra i. Maj 1857 til 1. Maj 1862, 
dels i Firmaets Boghandel, dels som For\'alter paa dets Por- 
cellænsfabrik (Bing & Grøndahl); hos Otto Schwartz fra i. 
Novbr. 1862 til medio Decbr. s, A.; forlod denne Plads for 
at overtage Riis's Boghandel i Slesvig, der var grundlagt i 
Juni 1862 af O. P. Riis (7 10. Decbr. 1862). Rabatberet- 
tiget ved Overtagelsen, 1. Januar 186}, og førte Forretningen 
under eget Navn indtil 6. Februar 1864, da Østerrigerne 
rykkede ind i Byen, og han samme Dag blev tvungen til 
at forlade denne. Fik derefter Ansættelse ved Korpsinten- 
danturen indtil Udgangen af August Maaned. Efter at Søn- 
derjylland ved Fredsslutningen var blevet afstaaet. etablerede 
han sig 15. Novbr. 1864 i Kjøbenhavn. Medlem af Bog- 
handlerforeningen I}. Marts 1866. Firma: Vilhelm Tryde, 
Forretningsart: Sortimentsboghandel og Kunsthandel. Ene 
forhandling af Max Kleinsorgs Forlag. Hovedkommissionær 
for Skandinavien for Huset Manzi Joyant & Cie (forhen Gou- 
pil & Cie) i Paris; Georges Petit. Neuerdein fréres og Jules 344 

Hautecoeur i Paris; Giacomo Brogi og Jutius Schmidt i Flo- 
rens; F. & O. Brochmanns Nachfolger i Dresden; Veriags- 
anstalt Fr. Bnichmann og Photographische Union i Mflnchen ; 
Fine Art Society og Henry Graves & Co. i London. Optog 

1. Januar 1900 sin Søn, Cand. theol. Ove Tryde, som Med- 
ejer af Forretningen. Firma fremdeles uforandret. — Med- 
lem af Afregningsudvalget 1 881 og 1882. Medlem af Afreg* 
nings- og Kautionsudvalget fra 1 1. Septbr. 189; til Udgangen 
af 1900. Formand for Boghandlerforeningen fra 1. Januar 
1903. (Boghandlerforeningen, der stiftedes 18. Januar 1837, 
har tidligere havt følgende Formænd : J. Deichmann, 1837I; 
C.A. Reitzel, 1837II, 1840,41 og 44; B.S.Langhoff. 1838I, 
1842, 43, 46 og 49; Chr. Steen, 1838 II, 1839, 4S 47» 48 
og 52; F. V. Hegel, 1850 og 51 ; O. H. Delbanco, 1853 
og 54; Andr. Fred. Høst, 1855 — 67 og 1870 — 88; Th. 
Reitzel, 1868— 69 og 1889- 96; G. E. C. Gad, 1897— 1902.) 
Medlem af Bestyrelsen for Pensions- og Understøttelsesforenin- 
gen for danske bildende Kunstnere og deres Efterladte, stiftet 

2. Oktbr. 1 8^ I , og af Bestyrelsen for > Foreningen til trængende 
Skolebørns Beklædning«. Har i »Nord. Bogh. Tid.« skrevet 
nogle Artikler om Danmarks Tiltrædelse til Bernerkonven- 
tionen, om Priserne paa fremmed Literatur og om Med- 
hjælpernes Etableringsret. Har foretaget en Del Udenlands- 
rejser og deltog i Boghandlermødet i Christiania 1901. 

Portræt, tegnet i Kul af Knud Søeborg, 1898, i Gads Saml., i Thaanips 
Saml. og paa Lønborgs Skand. Bogh. Biograti i >Nord. Bogh. Tid.«, XXIV. 
Aarg., Nr. 20, 15. Novbr. 1889, i Anledning af hans 25 Aars Jubilæum. 
Jfr. Delbancos Festskrift. Salmonsens Konv. Leks., XVII. »Nord. Bogh. Tid,«, 
XXXVI. Aarg., Nr. 56, 30, Decbr. 1902 f»Ved Formandsskiftet«). Portræt 
og Biografi 1 »Illustr. Tid «, 14. Novbr. 1904; Biograti i »Bcrl. Tid.«, 14. 
Novbr. 1904, i »Naiionaliidende«, 14. Novbr. 1904 ^Aftenavisen), og i »Norsk Hl 

Bogh. rid.«, 2. Decbr. 1904, i Anledning af hans 40 Aars Jubilæum. Jfr. 
V. Trydes Kunstkauloger I— Vil. Nekrolog over Ole Peter Riis i Dansk 
Bogh. Tid.t, IX. Aarg, Nr. 24. ij. Decbr. 1862, 

* 4. Maj 1869: Ovine Frederikke Dorthea Tryde, født 2. 
Februar 1842 i Kjøbenhavn, Datter af Urtekræmmer Casper 
Christian Tryde og Emma Cæcilie Marie Stinck. — Hun 
er Kusine til sin Mand. Tryde, Ove Vilhelm, Boghandler i Kjøbenhavn, født 
29. Novbr. 1870 i Kjøbenhavn, Søn af Boghandler Vil- 
helm Adolph Conrad Tryde og Ovine Frederikke Dorthea, født 
Tryde. Student 1888; Filosofikum og Hebraikum 1889; Pa- 
tristikum 1890; theol. Embedsexamen 1894 (anden Examen 
med Udmærkelse, de øvrige med laud). lærling hos Vilh. 
Tryde fra 1. Maj til 1. August 1894. Medhjælper hos 
Amsler & Ruthardt i Beriin fra t}. August 1894 ^i' i- Ja- 
nuar 1896; hos Boussod Valadon & Cie. (Successeurs de 
Goupil & Cie.) i Paris fra 1. Februar til ^i.Juli 1896; hos 
Boussod Valadon & Co. i London fra 1. Oktbr. 1896 til 
U. Januar 1897; igjen i Faderens Forretning fra 15. Februar 
til I. Juni 1897; derefter Prokurist hos Samme indtil i. Ja- 
nuar 1901, da han optoges som Medejer af Firmaet: Vilhelm 
Tryde. Medlem af Boghandlerforeningen 12. Decbr. 1900. 

- Han har taget livlig Del i Studenterforeningens, Akademisk 
Skytteforenings og Akademisk Missionsforenings Virksomhed; 
i den sidste Forening var han Bestyrelsesmedlem og Kasserer 
fra 1890 til 189J. Han deltog i de to første nordiske Stu- 
dentermøder med kristeligt Program, henholdsvis i Hillerød 
i8go og i Horten i8q2. Var Senior i Studenterforeningen ?46 

fra Efteraaret 1897 ^'' April 1898 og var Medlem af For- 
eningens Bogudvalg fra Februar 1897 til April 1898. Har 
været denne Forenings Repræsentant ved Studenterfestlig- 
hederne i Anledning af Kong Oscars Regeringsjubilæum i 
Stockholm 1897, ^'^^ Studenternes Folkbildningsmøde i Up- 
sala Maj 1901. Han er Medlem af Skolekommissionen for 
Sølvgades Betalingsskole. Har bl. A. skrevet en, rigt illu- 
streret, Artikel i »The Art Journal« om Ny Carisberg Glypto- 
thek og Dr. Cari Jacobsen ; en kort Karakteristik af Arnold 
Bøcklin i »Dansk Tidsskrift« og en Biografi af Dr. G. Up- 
mark, Direktør for Sverigs Nationalmusæum, i »Berlingske 
Tid.« Han deltog i Festen efter den norske Boghandler- 
forenings Generalforsamling i8q9 og i Boghandlermødet i 
Christiania 1 901, og har desuden foretaget en Mængde Rejser 
i Danmark og i Udlandet. 

I Portræt i Gads Saml.j 

* 8. Juli 190} i Hellerup Kirke: Emma Adelaide Augusta 
Rich, født 23. Novbr. 1879 i Kjøbenhavn, Datter af Fabri- 
kant Thorvald Peter Rich og Emma Adelaide Augusta Gjede. Tvenstrupy Valdemar Emily Boghandler i Ran- 
ders, født II. April 1864 i Randers, Søn af Guldsmed Ras- 
mus Henrik Tvenstrup og Amalie Pedersen. Lærling hos 
Jacob Zeuner i Aarhus fra 26. April 1879 til 26. April 188}; 
derefter Medhjælper hos Samme indtil 26. April 1888, dog 
med Afbrydelse af Soldatertiden: 51. Marts til j. Oktbr, 
1886; hos P. Michelsen i Kjøbenhavn fra 1. Maj 1888 til 
I. Septbr. 1890. Etableret 7. Novbr. 1890 i Randers. Er- 
kjendt rabatberettiget 8. April i8qi. Firma: Valdemar Tven- H7 

strap. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, Kunst-, 
Galanteri- og Tapethandel samt Bogtrykkeri. 

• Portræt i Gads Saml. og i Mi lo 'ske Festalbum.; 

* 24. April 1892: Frederikke Kirstine Jensen, født 10. 
Oktbr. 1872 i Kjøbenhavn, Datter af Tømrermester Leon- 
hard Chr. Jensen og Kirstine Larsen. Tørsleff, Aage August, var Boghandler i Aarhus, 
født 16. August 1866 paa Hammelevgaard ved Grenaa. Søn 
af Proprieta*r Andreas Christian Tørsleff og Theodora Seve- 
rine Brandt. Tog 4. Klasses Hovedexamen. Lærling hos 
F. Rybner Petersen i Aarhus fra Efteraaret 1884 til For- 
aaret 1888; derefter Medhjælper hos Samme indtil Foraaret 
1891; hos Thaning & Appel fra Foraaret 1891 til Efter- 
aaret 1892; hos Engelsen & Schrøder fra Efteraaret 1892 
til Foraaret 1894. Overtog 15. April 1894, i Forening med 
N. C. E. Nielsen, F. Rybner Petersens tioghandel i Aarhus. 
Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firmaet uforandret. — 
Han døde 4. Februar 1899 i Aarhus. 

Portræt i Thaarups Saml. Nekrolog i »Nord. EJogh.Tid t, XXXIII Aarg., 
Nr. 6, 10. Februar 1H09. 

* 18. Juni 1897: Lorentze Rebekka Christiane 

Bense^ født s. April 1867 i Kjøbenhavn, Datter af Guld- 
smedemester Johan Gabriel Bense og Elfrida Halberg. Hun 
fortsatte, i Forening med N. C, E, Nielsen, Forretningen 
efter sin Mands Død indtil 1. Januar IQ04. da den over- 
droges til Emil Nielsen. 

F\)rtr.rl i (iads Saml. U8 

Tørsleff, Hans Jacoby Boghandler i Slagelse, født 
14. Novbr. 1838 i Øster Alling, Randers Amt, Søn af Sogne- 
præst Jørgen Tørsleff og Elisabeth, født Tørsleff. — Moderen 
første Gang gift med Toldassistent Nielsen i Aalborg. Som 
ung Enke var hun i Huset hos Bogbinder og Boghandler 
Sadolin i Aalborg, der havde antaget sig hende som Paa- 
rørende. — Lærling og Medhjælper i C. W. Stincks Bog- 
handel fra Foraaret 1852 til 22. April 1862, da han overtog 
L. A. Jørgensens Boghandel i Slagelse, grundlagt af Denne 
i April 1855. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma for- 
andret til: H. J. Tørsleff. Forretningsart: Sortimentsboghan- 
del, Papir-, Musik-, Kunst-, Galanteri- og Tapethandel. — 
V^ar Medindbyder til og Deltager i Provindsboghandlernes 
Møde 27.-29. Juli 1868; var Medstifter af Provindsbog- 
handlerforeningen af 1874 og var Medlem af Bestyrelsen 
indtil dens Opløsning 1890. Har været Formand i Bestyrelsen 
for Aktieselskabet »Provindsboghandlernes Almanakforlag«. 
Medlem af Slagelse Byraad; Formand for Skoleudvalget og 
Medlem af Skoledirektionen i Slagelse. 

[^Portræt i Gads Saml., i Thaarups Saml. og i Milo'ske Festalbum.^ 

* 16, Maj 1865: Maja Katinka Heloise Bachmann, født 
14. Maj 1844 i Slagelse, Datter af fhv. Kjøbmand Hans 
Jacob Bachmann, senere død som Klokker og Kirkesanger 
ved St. Peders Kirke i Slagelse, og Jensine Schnitger. — 
Farfaderen Ejer af Hovedgaarden »Frihedslund« i Sæby ved 
Ruds Vedby. Morfaderen Adjunkt ved Slagelse lærde Skole. 

Udbye, Johan Hendrik Knutto^ Boghandler i 
Svendborg, født 13. Marts 1841 i Faaborg, Søn af Kjøb- 
mand Christian Hansen Udbye og Ottine Caroline Hartmann. U9 

— Morfaderen var Byfoged Carl Hartmann i Saxkjøbing 
(t 1826). Oldefaderen, Pastor Wichmann i Vaabensted ved 
Saxkjøbing, var gift med Bolette Wichfeldt (7 1834). ^n 
Søster til Kammerherre Wichfeldt til Engestofte. Faderen 
født i Udby mellem Assens og Middelfart. — Lært Manufak- 
turhandelen hos Joh. Weimanns Enke i Odense fra 18^5 
til I. Maj 1861. Kommis hos Harald Frandsen i Svendborg 
fra 1861 til 1 86 s; hos Joh. Chr. Riisbrich i Svendborg fra 

1865 til I. Maj 1866; igjen hos Joh. Weimann i Odense, 
dels i Forretningen dér, dels i Filialen i Nyborg fra Maj 

1866 til April 1867. Etableret som Manufakturhandler i 
Svendborg i Maj 1867. Maatte paa Grund af Kautionsfor- 
hold overtage Alfred Mogensens Boghandel i Svendborg 1. 
Januar 1886. Rabatberettiget ved Overtagelsen. Firma for- 
andret til: W. IJdbye. F'orretningsart: Sortimentsboghandel, 
Papir-, Musik- og Galanterihandel; Agentur for Dampskibs- 
selskabet >Thingvalla«. Forretningen grundlagt 8. Juli 1871 
af Theodor Bløes; overtaget 1. Oktbr. 1874 af Alfred Mogen- 
sen; 7. Maj 1881 optoges A. C. V. Udbye som Medejer, og 
Firmaet forandredes til: Alfred Mogensens Boghandel. - 
Medlem af Bestyrelsen for Svendborg Borgerforening. 

Portræt i Gads Saml., i Thaariips Saml., i Milo'skc Kestalhum og paj 
Lønborgs Skand. Bogh. 

* 12. Februar 1868: Agnes Camilla Marcelline Lange. 
født 4. August 1 84 s i Svendborg. Datter af Murermester 
Marcellinus Lange og Vitalis V^ilhelmine Zehngraf. 

** Johan Henrik Knutho IJdbye, født 6. Juni 1881 i 
Svendborg. Lærling i N. O. M. Nielsens Boghandel i Varde 
fra August 1807 til Marts iqoo; hos Viggo A. Hansen i 
Vejle fra i. Marts 1900 til August ipoi. Medhjælper hos ?50 

Frits Sørensen i Rønne fra i. Novbr. 1901 til 1. April 1903; 
hos V. Schønemann i Nyborg fra 1. Novbr. 190} til i. 
Novbr. 1904; hos Alfred Køster i Randers fra 1. Novbr. 
1904 til 1. Septbr. 1905; siden den Tid i Faderens Forret- 
ning. 

Walbom, Hannibal Sophus Johannes, fhv. Bog- 
handler i Kjøbenhavn, født 16. Oktbr. 1846 i Kjøbenhavn, 
Søn af Skomagermester Johannes Hansen Walbom og Hen- 
riette Elisabeth Feder. Læriing hos Vilhelm Prior fra 1 86 1 til 
1863 og hos Otto Schwartz fra 1863 til 1866. Medhjælper 
hos Barth & Jensen fra 1 866 til 1 874. Etableret 2 1 . Oktbr. 
1874 i Kjøbenhavn (i det kgl. Theaters Bygning). Rabat- 
berettiget samtidig. Firma: Hannibal Walbom. Forretnings- 
art: Sortimentsboghandel og Papirhandel. Fik under 27. Juni 
1883 5 Aars Eneret paa de af ham udgivne Forretnings- 
Blanketbøger med Kopieringsmateriale. — Tidligere Medlem 
af Bestyrelsen for »Dansk Papirhandlerforening«, nu Revisor 
i denne Forening. Han blev under 24. Juli 1905 tildelt Me- 
daillen for Druknedes Redning med Tilladelse til at bære 
samme. — Overdrog 6. Decbr. 1905 Forretningen til Lind- 
kjær Nielsen. Har siden den Tid levet som Privatmand. 

[Portræt, malet af L. A. Lytzen, i Gads Saml. og i Thaarups Saml.] 

* 10. Novbr. 1875: Agnes Ulrikke Larsen, født 3. Maj 
1847 ' Helsingør, Datter af Oversergent Hans O. Larsen, 
Dbmd. (t), og Severine Petrine Lardue Wandborg (f). 

** Aage Johannes Walbom, født 11. August 1876 i Kjø- 
benhavn. Var Sømand fra Juni 1892 til Decbr. 1895. Lær- 
ling hos Ahrent Flensborg i Ringsted fra Maj 1896 til Maj 
1899; derefter en Tid Medhjælper i Faderens Forretning. 351 

Walstedy Jenny Eline, født Eyde, fhv. Boghandler 
i Herning. Hun overdrog i. August 1898 sin Forretning 
til J. Jacobsen. Hendes Søn, Louis John Walsted, der be- 
styrede Forretningen siden 1. Mai 189). døde 7. Marts 190} 
i Herning. 

'Jfr. iNord. Bogh. Tid t, XXXVII. Aarg., Nr. ii. ij. Marts 1905. — 
Se I. Udg.. Side 21 ; , 

Wegge, Ole, Boghandler i Nakskov, født )0. Septbr. 
1868 i Pederstrup paa Lolland, Søn af Snedkermester V^il- 
helm Reinholdt Wegge og Birthe Christine Hansen. lærling 
hos Theodor Øberg i Nakskov fra 1. Novbr. 1882 til 1. 
Novbr. 1887; derefter Medhjælper hos Samme indtil 1. April 
1890; hos Svend Westergaard i Odense fra i. Novbr. 1890 
til 1. Juli 189^, hos Th. Køster i Aarhus fra i. Juli 1893 
til 1. Maj 1894; igjcn ^^^ Theodor Øberg fra i. M^j 1894 
til 1. Marts 1897. Etableret 19. August 1897 i Nakskov. 
Rabatberettiget samtidig. Firma: Ole Wegge. Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- og Kunsthandel, Læder- 
varer og Tapethandel. — Ugift. 

'Portræt i Gads Saml. 

Wetitrupy Christian Peter, Boghandler i Odense, 
født 16. Oktbr. i8s4 i Sønderborg, Søn af Drejermester Ole 
Johannes Wentrup og Doris Marie Hansen. Lærling hos 
C. N. Willerslev i Kjøge fra 1. Novbr. 1868 til i. Novbr. 
1872. Medhjælper hos J. L. Hartmann i Middelfart fra 1. 
Novbr. 1872 til 1. Maj 1876; hos C. Nielsen i Silkeborg 
fra I. Maj 1876 til i. Oktbr. 1878; hos F. C. Lunds Enke 
i Grenaa fra i. Oktbr. 1878 til i. Maj 1879; hos V. Schøne- 352 

mann i Nyborg fra i. August 1879 til i. Novbr. 1880; i 
Colbergs Boghandel i Rønne fra 1 . Novbr. 1 880 til 1 . Oktbr. 
i88r. Bestyrer af C. N. Willerslev Boghandel i Kjøge fra 
I. Oktbr. 1881 til I. Marts 1889. Medhjælper hos Marius 
Madsen og Marius Madsens Efterfølger i Odense fra i . Marts 
1889 til I. Maj 1899. Etableret 2. Juni 1899 i Odense. 
Rabatberettiget samtidig. Firma: ChrWentrup, Forretnings- 
art: Sortimentsboghandel, Papir- og Musikhandel. — Deltog 
i Provindsboghandlerforeningens Tur til Lobeck 1905. 

[Portræt i Gads Saml.j 

* 27. Oktbr. 1893: Jenny Larsine Marie Hansen, født 
22. Decbr. 1865 i Odense, Datter af Sadelmagermester Jens 
Hansen og Marie Kliim. 

Westergaard, Jens Hanseiiy Boghandler i Gram, 
født 9. Januar 1860 i Gram i Sønderjylland, Søn af Land- 
mand Iver Westergaard og Hanne Marie Hansen. Tog Skole- 
lærerexamen i Tønder 1888. Er Degn og Organist i Gram 
Sogn. Etablerede i. Novbr. 1898 en Boghandel i Gram. 
Rabatberettiget samtidig. Firma : J. //. Westergaards Boghandel. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel og Kunsthandel. — Er 
Revisor i Gram og Omegns Sparekasse. 

* Jespersine Kathrine Holst, født 18. Novbr. i86j i Heils. 
Datter af Gaardejer Peter Holst og Anna Kathrine Schulz. 

Westergaard, Svend Volmer, fhv. Boghandler i 
Odense. Overdrog 2 3.Septbr. 1901 sin Forretning til Henrik 
Klindt. Er fra i. Januar 1902 Inspektør ved Arbejds- og 
Fabriktilsynet i Kjøbenhavn. 

Torlræt i Gads Saml. og i Milo*ske Fcstalbum. — Se i. Udg., Side 21 i.j ?5? 

* }. Juni 1898: Ebba Christiansen, født 22. April 1877 
i Odense, Datter af Guldsmed Emil Christiansen og Laura 
Spiess. — Faderen har været Folkethingsmand for Odense 
Amts I. Valgkreds. 

Westrup, Axel Vilhelniy fhv. Boghandler i Ordrup, 
født I. Novbr. 1873 paa Frederiksberg, Søn af Boghandler 
August Vilhelm Emil Westrup (født 28. August i8}8, f 26. 
April »897) og Philippa Helene Rosalie Jensen. — Moderen 
er Søster til Rodemester Knud Jensen, fhv. Boghandler i 
Roskilde. - Læriing hos Jul. Gjellerup fra i. April 1888 
til )i. Marts 1889; i Andr. Schous Forlag fra 1. April 1889 
til 31. Marts 1892; derefter Medhjælper samme Sted indtil 

30. Juni 1893; hos H. Hagerup fra 1. Juli 1893 til 30. Juni 
1894; hos C. Neumann i Vejle fra i. Juli 1894 til 31. Marts 
1895; hos Chr. Kragelund i Holstebro fra 1. April 189; til 

31. Marts 1896; hos J. R. Dein i Maribo fra 1. April 1896 
til 30. April 1898; hos Thor Pontoppidan, »Siloam«, fra 
I. Maj 1898 til 1. April 1902. Etableret 8. April 1902 i 
Ordrup ved Kjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. Firma: 
Axel Westrup. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir-, 
Musik- og Kunsthandel, Stempelpapirforhandling. Forret- 
ningen hævet ved Konkurs 4. April 1905. Er nu Bestyrer 
af »Siloams« Boghandel i Kjøbenhavn. 

Nekrolog ovfr Faderen i »Nord Bogh. Tid.'n, XXXI. Aarg., Nr. 17, 

;o. April 1897. 

* 26. Oktbr. 1900: Johanne Magdalene Rosalie Melhede, 
født 7. Juli 1872 i Aarhus, Datter af Johan Frederik Mel- 
hede, Assistent ved Kjøbenhavns Telefon -Aktieselskab, og 
Laurette Jeansson. 

2\ 354 

Wibergy Johannes Vilhelm, Boghandler i Kjøben- 
havn, født 6. Januar 1873 i Humble paa Langeland, Søn 
af Læge Julius August Wiberg og Sophie Juliane Hansen. 
— Farfaderen var Præsten Sophus Vilhelm Wiberg, der i 
1870 — 79 udgav det berømte personalhistoriske Værk, der 
almindelig benævnes »Wibergs Præstehistorie«. - Lærling 
i P. Brandts Boghandel i Svendborg fra 1888 til 1891. Med- 
hjælper hos C. Kamman i Slagelse 1 89 1 ; hos Theodor Øberg 
i Nakskov fra 1891 til 1892; hos Hannibal Walbom fra 
1894 til 1895; hos C. Ferslew & Co. fra 1896 til 1899; 
hos Vilhelm Tryde fra 1899 til 1900. Overtog 1. Januar 
1901 Th. Bløes' Boghandel paa Christianshavn. Rabatberet- 
tiget ved Overtagelsen. Firma forandret til: Theodor Bløes* 
Efterfølger, J. Wiberg. Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Kunst-, Musik- og Papirhandel. Forretningen grundlagt 5. 
Maj 1877 af Theodor Bløes. — Ugift. 

[Portræt i Gads Saml. Om Farfaderen se Bricka: Dansk biograf. Lex., 
XVIII. Side 512-13.; Wiene, Emil Peter Knud, var Boghandler i Kjø- 
benhavn, født 2 1 . Decbr. 1 848 i Kjøbenhavn, Søn af Maler- 
mester Peter Ferdinand Adam Wiene og Hansine Floor. 
Læriing hos Andr. Schou fra 1864 til Maj 1868. Medhjælper 
hos C. W. Qvistgaard i Hobro fra Maj 1868 til Maj 1871; 
hos Fr. Wøldike fra Oktbr. 1873 til Maj 1876. Etableret 
9. Maj 1876 paa Østerbro i Kjøbenhavn. Rabatberettiget 
samtidig. Firma: Emil Wiene. Forretningsart: Sortiments- 
boghandel, Papir- og Musikhandel. — Han døde 21. Novbr. 
1892 i Kjøbenhavn. ?55 

[Portræt i Thaarups Saml. og i Boghf.s Festaibum. Jfr. i Dannebrog«, 
2;. Novbr. 1892. Meddelelsen til denne Biografi skrev han Dagen før sin 
Ded. 

^ 27. Marts 1878: Hedevig Appollne Vilhelmine 

Møller, født 3. Februar 1856 i Hobro, Datter af Isen- 
kræmmer Søren Peter Møller og Vilhelmine Boserup. Hun 
fortsætter Forretningen uforandret under Firma: Emil Wiene. 

i Portræt i Gads Saml. og i Thaarups Saml. Jfr. »Nord. Bogh. Tid.«, 
XXXV. Aarg., Nr. i8, 4. Maj 1901, i Anledning af Firmaets 25 Aan Ju- 
bilæum., 

** Søren Peter Wiene, født 6. August 1882 i Kjøben- 
havn. Tog Præliminærexamen. Lærling hos Carl M. Ber- 
thelsen i Aarhus fra i. August 1898 til i.Maj 1902. Med- 
hjælper hos Jacob Lund fra 1. April 190) til 1. April 1904; 
derefter hos L. Levison jun. til 1. Septbr. 1904. Siden i. 
Novbr. 1904 Bestyrer, med Prokura, af Moderens Boghan- 
del. — Ugift. 

Wilhjelm 9 Axel Fasting, Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 24. Januar 1871 paa ØUingsøgaard ved Nakskov, Søn af 
Jægermester Mathias Henrik Sehusen Wilhjelm og Sophie 
Louise Kirstine Benedicte Fasting. Læriing hos Georg Chr. 
Ursi ns Efterfølger fra 1889 til 1894. Medhjælper hos Ernst 
Bojesen fra 1894 til 1895; hos Meyer & Zeller i Zurich 
fra I. April til jo. Septbr. 1895; igjen hos Georg Chr. Ur- 
sins Efterfølger fra Juni 1896 til ji. Decbr. 1897. Overtog 
8. Septbr. 1898 C. W. Stincks Sortimentsboghandel. Rabat- 
berettiget samtidig. F^irma forandret til: C. W. Stincks Bog- 
handel (A. Wilhjelm). Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Kunst- og Papirhandel, Stempelpapirudsalg, Repræsentant 25* 356 

for Danmark for Reés Rejsebureau. Forretningen grundlagt 
5. Maj 1846 af Carl Waldemar Stinck; overtaget i. April 
1873 af Marinus Frederik Vilhelm Haagensen og Andreas 
Christian Holger Lind; efter Sidstnævntes Død, 12. Januar 
1889, fortsatte Haagensen Forretningen uforandret indtil han, 
8. Septbr. 1898, overdrog Sortimentet til A. Wilhjelm. Ved 
Haagensens Død, 25. Novbr. s. A., overgik Forlaget til 
Dennes Hustru, Petra, født Schønberg. — Ugift. 

[Portræt i Gads Saml. 

Willerslevy Cl em en NørlefF, var Boghandler i 
Kjøge, født 6. August 1814 i Felding ved Holstebro, Søn 
af Gjørtler Peder Willerslev og Marie Kristine Knudsdatter. 
Blev ansat ved Postvæsenet og etablerede som Postfuld- 
mægtig en Bog- og Papirhandel i Kjøge 17. Juli 1844. 
Rabatberettiget samtidig. Firma: C. N. Willerslev. — Han 
døde 20. Maj 1881 i Kjøge. 

'Portræt i Thaarups Saml. Jfr. >Nord. Bogh. Tid. c, XV. Aarg., Nr. 50, 
27. Maj 1 88 1.' 

* 7. Decbr. 1862: Hansine Bentine Amalie Møl- 

ler, født 9. Juni 183; i Kjøge, Datter af Sadelmagermester 
Peter Nicolai Møller og Maren Blikfeld. Fortsætter efter 
sin Mands Død Forretningen. Er fremdeles rabatberrettiget. 
Firma: C.N. Willerslev Boghandel Forretningsart: Sortiments- 
boghandel og Papirhandel. 

Tortræl i Gads Saml. Jtr. »Nord. Bogh. Tid.c, XXVIII. Aarg., Nr. 29, 
20. Juli 1894, i Anledning af Firmaets 50 Aars Jubilæum. 

** Anders Hans Marinas Willerslev, født 9. Oktbr. 186} 
i Kjøge. Lærling hos Faderen fra i. Juli 1878 til i. Maj 
1883. Medhjælper hos S. Rosenstand i Rudkjøbing fra 1. J57 

Maj 188} til I. Maj 1884; ^^^ ^^^^ ^i^ i Næstved fra i. 
Maj 1884 til I. Februar 1889. Er nu Bestyrer af Moderens 
Forretning. — Ugift. 

Willerup) Otto Rud, Boghandler og Bogtrykker i 
Vordingborg, født 22. Februar 185^ i Vordingborg, Søn af 
Boghandler og Redaktør af »Vordingborg Avis« Jørgen 
Ove Willerup (født 17. Juni i8r8, t 24. Juli 190^ som 
Rentier i Kjøbenhavn) og Frederikke Sofie Rud. — Paa 
mødrene Side Fætter til Boghandler Erik Pontoppidan i 
Kjøbenhavn. — Lærling hos Faderen fra April 1867 til Juli 
1870; hos H. J. Tørsleff i Slagelse fra Juli 1870 til Maj 
1 87 i; derefter igjen hos Faderen til August 1872. Med- 
hjælper hos F. Rybner Petersen i Aarhus fra August 1872 
til Maj 1874; hos Faderen til Marts 1876; hos S. Fried- 
lænder i Kjøbenhavn fra Novbr. 1876 til Novbr. 1879; hos 
Faderen til Novbr. 1880; atter hos S. Friedlænder fra i. 
Novbr. 1880 til ji. Decbr. 1884. Overtog r. Januar 188 s 
Faderens Forretning i Vordingborg. Rabatberettiget ved Over- 
tagelsen. Firma: Willerups Boghandel. Forretningsart: Sor- 
timentsboghandel, Papir-, Musik- og Galanterihandel. Over- 
tog samtidig med Boghandelen Faderens Bogtrykkeri og Ud- 
givelsen af »Vordingborg Avis«, der redigeres af Cand. phil. 
Jørgensen. Solgte 1. Januar 1897 Forlagsretten til »Vording- 
borg Avis ' til daværende Redaktør O. Bang i Næstved. Har 
siden kun drevet Boghandel og Accidenstrykkeri. Boghan- 
delen grundlagt i Juni 1846 af J. O. Willerup. 

Portr.ri i Gads Saml. og i Thaarups Saml. Jfr. »Nord. Bogh. Tid.«. 
XXX. Aarg , Nr. 2S, 19. Juni 1896, 1 Anledning af Firmaeu so Aars Ju- 
bilæum .Nekrolog over Faderen i »Nord. Bogh. Tid. , XXXVII. Aarg., 
Nr. ? I, ; I. Juli 191^; ?58 

* 2. Maj 1888: Wilhelmine Frederikke Jiirgensen, født 
22. Septbr. 1865 i Vordingborg, Datter af Partikulier Alfred 
Jorgensen og Sofie Hansen. 

** Jørgen Rud Willerap, født 25. Juli 1889 i Vording- 
borg. Lærling i Faderens Forretning fra August 190J til 
I. Novbr. 1905; derefter hos Albert Jensen i Frederiksværk. 

Winther, Christen Borregaard, fhv. Boghandler 
i Aalborg. Overdrog is. Juni 1897 Forretningen til Anton 
E. Reventlow. Etablerede sig derefter i Kjøbenhavn, hvor 
han driver Fabrikation og Import af Fortepianoer, Harmo- 
niums og Billarder. 

Sc I Udg., Side 214.^ 

Wisbechy Johannes Lauritz, Boghandler i Kjø- 
benhavn, født 12. April 1870 i Kolding, Søn af Boghandler 
Johannes Lundsgaard Wisbech og Margrethe Hansine Mad- 
sen. — Faderen (hvis Slægt i omtrent 200 Aar har været 
bosat i Kolding og nærmeste Omegn), var født'ji. M^rts 
1821 i Kolding; han etablerede sig som Bogbinder dér 1846 
og begyndte 1853 Udgivelsen af »Wisbechs Almanak«, hviken 
han udgav i 33 Aar; desuden drev han en temmelig be- 
tydelig Forlagsvirksomhed; Beatus Dodt og C. A. Thyregod 
udgav saaledes nogle af deres første Bøger hos ham; Holts 
Lommebog, til hvilken W. gav Ideen, udkom paa hans For- 
lagi22Aar. Han blev rabatberettiget ^.Juni 1870. SinSorti- 
mentsforretning overdrog han i. Januar 1885 til P.Blicher; 
samtidig flyttede han selv til Kjøbenhavn med sin Forlags- 
forretning. Han døde 10. Marts 1887, og Forretningen fort- 
sattes derefter af hans Enke. — Lærling hos C. Brammer 359 

i Holbæk fra Maj 1886 til Maj 1889. Medhjælper hos G. Bruun 
i Stubbekjøbing fra Maj til Juli 1889; hos M. Jacobis Nach* 
folger (Schurp & Schumacher) i Aachen fra Juni 1889 til 
Septbr. 1 89 1 ; hos K. F. Koehlers udenlandske Sortiment i 
Leipzig fra Septbr. 1891 til Juli 1892; hos Peter N. l^hg- 
sted fra 1. Septbr. 1892 til April 1894. Soldat til Oktbr. 
1894. Medhjælper hos Andr. Fred. Høst & Søn fra i. Novbr. 

1894 til I. Novbr. 1895; hos H. Kiellerup fra 1. Novbr. 

1895 til I. April 1896. Etableret i. Novbr. 1896, i Forening 
med A.Busck JKjøbenhavn. Rabatberettiget samtidig. Firma: 
Busck & Wisbech. Forretningsart: Sortimentsboghandel og 
Papirhandel. Firmaet overtog samtidig J. L Wisbechs For- 
lag, grundlagt 1846 i Kolding, og hvoraf han havde været 
Medejer siden i. Januar 189^ Udtraadte 7. Februar 1903 
af Firmaet og etablerede sig paany i Kjøbenhavn, 28. Marts 
1905. Firma: J. L.Wisbech. F^orretningsart: Sortimentsbog- 
handel. Papir- og Kunsthandel. 

Portræt i Gads Saml. og i Thaarups Saml. Nekrolog over J. L. Wisbech i 
»Nord. Bogh. Tid. c, XXI. Aarg., Nr. 38, 11. Marts 1887, og i >Kolding 
Avis«, 1 1. Marts 1887 Mindedigt som Dedikation 1 Martin Kok: Niels Kjeld- 
sen« \. Oplag. Portræt i Wisbechs Almanak 1888. og samme Sted i ^o. Aar- 
gang, 1902, med en kort Biografi af J. M';øller . Jfr. tNord. Bogh. Tid.«, 
XXX. Aarg.. Nr. 41, 9. Oktbr. 1896, i Anledning af J. L. Wisbechs ^oAars 
Jubilæum., 

* 16. Januar 190^: Alma Elise Meier, født 7. August 
1879 i Holbæk, Datter af Herreekviperingshandler Peter 
Petersen Meier og Kirstine farsen. 

WIsborgy Frederik Andreas, fhv. Boghandler i 
Thisted. Overdrog 1. August iqoo sin Forretning til J. Brein- j6o 

holt Nørgaard. Blev derefter Handelsagent i Kjøbenhavn, og 
er nu Repræsentant for Firmaet P. Malling. 

[PoftTKt i Mib'slce FesUlbum. — Se i. Udg., Side 2ii| — 16.^ 

Wismantiy Johan Ernst, Boghandler i Kjøbenhavn, 
født 21. Februar 1866 i Holbæk, Søn af Bødkermester Fre- 
derik Theodor Wismann og Nielsine Petrine Asmussen. Lær- 
ling i H. Chr. Bakkes Boghandel fra 1. Maj 1880 til 30. 
April 188$; derefter Medhjælper samme Sted indtil 4. Marts 
1899, da han overtog denne Forretning. Rabatberettiget ved 
Overtagelsen. Firma fremdeles: //. CAr Bakkes Boghandel. For- 
retningsart: Sortimentsboghandel, Antikvariat og Lejebiblio- 
thek. Forretningen grundlagt 1841 af H. Chr. Bakke; efter 
Dennes Død, 28. Novbr. 1884, overtoges den i. Januar 
1885 af Albert Richter (t 4. Marts 1899). 

[Portræt i Gads Saml. Nekrolog over A. Richter i »Nord. Bogh. Tid. c, 
XXXIII. Aarg., Nr. lo, lo. Marts 1899. >Iliustr. Tid r, 26. Marts 1899. 
Bricka: Dansk biograf. Lex., XIV. S. 94. 

* 30. Oktbr. 1897: Karen Marie Louise Christensen, 
født 18. Decbr. 1865 i Frederiksborg Nyhuse, Datter af Mur- 
mester Christen Christensen og Anne Marie Petersen. 

Vogelius, Ove Høegh, Boghandler i Kjøbenhavn, 
født I. Februar 1880 i Kjøbenhavn, Søn af Brygger Peter 
August V^ogelius og Maria Schneider. Student fra Metropoli- 
tanskolen 1898. Volontør i Povl Schønings Boghandel i 
Kjøbenhavn fra 1. Novbr. 1898 til i. Januar 1901, da han 
overtog Bestyrelsen af samme. Firma fremdeles: Povl 
Schøning. Forretningsart: Sortimentsboghandel og Papir- 
handel. Overtagelsen som Ejendom er endnu ikke god- 361 

kjendt af Boghandlerforeningen. Forretningen grundlagt 24. 
April 1890 af Povl Schøning. — Ugift. Voldby, Ludvig Philip, Boghandler i Hellerup, født 
1. Februar 1870 paa Kaustrupgaard ved Grenaa, Søn af 
Landmand Ludvig Philip Voldby og Karen Johanne Frede- 
rikke Vilhelmine Nehring. Lærling hos Otto B. Wroblewski 
fra Foraaret 1885 til 1889. Medhjælper hos P. G. Philipsen 
fra I. Marts 1889 til 1. Januar 1896; i »Det nordiske For- 
lag« fra 1. Januar 1896 til 1. Marts 1897. Etableret 1$. Maj 
1 897 paa Frederiksberg i Kjøbenhavn. Overdrog 1 . Oktbr. 
1901 Forretningen til H. A. SøUing. Etableret paany 26. 
Juni 1902 i Hellerup. Rabatberettiget ved Etableringen begge 
Steder. Firma før og nu: Ludvig Voldby. Forretningsart: 
Sortimentsboghandel og Papirhandel. 

Portræt i Gads Saml. 

* 2}. Maj 1900: Ida Alma Emilie Adele de la Porte, født 
24. Oktbr. 1867 i Fredericia, Datter af Kaptajn ved Fod- 
folket Frederik Sophus August Vilhelm de la Porte og Al- 
vine Augusta Christiane Hansen. Voldby, Jens Rudolph, fhv. Boghandler i Kjøben- 
havn. Hans Kompagnon, Johannes Poulsen« udtraadte af 
Forretningen ji. Marts 1901. Han fortsatte den derefter 
alene indtil 1. Oktbr. 1902. da han hævede den, og Firmaet 
Voldby & Poulsen ophørte dermed at existere. — Har siden 
stadig arbejdet ved Boghandelen i Kjøbenhavn. 

rSe I. Udg., Side 216 362 

Wroblewskiy Otto Bernhard, Boghandler i Kjø- 
benhavn, født ij. Juli 1827 i Kjøbenhavn, Søn af Stempel- 
papirforvalter for Kongeriget, Etatsraad Johan Daniel Wrob- 
lewski, R. af D., og Henriette Caroline Cæcilie Schorn. — 
Er Fader til nedennævnte Otto Wroblewski og Svigerfader 
til Boghandler Baldur Borgen. — Lærling og Medhjælper 
hos C. A. Reitzel fra Juni 1843 til 31. Marts 1853^ clog 
fraregnet Tidsrummet 1. Januar i8;o til 1. Maj i8;i, da 
han som Generalkommando -Skriver ved 1. Armedivisions 
Stab deltog i Felttoget. Var etableret som rabatberettiget 
Boghandler i Roskilde fra i. Maj 1893 til 13. Maj i8;8, 
da han overdrog Handelen til Knud Jensen og etablerede 
sig under samme Dato i Kjøbenhavn. Rabatberettiget sam- 
tidig. Medlem af Boghandlerforeningen 15. Oktbr. 1858. 
Forretningsart: Sortimentsboghandel, Forlagsvirksomhed og 
Papirhandel; fra i. Januar 1862 til 14. Oktbr. 1882 ude- 
lukkende Forlagsvirksomhed. Var konst. Stempelpapirforvalter 
for Kongeriget fra Novbr. 1861 til Marts 1863. Fik For- 
handling af Stempelpapir 1. April 1863, men overdrog samme 
i April i88q til sin Søn, Otto Wroblewski, hvem han tillige 
13. Novbr. 1886 har optaget som Deltager i Firmaet, der 
fremdeles er: Otto B. Wroblewski. Var Kasserer og Hoved- 
kommissionær for »Samfundet til den danske Literaturs 
Fremme«. fra 1870 til Samfundets Opløsning i 1886, og 
Hovedkommissionær for Samfundet til dansk- norsk Gene- 
alogi og Personalhistorie« fra 1. April 1890 til Udgangen 
af 1901. Medstifter af og Kasserer tor »Genealogisk Insti- 
tut« og Medlem af dets Kontrolkomite. V^iceformand i Bog- 
handlerforeningen fra 1870 til 1888; har været Medlem af 
Afregningsudvalget og Revisor i Hjælpekassen. Siden Maj 36? 

1 86} Medlem af Bestyrelsen for Børnehospitalet i Kjøben- 
havn og for Dronning Louises Børnehospital samme Sted. 
Siden Februar 1 879 Repræsentant i det Kjøbenhavnske Brand* 
assurance-Kompagni for Varer og Effekter, og siden 1890 i 
det alm. Brandassurance- Kompagni for Varer og Effekter, 
og har desuden været Revisor i forskjellige Selskaber og 
velgjørende Institutioner. Ideen til Udgivelsen af »Adresse- 
bog for den danske, norske og svenske Boghandel« skyldes 
ham, og han udarbejdede og udgav selv: I. Aargang 1859, 
II Aargang 1861, III. Aargang 1867, IV. Aargang 1869. Han 
har desuden forfattet og udgivet: Smaafortællinger for Børn 
i Rim, af Otto B., med Tegninger af Klæstrup«, Kbhvn. 
1850; »Digte af Alfred Haller«, Odense 1853; »Oplysninger 
om, hvorledes Hr. M. A. Goldschmidt har handlet med 
Rabbi Eliezer. En Brevvexling«, Kbhvn. 1869; »Ti Aar i 
C. A. Reitzels Boglade«. Trykt som Manuskript (i Anledning 
af 100 Aarsdagen for C. A.* Reitzels Fødsel), Kbhvn. 1880. 
Forskjellige Artikler i »Nordisk Boghandlertidendé« og flere 
andre Blade, samt i »Literatur og Kritik«, »Musæum« (f. Ex. 
"Nørrebro i Trediverne s Barndomsminder, udg. i Særtryk) osv. 
En Række Artikler i »Nord. Bogh. Tid.« ved Aarhundred- 
skiftet foranstaltede Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn ud- 
givet i Særtryk under Titel: »Om Boghandelen i Danmark 
i det 19. Aarhundrede af Otto B. Wroblewski«. Skriftet blev 
trykt som Manuskript og omdelt til F'oreningens Forbindel- 
ser. Desuden har han ved Boghandlermøder og andre fest- 
lige Lejligheder skrevet en stor Mængde Sange. Han har 
tilvejebragt en betydelig, systematisk ordnet. Samling af 
Lejlighedssange og Viser, men overdrog denne i April 1890 
til det store kgl. Bibliothek. Har ligeledes gjennem en Aar- j64 

række anlagt en omfattende Autograf-Samling. Medlem af: 
Det kgl. nordiske Oldskriftselskab, Selskabet for Historie, 
Literatur og Kunst, Genealogisk Institut. Har deltaget i de 
skandinaviske Boghandlermøder i Kjøbenhavn, Stockholm og 
Christiania, og har endvidere foretaget en Del Rejser i Ud- 
landet. Modtog paa 50 Aars Dagen for sin Etablering en 
Hæders-Adresse fra Boghandlerforeningen. R. af D. 21. Marts 
1884. Dbmd. II. Novbr. 1900. 

[Portræt i Gads Saml , i Thaarups Saml. og paa Lønborgs Skand. Bogh. 
Forlagskatalog l89^ Biografi i Anledning af hans 2^ Aars Jubilæum i »Nord. 
Bogh. Tid.«, XII. Aarg., Nr. 55, 31. Maj 1878. Jfr. Delbancos Festskrift. 
Bricka: Dansk biograf. Lex., XIX. S. 2i8. Salmonsens Konv. Lex., XVII. 
Erslews Forf. Lex , Suppl. III. S. 688 — 89. Portræt og Biografi i > Adresse« 
bog for den danske, norske og svenske Bogh.«, XIII. Aarg. Jfi*. »Nord. Bogh. 
Tid.«, XXXVII. Aarg., Nr. 17, 24. April 1903, i Anledning af hans 50 Aars 
Jubilæum, og Nr. 19, 10. Maj 1903, i Anledning af Hæders- Adressen. >0m 
Boghandelen i Danmark«, anmeldt i >Bdrsenblatt« 18. Marts 1901.] 

* I. 25. Oktbr. 1854: Theodora Maria Erichsen, født 
I. April 1833 paa Amager, t 22. Marts 18$; i Roskilde, 
Datter af kgl. Skovfoged i Kongelunden, Hans Erichsen og 
Marie Schæbel. 

* 2. 6. Maj 1859: Bertha Elisabeth Hald:, født 28. Oktbr. 
1833 i Kjøbenhavn, 7 28. Decbr. 1888 paa Frederiksberg, 
Datter af Sekretær i det kgl. Landhusholdningsselskab, Ju- 
stitsraad Jacob Christian Hald og Emilie Beate Jacobsen. 

Om hendes Fader se: Erslews Forf. Lex., I. S. 554—55 og Suppl. I. 
S. 643. Bricka: Dansk biograf. Lex., W. S. 491 ] 

Wroblewski, Otto, Boghandler i Kjøbenhavn, født 
27. April 1860 i Kjøbenhavn, Søn af ovennævnte Boghandler 
Otto Bernhard Wroblewski og Bertha Elisabeth Hald. Lær- 
ling hos Th. Lind fra i. Oktbr. 1876 til i. April 1880. Med- ^65 

hjælper i Hempelske Boghandel i Odense fra i. April 1880 
til I. April i 882. Derefter i Faderens Forretning, indtil han 
I). Novbr. 1886 blev optaget som Kompagnon i denne. 
Rabatberettiget samtidig. Medlem af Boghandlerforeningen 
20. Februar 1891. Firma fremdeles: Otto B, Wroblexvski, 
Forretningsart: Sortimentsboghandel og Papirhandel; har 
desuden for egen Regning Stempelpapirforhandling siden 
April 1889. — Var i 1891 Revisor i de danske Boghand- 
leres Hjælpekasse. 

Tortræt i Gads Saml. og i Boghf.s Festalbum.^ 

* 10. Septbr. 1886: Sophie Clausen, født ij. Septbr. 
1865 i Odense, Datter af Guldsmed Niels Christopher Clau- 
sen og Sophie Chariotte Delcomyn. Wulff, Joseph Levin, Boghandler i Kjøbenhavn, født 
21. April 1852 i Kjøbenhavn, Søn af Obligationshandler Levin 
Israel og Bolette Cohen. — Navnet Wulff antaget med mini- 
steriel Bevilling, 18. Januar 1882. — Overtog 12. April 1869, 
i Forening med nedennævnte Broder, Wm. L, Wulff, den 
af en ældre Broder (M. Israel) 20. Februar 1869 grundlagte 
Antikvarboghandel og vedblev at handle paa Dennes Borger- 
skab. Firma: Israels Boghandel. Overtog 8. Marts 1878 For- 
retningen alene. Firma siden Januar 1882: V. L. Wulffs Boji- 
handel. Forretningsart: Antikvariat, Forlagsvirksomhed, hoved- 
sagelig dramatisk Literatur, Papirhandel. — Var fra 28. Au- 
gust 1877 til Januar 1880, i Forening med Broderen, Wm. 
L. Wulff, Ejer af »Nyt dansk Foriagskonsortium«, grundlagt 
af M. Israel 21. Juli 1874. 

forlagskatalog 1 89 ; . )66 

* 30. Oktbr. 1876: Emma Eleonora Knudsen, født 19. 
Februar i8;6 i Byrum paa Læsø, Datter af Skibskaptajn 
Peter Johnsen Knudsen og Anna Margrete Holm. 

Wulff, William Levin, fhv. Forlagsboghandler i Kjø- 
benhavn. Ophævede sin Forlagsforretning 1893. Har senere 
grundet adskillige Foretagender, hvoraf kan nævnes: »P. Bjørn- 
baks Konvolutfabrik« som Aktieselskab, »Det forenede syd- 
jydske Telefonselskab«, »Det kjøbenhavnske Ejendomssocie- 
tet«. Boer nu i Paris, men opholder sig en Del af Aaret i 
Kjøbenhavn. 

Se I. Udg., Side 220—21. Wttrtz, Holger, Boghandler i Kjøbenhavn, født 19. 
August 1875 i Kjøbenhavn, Søn af fhv. Juveler, Premier- 
løjtnant Carl Frederik Wortz og Hedevig Ottilia Hultin 
(7 1890). — Stamfaderen var tydsk Generalfeltmarschal Pau- 
lus Wortz, som i Trediveaarskrigen havde Overledelsen af 
de tydske protestantiske Tropper; blev senere udnævnt til 
Statholder i Holsten (t i Hamborg 1776). For hans efter- 
ladte Formue oprettedes en stor Opdragelsesanstalt i Amster- 
dam, som endnu bærer hans Navn. — Lærling hos L. Levi- 
son jun. fra i. Maj 1892 til 1;. Januar 189$; i Tillges Bog- 
handel fra 15. Januar 1895 til i. Maj 1897; derefter Med- 
hjælper samme Sted indtil i. April 1898; hos Magnus A. 
Schultz i Aalborg fra i. April 1898 til 1. Februar 1899; 
hos J. Frimodt fra i. Februar 1899 til i. Februar 1900; 
i Jacob Lunds Boghandel fra i . Februar 1 900 til i . Oktbr. 
igoi; hos H. A. Sølling fra 1. Oktbr. 1901 til i. August ?67 

iQoj. Etableret 17. Novbr. 190^ paa Frederiksberg. Rabat- 
berettiget samtidig. Firma: Holger Wiirtz. Forretningsart: 
Sortimentsboghandel, Papir-, Musik- og Kunsthandel. For- 
Vetningen grundlagt som Papirhandel i Bredgade 5. Novbr. 
1888 af Ludvig Christensen; overtaget 25. Marts 1895 af 
O. Joelsson. — Ugift. 

Zachariassen, Niels, Boghandler i Korsør, født 
16. Marts 1878 i Gudmanstrup ved Svinninge, Søn af Gaard- 
ejer Lars Zachariassen og Dorthea Larsen. Læriing hos 
E. Henningsen i Holbæk fra 1. Juli 1893 til 1. Juli 1897; 
derefter Medhjælper hos Samme indtil 1. April 1898; hos 
J. Gjellebøl i Skjelskør fra 1. April 1898 til i. Maj 190^. 
Etableret 18. Juli 190^ i Korsør. Rabatberettiget samtidig. 
Firma: N. Zachariassen. Forretningsart: Sortimentsboghandel, 
Papir- og Kunsthandel. — Ugift. Zeuner, Jacob, Boghandler i Aarhus, født 14. August 
1840 i Aarhus, Søn af Bagermester Anton Zeuner og Mette 
Pedersdatter. Læriing hos Boghandler A. Basse i Aarhus i 
') Aar, fra 1854 t" '8^9. Medhjælper hos Th. Thrue i Aar- 
hus i 12 Aar, fra 1859 til 1871. Etableret 26. Novbr. 1871 
i Aarhus. Rabatberettiget samtidig. Firma: Jacob Zeuner. For- 
retningsart: Sortimentsboghandel, Foriagsvirksomhed, Kunst- 
og Papirhandel, Bogtrykkeri med Hurtigpresser (2 Hestes 
Gaskraftmaskine). — Medlem af Kontrolkomiteen for Aarhus 
Handels- og Kontoristforening, stiftet 2. Oktbr. 1871. Blev 
ved denne Forenings 25 Aars Jubilæum udnævnt til (eneste) 
Æresmedlem. Er Medlem af Repræsentantskabet for Spare- 368 

og Laanekassen i Aarhus. Har siden 1879 været Revisor 
for Aarhus tekniske Skole. 

[Portræt i Gads Saml., I Thaanips Saml., i Boghf.s og i Milo*ske Fest- 
album. Jfr. »Nord. Bogh Tid t, XXX. Aarg., Nr. 47. 20. Novbr. 1896, i 
Anledning af hans 25 Aars Jubilæum, j * 

* 31. August 1886: Ida Mathilde Emilie Halberg, født 
17. Oktbr. 1854 i Kjøbenhavn, Datter af Sadelmagermester 
Carl Christian Halberg og Dorthea Karlsen. 

Øbergy Henrik Theodor, var Boghandler i Nak- 
skov. Han døde 4. Februar 189; i Nakskov. 

[Portræt i Milo^ske Fesulbum. Nekrolog i >Nord. Bogh. Tid.«, XXIX. 
Aarg., Nr. 6, 8. Februar 1895. — Se i. Udg, Side 222.] 

Hans Hustru: AnnaTheresla Christiansen, over- 
tog Forretningen efter sin Mands Død og fortsatte den under 
uforandret Firma indtil 1. Juli 1904, da hun overdrog den 
til Svigersønnen, Robert Allerup. 

[Portræt i Gads Saml. — Se 1. Udg., Side 222., Danmarks nuværende Boghandlere 

og deres Medlemsforhold til Standens Organisationsforeninger. 

I. Januar 1906. B : = 

PB 

s = 

M =- 

BM 
P -^ Den danske Boghandlerforening \ .. . , 
Rabatberettigede Boghandlere j '"**'" '«• ^»""»^ '«'7. 
= Den danske Provindsboghandlerforening, stiftet 4. August 1891. 
Sortimentsboghandlerforeningen i Kjøbenhavn, stiftet 15. Marts 189^. 
Dansk Musikhandlerforening, stiftet 1. Maj 1904. 
- Boghandler-MedhJ9*lper-Foreningen, stiftet 29. Maj 188^. 
Dansk Papirhandlerforening, stiftet 14. Juni 1888. Aarsleff, Emil . . . 

Aastrup, J. B 

Aller, Carl 

Allerup, Robert . 
Alstrøm, F. C. . . 
Andersen, Anton . 
Andersen, Axel . . 
Andersen, Charles 
Andersen, F. R. . 
Andersen, H. Chr 
Andersen, Johs. . . 
Andersen, K. Aas 

Arnum, Jens 

Baastrup, Edv . . 
Bachmann, Joh. . . 
Bager, D J 

Bagg«, August . . 
Bahn, Ludvig. . . . 
Ballund, Jens. . . . 
Bang, August . . . 

Bang, Leth 

Bang. N. Chr. . . 
Barfod, Olaf O. . 
Baver, Albert . . . Kjøbenhavn 
Hadsten . . . 
Kjøbenhavn 
Nakskov . . . 
Faaborg . . . 
Kjøbenhavn 

do. 

do. 

Lyngby 

Rødding. . . 

Karise 

Thisted 

Askov . . . . 
Kjøbenhavn 
Randers . . . 
Faaborg . . . 
Kjobenhavn 

do. 
Randers . . . 
Kjøbenhavn 
Aarhus . . . . 
Kjøbenhavn 

do. 
Aarhus . . . . B I B 
B 

B ■ 
B* ' 

B : 

B ' 
B I 
B 

B . 
B , 
B 

i' 

B* 

B 

B 
B* 

n 

B PB 
PB M • • I S 
S M 
M 
M 
M PB PB PB 

• • • ■ 

PB 
PB PB PB M M M 
M 
M 
M M 
M 
M 
M 
M P 
P RM 

■ • • • 

BM 
BM BM 
BM 
BM 

• • • • 

BM 370 Bech, Herman 

Beck, Carl 

Bendix, N. E 

Benzen, Fritz 

Bentzon, H 

Bergsson, Gudmundin. . 

Bertelsen, Andr 

Bertelsen, Andr 

Bielefeldt, Fr 

Bierberg, Ernst 

Blicher, P 

Bluhme, P. E 

Boesen, Carl A 

Bojesen, Ernst 

Bolwig, Andreas 

Borgen, B 

Borregaard, J. C 

Bracht, H. v 

Brandt, Alex 

Brandt, Waldemar 

Brandt, Vilhelm 

Branner, Th. C 

Brinkmann, W 

Brummerstedt, E 

Bruun, G 

Bruun, Johannes 

Buchholtz, C 

Busck, A 

Bøttzauw, F. H 

Caiberg, Th 

Calle, H. Petersen Chr 
Chr 
Chr 
Chr 
Chr 
Chr 
Chr 
Chr 
Chr stensen, C 

stensen, David . 
stensen, Gunnar 

stensen, H 

stensen, N 

stensen, Niels . . 

stensen, O 

stensen, P 

stensen, P Lemvig 

Hjørring. . . 

Nibe 

Kjøbenhavn 

Ribe 

Isafjord .... 
Kjøbenhavn 
Assens 

do. 

do. 
Kolding . . . 
Kjøbenhavn 

Aarhus 

Kjøbenhavn 

do. 

do 
Helsingør . . 
Kjøbenhavn 

do. 
Rudkjøbing 
Svendborg . 
Kjøbenhavn 

do. 

Aarhus 

Stubbekjøl/in 
Roskilde. . . 

Thisted 

Kjøbenhavn 

do. 
Odder.... 
Silkeborg . 
Horsens . . 
Kjellerup . 
Skjørping 
Kjøbenhavn 
Storehed i nge 

Viborg 

Helsingør . . 
Brønderslev 
Haderslev . . B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

B* 

B* 
B 
B 
B 

B* 
B 

B* 
B 
B 

B* 

[B] 
.' B 
B* PB ' 
PB g- PB PB PB PB S 

• • 

S M 
M 
M 
M 
M BM BM M 
M 
M M 
M 
M I S 

! s M 
M 
M 
M BM B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B PB 
PB 
PB 
PB PB M 
M BM 
BM 

I • • • 
> • • • 

BM 

• • • • 

BM 
BM 1 S 
S ! B ! PB i B 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B PB PB 
PB 
PB 
PB M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M BM BM 
BM P 
P 37' Chriscnscn, Victor. . . . 

Christiansen, A 

Clausen, Alfred 

Clausen, Carlo 

Clausen, V 

Creutz, Carl 

Dahl, Einar S 

Dalberg. F 

Davidsen, D 

Davidsen, Th 

Debcll, Holger 

Dein, S. C 

Demuth, Erik Larsen . 

Dethlefsen, Chr 

Dcthlefsen, Victor 

Digmann, M 

Dollcris, Andreas 

Dreyer, Nicolaj 

Drøhse, Fr 

[)vhr, Carl E 

Ebbesen, J. J 

Ehlert Niels 

Eibc, C. F 

Eiby, Lauritz 

Ellegaard, E. Jacobsen 

Elling, Chr 

Elling, Th 

Engelsen, H. C 

Engelsen, Karl 

Engelsen, Valdemar . . 

EngMg, Soren 

Erichsen, Chr 

Erichsen, Henrik 

Erichsen, M. P 

Erslev, Aage 

Erslev, Kr 

Eschen, Hans 

Evers, Klewing 

E) mundsson, Sigfus . . 
Ferlov, Holger Viborg 

Kjøbenhavn 

Sorø 

Holbæk . . . 
Kjøbenhavn 
Ærøeskjobing 
Kjøbenhavn 

do. 
Skanderborg 
Kjøbenhavn 

do. 

Mari^ 

Næstved . . . 
Holstebro . . 

Vejle 

Silkeborg . . 

Vejle 

Odense 

Tønder .... 
Aalborg . . . 
Frederikssund 
Bogense . . . 
Kjøbenhavn 

do. 

do. 
Kailund borg 

do. 
Kjøbenhavn 

do. 

do. 

Frederikshavn 
Kjubenhavn 
Herning . . . 
Kjerteminde 
Kjubenhavn 

do. 
Marstal. . . . 
Kjobenhavn 
Reykjavik. . 
Kjobenhavn B ' PB B 
B PB 
PB PB PB B I PB 
B 
B 
B 
B 
B 

B I 
B 1 

B i 
B I 

B PB 

B PB 

B PB 

B .... 

B iPB M • • • M 
M S 
S 

• • 

S 

s B I PB B 
B» PB PB B 
B 

B I 

B .... S 

B .... o 

B ' S 

B PB M 
I M 

M 
• M 

M 

• * • 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M BM P 
BM I . . 
.... P 
BMl P • • • • • * • • • • 

BMl P 

BM . . 

' P 

oM . . 

I . . . . . . 

BM 

• • • • • ■ 

BM ^ . . 
BM ' . . M 
M 
M BM P 
BM P B PB 
B ' PB B* .... 
B • PB 
B . . . . 
B .... 
B . . . . M 
M 
M 
M 
M 
M 
M ! P ' P 
BMl P 
BM P 
BM P M 
I M I BM 
< BM S 
S M 
M BM M j BM M* 372 Flensborg, Ahreot 

Flensborg, Emil 

Flensborg, Erh.. 

Flor, Chr 

Frandsen, Hans 

Frederiksen, Jens A 

Frimodt, J 

Gad, Frederik 

Gad, Oscar 

Gad, Lorentz 

Giese, A 

Gjellebøl, J 

Gjellerup, Jul 

Gleerup, A 

Gleesen, H 

Gluud, Einar A, 

Gravesen, G. C 

Grottrup, Chr. L 

Grupe, Hjalmar 

Grøn, Otto 

Haagensen, Petra (Stincks Forl.) 

Hagerup, E 

Hansen, Aage 

Hansen, Chr 

Hansen, Edv. G 

Hansen, Emilie (Vilh. Hansen) . . 

Hansen, Engers 

Hansen, H 

Hansen, H. Olaf 

Hansen, J. N 

Hansen, N. P 

Hansen, Niels 

Hansen, Peter 

Hansen, Povl 

Hansen, Rasmus 

Hansen, Alfred Wilhelm 

Hansen, Jonas Wilhelm 

Hartmann, Victor 

Hasfeldt, C. B Ringsted . . 
Kjøbenhavn 

Roskilde 

Kjøbenhavn . . 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

Valby 

Kjøbenhavn . . 

Skjelskør 

Kjøbenhavn . . 
Horsens ..... 
Kjøbenhavn 

' Aarhus 

' Kjøbenhavn . 

! Ribe 

I Odense 

I 

' Kjøbenhavn . 

do. 

do. 

do. 

Kolding .... 

, Odense 

I Grenaa 

i Esbjerg 

: Nykjøbing M 

; Hobro ! B 

Nordby ' B 

Ringsted ' B 

Toftlund B 

Kjøbenhavn 

do. .. B 

; Odense B 

Kjøbenhavn 

do. ..... 

Nørresundby. . B 
Hørsholm .... B 
PB ;. PB :. 

. PB . M 
M 
M 
M 
M 
M 
M I • • • • M 


BM 


M 


• • • • 1 


M .... 


M 


• • • • 


M 


BM J7J Hass, Aage 

Heegaard, Aage Anker 

Hegel, Jacob 

Hegge, Lorentz 

Helms, Poul 

Hempel, Søren 

Hennings, Henrik 

Henningsen, E 

Henrichsen, Chr 

Henel, Rcinhold 

Hertz, H 

Hertz, Martin 

Hinding, Carl 

Hirschsprung, E. A 

Holm, Johanne (Bollerups Bogh.) 

Holm, P 

Hovmellcr, H. K 

Hyllested, Th 

H(»st, Marie (Andr. Fred. Høst & 

Søn) 

Islin, Fr 

Jacobsen, Ad 

Jacobsen, Alfred 

Jacobsen, H. N 

Jacobsen, J 

Jensen, Albert 

Jensen, Andreas 

Jensen, Arnold 

Jensen Chr 

Jensen, Fr 

Jensen, Julius 

Jensen, Marius 

Jensen, Michael 

Jensen, Otto 

Jensen, P. Hestbek 

Jensen, Vilhelm 

Jenssen Tuuh, C 

Jepsen, August 

Jepsen, C. A 

Jespersen, Halfdan Aarhus 

Horsens . . . 
Kjøbenhavn 
Roskilde. . . 
Nykjøbing S 

Aarhus 

Kjøbenhavn 
Holbæk . . . 
Horsens . . . 
Assens .... 
Hillerød . . . 
do. ... 
Næstved . . . 
Kjøbenhavn 
Ringkjøbing 

do. 
Kjøbenhavn 
Odense . . . Kjøbenhavn . 

do. 

Viborg 

Kjøbenhavn . 
Thorshavn . . 
Herning .... 
Frederiksværk 

Præstø 

Kjøbenhavn . 
Holstebro . , 
Saxkjobing. . 

Vqle 

Randers 

Kjobenhavn . 

do. . 
Fredericia . . 

Slagelse 

Rudkjobing . 

Ribe 

Frederikshavn 
Kjøbenhavn . B 

B 

B* PB B 
B PB B 
B 
B 
B 
B 
B 
B* 
B 
B PB 
PB 
PB 
PB 
PB 
PB PB B 

B* 
B 
B PB PB S 
S B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B PB 
PB 
. PB 

I « • • • 

' PB 

.pb' 

PB ! 
PB ' PB B 
B* PB 
PB 
PB M 
M BM 
BM M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M BM 
BM 

• • • • 

BM 
BM M 
M BM M 

M 
M 
M BM M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M BM 
BM BM M 
M 

M 
M BM M BM J74 Jespersen, E 

Jessen, E. S 

Jonsson, Bjørn 

Jung, Emil 

Jørgensen, A 

Jørgensen, Carla (^Carl Jørgensen) 

Jørgensen, Jacob 

Jørgensen, Johanna 

Jørgensen, Knud 

Jørgensen, Konrad 

Jørgensen, Niels 

Kamla, F 

Kielberg, Chr. G 

Kjerrumgaard, H 

Klein, Camilla I 

Klindt, Henrik 

Knudsen, John I 

Knudsen, Knud 

Knudsen, Smith 

Koch, J. Chr 

Kousgaard, N. H 

Krag, Chr. E 

Kristoffersen, \^ 

Kroyer, Andr 

Rrøytzer, Chr 

Kønig, Chr | 

Koster, Alfred 

Koster, Karl J 

Ladehoff, Carl S 

Langhoff, Emil 

Langkilde, August 

Langsted, Elise 

Larsen, Carl 

Larsen, Chr. F 

Larsen, Vilhelm 

Lassen, Knud 

Lehn, V. Liitken 

Lehmann, D 

Lind, J. P. Madsen 

Lohse, O I Nakskov . 
Fredericia 
Reykjavik 

Skive 

Kjøbenhavn 
Korsør . . 

Sæby 

Aakirkeby 
Rønne . . 
Kolding . 
Aalborg . 
Kjøbenhavn 
Svendborg 
Hjørring. . 
Kjøbenhavn 
Svendborg 
Odder. . . . 
Kjøbenhavn 
Struer. . . 
Næstved . 
Kjøbenhavn 
Kolding . . . 
Nykjøbing F 
Kjøbenhavn 

Nexo 

Kjøbenhavn 
Randers . . . 
Kjøbenhavn 
Middelfart . 
Kjøbenhavn 
Nyborg . . . 
Kjøbenhavn 

do. 
Odense . . . 

do. 
Christiania . 
Hadsund. . . 
Kjobcnhavn 

do. 
Varde B 

I B 
I B 
B 
B 
B 
B 
B 
B PB 
PB PB 

• • • • 

PB PB B 

B :.... 

B I PB 
B i PB 
B* I.... 
B 
B 
B 
B 
B B 
B 
B B 
B 
B PB 
PB 

• • • • 

PB 

PB i PB PB PB B PB B 
B 
B 
B M 
M M M 
M 

M M 
M 
M 
M i M 
M 

! M 
M 

! M M 
M 
M M 
M 
M PB 
PB M 
S , M 

S • M 
M 
M B PB 

B* .... 

I M 
M BM BM 
BM BM B , PB .... M BM BM 
BM 

• • • • 

BM 

• • « • 

BM ?75 Lund, Carl 

Lybecker, J. L 

Lynge, Herman J. V 

Lengreen, Axel 

Madsen, Anton 

Madsen, A. G 

Madsen, Hanne < M. P. Madsen) . 

Madsen, Viggo 

Mansa, H. F 

Marcker. Johannes 

Matthiesen, Severin 

Melchiorsen, A. P 

Meyling, Holger 

Michelsen, P 

Mikkelsen, M. P. M 

Milo, Chr 

Moldt, Johannes 

Mortensen, Joh. K 

Muller, Axel 

M<iller, Kinar 

Mtjjler, Jens 

Moller, Johannes 

Muller, Kristian F 

Moller, Marius 

Moller, Niels Ph 

Nansen, Peter 

Neumann, C 

Niclasen, Paul 

Nielsen, Carl 

Nielsen, Kmil 

Nielsen, K. Hcllcmann 

Nielsen, Lindkjær 

Nielsen, Martin 

Nielsen, N. C. E 

Nielsen, Poul 

Nielsen, Viggo 

Nielsen, Vilhelm 

Nielssen, C. M 

Nordentoft, CUrl 

Nordentoft. M Kjøbenhavn 
do. 
do. 

Kolding . . . 

Rødby 

Tarm 

Kjøbenhavn 
Aalborg . . . 
Kjøbenhavn 

do. 
Tønder . . . 
Kjøbenhavn 
Skjelskor . . 
Kjøbenhavn 

do. 
Odense . . . 
Sønderborg 

Aarup 

Kjøbenhavn 

do. 
Helsingør . . 
Kallundborg 

Aarhus 

Kjøbenhavn 
Skjærbæk . . 
Kjøbenhavn 

Ve|le 

Thorshavn . 
Haderslev . 
Aarhus .... 
Grenaa .... 
K|obenhavn 

do 
Gjentofte . . 
Mariager . . 
Kjøbenhavn 

Varde 

Stege 

Løgstør . . . 
Kjøbenhavn B 

B* 

B* 

B ..... 

B ; PB 

B . PB 

D . . . . 

B PB I 
S ' M B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B PB B 
B 
B 
B 
B 
B 
B* 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B* 
B 
B 
B PB PB PB PB 
PB PB PB • • • M 
M 

. . M 
S , M 
. . . M 

...jM 
S ' M I M 
M 
M 
M 
M S 
S S M 
M 
M 
M 

I M 
M 

! M M 
M BM BM BM HM 
BM I M 
M KM S 
S M S M 
M 
M B PB ....! M 

B PB M 

B* ... BM 
BM 

« • • « 

BM 
HM 
HM P 
P • • 'I 
I 376 Nordentoft, N. L. 

Nyeborg, A. W 

Nyrop, L. K 

Nørgaard, J. Breinholt 

Olesen, Chr. A 

Olivarius, E 

Olsen, August 

Olsen, Chr 

Olsen, J. Dalsgaard 

Olsen, Oluf A 

Ollesen, Emil 

Petersen, Carl 

Petersen, Charles 

Petersen, Emil 

Petersen, Karl 

Petersen, P. (V. Schønemann) . . 

Petersen, Thorvald 

Petersen, Volmer Rybner 

Pontoppidan, Chr 

Pontoppidan, E. J 

Pontoppidan, Thor 

Poulsen, Knud 

Prieme, O 

Prior, Aage 

Prior, Gartner 

Prior, Vilhelm 

Raae, P. H 

Ramlau, Erik 

Rasmussen, Christian 

Rasmussen, J. P. E 

Reimer, Fr 

Reitzel, C. A 

Reitzel, C. V 

Reitzel, Th 

Richter, V 

Riegels, Hans 

Rom, N. C 

Ronge, Emil 

Røgind, Olaf 

Rømer, Chr. F Thisted 

Kjøbenhavn 

do. 
Thisted . . , 
do. ... 
Svaneke . . . 
Haslev .... 
Storehed i nge 

Esbjerg 

Kjøbenhavn 
Holstebro . . 

Stege 

Kjøbenhavn 
Nykjøbing F 
Jyderup . . . 
Nyborg . . . 
Kjøbenhavn 

Skive 

Nykjøbing F 
Kjøbenhavn 

do. 
Hillerød . . . 
Kjøbenhavn 

do. 

do. 

do. 
Silkeborg . . 
Kjøbenhavn 

do. 

Kjøge 

Aalborg . . . 
Kjøbenhavn 

do. 

do. 

do. 

Lemvig 

Kjøbenhavn 

do. 
Fredericia . 
Kjøbenhavn B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B B* 
B* 
B* 
B 
B 
B 
B 
B 
B* 
B* 
B* B PB 

B 

B* 

B ,PB 

B ,PB 

B j PB 

B i PB 

B 

B 

B 

B 

B 

B B 
B* PB PB PB PB PB PB S 
S M 
M 
M 
M 
M 
M 
M M 
M 

M 
M 
M 
M M 
M 
M 
M 
M 
M 
M S 
S 
S PB 
PB !... 
S M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
,M 
M 
M 
M PB I B 

B ! PB 

B . . . . M 
M 
M 
M 
M BM BM 

• • • • 

BMi 
BM: BM BM BM 

bm! 

BM 
BM BM J77 Rønnow, Caroline 

Salmonsen, J 

Sand, Jacob 

Saxtorph-Beck, Esther 

Schibbye, P 

Schjelde, Laurits 

Schlawitz, J 

Schmidt, Chr 

Schmidt, Elisabeth 

Schou, Chr 

Schou, H 

Schou, J. C. F 

Schouboe, Poul 

Schultz, Georg 

Schultz, Johan 

Schultz, Magnus A 

Schiith. Ludvig 

Schønberg, Karl 

Schonemann, C 

Schoning, Povl 

Sidenius, Niels 

Sidenius, Chr. B 

Sivaarup, Anna (K. Skaarup) . . . 

Skou, N 

Siage, C 

Steinbach, Chr 

Stjernholm, R 

Stockholm, J. C 

Strandberg, Oluf 

Stuckenberg, T 

Svegård, Peter 

Sveistrup, Emil 

Sollmg, H. A 

Stindergaard, Niels 

Sørensen, Albert 

Sijrensen, F 

Sørensen, Frits 

Siirensen, J 

S»»rensen, S. Grandjean 

Sutofte, V. Oscar Ordrup 

Kjøbenhavn 
Vamdrup . . 
Kjebenhavn 
Hjørring. .. 

Skagen 

Ebeltoft . . . 
Hellerup. . . 
Kjøbenhavn 

Ringe 

Lyngby . . . . 
Kjøbenhavn 

do, 
Aalborg . . . 
do. . . . no. Kjøbenhavn 

do. 
Nyborg . . . 
Kjøbenhavn 

Nysted 

do Slagelse ... . 
Hammel . . . 
Kjøbenhavn 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

Sorø 

Kjøbenhavn 

do. 
Nvkjøbmg M 
Kjøbenhavn 
Aabenraa 
Rønne . 
Maribo. 
Kolding , 
Gilleleje , B 

B* 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B PB PB PB 
PB PB I M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M S 
S I B PB 
B ' PB B' B 
B 
B 
B 
B 
B* 
B B 
B 
}{ 
B 
B 
B 
B 
B 
B PB PB 
PB PB PB M 
M 
M 
M 
M 
M 
M BM BM BM 
BH 

• • « • 

BM : s 

s M 
M 
M 
M 
M 
M M BM S 
S • • • • M 

M 'bM 
M I BM 
M 

M ! P 
P PB 
PB I M 
M 
M J78 Tennansen, Sophie 

Thaning, V ' 

Thiele, S 

Thim, Otto 

Thrue, Th 

Thune, C. M 

Thune, Frederik 

Tillge, Holger 

Tinglef, P. N 

Torp, Th. E 

Torsl, G 

Truelsen, M 

Tryde, Ove 

Trvde, Vilhelm 

Tvenstrup, Valdemar 

Tørsleff, H. J 

Udbye, H 

Wegge, Ole 

Wenlrup, Chr 

Westergaard, J H 

Wiberg, Joh 

Wiene, Hedevig ^Emil Wiene . . 

Wilhjelm Axel 

Willerslev, Hansine ;C. N. Wil- 

lerslev) 

Willerup, O. R 

Wisbech, J. L 

Wismann, J. E 

Vogelius, Ove Hoegh 

Voldby, Ludvig 

Wrobiewski, Otto B 

Wroblewski, Otto 

Wulff, J. L 

Wiirtz, Holger 

Zachariassen, Niels 

Zeuner, Jacob Ribe 


B 
B* 


i ! 
M 
M 
Kjøbenhavn . . 


1 

1 • • • • 


S . 


i.... P 


do. .. 
1 


1 


Glostrup 

Aarhus 


B 


' 1 
1 


BM .. 


B 


PB' 
M 


BM P 


Tranebjerg . . . 


B 


PB 
M 


BM .. 


Vordingborg . 


B 


PB 
M 


1 
• ■ • « • • 


Kjobenhavn . . 


B* 


■ « • • 


S 


M 


i 

« • • • • • 


Faxe 


B 


PB 1 
M 


• • ■ • • • 


Kjobenhavn . . 
do. .. 


B 


BM .. 


do. 
1 
do. .. 


B* 
S 


M 


, 1 
• • • • • ■ 


do. .. 


B* 
S 


M 


• • • • • • 


Randers 


B 


PB 
M 


t 

• • • • • • 


Slagelse 


B 


PB' 
M 


BM .. 


Svendborg . . . 


, B 


PB 


. . . .' 


M 


• • « • • • 


Nakskov .... 


' B 
B 
B 
B 


M 
M 


1 


Odense 
1 


1 


Gram 


.... 


.... 

1 
Kjøbenhavn . . 
do. 
• • . • 

1 


M 


t 


B 
S 


M 


1 . . . • • • 


do. 


B 


1 ^ 
1 


s 


M 


BM .. 


Kjoge 

Vordingborg . 
Kjobenhavn . . 


B 


M 
B 


' 
M 
B 
s 


M 


1 

1 • • • • • • 


do. 


B 
s 


M 


■ ■ • • • • 


do. 


R 


M 
M 


* 


Hellerup 

Kjobenhavn . . 


BM .. 


B* 


1 


s 


M 


1 ■'•"" 

.... • • 


do. .. 


B* 
s 


M 


IBM .. 


do. 
M 
M 
do. 


' B 

s 


• • • • * * 


Korsor 


B 
B 
1 


M 
M 


, BM .. 


Aarhus 


PB 


• • • • 


• « • • • • TILFØJELSER OG RETTELSER. 

(Slullel I. April 1906.) Side 7. iV/Wi Charles Andersen, Boghandler i Kjøbenhavn, født 12. Maj 
1876 i Kjøbenhavn, Søn af Detailhandler Hans Andersen og Ane Mar 
grethe Nielsen. Lærling og Medhjælper hos Fr. Islin siden 21. Februar 
1890. Blev 7. Februar 1906 antaget som Boghandler i Kjøbenhavn. 
Firma: Charles Andersen. (Er endnu ikke etableret.) — Ugift. 

Side 7. Christen Andersen. N. E. Bendix angiver, at han overtog Forretningen 
21. Marts 1899, og denne Dato maa anses for rigtig. 

Side 9. Johannes Andersen. Blev etableret 8. April i Karise. Udtraadle af 
Firmaet Andersen & Olsen i. Juli .ikke 1. Januar) 1899. 

Side 9. Soren Kristian Aas Andersen, Boghandler i Thisted, født 17. Ja 
nuar 1879 i Thisted, Søn af Lærer Mads Smed Andersen og Dorthea 
• Nørgaard. — Faderen var Grundlæggeren af Chr. A. Olesens Boghandel 
i Thisted. — Tog Præliminærexamen 1895. Lærling hos C. Buchholtz, 
i Thisted fra 1. Maj 1896 til 1. Maj 1900; derefter Medhjælper hos 
Samme indtil 10. Oktbr. 1900. Soldat fra 10. Oktbr. 1900 tit 10. Oktbr. 
1901. Medhjælper hos Niels Søndergaard i Nskjobing paa Mors fra 
Oktbr. 1901 tit I. Maj 1904; hos Marinus M. Schultz i Aalborg fra 
1. Maj 1904 til ;(). Marts 1906. Overtog i. April 1906 J. Breinholt 
Norgaards Boghandel 1 Thisted. Kabatbereiliget ved Overtagetven. Firma: 
K. .t./v Andtrstn. Om Forretningens Art og Forhistorie se: J. Breinholt 
Nørgaard. — Ugift. 

Side I j. .\uiiu^t Ba^i^f blev Medejer af G\ldendalskc Boghandel 8 Juli looj 

Side 21. Alht-rt Ha\tr. Turen til Leipzig fandt Sted 1806. 

Side 26. G ud mund in Her ^^ son blev 7. Februar looO erk|endt som n\ 
rabatberettiget Boghandler 1 Ivaf)ord paa hland. 38o 

Side 37. Baldur Borgen. Siden Fru Louise Lunds Død, 28. Oktbr. 1S95, 
er han Eneejer af Forretningen. 

Side 43. Frederikke Brandt Hun blev 4. Februar 1902 gift med Ingeniør i 
Stockholm, Casten Råbe, født 26. Januar 1853, Søn af Provst Råbe i* 
Værø ved Varberg i Sverig. — Forretningen gaar dog vedblivende i hendes 
Navn (Frederikke Brandt), medens Sønnen, Waldemar Brandt, er Inde- 
haver deraf. . 

Side 44. Wilhelm Brinkmann, Boghandler i Kjøbenhavn, født 5. Juli 
1879 i Thisted, Søn af Kjøbmand Joseph Wilhelm Brinkmann og Marie 
Sophie Frederikke Bertelsen. Tog Prælim i naerexamen 1895. Lærling i 
F*. Rybner Petersens Boghandel (Nielsen & Tørsleff) i Aarhus fra i. August 
1895 ^i^ > I. iuli 1899. Derefter 1 Aars Kursus paa > Borups Læreanstaltc 
Medhjælper hos C. M. Ebell i Zurich ca. 1 Aar; i Librairie Nilsson 
i Paris ca. i Aar; i London videre Uddannelse ca. Vt Aar; hos Andr. 
Fred. Høst & Søn ca. 2 Aar. Overtog 1 . Januar 1 906, i Forening med 
V. Richter, Gyidendalske Boghandel, Nordisk Forlags Skolemateriel-Af- 
deling, grundlagt 11. Oktbr. 1902. Firma: ^Brinkmann &* Richter. For- 
retningsart: Skolemateriel, Forlagsvirksomhed. -• Ugift. 

Side 61. A. Christiansen. Overdrog 22. Februar 1906 sit Forlag til Panopti- 
kons Direktør, Hermann Petersen. Christiansen vedbliver at være Forlagets 
tekniske Leder, medens tidligere Direktør for Faaborg Vin- og Konserves- 
Fabrikker, Emil Herborg, overtager den merkantile Ledelse. 

Side 98. Erhard Flensborg. Hans Hustrus Moder hedder Wiglaur; ikke Viglar, 
som »Dansk biograf. Lex.c angiver. 

Side 98. Åhrent Flensborg. Navnet skrives Ahrent. — Han er ikke længere 
kommunal Revisor. 

Side 107. Marius Gad. Poul Schouboe angiver, at han har overtaget Forretnin- 
gen 29. Maj 1 90 1, og denne Dato maa anses for rigtig. 

Side 109. Olaf Gerhardt. Oluf R. Olsen overtog forst Forretningen 15. Oktbr. 
1905. 

Side 121. H. J. Halling. Forretningen overdroges 20. Marts 1904 til M. P. 

M. Mikkelsen. 

Side 122. Axel Hansen. Overtog først Kammans Boghandel mellem 11. og 

15. April; K. selv angiver det til 12. April 1895. 38i 

Side 132 — 3J. Jonas Wilhelm Hansen og Al/red Wilhelm Hansen ere begge 
Medstiftere af »Dansk Musikhandlerforeningt og Medlemmer af sammes 
Bestyrelse. 

Side 138. Jacob HegeL Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag kjebte 5. 
Februar 1906 Albert Cammermeyers Forlag for 200,000 Kr. Firmaet bliver 
fremtidig som fer 1898: Albert Cammermeyers Forlag. Det bestyres af 
Lars Swanstrøm som Enedirektør, medens han samtidig indtræder i Ledel- 
sen af Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlags norske Afdeling. [Jfr. 
»Nord. Bogh. Tid.c, XL. Aarg., Nr. 6, 8. Februar 1906.] 

Side 147. Knud Henriksen. Blev 6. Decbr. 1905 antaget som Boghandler i 
Helsingør, under Forudsætning af, at han overtog J. C. Borregaards For- 
retning. Handelen er dog endnu ikke gaaet i Orden. 

Side 152. N. P. Holm. Nekrolog i »Nord. Bogh. Tid.*, XXXVH. Aarg., 
Nr. 26, 26. Juni 190J. 

Side 1 70. P. Hestbek Jensens og Thorvald Hestbeks Angivelser af Overdragelses- 
datoen stemmer ikke overens. Efter Forf.s Mening maa 1. Septbr. 1904 
betragtes som den Dato, da Hestbek Jensen overtog Forretningen efter 
sin Halvfætter, som da forlod Fredericia. 

Side 208. Knud Christian Balslev Lassen, Bestyrer af Gyldendalske Bog- 
handel, Nordisk Forlags Afdeling i Christiania, født 18. August 1875 1 
Helsingør, Søn at Kaptajn Lauritz Lassen og Anna Cathrine Balslev. Tog 
Præliminærexamen. Lærling 1 F. Karps Boghandel i Fredericia fra 6. Juli tii 
10. Decbr. 1892; hos H. Hagerup fra 19. Decbr. 1892 til 19. Decbr. 1896; 
derefter Medhjælper hos Samme indtil 31. August 1897; 1 • Det nordiske 
Forlag« fra i. Septbr. 1897 til 1. Maj 1898 og fra 1. Juli 1898 til 1. 
Septbr. 1899. Bestyrer af »Det nordiske Forlags« Afdeling i Christiania fra 
I. Septbr. 1899 til Septbr. 190J, da det sammensluttedes med Gvlden- 
dalske Boghandel. Har siden den Tid været Chef for det sammensluttede 
Firmas norske Afdeling. — L'gifl. 

Side 224. F. C. Malta Mulltr. ('hr. Schou angiver sin Ovcrlagehesdalo til 
9. April 1900, og delle maa anses for rigtigt. 

Side 226. Snerin ,\!atthu.<i'n. Firmanavnet skulde været anført med Kursiv. 

Side 229. M. P. M. Mikk(i\cn blev 7. Februar 190c* paany antaget som rabat- 
berettiget BoglianJier i K|nbenhavn. Firma uforandret. }82 

Side 2^1. Chr, Milo. Blandt de Udvalg, hvoraf han er Medlem, bør nævnes: 
Udvalget for Boghandlerforeningens Kommissionsanstalt 

Side 243. Peter Nansen. Hans første Hustru hed Louise Frederiksen; hun 
havde antaget Navn efter sine Plejeforældre, Bødkermester Brock og 
Hustru. 

Side 247. K. Hellemann Nielsen. Har Filial i Nimtofte, bevilget 8. Februar 
1905. 

Side 254. Carl Nordentoft. Har Filial i Hornum, bevilget 11. Decbr. 1901. 

Side 268. Peter Petersen. Om Forretningens Adskillelse, i. Marts 1906, se: 
C. Schønemann. 

Side 275. Knud Poulsen overtog Andersen & Schous Boghandel 3. August 1903. 

Side 285. Th. Reitzel. Var Formand for Boghandlerforeningen fra 1889; 
ikke 1888. 

Side 293. O. Røgind. Jfr. >Nord. Bogh. Tid.t, XXXVII. Aarg., Nr. 56, 
30. Decbr. 1903, i Anledning af hans 2; Aars Jubilæum. 

Side 296. /. Salmonsen. Portræt og Biografi i »Extrabladetc, 26. Februar 
1906, og i -Verdensspejletc, 11. Marts 1906. 

Side 303. Christian Schou. Th. Kapel udtraadte af Firmaet >Andr. Schous 
Forlage 6. Juli 1896. Alex. Brandt angiver, at han overtog dette Firma 
.17. Septbr. 1898. Denne Dato maa anses for rigtig.